EU-nytt nr. 22, 16. juni 2004

Abonnér på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

Helse og miljø

Landbruk

Økonomi og næringsliv

Sysselsetting

Terrorisme

EU i verden

Energi og samferdsel

Forskning

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Europaparlamentsvalget
Valget til Europaparlamentet, verdens nest største demokratiske valg, gikk av stabelen 10. -13. juni. Den samlede valgdeltakelsen var på 45.5%, mens antallet deltagere i de nye medlemslandene gjennomsnittlig lå en del lavere. Den høyrekonservative partigrupperingen EPP-ED fikk flest stemmer, og har nå 276 representanter i parlamentet. For mer resultater se her

 

Til toppLink to top of page

Helse og miljø

Røykfritt EM i Portugal
I forbindelse med fotball-EM i Portugal arrangerte UEFA en røykfri dag 13. juni. Dagen da også to av favorittene, Franrike og England, var ute i ilden, ble feiret i samarbeid med EUs anti-røyk kampanje, "Feel free to say no". Bakgrunnen for den røykfrie dagen er en samarbeidsavtale signert i 2002 av UEFA-presidenten og EUs helse og forbrukerkommisær David Byrne.

Les mer
her

 Til toppLink to top of page

Landbruk

EUs kommisær for jordbruk positiv til utviklingen i WTO-forhandlingene
Jordbrukskommisær Franz Fischler uttalte 15. juni at et gjennombrudd er mulig i WTO-forhandlingene om liberalisering av jordbruksprodukter. Fischler sa videre at nå som EU har lagt sine eksportsubsidier på forhandlingsbordet, forventes det at land som USA og Canada kommer med lignende tiltak. Les mer om denne saken her

10.7 millioner euro til markedsføring av  kvalitetsstemplede jordbruksprodukter
Kommisjonen godkjente 14. juni en rekke programmer som skal iverksettes i 12 medlemsland for å øke informasjon om   og markedsføre kvalitetsprodukter fra jordbruket. I EU leverte 12 medlemsland til sammen 30 søknader eller programforslag, men bare 26 av dem ble valgt. Det sammenlagte budsjettet for programmene vil være 21.5 millioner euro, og EU vil stå for halvparten av denne summen. Les mer her

Ny handlingsplan for økologisk jordbruk
Økologisk jordbruk er et sentralt element i EUs strategi for å sikre bærekraftig utvikling i jordbrukspolitikken. I den forbindelse la Kommisjonen 10. juni  frem en europeisk handlingsplan for økologisk mat og jordbruk. Formålet med handlingsplanen er å legge til rette for den pågående utviklingen av økologisk jordbruk i EU. Les mer om saken her

 Til toppLink to top of page

Økonomi og næringsliv

Kommisjonen med resultat fra høring om lederlønninger
Kommisjonen la 15. juni ut resultater fra høringen om lederlønninger på sin hjemmeside. Høringsdokumentet, som ble lagt ut i februar 2004, inneholder en rekke forslag for å gi økt innsyn i lederlønninger  samt å øke interesseeieres innflytelse. Kommisjonen mottok positiv respons for sine forslag og planlegger å komme med et mer konkret forslag om lederlønninger høsten 2004. Les mer om saken her

 Til toppLink to top of page

Sysselsetting

Lønnskostnader har økt med 2.3%
Eurostat la 16. juni frem resultater fra første kvartal av 2004. Tallene viser at lønnskostnadene i EU har hatt en nominell økning på 2.3% i forhold til første kvartal i 2003. Les mer om saken her

Flere kvinner med ingeniørutdanning
Data fra Eurostat lagt frem 14. juni tyder på at antall kvinner med utdanning innen ingeniør- og naturvitenskapelige disipliner har økt de siste par årene. De samme prognosene viser imidlertid at kvinner fortsatt er underrepresentert på arbeidsmarkedet innen de samme yrkene. Les mer om saken her

 Til toppLink to top of page

Terrorisme

Kommisjonen evaluerer medlemslands tiltak mot terrorisme
10. juni la Kommisjonen frem en rapport som beskriver tiltak medlemslandene har iverksatt i forbindelse med Rådets rammebeslutning fra 2002 om å bekjempe terrorisme. Rammebeslutningen skal sikre at terroristhandlinger blir definert som kriminelle overtredelser på lik linje i alle medlemslandene, samt at medlemslandene kan garantere en minimumstraff for disse lovovertredelsene. Kommisjonen konkluderer med at de fleste medlemslandene har vedtatt lovendringer i samsvar med handlingsplanen, men at det forsatt er mangler i implementeringen. Les mer om saken her

Kommisjonen og europeiske banker med initiativ mot terroristfinansiering
Kommisjonen og europeiske banker opprettet 10. juni en ny elektronisk database som skal bidra med personopplysninger i forbindelse med kampen mot terroristfinansiering og finansiering av visse forbryterstater. Databasen skal inneholde informasjon om personer, grupper o.l. som tidligere har vært pålagt finansielle straffebestemmelser fra EU. Les mer om saken her

 Til toppLink to top of page
 

EU i verden

Rapport om EUs Midtøsten-strategi vedtas på EU toppmøtet i Bryssel
Den endelige rapporten som legger frem EUs strategi for Midtøsten og Middelhavslandene vil bli vedtatt på EUs toppmøte i Bryssel 17.- 18. juni. Rapporten har bakgrunn i en midlertidig rapport som ble vedtatt i mars 2004, EUs strategiske samarbeid med Middelhavslandene og Midtøsten-regionen. Les mer om saken her

Forslag om strategisk samarbeid mellom EU og India
Kommisjonen vedtok 16. juni en rapport som foreslår opprettelsen av et ambisiøst og strategisk samarbeid mellom EU og India. Rapporten gransker de mange sidene av forholdet mellom EU og India i lys av Indias økende rolle som en viktig global og regional aktør, og legger frem forslag til en rekke konkrete steg som kan styrke samarbeidet. Les mer om saken her

125 millioner euro i støtte til Georgia
Kommisjonen legger 16. juni, på Georgias giverkonferanse i Brussel, frem et løfte om å bidra med 125 millioner euro i støtte til reformplaner i landet. Den totale støtten fra EU til Georgia, inkludert humanitær bistand, vil etter dette øke til 137 millioner euro. Denne summen kommer i tillegg til løfter om støtte fra individuelle medlemsland som også vil bli lagt frem under giverkonferansen. EUs relasjoner med Georgia er basert på en samarbeidsavtale signert i 1999. Les mer om saken her

EUs nye medlemsland inkludert i Verdens handelsorganisasjons avtale om offentlige anskaffelser
WTOs avtale om offentlige anskaffelser gjelder fra 15. juni også for de 10 nye medlemslandene i EU. Avtalen innebærer at firmaer og leverandører i medlemslandene fritt kan by på offentlige kontrakter i de andre landene hvor avtalen gjelder. Dette er den første avtalen fra Verdens handelsorganisasjon som med suksess har blitt tilpasset det "nye" EU. Les mer om saken her

Kommisjonen etterlyser konkrete tiltak i bistanden til råvareavhengige utviklingsland og deres produsenter
Kommisjonen vil på FNs konferanse om handel og utvikling 13.-18. juni etterlyse konkrete og globale skritt for å hjelpe råvareavhengige utviklingsland og deres produsenter. Dette er i tråd med EUs handlingsplan fra 2004 som fokuserer på å øke eksport fra utviklingsland samt å redusere landenes sårbarhet i forbindelse med prisvariasjon på viktige jordbruksvarer som bomull og kaffe. Les mer om saken her

Europeisk nettverk skal hindre svindel mot bistandsfond
Det europeiske anti-bedragerikontoret la 11. juni frem et forslag om å etablere et europeisk nettverk i kampen mot bedrageri i forbindelse med internasjonale hjelpefond. Formålet med nettverket er å legge forholdene til rette slik at givere og etterforskere blant annet kan sammenligne den informasjonen de har om mottakere med andre kilder. Les mer om saken her

12 millioner euro til fredsbevarende styrker i Sudan
Kommisjonen stilte seg 10. juni positiv til medlemslandenes endelige avgjørelse om å mobilisere 12 millioner euro til Den afrikanske unions fredsbevarende styrker i Darfur, Sudan. Les mer om saken her

 

 Til toppLink to top of page

Energi og samferdsel

Kommisjonen gir klarsignal til utvikling av transportnettverk på Vest-Balkan
Energi- og transportkommisær Loyola de Palacio og en rekke ministre og representanter fra flere land på det vestlige Balkan signerte 11. juni en intensjonsavtale innen transportsektoren. Avtalen åpner for samarbeid gjennom implementering av en rekke store infrastrukturprogrammer Bakgrunnen for samarbeidet er Københavnkonferansen fra 2002 hvor man ble enige om å betrakte landene på det vestlige Balkan som potensielle kandidater til medlemskap, samt å støtte deres forsøk på å nærme seg EU. Les mer om denne saken her

 Til toppLink to top of page

Forskning

10 milliarder euro til forskning i det 7. rammeprogram
Kommisjonen la 16. juni frem et forslag om å øke den årlige støtten til forskning i EU til 10 milliarder euro i forbindelse med det neste rammeverksprogrammet for forskning (7FP). Dette innebærer en fordobling i  forhold til dagens støtte. Midlene vil gå til seks hovedformål, og skjer i samsvar med Kommisjonens mål om å komme med konkrete svar på Lisboa-strategien og dens målsetting. Les mer om saken her

Kommisjonen innleder studie om utviklingen i det vitenskaplige utgivermarkedet
Kommisjonen innledet 15. juni en ny undersøkelse som skal kartlegge den økonomiske og tekniske utviklingen i det vitenskapelige utgivermarkedet i Europa. Formålet med undersøkelsen er å vurdere hva som skal til for at bransjen skal kunne yte sitt ytterste, samt å klargjøre hvilke steg Kommisjonen kan ta for å bistå i denne prosessen. Les mer om saken her

EU-gjennombrudd i kreftforskning
EU-midler er i dag et viktig bidrag til europeiske forskere i kampen med å finne en kur mot kreft. Et gjennombrudd i denne forskningen kom nylig da forskere oppdaget spesielle egenskaper i et kjemikalie som finnes i en type mikroskopisk havorganisme. Behandling med dette kjemikaliet har vist til lovende resultater i en rekke tilfeller der andre behandlingsformer har mislyktes. Det spektakulære funnet vil bli publisert i tidsskriftet The Marine Drugs Journal. Les mer om saken her

    Til toppLink to top of page