EU-nytt nr. 15, 28. april 2004

Abonnér på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

Gå ikke glipp av

Utvidelsen

EU i verden

Retts- og indrepolitikk

Økonomi og næringsliv

Kunnskaps-samfunnet

Forskning

Transport

Regionalpolitikk

Kultur

Landbruk og fiske

Sysselsetting og sosiale spørsmål

Helse og forbruker-beskyttelse

Spill

Kunngjøringer

Gratismateriell

Utlysninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå ikke glipp av

Schumanforedraget 2004: Peter Sutherland
Tredje mai 2004 inviterer Europakommisjonen i samarbeid med Universitetet i Oslo og Senter for Europaforskning, ARENA, til årets Schumanforedrag. Foredraget holdes av iren Peter Sutherland, tidligere konkurransekommissær i Europakommisjonen og generalsekretær i GATT/WTO. Sutherland er i dag styreleder i Goldman Sachs og i BP. Schumanforedraget er et ledd i markeringen av Schumanndagen 9. mai, til  minne om den franske utenriksministeren Robert Schumans tale samme dag i 1950 som ga startskuddet for den europeiske integrasjonen som senere skulle bli EU. Temaet for Sutherlands tale er "The EU - Stability in an uncertain world". Talen vil bli holdt på engelsk. Les mer her

 

Til topp Link to top of page

Utvidelsen

Budsjettet for et utvidet EU: 2005
28. april la Kommisjonen frem sitt forslag til budsjett for 2005. De samlede utgifter utgjør 109,5 milliarder euro og det betyr et avgiftstak på 1,03 % av BNP i EU 25. Utgiftene til landbruk og distriktsmidler øker mest. Les mer her

Utvidelsen sprenger ikke administrasjonsbudsjettet i EU
Bare 4,5 % av EUs årlige budsjett går til administrasjonsutgifter, og denne posten vil ikke øke særlig, selv etter at ti nye medlemsland gjør sitt inntog i Unionen. Til sammen vil EUs institusjoner få rundt 6300 nye stillinger, hvorav 2070 er lingvistiske stillinger, som betyr mindre enn 20% økning fra dagens antall. Med tanke på at EUs medlemsland øker med 66 % og at offisielle språk øker med 83%, er økningen i personell ganske rimelig. Les mer her

Kommisjonen er dypt skuffet over utfall av folkeavstemning på Kypros
Europakommisjonen beklager sterkt at  den gresk-kypriotiske delen av Kypros ikke godkjente løsningen på konflikten på øya, og sier i en uttalelse at en unik sjanse gikk tapt. Les mer her

Latviske bønder tjener på utvidelsen
23. april besøkte landbrukskommissær Franz Fischler Latvia. Under en pressekonferanse la han vekt på fordelene EU gir til det latviske jordbruksfellesskapet. - Min beskjed er at EU selvfølgelig ikke er paradis, men det er langt fra å være helvete. [...] Man må ikke glemme at omstilling og modernisering må komme, med eller uten EU!. Les mer her Les Fischlers tale i Latvia her

EU og Russland har signert avtale om forholdet etter utvidelsen
27. april ble en avtale om forholdet mellom Russland og et EU med 25 medlemsland signert i Moskva. Det betyr at Partnerskapsavtalen utvides til de ti nye medlemslandene fra 1. mai. Les mer her

EU skuffet over dom mot Layla Zana i Tyrkia
22. april utstedte EUs formannskap på vegne av EUs nåværende og blivende medlemsland en erklæring som uttrykker dyp skuffelse over dommen i saken mot Layla Zana i Ankara 21. april. EU kritiserer både domsprosessen og utfallet. Les mer her

Til topp Link to top of page

 EU i verden

Mer effektiv bistandspolitikk med åpnere anbudsrunder
Kommisjonen presenterte 28 april sitt forslag til en regulering som skal få mer bistand ut av EUs utviklingsbudsjett. Reglene skal blant annet sikre at lokale leverandører i utviklingslandene kan levere anbud på prosjekter i naboland. Les mer her

34,5 millioner euro til Midtøsten og Nord-Afrika
Europakommisjonen bevilger ytterligere 34,5 millioner euro under MEDA-programmet til å støtte samarbeid i Algerie, Egypt, Jordan, Libanon, Marokko, Syria og Tunisia. Disse nye midlene vil støtte to prosjekter: rehabiliteringsprogrammer for områder påvirket av terrorismen i Algerie, samt "Tempus" i de syv andre landene. Les mer her

Russland og EU: varige bånd, videre horisont
23. april besøkte Europakommisjonens president, Romano Prodi, Moskva der han holdt en tale om forholdet mellom Russland og EU. Visjonen om et Europa "fritt for skillelinjer eller 'murer' av noe slag" er bare mulig med "et ekte og likeverdig partnerskap mellom Russland og EU, basert på effektive, felles institusjoner og gjensidig tillit" sa Prodi. Les mer her

Over 230 millioner euro for å utvikle Afrikas infrastruktur
Som et ledd i en pågående innsats for å bekjempe fattigdom og å fremme økonomisk utvikling i Afrika vedtok Europakommisjonen 22. april å bevilge over 230 millioner euro til gjenoppbygging og vedlikehold av veier, samt til å bygge broer over det digitale skillet i mange afrikanske land gjennom å øke internettilgangen. Les mer her

Til topp Link to top of page

Retts- og indrepolitikk

Styrket kamp mot organisert økonomisk kriminalitet
22. april vedtok Europakommisjonen en melding for å styrke kampen mot organisert økonomisk kriminalitet i EU. Meldingen inneholder en oversikt over tiltak som allerede er benyttet, samt en liste over et antall tiltak som vil gjøre det vanskeligere for kriminelle å bruke penger de har tjent på kriminelle handlinger uten å bli avslørt. Les mer her

Forslag om rammeverkslov for rettigheter til mistenkte og saksøkte i EU
Kommisjonen presenterte 28. april et forslag til rammeverkslovgivning som skal sikre en felles forståelse av rettigheter til personer som er mistenkt og/ eller saksøkt i ett av EUs medlemsland. I utgangspunktet skal rettighetene fungere som minstemål, for at medlemslandene selv skal fritt utforme sine rettssystemer. Les mer her

Veien mot en felles asylpolitikk: Felles asylprosedyrer første skritt
29. april møtes EUs justisministere.  Kommisjonen ønsker at det på møtet blir politisk enighet om teksten i et forslag til direktiv om prosedyrer for behandling av asylsøkere. Direktivet er et første skritt på veien mot en felles asylpolitikk og vil blant annet sikre asylsøkere visse minimumsstandarder, uansett hvilket EU-land de kommer til. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv


Avtale mellom EU og USA om sikkerhetskontroll av handelsvarer
22. april ble en avtale inngått mellom USAs regjering og EUs ministerråd som utvider sikkerhetssamarbeidet dem i mellom til også å gjelde handelssikkerhet. Bland annet vil den nye avtalen lede til utveksling av relevant informasjon og god praksis, samt etablering av felles standarder for risikovurdering, inspeksjon og søkemetoder. Les mer her

Medlemslandene må samarbeide for å bekjempe skattesvindel
22. april presenteret Europakommisjonen en rapport om bruken av samarbeid innen EU for å bekjempe svindel på området for merverdiavgift. Enkelte medlemsland regner tapene sine på dette området til 10% av nettoinntektene fra merverdiavgiften. Samarbeidet på dette området er blitt styrket i de siste årene, men nå anbefaler Kommisjonen ytterligere tiltak. Les mer her

Store budsjettunderskudd kan forhindres med budsjettovervåking
28. april foreslo Kommisjonen nye skritt for budsjettovervåking for Portugal, Nederland, Storbritannia og Italia. Overvåkingsprosedyren kan nå avsluttes for Portugal som etter et budsjettunderskudd på over 3 % i 2001 har fått ned underskuddet de to siste årene. Samtidig har både Nederland, Storbritannia og Italia nærmet seg eller oversteget grensene for budsjettunderskudd og er under spesiell overvåking i tråd med stabilitetspakten. Les mer her

Til topp Link to top of page

Kunnskapssamfunnet

Avtale  om konkurransetiltak innen elektronisk kommunikasjon
Den europeiske ekspertgruppen som bringer sammen de nasjonale myndighetene som er ansvarlige for markedene for elektronisk kommunikasjon i EU, utga i går et "felles standpunkt" om hvilke tiltak de vil benytte for å motarbeide konkurranseproblemer i det nyåpnede markedet for elektronisk kommunikasjon. Blant tiltakene er plikt til å gi internettilgang, ikke-diskriminering og priskontroll.  Les mer her

Høring om forhåndsvarsling om nye nasjonale regler og standarder
Europakommisjonen har lansert en offentlig høring på internett om å utvide informasjonsprosedyren for IKT-tjenester også til andre tjenester.  Denne prosedyren medfører at hvert medlemsland må varsle om alle utkast til nasjonale lovgivning slik at Kommisjonen og andre medlemsland kan sjekke dem i forhold til reglene for det indre marked. Les mer her

Universitetenes rolle i et kunnskapsbasert Europa
Mer enn 1000 deltakere fra Europa deltok på en EU-konferanse om universitetenes rolle som forsknings- og kunnskapssentre i de neste 15-20 år. Et mål er å knytte universitetenes virksomhet til Lisboa-prosessens målsetting om å lage verdens største kunnskapsbaserte økonomi. Les mer her

Pilotprosjekter skal fremme kunnskapsøkonomi i europeiske regioner
Kommisjonen har valgt 14 prosjekter som får 2,5 millioner euro til å fremme den regionale dimensjonen i kunnskapsøkonomien. Initiativet skal oppmuntre lokale aktører til å utforme og skape regionale modeller for kunnskapsutvikling. Les mer her

Til topp Link to top of page

Forskning

Nytt fraspark for europeisk bioteknologi
23. april presenterte Europakommisjonen en rapport om implementeringen av strategien for bioteknologi som ble vedtatt i 2002. Rapporten viser at fremskritt har blitt gjort, f. eks det juridiske rammeverket for genetisk modifiserte organismer. Samtidig identifiseres nye utfordringer som gentesting og bioteknologi på dyr. Les mer her

 

Til topp Link to top of page

Transport

Mot et helhetlig togtransportmarked i EU
22. april vedtok Europaparlamentet forslaget til den andre jernbanepakken som det har forhandlet frem med Rådet. Kommisjonens vise-president og transportkommissær, Loyola De Palacio, erklærte: - Dette er slutten på de fysiske og tekniske barrierene i den europeiske jernbanegodstrafikken. Les mer her

Til topp Link to top of page

Regionalpolitikk

EU gir  innovasjonspris til ni regioner
22. april delte Europakommisjonens generaldirektorat for regionalpolitikk ut priser til regioner som eksperimenterer med nye ideer og nye måter å promotere innovasjon på. Blant vinnerne var regionen Saarland i Tyskland som har satset på nano-bioteknologi. Les mer her

Til topp Link to top of page

Kultur

Større juridisk klarhet om TV-reklame
Europakommisjonen har gjentatte ganger mottatt spørsmål om nye reklameteknikker som delte skjermer, interaktiv og virtuell reklame er kompatible med EUs reklameregler nedfelt i "Fjernsyn uten grenser"-direktivet. I en melding som vedtatt 23. april fastslår Kommisjonen at det er kompatibilitet, men på enkelte betingelser, som f. eks retten til et klart skille mellom redaksjonelt innhold og kommersiell kommunikasjon. Les mer her

Til topp Link to top of page

Landbruk og fiske

Enighet om reformer på tobakk, olivenolje, bomull og humle
22. april vedtok Ministerrådet en gjennomgripende reform av den felles landbrukspolitikks støtteordninger for tobakk, olivenolje og spiseoliven, bomull og humle. En stor del av den nåværende produksjonskoblede støtten til disse sektorene vil bli overført til den avkoblede enkeltbetalingsordningen. Tobakkstøtten vil etter hvert avkobles helt. Les mer her

Nytt fiskeribyrå for bedre kontroll med fisket i EU
28. april la Kommisjonen frem et forslag til opprettelse av et byrå for fiskerikontroll som en del av den reformerte fiskeripolitikken i EU. Byrået skal sikre enhetlig og effektiv håndhevelse av EUs regelverk ved å samle de nasjonale kontrollmyndigheter i en pulje for å koordinere kontrollvirksomheten. Les mer her

Til topp Link to top of page

Sysselsetting og sosiale spørsmål

Grønnbok om underholdningsbidrag
Europakommisjonen har forberedt et diskusjonsdokument (grønnbok) om betaling av underholdningsbidrag over landegrenser (for eksempel barnebidrag). Formålet er å innhente alle interesserte parters mening før høringen 2. juni i Brussel og forhandlingene i Haag-konferansen om internasjonal privatrett uken etter. Les mer her

Trygdeutgifter opp med nesten 2% per år i EU mellom 1992 og 2001
I løpet av perioden 1992 til 2001 økte trygdeutgiftene per innbygger gjennomsnittlig med 1,9% per år. Trygdeutgifter utgjorde til sammen 27,5% av BNP i 2001. Dette viser en rapport som EUs statistikkbyrå, Eurostat, kunngjorde 23. april. Les mer her

Færre ulykker på arbeidsplassen i EU
I EU har alvorlige ulykker på arbeidsplassen gått ned jevnt og trutt siden 1994. Alvorlige uhell har i perioden 1994-2001 gått ned med 15% og  ulykker med døden til følge har gått ned med 31%. I anledning dagen for Helse og sikkerhet på arbeidsplassen offentliggjør Eurostat for første gang tall som viser utviklingen i ulykker på arbeidsplassen over et tidsrom. Les mer her

Til topp Link to top of page

Helse og forbrukerbeskyttelse

Nye regler for matvarekontroll vedtatt av EUs landbruksministere
Rådet for EUs landbruksministere vedtok 26l april nye lover om kontroll med matvarer og fôr. - Dette er noen av de viktigste områdene jeg lovet å levere resultater til forbrukerne på i min periode som kommissær, sa David Byrne i forbindelse med dette og et annet vedtak om mathygiene. De nye lovene skal virke fra 1. januar 2006. Les mer her Les spørsmål og svar om det nye regelverket som er vedtatt her

Spørsmål og svar om hygienekontroll for matvarer
"Hygienepakken" med fem lover som nylig ble vedtatt i EU skal harmonisere og forenkle veldig detaljerte hygienekrav som er spredt rundt i 17 ulike EU-direktiv. Målet er å lage et enkelt, oversiktelig regelverk for mathygiene, sammen med effektive instrumenter for å håndtere matvaresikkerhet og potensielle fremtidige matvarekriser. Les mer her

Enighet om maksimumsnivåer for pesticider i plante- og animalske produkter
EUs landbruksministere ble 26. april enige om en nytt regelverk som fastsetter maksimumsverdier for innhold av pesticider i animalske og organiske produkter. Les mer her

Til topp Link to top of page

Spill

Europamester!
Hvor mye kan du egentlig om Europa?!? Kjempemorsom animert quiz hvor du flyr med helikopter fra land til land i Europa og får oppgaver du må løse. Lykke til på ferden mot Europamesterskapet! Spill her

Til topp Link to top of page

Kunngjøringer

En reise gjennom Europa - direkte overført på NRK
Fredag 30. april overfører NRK2 direkte fra den offisielle feiringen av EU-utvidelsen til ti nye medlemsland. Fra konserthuset i Berlin får seerne vakker klassisk musikk, og utenfor det kongelige palasset i Warszawa er det ventet at rundt 10 000 mennesker vil samle seg for en mer poppete forestilling. Feiringen avsluttes på Malta med et gigantisk fyrverkeri. Les mer her

Til topp Link to top of page

 

Gratismateriell

 

Spørsmål og svar om Konventets grunnlovsutkast
Debatten rundt EUs fremtid fortsetter. Utkast til grunnlov som ble overlevert EUs stats- og regjeringssjefer på toppmøtet i Tessaloniki sommeren 2003 er fremdeles gjenstand for forhandlinger EU-landene i mellom. Håpet er at en ny grunnlovstraktat skal signeres senest på Det europeiske råd i Brussel i juni 2004. Europakommisjonen har tidligere publisert en norsk oversettelse av første del av Konventets grunnlovsutkast. Nå tilbyr vi et dokument på norsk med spørsmål og svar om Konventets grunnlovsutkast.

 

 

Du kan bestille mange spennende publikasjoner fra EU  direkte fra Delegasjonen på web.  Les mer her

 

Til topp Link to top of page

 

Utlysninger

EuropeAid
Meddelelse om indkaldelse af forslag — Indkaldelse af forslag til aktiviteter til "bekæmpelse af udelukkelse fra arbejdsmarkedet" — Publikationsnummer: EuropeAid/119735/D/G/HU 2003/004-347-05-03 Les mer her

EuropeAid/Tacis
Meddelelse om indkaldelse af forslag — Tacis-partnerskabsprogram for institutionsopbygning — EuropeAid/119707/C/G/BY Les mer her

Leonardo
Leonardo da Vinci-programmet — Anden fase (2000-2006) — Indkaldelse af forslag EAC/23/04 — "Tilrettelæggelse af arrangementer (konferencer og udstillinger) til udnyttelse af nyskabende resultater fra Leonardo da Vinci-progammet" Les mer her

Oversikt over EUs støtteprogrammer med norsk deltakelse

    Til toppLink to top of page