EU-nytt nr. 22, 26. september 2002 

EU i verden

Samferdsel og energi

Miljø

Økonomi 

Helse-, sosial- og forbrukersaker

Forskning og utdanning

Generelt

Seminar om Europas fremtid 

Utlysninger fra EU

EU i verden

Chris Patten vurderer fremdrift i Kosovo og Bosnia-Hercegovina 
18.- 19. september besøkte EUs utenrikskommissær Chris Patten  Kosovo og Bosnia-Hercegovina for å vurdere fremdriften for de to i forhold til Stabiliserings- og assosieringsprosessen. Denne prosessen ble lansert i 2000 med tanke på å gi privilegert økonomisk og politisk bistand i Vest-Balkan, med et langsiktig mål om å fylle betingelsene for et medlemskap i EU.  Les Patten's konklusjoner etter besøket her  

Erklæring fra EU om krenkelsen av Georgias luftrom 
På vegne av EU kom formannskapet 23. september med en erklæring i forbindelse med krenkelsen av Georgias luftrom. De meddelte bombingene av nordlige landsbyer har rammet sivilbefolkningen der.  Les mer her 

Asia og Europa styrker sitt forhold
Etter møtet mellom europeiske og asiatiske toppledere i København (ASEM IV)  22. -24. september er forholdet mellom verdensdelene ytterligere styrket. På dagsorden sto den internasjonale situasjonen etter 11. september, økonomiske prioriteringer og utvikling av menneskelige ressurser. Les mer her

EU og Kina møttes 24. september
I forbindelse med toppmøtet mellom Europa og Asia i København, møttes EU og Kina til sitt femte årlige toppmøte. Politisk dialog og menneskerettigheter sto sentralt på agendaen. Les mer her Et lignende møte skal EU ha med Korea samme dag. Dette er det første møtet mellom EU og Korea siden rammeverksavtalen om handel og samarbeid tro i kraft i april i fjor. Les mer her

EU gir mer støtte til gjeldstyngede u-land
18. september gikk EU inn for å gi enda 60 millioner euro for å redusere gjeld for fattige land. Med denne støtten går EU lenger enn forpliktelsene fra initiativet for gjeldstyngede fattige land som ble lansert i 1996. Les mer her

Samferdsel og energi

Galileo: Forhandlingene med tredjeland kan starte
24. september la Kommisjonen frem forslag til definisjoner og retningslinjer i forkant av forhandlingene med tredjeland om Galileo, det europeiske satelittnavigasjonsprosjektet. Galileo vil bli et globalt program, og spørsmål om frekvens og sikkerhet skal nå avgjøres med land utenfor Unionen. Les mer her

Veien fremover for det internasjonale energiforum
23. september var EUs transport- og energikommissær Loyola de Palacio i Osaka og talte for Det internasjonale energiforum. Hun understreket behovet for stabilitet og langsiktighet i en global energipolitikk. Les mer om forumets møte i Osaka her Les talen til de Palacio her 

Kommisjonen foreslår minimumsforsikring for fly i Europa
I etterkant av 11. september mistet flyselskaper forsikring for sine luftfartøy, slik at staten måtte gå inn med forsikring. 24. september la Kommisjonen frem forslag for å gjenreise tilliten mellom luftfart og forsikring. Les mer her 

Kommisjonen godkjenner støtte til jernbane i Tyskland
Kommisjonen har ingen innvendinger mot offentlig støtte til bygging av jernbane i delstaten Sachsen-Anhalt. Støtten gis som svar på behov for samordning av transport, og er derfor i tråd med traktaten. Den er også i tråd med EUs hvitbok om transport med krav om å revitaliserer jernbanen. Les mer her

Miljø 

Miljøhensyn i offentlig anbud: Helsinki får medhold i EF-domstolen
En kommune som organiserer anbud for busstjenester har rett til å legge premisser for miljømessige spesifikasjoner. Prinsippet om likebehandling forhindrer ikke at særskilte miljøhensyn skal tas selv når bare et fåtall kontraktører kan innfri disse betingelsene. Helsinki fikk 17. september medhold i EF-domstolen. Les mer her 

Kommisjonen støtter hydrogen som framtidens rene energi
Forskningskommissær Philippe Busquin reiste i forbindelse med Europas bilfrie dag 22. september på rundtur i Brussel i en buss med vanndamp som eneste utslipp. Denne prototypen som er basert på ny brenselcelleteknologi skal videreutvikles med finansiering av Kommisjonen.  Les mer her

 

 

 

 

 

EUs forskningskommissær satser på hydrogen

Kommisjonen støtter 16 miljøprosjekter i tredjeland 
25. september godkjente Kommisjonen 16 miljøprosjekter til land utenfor EU. Croatia, Gaza-stripen, og Russland er blant de som deler potten på nærmere 6 millioner euro.  Les mer her

Wallström taler til Parlamentet om Johannesburg
25. september la EUs miljøkommissær Margot Wallström frem konklusjonene fra Verdenskonferansen om miljø for Europaparlamentets plenumsforsamling i Strasbourg. Les talen her

Økonomi 

Momsreduksjon på arbeidsintensive tjenester fortsetter
25. september foreslo Kommisjonen å la medlemsland fortsette med redusert moms på arbeidsintensive tjenester som for eksempel vindusvask, hårklipp og små reparasjoner. Tiltaket ble iverksatt som et forsøk på å bekjempe svart arbeid, og fortsetter nok et år. Les mer her

Kommisjonen rapporterer statsfinanser i Portugal
Som et første ledd i prosedyren for kraftig underskudd, la Kommisjonen frem sin rapport om portugisiske statsfinanser 25. september. Portugals budsjettunderskudd for 2001 var på 4,1 % i følge nye tall, og er dermed i strid med det vedtatte minstemålet for budsjettunderskudd på 3%. Les mer her

Eurosonen: Oppgangen fortsetter i en usikker verden
I følge Kommisjonens tredje kvartalsrapport som ble offentliggjort 25. september har den økonomiske situasjonen i eurosonen blitt mindre rosenrød over sommeren. Oppgangen i etterspørselen har ikke vært så høy som forventet. Les mer her 

Handelsoverskudd for eurosonen på 12 mrd euro i juli
Handelsoverskuddet for eurosonen vokser. Se oversikt og statistikk  her

Produksjon i anleggbransjen ned
19. september la Eurostat frem tall som viser at produksjonen i anleggbransjen innenfor eurosonen gikk ned med 1,2% i andre kvartal av 2002, sammenlignet med første halvdel. Se flere tall og tabeller her 

Helse-, sosial- og forbrukersaker

Nye regler for animalske biprodukter vedtatt i Parlamentet
Europakommisjonen hilser velkommen vedtaket i Parlamentet om å godkjenne Kommisjonens forslag til nytt regelverk for animalske biprodukter. Det nye regelverket forbyr "kannibalisme" innenfor dyreartene.  Les mer her

Livsforsikring: Parlamentet vedtar enklere lov
Europakommisjonen hilser velkommen vedtaket i Parlamentet om et nytt direktiv som vil forenkle lovgivningen for livsforsikring. Alle tidligere direktiver som berørte livsforsikringer, samles nå i ett gjeldende direktiv. Les mer her

Forskning og utdanning 

Høgskolen i Agder og Universitetet i Tromsø først ut i  EU-program  
Høgskolen i Agder og Universitetet i Tromsø er som første høyskole og universitet i Norge blitt med i EUs Jean Monnet Project for forskning og undervisning innen fagfeltet europeisk integrasjon. Les mer her

Kommisjonen med støtte til forskning for SMB
Kommisjonen vil legge frem tallene på sin støtte til små og mellomstore bedrifter under konferansen for SMB i Leeds 25.-27. september. Hele 2,2 milliarder euro er øremerket SMB-relatert forskning under det kommende 6. rammeprogram for forskning. Les mer her

EU og Chile avtaler samarbeid innenfor forskning og teknologi 
23. september signerte EUs forskningskommissær Philippe Busquin og den chilenske utenriksministeren Soledad Alvear en avtale om samarbeid på områdene forskning og teknologi. Dette betyr blant annet at forskere i Chile og EU lettere kan ta del i hverandres forskningsprosjekter.  Les mer her

Antimaterie er virkelighet: forskningsgjennombrudd hilses velkommen av Kommisjonen
Den europeiske organisasjonen for kjernefysisk forskning (CERN) fikk 19. september gratulasjoner av EUs forskningskommissær Phipille Busquin for å ha produsert antimaterie. -CERNs suksessfulle eksperiment vil hjelpe oss å bedre forstå grunnprinsippene i Universet. Les mer her 

Et felles europeisk område for kreftforskning
Kommisjonen bidrar med støtte til kreftforskning i Europa og ønsker enda tettere samarbeid mellom forskere og forskningsinstitusjoner for å bedre samordning og effektivitet. 19. september ble et felles europeisk forskningsområde for kreft debattert i Brussel, med 250 representanter for forskning, pasientorganisasjoner, europeiske institusjoner og andre til stede. Les mer her Les forskningskommisær Busquins innlegg på denne konferansen her

 

Generelt

Landbrukspolitikk i endring 
EUs fiskeri- og landbrukskommissær Franz Fischler uttalte i Paris 25. september at delrapporten om landbruket ikke betyr at landbrukspolitikken skal snus opp ned, slik noen bønder har trodd. -Det er imidlertid fortsettelsen av en helt nødvendig reformprosess som har pågått siden 1992, sa Fischler.  Les mer her

Et felles vokabular for offentlige innkjøp i EU
Europaparlamentet vedtok 25. september å godkjenne forordningen som etablerer et enkelt klassifiseringssystem for offentlige innkjøp i EU. Et felles vokabular gjør det enklere å åpne dette markedet som er verdt 1.000 mrd euro. Les mer her

Seminar om Europas fremtid


Åpent seminar på Delegasjonen 30. september
Kandidatlandenes representant i Konventets presidium og
tidligere statsminister i Slovenia Alojz Peterle kommer til Delegasjonen 30. september. Under tittelen "Konventet om EUs framtid - sett fra et fremtidig medlemsland" går han rett inn i den store fremtidsdebatten som nå pågår i EU, og i særlig grad i Konventet om Europas fremtid. Se invitasjon her 

Utlysninger fra EU

Journalister som skriver om demokrati og menneskerettigheter
Lorenzo Natalis Journalistpris 2002 :
for reportasjer om menneskerettigheter, demokrati og utvikling. Fristen er forlenget med to uker!  Les mer her

Tegnekonkurranse for unge
Unge mellom 10 og 15 år inviteres til tegnekonkurranse for å lage et postkort som skal brukes i forbindelse med Det europeiske år for funksjonshemming. Les mer her

Forrige ukes utlsysninger: 

Debattskapende prosjekter I
Indkaldelse af forslag — GD EAC nr. 53/02 — Støtte til europæiske debatskabende projekter, der gennemføres af ikke-statslige organisationer for 2003 Les mer her

Debattskapende prosjekter II
Indkaldelse af forslag — GD EAC nr. 54/02 — Støtte til projekter, der skal skabe debat og give anledning til overvejelser, og som gennemføres af sammenslutninger og foreninger med europæisk sigte Les mer her

Forbrukerinteresser
Indkaldelse af specifikke projekter i henhold til artikel 2, litra c), i afgørelse nr. 283/1999/EF: Aktioner vedrørende finansiel støtte til specifikke projekter til fremme af forbrugerinteresser i 2003 (især fra forbrugerorganisationer og relevante, uafhængige, offentlige instanser) Les mer her

Grunnleggende rettigheter
Indkaldelse af forslag — Foranstaltninger i relation til Grundlæggende Rettigheder Les mer her

 

 

 
 

 

    Til toppLink to top of page