EU-nytt nr. 16, 19. juni

Toppmøtet i Sevilla 21. - 22. juni

Toppmøtet må konsentrere seg om innvanding og reform av institusjonene 
"
Toppmøtet må konsentrere seg om innvandring og asylregler og reform av institusjonen", sa Kommisjonens President Romano Prodi på en pressekonferanse i Brussel 18. juni. Les mer her

Forberedelse til toppmøtet i Sevilla 21.-22. juni 
Innlegg av Kommisjonens president Romano Prodi på Europaparlamentets sesjon 12. juni. Prodi fokuserte på hvordan EU fungerer og konventets arbeid med disse spørsmålene i tillegg til immigrasjonsspørsmål i sitt innlegg. Les mer her

Forslag til samlet plan for bekjempelse av ulovlig innvandring og menneskehandel i Europa. 
Les forslaget her

Advarer mot forsinkelser i utvidelsesprosessen 
Utvidelseskommissær Verheugen advarte mot å forsinke utvidelsesprosessen på grunn av uenigheter mellom de 15 nåværende medlemslandene. Det er viktig å diskutere fordelingen av kostnadene ved utvidelsen, men det må være helt klart at kostnadene ved ikke å utvide blir større enn ved en utvidelse. Det er viktig at befolkningen nå blir minnet om solidariteten i utvidelsesprosjektet," sa Verheugen til Europaparlamentet. Les mer her

EU i verden

Verdens matvareprogram - 5 år etter 
Innlegg av bistandskommissær Poul Nielson på toppmøtet for FNs matvareprogram i Roma 12. juni. Poul Nielson snakket om hva EU har gjort siden det forrige møtet i 1996 for å redusere fattigdom og sørge for nok mat til verdens befolkning. Les mer her

Et globalt partnerskap for fred og utvikling 
Tale av Romano Prodi, Kommisjonens president, på FNs matvareprograms toppmøte i Roma 11. juni. Les mer her

Menneskerettigheter og demokrati - EU avholder 8 regionale konferanser 
10. juni avholdt EU den første av 8 konferanser om menneskerettigheter og demokrati i Jordan. Konferansene skal ha et regionalt fokus der den første konsentrerer seg om Midtøsten. Les mer her

Økonomi, næringsliv og det indre marked

Etter 31/2 år med en felles valuta er fordelene synlige 
Kommisjonen vedtok 19. juni en uttalelse om eurosonen i verdensøkonomien. Det bemerkes at innføringen av sedler og mynter var en milepæl i den europeiske integrasjonsprosessen. Virkningen av ØMU har man kunnet merke en stund, og en felles valuta gjør eurosonen mindre påvirkelig for utenforliggende faktorer. Les mer her

Rettferdig handel - Kommisjonen følger opp lovverket i det indre marked 
Kommisjonen publiserte 11. juni et oppfølgingsdokument til Grønnboken om forbrukerbeskyttelse som kom i 2001. I høringsrunden kom det fram at medlemslandene ønsker et harmonisert rammeverk for rettferdig handel for å sikre både forbrukerne og næringslivet på dette området. Les mer her. Spørsmål og svar om Kommisjonens oppfølgingsdokument om rettferdig handel leser du her

Årlig inflasjon i eurosonen sank til 2,0% i mai 
Årlig inflasjon i Eurosonen sank til 2,0% i mai fra 2,4% i april. For EU15 er tallene henholdsvis 1,8% i mai og 2,2% i april. Les mer her

Fiskeri

For å redde arbeidsplassene i fiskerisektoren kreves reform 
"
Det er mer sosialt ansvarlig å handle nå, selv om det betyr en reduksjon i fiskeflåten, enn å fortsette fiske på truede arter. Allerede nå mister 8000 fiskere jobben hvert år på grunn av stillstand. Det er viktig å bygge opp igjen bestandene. Reformen vil beholde en liten, men levedyktig sektor", sa fiskerikommissær Fischler da han presenterte forslaget til ny fiskeripolitikk i London 10. juni. Les mer her 

Resultater fra fiskeriministermøtet 11. juni  
Fiskeriministrene hadde en første meningsutveksling om Kommisjonens forslag til ny fiskeripolitikk. Forslaget, sammen med flere kommende forslag fra Kommisjonen, skal behandles i løpet av høsten under det danske formannskapet. Les mer her

Transport, telekom og energi

EU oppretter byrå for flysikkerhet 
Rådet for transport og telekommunikasjon ble 18. juni enige om opprettelsen av et byrå for flysikkerhet. Loyola de Palacio sa at enigheten var et fremskritt for flysikkerheten i Europa. Les mer her

Ny digital ferdsskriver vil bedre kontrollen på veiene 
Kommisjonen godkjente 13. juni de tekniske spesifikasjonene for en ny digital ferdsskriver for yrkessjåfører. Den nye ferdsskriveren er enklere å kontrollere enn den nåværende og vil gjøre det enklere å overvåke kjøring og sikkerhet på veiene. Les mer her

Høring om produkt- og tjenestemarkedet innenfor området elektronisk kommunikasjon 
Kommisjonen lanserte 18. juni en høring om en anbefaling om produkt- og tjenestemarkedet innenfor området elektronisk kommunikasjon. Les mer her

Status for utbredelsen av 3. generasjons mobilnett i EU 
Som en del av forberedelsene til toppmøtet i Sevilla 21. - 22. juni har Kommisjonen lagt fram en statusrapport om utbredelsen av 3. generasjons mobilnett i EU etter at alle landene nå har delt ut lisenser. Les mer her

Resultater fra energiministermøtet 
Energiministrene diskuterte energieffektivitet i bygninger, støtte til kullindustrien, videreutviklingen av det trans-europeiske- nettverket og mulighetene for å bruke bio- og mineraloljer i transportsektoren. Les mer her    

Helse, forbruker- og sosial saker

Støtte til forslag om innholdsmerking av matvarer for å forenkle hverdagen til allergikere 
David Byrne, kommissær ansvarlig for helse- og forbrukerspørsmål, er glad for den støtten Europaparlamentet ga Kommisjonens forslag om forbedret merking av matvarer og andre produkter. I sitt endringsforslag til merkingsdirketiv har Kommisjonen foreslått at forbrukerne skal få oversikt over alle ingrediensene slik at allergikere kan unngå produkter de ikke tåler. Les mer her

Kommisjonen vil fjerne hindringene for jobbmobilitet i pensjonssystemene 
Kommisjonen har lansert en dialog med de sosiale partnere for å forsøke å fjerne hindre for jobbmobilitet mellom land, men også innenfor hvert enkelt land som ligger i at arbeidstakere må skifte pensjonssystem hvis de skifter jobb. Les mer her 

Kvalitet- og sikkerhets-standarder for menneske-vev og -celler 
Kommisjonen har foreslått EU-dekkende kvalitet- og sikkerhetstandarder for menneskelig-vev og -celler brukt i medisinsk behandling. Målet er å få bindende retningslinjer mellom donor og pasient og opprette et register for virksomheter som opererer på dette området. Les mer her

Forskning og utdanning

Detaljert arbeidsprogram for oppfølging av utdannings- systemene i Europa
Les arbeidsprogrammet her

Mange gode forskningsidéer i Europa 
Kommisjonen har mottatt over 15000 idéer til forskningsprosjekter fra over 100 000 grupper og institusjoner i Europa som respons på sin etterlysning etter gode forskningstema i det nye rammeprogrammet for forskning som skal lanseres til høsten. "Dette viser at det europeiske område for forskning er en realitet" sa forskningskommissær Phillip Busquin. Les mer her

Diverse

50 år med fred og velferd - Kull- og Stålfellesskapet avvikles 
Kull- og stålunionen, som blir avviklet 23. juli 2002, 50 år etter at den ble opprettet var begynnelsen på EU slik vi kjenner det i da. For å markere disse 50 årene med fred og velferd i Vest Europa, vil Kommisjonen lansere en rekke begivenheter. Les mer her. Les bakgrunnsinformasjon her

EUs sivile beredskap forsterket 
Kommisjonen la 12. juni fram en rapport som tar for seg fremgangen i EUs sivile beredskap. Rapporten følger opp framgangen siden november 2001 da den forrige rapporten ble lagt fram. Hvis et medlemsland blir utsatt for terrorist eller andre angrep vil de nå kunne få hjelp fra et EU-team. Les mer her

Forslag om metodologi for å sammenligne og forbedre nødvendige tjenester for borgerne 
Kommisjonen la 18. juni fram en melding med forslag om metodologi for evaluering av "tjenester av generell økonomisk interesse", slik som transport, elektrisitet, post og telekommunikasjon. Formålet er å forbedre tjenestene til det beste for forbrukere og næringsliv i det indre marked. Les mer her 

EU-Sveits: Grønt lys for forhandlinger på fire nye områder 
Rådet godkjente 17. juni Kommisjonens mandat for forhandlinger med Sveits på fire nye områder. De nye områdene er tilknytning til Schengen, Dublinkonvensjonen (asyl), frihandelsavtale på tjenesteområdet og en bilateral avtale på de audiovisuelle området slik at Sveits kan delta i Media Plus-programmet. Les mer her 

Endret forslag til asylprosedyrer 
Kommisjonen vedtok 19. juni et endret forslag til et Rådsdirektiv om minimums-standarder for prosedyrer for flyktningestatus i medlemslandene. Les mer her

Utlysninger fra EU

LIFE-Natur 2003 — Indkaldelse af forslag. Les utlysningen her

Indkaldelse af forslag til EU-programmet "Partnerskab for Fred" iværksat af Europa-Kommissionen. Les utlysningen her

Generaldirektoratet for Erhvervspolitik — Støtteprogram for 2002 — Generelt informationsmateriale. Les utlysningen her

Indkaldelse af forslag 32/02 — Media-uddannelse (2001-2005) — Iværksættelse af et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri (Media-uddannelse 2001-2005). Les utlysningen her

Indkaldelse af forslag DG EAC 22/02 — Media-uddannelse (2001-2005) — Iværksættelse af et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri. Les utlysningen her

Indkaldelse af forslag til tværnationale projekter vedrørende nyskabende aktioner i fiskerisektoren for 2002. Les utlysningen her

 

    Til toppLink to top of page