EU-nytt nr. 16, 27. april 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EUs fremtid

EU i verden

Sikkerhet

Det indre marked

Kultur, forsking og utdanning

Media

Helse

Energi

Seminarer og arrangementer

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUs fremtid

Medlemskapsavtaler med Bulgaria og Romania
Tiltredelsesavtalene mellom EU og Romania og Bulgaria ble underskrevet 25. april i Luxembourg. Avtalene åpner for at de to landene kan bli medlemmer av EU fra 1. januar 2007 så fremt de oppfyller EUs krav, og ratifikasjonsprosessen kan derfor begynne. Les mer her. Les mer bakgrunnsinformasjon her. Les rapporten om Bulgaria og Romania her

Europakommisjonens budsjettforslag
Europakommisjonen la 27. april frem sitt budsjettforslag for 2006. Forslaget avspeiler den nye kommisjonens prioriteringer. Forskning og investering i økonomisk vekst samt etablering av flere jobber er prioritert. Forslaget legger også vekt på solidaritet innen det utvidede EU og sikkerhet for borgerne. Les mer
her

Til toppLink to top of page

EU i verden

En europeisk fremtid for Kosovo
Kommisjonen kom 20. april med en uttalelse hvor det går frem at Kosovo vil stå høyt oppe på agendaen i tiden fremover. Kommisjonen vil støtte Kosovos integrering i stabilitets- og assosieringsprosessen på Vest-Balkan uavhengig av FN-prosessen som ser på Kosovos fremtidige status. Les mer
her

EU og Pakistan
Utenrikskommissær Benita Ferrero-Waldner, Luxembourgs utenriksminister Jean Asselborn og EUs høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk, Javier Solana møtte 27. april en delegasjon fra Pakistan ledet av utenriksminister Khurshid M. Kasuri. På dagsordenen stod utviklingen i Pakistan og forholdet mellom EU og Pakistan, inkludert økt støtte fra EU til Pakistan. Les mer
her

Kommisjonen øker støtten til kampen mot dødelige sykdommer
Europakommisjonen vedtok 27. april et handlingsprogram som skal øke EUs støtte til kampen mot AIDS, malaria og tuberkulose i land utenfor EU. Initiativet er en oppfølging av utviklingskommissær Louis Michels løfte om å øke innsatsen for å nå tusenårsmålene for utvikling. Les mer
her

Til toppLink to top of page

Sikkerhet

Etter flodbølgen: Kommisjonen øker sin katastrofeberedskap
Kommisjonen vedtok 20. april en rekke forslag som skal bidra til å styrke EUs katastrofeberedskap. Dette er Kommisjonens bidrag til handlingsplanen EU skal legge frem i etterkant av flodbølgekatastrofen. Les mer
her Kommisjonen la samtidig frem en oversikt over hvilke tiltak som har blitt iverksatt etter tsunamien. Les mer her, og også en liste med svar på de vanligste spørsmålene vedrørende strategien. Les denne her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Kommisjonen vil granske økt import av kinesiske tekstilvarer
På bakgrunn av en kraftig stigning i importen fra Kina i første kvartal 2005 besluttet handelskommissær Peter Mandelson 24. april å anmode Kommisjonen om tillatelse til å innlede gransking av ni kategorier av tekstilvarer som eksporteres fra Kina til EU. Les mer her

 

Kommisjonen forlenger og endrer unntak for shippingindustrien
Kommisjonen besluttet 25. april å forlenge shippingindustriens unntak fra konkurranselovgivningen frem til 2010. Rederiene får dermed fremdeles anledning til å danne konsortier som dekker maritim transport av gods til en eller flere EU-havner. Les mer her

Positive tall fra SOLVIT-nettverket
Tall fra SOLVIT-nettverket 26. april viste en positiv utvikling. SOLVIT-nettverket er etablert av Europakommisjonen og EU-medlemmene  for å hjelpe borgere og næringsliv med å anvende EU-regelverket korrekt. I 2004 behandlet nettverket 289 saker, som er en økning på 72 % i forhold til 2003. Les mer
her

              Til toppLink to top of page

Kultur, forsking og utdanning

Nedtellingen til .eu er i gang
Nedtellingen til innføringen av EUs egen internettidentitet .eu i slutten av 2005 begynte 21. april. I de kommende dagene vil .eu bli tatt opp  i ”internet root”. Fra 2006 vil næringsliv og borgere som registrerer internettadresser som har .eu som domene få fordel av større gjennomsiktighet på det indre marked og mer rettferdig elektronisk handel. Les mer
her

Forslag om nytt post-dok program i Firenze
Utdanningskommissær Ján Figel’ og presidenten for Det europeiske Universitetet i Firenze, Yves Mény, la 20. april frem et forslag om et nytt post-dok program innen samfunnsvitenskap. Programmet skal hjelpe unge akademikere i starten av karrieren, skape synergieffekter som man bare oppnår i større forskningsmiljøer, og bremse tendensen til "brain-drain" til USA. Dette er også viktige målsettinger for Lisboastrategien. Les mer her

12 filmer med EU-støtte nominert til Cannes-festivalen
Cannes-festivalen 2005 åpner 11. mai 2005. 26. april ble det klart at 12 filmer med EU-støtte er nominert innen ulike kategorier. Blant disse er åpningsfilmen "Lemming" av Dominik Moll. Europakommisjonen arrangerer i samarbeid med arrangørene av Cannes-festivalen for tredje gang en Europadag med temaet "Europeisk kino og informasjonssamfunn". Les mer
her

Ekspertstøtte til europeisk forskningsråd
En ekspertgruppe nedsatt av Europakommisjonen som skal undersøke muligheten for og nytten av et europeisk forskingsråd fremla 21. april sin rapport. Av rapporten fremgår at et paneuropeisk forskingsråd som kan støtte grenseoverskridende forsking vil ha stor effekt. Les mer
her

   Til toppLink to top of page

Media

Wallström - bedre samarbeid med nyhetsformidlere
Kommisjonen arrangerte 20.-21. april en konsultativ konferanse med representanter fra ulike medier, som for første gang har blitt bedt om å bidra til EUs informasjonsstrategi. Visepresident Margot Wallström understreket viktigheten av et
godt samarbeid og av å presentere EU-stoff på en bedre måte. Les mer her. Les Wallströms tale her
 

   Til toppLink to top of page

Helse

EUs handlingsplan mot narkotika 2005-08
Europaparlamentets komité for sivile friheter holdt 21. april en offentlig høring hvor eksperter diskuterte Europakommisjonen forslag til handlingsplan for narkotiske stoffer 2005-08. Dette er en del av EUs narkotikastrategi for 2005-2012. Les mer
her

Mer penger til bekjempelse av Marburgviruset i Angola
Europakommisjonen bevilget 25. april 1,5 millioner euro til arbeidet for å bekjempe Marburgviruset i Angola. Utbruddet av viruset i Angola er det verste noensinne, og det finnes dessverre ingen behandling. Les mer
her

Til toppLink to top of page

Energi

Ambisiøse mål for energieffektivisering
Europaparlamentets komité for industri, forskning og energi la 21. april fram sitt ønske om en mer fleksibel tilgang og mer ambisiøse mål til å oppmuntre EU-landene til å spare energi. Les mer
her

Til toppLink to top of page

Seminarer og arrangementer

Schuman-foredraget 2005
13. mai kl 1030 holder landbrukskommissær Mariann Fischer Boel det årlige Schuman-foredraget i Gamle festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate 47. Tittel på foredraget er "EU Agricultural Reform in a Global Context". Arrangementet er et samarbeid mellom Senter for Europarett og ARENA ved Universitetet i Oslo og Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island.  Les mer her

 

Noen som passer for meg?
EU-programmer og nordiske støtteordninger

En rekke EU-programmer er relevante for kultur- og kulturminnesektoren. ABM-utvikling, Riksantikvaren og Norsk kulturråd arrangerer et seminar som skal gi potensielle søkere mulighet til å diskutere prosjekter og få råd og tips til både søknadsskriving og prosjektstyring. Seminaret ”Noen som passer for meg” finner sted i Trondheim 31. mai og 1. juni. Les mer
her

                                                                                             Til toppLink to top of page

Utlysninger

Media Plus (2001-2005)
Media Plus (2001-2005) — Gennemførelse af programmet til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Indkaldelse af forslag: INFSO/MEDIA/04/05 — Støtte til gennemførelsen af pilotprojekter. Les mer
her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

 

Safer children online
Brosjyre om EUDUCANET-prosjektet som driver holdningskapende arbeid blant barn som surfer på internett. Dette arbeidet er et nødvendig supplement til eksisterende filtre, sikkerhet-systemer og klassifiseringsverktøy. 6 sider på engelsk. Kan bestilles
her

 

Securing peace and stability for Africa
Denne brosjyren inneholder informasjon om det EU-finansierte "African Peace Facility" (250 millioner euro). Dette prosjektet skal gjøre Den afrikanske union (AU) og regionale organisasjoner bedre i stand til å takle konflikter og resultatet av disse. 8 sider på engelsk. Kan bestilles
her

 

 

Travelling in Europe 2005
Utbrettskart som inneholder praktiske opplysninger for turister som reiser innenfor EU. Her ser du hvilke dokumenter du har bruk for, shopping, bilkjøring, helse, kommunikasjon, vær, helligdager, kulturelle begivenheter og hva du skal gjøre hvis noe går galt. Brosjyren inneholder også et Europakart. Kartet er på engelsk og kan bestilles
her og finnes også på internett på alle EU-språk.
eEurope - Et informasjonssamfunn for alle
Brosjyre fra generaldirektoratet for informasjonssamfunnet om eEurope-initiativet, der hovedmålene er å få til et billigere, raskere og sikrere internett, investeringer i mennesker og utdanning og fremme bruken av internett. Kort brosjyre på engelsk og dansk. Kan bestilles
her
United in diversity - Forent i mangfold
Europadagen 9. mai markeres i hele EU. Denne plakaten er  gitt ut i forbindelse med årets Europadag. "Forent i mangfold" skal ifølge Forfatningstraktaten være EUs motto. Plakaten har engelsk tekst og kan bestilles
her

 

 

EUs forfatningstraktat, Del I og II, Uoffisiell oversettelse til norsk
Europakommisjonens Delegasjon har oversatt de to første delene av Forfatningstraktaten til norsk. Del I er forfatningens grunnleggende bestemmelser og del II er Charteret for grunnleggende rettigheter. Les oversettelsen på nett
her eller bestill trykket utgave her
 


Kort om EUs Forfatningstraktat
Hefte utarbeidet av Delegasjonen. Går gjennom hovedpunktene i Forfatningstraktaten som ble underskrevet i Roma 29. oktober 2004, og som medlemslandene skal ratifisere innen november 2006. Heftet er på norsk og kan bestilles
her
 


 

The European Union - A major economic player on the world stage
Euroen ble innført i 1999 og brukes nå i 12 land og av 305 millioner av EUs 455 millioner innbyggere. Denne utbrettsfolderen forklarer kort Euroens rolle i fellesmarkedet og verdensøkonomien. Brosjyren er på engelsk og kan bestilles
her


 

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-1609

    Til toppLink to top of page