EU-nytt nr. 23, 2. oktober 2002 

EU i verden

Miljø og samferdsel

Landbruk

Økonomi 

Helse og forbruker-
rettigheter

Forskning og utdanning

Seminarer 

Utlysninger fra EU

EU i verden

EU åpner for verftstøtte som svar på Koreas praksis 
EUs handelskommissær Pascal Lamy kunne 30. september informere Rådet at forhandlingene med Korea om verftsstøtte har strandet. EU lanserer nå sin todelte strategi: et WTO-panel skal se på saken og midlertidig verftsstøtte innvilges europeiske verft.  Les mer her 

30 millioner euro til sørlige Afrika
Kommisjonen vedtok 2. oktober å bistå med ytterligere 30 millioner euro til befolkninger i sørlige Afrika som er rammet av matmangel og konflikter. -Dette er et konkret uttrykk for europeisk solidaritet med de uskyldige ofrene for disse krisene, sa bistandskommissær Poul Nielsen. Les mer her

Miljø og samferdsel 

Kommisjonen eksponerer ulovlige søppelfyllinger
Kommisjonen arrangerte 1. oktober et seminar med formålet å "Name, shame and fame" søppelfyllinger i Europa. Fortsatt finnes vanstyrte og ulovlige søppelfyllinger i EU. EUs miljøkommissær Margot Wallström kunne fortelle at Spania og Hellas topper "Shame"-listen med 10 tilfeller av slike søppelfyllinger hver.  Les mer her 

Vil utvidelsen av EU være til beste for miljøet? 
Miljøkommissær Margot Wallström deltok på Labours konferanse i Blackpool og holdt der et innlegg om konsekvensene av en utvidelse av EU for miljøet. - Å innføre EUs strenge miljøregler i søkerlandene er dyrt, sa kommissæren.  Les mer her

Kommisjonen vil ansette sjef for nytt Luftfartssikkerhetsbyrå
27. september annonserte Kommisjonen at prosessen med å finne rette person til stillingen som administrerende direktør i Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået er i gang. Byrået skal gi råd for økt luftfartssikkerhet, overvåke at medlemslandene innfører samme regelverk og fremme europeiske interesser globalt.  Les mer her

Landbruk

Dette fikk EUs bønder i støtte i 2000
1. oktober offentliggjorde Kommisjonen indikative tall på distribusjonen av direkte landbruksstøtte til EUs bønder. Nærmere 21 000 milliarder euro gikk til 3.135 millioner mottakere i 2000. Les mer her  

-Produksjon av landbruksvarer må nå markedet, ikke overskuddslagre, sier EUs landbrukskommissær
Landbrukskommissær Franz Fishcler besøkte Luxembourg 27. og 28. september for å diskutere midtveisrapporten om landbrukspolitikken CAP. Landbruksforslaget vil fremmer kvalitetsprodukter fra Luxembourg, mener Fischler som ønsker et landbruk  som produserer for markedet, ikke overskuddslagre. Les mer her

Økonomi 

Kommisjonen tilpasser sikkerhetsnett for stålproduksjon
27. september tilpasset Kommisjonen sine sikkerhetstiltak fra mars 2002 for å beskytte mot en overflod av import som resultat av USAs proteksjonistiske tiltak. Tiltakene hindrer ikke tradisjonell handelsflyt til EU og vil ikke berøre utviklingsland. Les mer her

EU-budsjettet i 2001: Store overføringer til Hellas, Spania, Portugal og Irland, mens Luxembourg, Nederland og Sverige er netto bidragsytere
-Tallene er i tråd med EUs politikk for utjevning av sosiale og økonomiske forskjeller innenfor Unionen, sier budsjettkommissær Michaele Schreyer. Les mer her 

Nye regler for offentlige anskaffelser for vann, energi og transport
Rådet kom til enighet 30. september om et nytt og oppdatert regelverk for offentlige anskaffelser innenfor områdene vann, energi og transport. Når regelverket blir endelig vedtatt vil det blir større åpenhet i tilslagsprosessen, klarere kriteria for tilslag og større mulighet for elektroniske anbud. Les mer her 

Helse- og forbrukerrettigheter

Tobakksindustrien møter tøffere regleverk fra EU
EUs nye regelverk som retter seg mot tobakksindustrien trådde i kraft mandag 30. september. Det nye direktivet setter standarder for tilsetningsstoffer, avhengighetsdannende stoffer og helseadvarsler.  Europakommisjonens helsekommissær David Byrne oppfordrer Europaparlamentet til rask behandling av Kommisjonens forslag for ytterligere skjerping av regelverket.  Les mer her

 

 

EUs helsekommissær mottar pris for sitt anti-røykarbeid
Helse- og forbrukerkommissær David Byrne mottok 27. september Goethe Utfordring Trofé for sin innsats for å minske tobakksforbruket over hele Europa. Kampanjen "Feel free to say no " trekkes frem som særlig effektiv i kampen mot tobakksavhengighet. Les mer her

Barns rett til kontakt med begge foreldre et EU-anliggende
Europakommisjonen foreslo 2. oktober at Fellesskapet skriver under på Europarådets konvensjon som gjelder barns rettigheter til kontakt med begge foreldre. -Konvensjonen er spesielt viktig med tanke på barn som har foreldre i ulike land, sa retts- og indrekommissær António Vittorino i forbindelse med lanseringen av forslaget. Les mer her

150 000 elever deltok i prosjektet "Sport, skoler og olympiske idealer"
Rundt 6.000 skoleklasser og 150 000 elever i alderen 10-12 år deltok i pilotprosjektet "Sport, skoler og olympiske idealer" som har pågått  ett år i Frankrike, Nederland og Italia. Prosjektet er et samarbeid mellom Europakommisjonen og Den internasjonale olympiske komité. Prosjektet har vært en suksess og Kommisjonen ønsker å videreføre det slik at alle 15 medlemsland skal delta i anledning det europeiske år for utdannelse gjennom idrett i 2004. 

Bedre informasjon til europeere som skaffer seg huslån
3600 institusjoner har signert den europeiske adferdskodeksen for huslån og lover dermed å holde sine kunder bedre informert. Den frivillige adferdskodeksen tro i kraft 30. september i år, men innen denne dato hadde 3 600 huslåninstitusjoner signert avtalen. Hensikten er å gi forbrukeren all informasjon som er nødvendig for å kunne sammenligne tilbudene for å oppmuntre konkurranse over grensene. Les mer her

Hva er mine rettigheter som bilkunde i det indre marked?
30. september ga Kommisjonen ut en ny brosjyre om konkurransereglene for salg av biler. Brosjyren skal informere folk om deres rettigheter og plikter i forbindelse med at en ny ordning trer i kraft som gir forbrukere flere rettigheter og mer å velge i, både når det gjelder salg og reparasjon av biler.   Les mer her

Økt beskyttelse for forbrukere i forsikringsmarkedet
Et viktig skritt i retning av et integrert finansmarked ble tatt 30. september da Forsikringsmeglerdirektivet ble vedtatt i Rådet. Med en registrering i hjemlandet, skal forsikringsmeglere nå ha mulighet til å operere over hele det indre marked. Strenge krav må imøtekommes for å kunne registreres. Les mer her

Kommisjonen ønsker sterke og uavhengige antidiskrimineringsorgan i medlemslandene
En ny studie utført på oppdrag fra Europakommisjonen viser at nasjonale institusjoner må opprettes med klart mandat, tilstrekkelig og forutsigbar finansiering og fokusere på likestilling generelt fremfor enkeltsaker for å være effektive. Studien fokuserer på styrker og svakheter i eksisterende institusjoner og oppfordrer myndigheter til å sikre at deres institusjoner har de ressurser - og uavhengighet - som er nødvendig for å bekjempe diskriminering effektivt. Alle medlemsland må oppnevne slike organ innen juli 2003 i følge nylig vedtatt EU-lovgivning om likestilling. Les mer her

 

Forskning og utdanning 

17,5 milliarder euro til forskning: Et nytt rammeprogram er vedtatt  
EUs forskningsministere ga 30. september det endelige klarsignal til bevilgninger innenfor det 6. rammeprogram for forskning som vil løpe fra 2003 til 2006. EUs forskningskommissær Philippe Busquin var glad for vedtaket som betyr at de første utlysningene vil komme før utgangen av året.  Les mer her

Seminarer

Kommisjonens anbefaling om utvidelsen 9. oktober  
Den europeiske integrasjonsprosessen er inne i en historisk fase. I løpet av høsten skal forhandlingene om medlemskap i EU sluttføres med de ti søkerlandene Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Ungarn, Malta og Kypros. 9. oktober legger Kommisjonen frem sine anbefalinger. Se invitasjon her 

Bedre styringsmåte for europeiske borgere
Debatten om reform av EUs institusjoner pågår for fullt i Europa. Kommisjonen har lagt fram flere forslag til reformer som har vært ute på høring, og Konventet om Europas fremtid skal nå ta fatt på de første utkastene til en konstitusjonell traktat. Jérome Vignon er sjefsrådgiver i Europakommisjonens generalsekretariat og har blant annet vært ansvarlig for kommisjonens hvitbok om reform av EUs institusjoner og styringsform. Se invitasjon her 

Utlysninger fra EU

Likestilling i EUs fremtidige medlemsland
Indkaldelse af forslag til Phare-programmet HU0104-02 om bedre ligestilling på arbejdsmarkedet, udstedt af den centrale finansierings- og kontraktafdeling i statsbudgetkontoret på vegne af Republikken Ungarns beskæftigelses- og arbejdsministerium (Pilotprogram af ESF-typen) Les mer her

Støtte til AVS-landenes kulturarbeid i EU
Indkaldelse af forslag — Program til støtte for AVS-landenes kulturelle arrangementer i EU iværksat af Den Europæiske Udviklingsfond. Les mer her

Forrige ukes utlsysninger: 

Journalister som skriver om demokrati og menneskerettigheter
Lorenzo Natalis Journalistpris 2002 :
for reportasjer om menneskerettigheter, demokrati og utvikling. Komiteen tar i mot forslag frem til 14. oktober!  Les mer her

Tegnekonkurranse for unge
Unge mellom 10 og 15 år inviteres til tegnekonkurranse for å lage et postkort som skal brukes i forbindelse med Det europeiske år for funksjonshemming. Les mer her

 

 
 

 

    Til toppLink to top of page