EU-nytt nr. 13, 6. april 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EUs fremtid

EU i verden

Bistand

Det indre marked

Energi

Galileo

Regional-
politikk

Seminarer og arrangementer

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUs fremtid

Wallström om besøket i Norge
I sin weblog ("blog") skriver Kommisjonenes Visepresident Margot Wallström om hvordan hun opplevde besøket i Norge før påske. "Bloggen" har fått mye positiv omtale og er ledd i Wallströms arbeid for å gjøre EU mer åpent og tilgjengelig. Les bloggen her


Spørsmål og svar om Forfatningstraktaten
Kommisjonen presenterte 6. april en liste over de vanligste spørsmål og svar rundt Forfatningstraktaten som nå er ute til ratifisering i alle medlemslandene. Les mer her Du kan også lese den uoffisielle oversettelsen til norsk
her eller bestill trykket utgave her

Til toppLink to top of page

EU i verden

Pavens død
I en uttalelse 2. april uttrykte Kommisjonens president José Manuel Barroso 2. april sin sorg over pave Johannes Paul II’s død og kondolerte Vatikanet og de ulike katolske samfunn på Europakommisjonens vegne. Les mer her

Partnerskap med Russland
Utenrikskommissær Benita Ferrero-Waldner og Luxembourgs utenriksminister Jean Asselborn møtte 1. april Russlands utenriksminister Sergey Lavrov. Forhandlingene om oppbygging av felles rom for økonomi, ekstern sikkerhet, frihet, trygghet og rettferdighet og forsking og utdanning stod i fokus for møtet. Les mer her

EU og Cuba
Utviklingskommissær Louis Michel besøkte 1. april Cuba hvor han bifalt de cubanske myndigheters ønske om politisk dialog med EU. Han møtte både president Fidel Castro og utenriksminister Felipe Pérez Roque. Les mer her

Til toppLink to top of page

Bistand

€500,000 til å bekjempe utbruddet av marburgvirus i Angola
Kommisjonen besluttet 1. april å bevilge €500,000 til å bekjempe det plutselige utbruddet av marburgviruset i Angola. Viruset har en dødelighet på 90 %. Hjelpen gis av Kommisjonens bistandskontor, ECHO, som inngår i Generaldirektoratet for bistand. Les mer
her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Kommisjonens økonomiske vårprognose for 2005–2006
Europakommisjonen fremla 4. april sin økonomiske vårprognose. Veksten i BNP forventes å ligge på 1,6 % i euroområdet og 2,0 % i EU som helhet. Økningen i sysselsettingen i både euroområdet og EU forventes å øke, og arbeidsløsheten vil dermed ifølge prognosen reduseres i 2006. Les mer her

Sanksjoner mot amerikanske produkter
Kommisjonen la 31. mars frem et forslag om å innføre sanksjoner mot visse produkter fra USA pga den såkalte Byrd Amendment, som er i strid med internasjonale handelsforpliktelser. Kommisjonen vil pålegge en rekke produkter en ekstra toll på 15 % fra 1. mai 2005. Les mer her

Bekjempelse av forfalskning og piratkopiering
Sammen med Ungarns tollvesen arrangerte Europakommisjonen 4.-7. april et seminar i Budapest om bekjempelse av forfalskning og piratkopiering. Konferansen samlet 130 eksperter fra EU og store handelspartnere som USA, Kina og Tyrkia. Les mer her

Nedgang i den økonomiske stemningen
En rapport 31. mars viste at den økonomiske stemningsindikatoren (ESI) for EU i mars falt med 2,4 poeng etter et fall på 1,1 poeng i februar. Indikatoren ligger nå for første gang siden desember 2003 under langtidsgjennomsnittet. Les mer her

              Til toppLink to top of page

Energi

Styrket energidialog med stater i Gulfen
Energikommissær Andris Piebalgs deltok 2. april på Eurogulf Energy Forum i Kuwait. Formålet med besøket var å lansere en ny fase i samarbeidet med de olje- og gassproduserende landene i området. Hovedtemaer var sikkerhet for energileveranser, etterspørsel og markedsstabilitet. Innen 2030 vil EUs eksportavhengighet når det gjelder olje være på 90 % og 70 % for gass. Les mer her

   Til toppLink to top of page

Galileo

Europakommisjonen foreslår forhandlinger med Argentina om satellittnavigasjon
Europakommisjonen uttalte 4. april at den ønsker å  forhandle med Argentina om utviklingen av et globalt sivilt navigasjonssystem. Les mer her

 Til toppLink to top of page

Regionalpolitikk

Støtte til regioner rammet av strukturelle endringer
Europakommisjonen kunngjorde 5. april at den vil bruke opptil 11,3 milliarder euro i støtte til personer og regioner som blir berørt av økonomisk omstilling og restrukturering. Europakommisjonen har fremsatt forslag om å styrke den sosiale dialog, strømlinjeforme eksisterende politikk og øke de økonomiske midlene til slike tiltak. Les mer her

Til toppLink to top of page

Seminarer og arrangementer

EUs flåtepolitikk etter CFP-reformen - Seminar på Europakommisjonens delegasjon 8. april kl 15-16.
EU innførte sin nye fiskeripolitikk 1. januar 2003. Benjamin Rolles, som jobber med flåtepolitikk i Generaldirektoratet for fisk, vil innlede om hvilke konsekvenser CFP-reformen har hatt for EUs flåtepolitikk og vil være tilgjengelig for spørsmål. Les mer her

Eurodok 2005
7. til 13. april er det duket for den fjerde europeiske dokumentarfilmfestivalen på Cinemateket i Oslo. En rekke spennende og utfordrende filmer er plukket ut til programmet. Europakommisjonens delegasjon er initiativtaker til og støtter festivalen. Les mer her. Se programmet her

Noen som passer for meg? - EU-programmer og nordiske støtteordninger
En rekke EU-programmer er relevante for kultur- og kulturminnesktoren. ABM-utvikling, Riksantikvaren og Norsk kulturråd arrangerer et seminar som skal gi potensielle søkere mulighet til å diskutere prosjekter og få råd og tips til både søknadsskriving og prosjektstyring. Seminaret ”Noen som passer for meg” finner sted i Trondheim 31. mai og 1. juni. Les mer her

                                                                                             Til toppLink to top of page

Utlysninger

Media Plus (2001-2005)
Media Plus (2001-2005) — Gennemførelse af programmet til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Indkaldelse af forslag: INFSO/MEDIA/04/05 — Støtte til gennemførelsen af pilotprojekter. Les mer her

EDICOM-støtteprogrammet

EDICOM-støtteprogrammet — Foranstaltninger, hvortil der kan ydes støtte fra Eurostat i løbet af 2005 under Edicom-programmet — Meddelelse til offentligheden. Les mer her

Forskning og utvikling
Indkaldelse (Indkaldelser) af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum. Les mer her

Behandling av arkivmateriale
Indkaldelse af forslag om behandling af arkivmateriale, som Europa-Parlamentets medlemmer har modtaget under udøvelsen af deres mandat og overdraget i form af gaver eller ved testamente (2005-002) Les mer her

EFTA-Tilsynsmyndigheden

Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter artikel 1, stk. 2, i første del af protokol 3 til aftalen om Tilsynsmyndigheden og Domstolen, til forslaget om regionalt differentierede socialsikringsbidrag i Norge. Les mer her
 

Til toppLink to top of page

Gratismateriell
 

United in diversity - Forent i mangfold
Europadagen 9. mai markeres i hele EU. Denne plakaten er  gitt ut i forbindelse med årets Europadag. "Forent i mangfold" skal ifølge Forfatningstraktaten være EUs motto. Plakaten har engelsk tekst og kan bestilles her

 

 

A new partnership for cohesion Et nyt partnerskab for samhørighed
- konvergens konkurrenceevne samarbejde

Rapporten skisserer Kommisjonens visjon om hvilken politikk EU skal føre for å minske ulikheter og fremme større økonomisk, sosial og territorial samhørighet. Rapporten kan bestilles på dansk eller engelsk her eller leses på nett her


 

Adult learning - on the road to Europe
Kort brosjyre om europeisk samarbeidsprosjekter og nettverk innen Socrates-Grundtvig-programmet for videreutdanning for voksne. Brosjyren er på engelsk og kan bestilles her

 

 

EUs forfatningstraktat, Del I og II, Uoffisiell oversettelse til norsk
Europakommisjonens Delegasjon har oversatt de to første delene av Forfatningstraktaten til norsk. Del I er forfatningens grunnleggende bestemmelser og del II er Charteret for grunnleggende rettigheter. Les oversettelsen på nett her eller bestill trykket utgave her
 


Kort om EUs Forfatningstraktat
Hefte utarbeidet av Delegasjonen. Går gjennom hovedpunktene i Forfatningstraktaten som ble underskrevet i Roma 29. oktober 2004, og som medlemslandene skal ratifisere innen november 2006. Heftet er på norsk og kan bestilles her
 


 

The European Union - A major economic player on the world stage
Euroen ble innført i 1999 og brukes nå i 12 land og av 305 millioner av EUs 455 millioner innbyggere. Denne utbrettsfolderen forklarer kort Euroens rolle i fellesmarkedet og verdensøkonomien. Brosjyren er på engelsk og kan bestilles her


 

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-1609

    Til toppLink to top of page