EU-nytt nr. 15, 20. april 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EUs fremtid

EU i verden

Det indre marked

Lisboa-prosessen

Kultur, forsking og utdanning

Miljø

Helse

Transport

Seminarer og arrangementer

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUs fremtid

Europas fremtid og Forfatningstraktaten
EUs utenrikspolitiske koordinator, Javier Solana, holdt 18. april en tale i Paris der han trekker linjer bakover i historien når han diskuterer Europas fremtid og Forfatningstraktaten. Les talen her

Til toppLink to top of page

EU i verden

Samarbeidet med Verdensbanken intensiveres
Etter et møte i Washington 18. april er det klart at Kommisjonen og Verdensbanken vil jobbe enda tettere sammen for å kunne lykkes i å nå Tusenårsmålet. De kritiske områdene er infrastruktur, handel og regional integrasjon. Les mer

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Europaparlamentet diskuterer tjenestedirektivet
Hvor langt skal EU gå i forhold til å liberalisere Det indre marked også for tjenester? Dette er et av spørsmålene som ble reist da Europaparlamentets komité for det indre markedet hadde sin første store debatt om dette temaet den 19. april.
Les mer

Ti land granskes for brudd på EU-regler om elektronisk kommunikasjon
Europakommisjonen har startet granskning av ti medlemsland for manglende nasjonal lovgivning eller implementering av direktiver. Les mer

Nett-undersøkelse om fusjoner og overtakelser på tvers av grenser
Europakommisjonen lanserte 18. april en åpen webbasert undersøkelse for å finne årsaker til at det bare i liten grad foregår grenseoverskridende virksomhet i finanssektoren. Undersøkelsen avsluttes 15. juni. Les mer

Stabile eksporttall fra euroområdet
Til tross for noe svingninger grunnet vekslekursen har euroområdets eksporttall vært relativt stabile det siste tiåret. Tallene avviker likevel noe fra land til land grunnet ulik pris- og kostnadsstruktur og ulikheter mellom regioner og sektorer. Dette viser kvartalsrapporten Europakommisjonen utgav den 18. april. 
Les mer

Kommisjonen krever GMO-sertifisering for visse produkter fra USA
EUs medlemsland stemte 15. april for et forslag fra Kommisjonen om å sette i verk sikkerhetstiltak som vil innebære at import av maisgluten og maltkorn fra USA må ha sertifikat på at de er uten GMO Bt10.
Les mer

              Til toppLink to top of page

Lisboaprosessen

Universitetenes bidrag til Lisboastrategien skal økes
Europakommisjonen vedtok 20. april en uttalelse med tittelen "Mobilisering av Europas intellektuelle ressurser - Hvordan universitetenes bidrag til Lisboa-strategien kan maksimeres". I uttalelsen understrekes det at de europeiske universiteter står overfor mange utfordringer, og at etterslepet i forhold til EUs viktigste konkurrenter på dette området vil fortsette å vokse hvis det ikke gjøres noe.
Les mer

Stabilitets- og vekstpaktsreformen: Kommisjonen foreslår endringer Europakommisjonen foreslo 20. april to endringer i Stabilitets- og vekstpakten som blant annet vil øke fleksibiliteten landene har til å korrigere store budsjettunderskudd. Det forventes at forslagene kan få støtte i Europaparlamentet og vedtas av finansministrene før utgangen av juni. Les mer

   Til toppLink to top of page

Kultur, forsking og utdanning

Tungvektere innen forsking lanserer forslag for å øke kostnadseffektivitet
EIROforum, paraplygruppen for Europas sju forskningsorganisasjoner la 20. april frem meldingen "Towards a Europe of Knowledge and Innovation" for Europakommisjonen.
Les mer

   Til toppLink to top of page

Miljø

Klart for renere skip etter vedtak i Europaparlamentet
Etter en avstemming i parlamentet 13. april har EU ferdigstilt viktig lovgivning for å kutte i bruken av svoveldioksid (SO2) og partikkelemisjoner fra skip. Svoveldioksid er et luftforurensende stoff som kan forårsake helseproblemer og som forsurer økosystem i innsjøer og skoger.
Les mer

Pris til Europakommisjonen og Det europeiske miljøbyrået for god miljøinformasjon
Europakommisjonen og Det europeiske miljøbyrået vant 14. april en pris for beste nye informasjonskanal for Den europeiske utslippdatabasen (EPER). EPER er det første europeiske registeret for industriutslipp i vann og luft og ble lansert i februar 2004 og består av EU15 og Norge.
Les mer

Helse

Stopp støyen - antistøykampanje lansert
Europakommisjonen lanserte 19. april en kampanje som skal opplyse om farene med for høyt støynivå på arbeidsplassen. Kampanjen vil kuliminere i en europeisk "Stop that noise"-uke i oktober. Les mer

Til toppLink to top of page

Transport

EIB låner ut 220 millioner euro till bygging av "Norra Länken" i Stockholm
Den europeiske investeringsbanken (EIB) undertegnet den 14. april et lån på 220 millioner euro for bygging av "Norra Länken" som er en del av Stockholms ringveisystem.
Les mer

Til toppLink to top of page

Seminarer og arrangementer

Schuman-foredraget 2005
13. mai kl 1030 holder landbrukskommissær Mariann Fischer Boel det årlige Schuman-foredraget i Gamle festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate 47. Tittel på foredraget er "EU Agricultural Reform in a Global Context". Arrangementet er et samarbeid mellom Senter for Europarett og ARENA ved Universitetet i Oslo og Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island.  
Les mer her
 

Noen som passer for meg?
EU-programmer og nordiske støtteordninger

En rekke EU-programmer er relevante for kultur- og kulturminnesktoren. ABM-utvikling, Riksantikvaren og Norsk kulturråd arrangerer et seminar som skal gi potensielle søkere mulighet til å diskutere prosjekter og få råd og tips til både søknadsskriving og prosjektstyring. Seminaret ”Noen som passer for meg” finner sted i Trondheim 31. mai og 1. juni.
Les mer her

                                                                                             Til toppLink to top of page

Utlysninger

Media Plus (2001-2005)
Media Plus (2001-2005) — Gennemførelse af programmet til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Indkaldelse af forslag: INFSO/MEDIA/04/05 — Støtte til gennemførelsen af pilotprojekter.
Les mer her


Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner i henhold til særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration: Strukturering af det europæiske forskningsrum.
Les mer
 

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

Securing peace and stability for Africa
Denne brosjyren inneholder informasjon om det EU-finansierte "African Peace Facility" (250 millioner euro). Dette prosjektet skal gjøre Den afrikanske union (AU) og regionale organisasjoner bedre i stand til å takle konflikter og resultatet av disse. 8 sider på engelsk. Kan bestilles
her

 

 

Travelling in Europe 2005
Utbrettskart som inneholder praktiske opplysninger for turister som reiser innenfor EU. Her ser du hvilke dokumenter du har bruk for, shopping, bilkjøring, helse, kommunikasjon, vær, helligdager, kulturelle begivenheter og hva du skal gjøre hvis noe går galt. Brosjyren inneholder også et Europakart. Kartet er på engelsk og kan bestilles
her og finnes også på internett på alle EU-språk.
eEurope - Et informasjonssamfunn for alle
Brosjyre fra generaldirektoratet for informasjonssamfunnet om eEurope-initiativet, der hovedmålene er å få til et billigere, raskere og sikrere internett, investeringer i mennesker og utdanning og fremme bruken av internett. Kort brosjyre på engelsk og dansk. Kan bestilles
her
United in diversity - Forent i mangfold
Europadagen 9. mai markeres i hele EU. Denne plakaten er  gitt ut i forbindelse med årets Europadag. "Forent i mangfold" skal ifølge Forfatningstraktaten være EUs motto. Plakaten har engelsk tekst og kan bestilles
her

  

EUs forfatningstraktat, Del I og II, Uoffisiell oversettelse til norsk
Europakommisjonens Delegasjon har oversatt de to første delene av Forfatningstraktaten til norsk. Del I er forfatningens grunnleggende bestemmelser og del II er Charteret for grunnleggende rettigheter. Les oversettelsen på nett
her eller bestill trykket utgave her
 Kort om EUs Forfatningstraktat
Hefte utarbeidet av Delegasjonen. Går gjennom hovedpunktene i Forfatningstraktaten som ble underskrevet i Roma 29. oktober 2004, og som medlemslandene skal ratifisere innen november 2006. Heftet er på norsk og kan bestilles
her
 


 

The European Union - A major economic player on the world stage
Euroen ble innført i 1999 og brukes nå i 12 land og av 305 millioner av EUs 455 millioner innbyggere. Denne utbrettsfolderen forklarer kort Euroens rolle i fellesmarkedet og verdensøkonomien. Brosjyren er på engelsk og kan bestilles
her


 

 

Safer children online
Brosjyre om EUDUCANET-prosjektet som driver holdningskapende arbeid blant barn som surfer på internett. Dette arbeidet er et nødvendig supplement til eksisterende filtre, sikkerhet-systemer og klassifiseringsverktøy. 6 sider på engelsk. Kan bestilles her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-160

    Til toppLink to top of page