EU-nytt nr. 13, 14. april 2004.

Abonnér på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

Ny leder

Gå ikke glipp av

Utvidelsen

EU i verden

Retts- og indrepolitikk

Økonomi og næringsliv

Helse og forbruker-beskyttelse

Spill

Gratismateriell

Utlysninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny leder

Percy Westerlund ny leder ved Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
Europakommisjonen har utnevnt Percy Westerlund som ny leder av Delegasjonen til Norge og Island. Svenske Percy Westerlund (58) kommer fra stillingen som direktør i Europakommisjonens generaldirektorat for utenrikssaker. I Norge er Percy Westerlund kjent for blant annet å ha ledet forhandlingene knyttet til EØS-utvidelsen i fjor vår. Percy Westerlund tar over etter Gerhard Sabathil, og vil ventelig tiltre ved Delegasjonen i Oslo i løpet av mai 2004. Les mer her

Til topp Link to top of page

Gå ikke glipp av


Schumanforedraget 2004: Peter Sutherland
3. mai 2004 inviterer Europakommisjonen i samarbeid med Universitetet i Oslo og senter for Europaforskning, ARENA, til årets Schumanforedrag. Foredraget holdes av iren Peter Sutherland, tidligere konkurransekommissær i Europakommisjonen og generalsekretær i GATT/WTO. Sutherland er i dag styreleder i Goldman Sachs og i BP. Schumanforedraget er et ledd av markeringen av Schumanndagen 9. mai, til  minne om den franske utenriksministeren Robert Schumans tale samme dag i 1950 som ga startskuddet for den europeiske integrasjonen som senere skulle bli EU. Temaet for Sutherlands tale er "The EU - Stability in an uncertain world". Talen vil bli holdt på engelsk. Les mer her

Til topp Link to top of page

Utvidelsen

Alt du vil vite om EUs nye kommissærer
Ti nye kommissærer, én for hvert nye medlemsland, skal arbeide med dagens kommissærer frem til en ny Kommisjon inntar embetet første november 2004. Før de nye kommissærene kan tiltre offisielt første mai 2004 må de imidlertid høres og godkjennes av Europaparlamentet. Høringene er nå i gang, og i den forbindelse har CV-ene til kommissærkandidatene blitt lagt ut på Europaparlamentets websider. Visste du for eksempel at den kommende latviske kommissæren Sandra Kalniete (bildet), har en master i kunsthistorie og ga ut publikasjonen "With dancing shoes in Siberian snows" i 2001? Les mer om høringene og de nye kommissærene her

Grønt lys for distriktsutviklingsprogrammer til 250 millioner euro i Tsjekkia
Landbrukskommissær Franz Fischler har bekreftet overfor Tsjekkias landbruksminister at det er enighet om landets program for distriktsutvikling og multifunksjonelt landbruk. Programmet får betydelige midler. Av 250 millioner euro vil EU bidra med 173,9 millioner euro i perioden 2004-2006, mens resten er nasjonale midler. Les mer her

Et forent Kypros inn i EU første mai 2004?
Som forutsatt i tiltredelsesavtalen foreslo Europakommisjonen 7. april å tilpasse tiltredelsesbetingelsene til Kypros med sikte på å ønske velkommen en forent øy første mai 2004. En slik gjenforening vil imidlertid bare være mulig hvis både den gresk-kypriotiske og den tyrkisk-kypriotiske befolkningene godtar avtalen presentert av FN som skal til separate folkeavstemninger 24. april. Les mer her
 

Til topp Link to top of page

 EU i verden

EUs rolle i en verden i endring
14. april holdt Europakommisjonens president, Romano Prodi, en tale for CESS European Institute i Beijing, Kina. Talen omhandler EUs rolle i en verden i endring. "Med utvidelsen befinner EU seg vet et veiskille" sier Prodi, "Valget er enkelt: å lene seg bakover, befeste vår stilling og oppslukes i våre egne indre affærer, eller å bevege se forover med sikte på en viktigere rolle i internasjonale affærer". Les mer her

7 millioner euro i humanitær bistand til Tsjad, Madagaskar og Etiopia
Europakommisjonen har vedtatt tre humanitære hjelpepakker, til sammen på 7 millioner euro, som svar på krisene i Tsjad (4 millioner euro), Madagaskar (2 millioner euro) og Etiopia (1 million euro). Disse midlene blir forvaltet av byrået for humanitær bistand (ECHO) som er underlagt kommissær Poul Nielsons ansvar. De vil brukes til å bedre tilgang til rent vann, sanitære forhold og helsevesen og tilby mat, husly og beskyttelse for flyktninger og andre ofre for konflikter og naturkatastrofer. Les mer her

10-årsmarkering av folkemordet i Rwanda: Aldri mer
8. mars publiserte det irske formannskapet en erklæring på vegne av EU der den uttrykker ønske om å minnes de som døde og å gi en hyllest til styrken og motet til de overlevende i det rwandiske folkemordet i 1994. Les mer her Les også Europakommisjonens president, Romano Prodis erklæring i anledning 10-årsmarkeringen av folkemordet her

Til topp Link to top of page

Retts- og indrepolitikk

Rådet oppdaterer liste over terroristorganisasjoner
2. april besluttet EUs ministerråd å oppdatere EUs liste over terroristorganisasjoner og personer knyttet til terroristaktiviteter. Rådet innførte nye tiltak for å bekjempe terrorisme, blant annet  frysing av  finansielle og økonomiske ressurser for personer og grupper knyttet til terroristaktiviteter, samt juridisk og politisamarbeid mellom medlemslandene. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Ny regler for gruppeunntak for bevilgning av lisenser for patenter, kunnskap og opphavsrett til programvare
7. april vedtok Europakommisjonen nye regler for å tilpasse konkurransepolitikken når det gjelder lisensiering av patent, kunnskap og opphavsrett til programvare. Reglene innebærer mindre byråkrati og større rettssikkerhet for selskaper da flere lisensavtaler kommer til å omfattes av gruppeunntak og mange avtaler dermed vil bespares for individuell undersøkelse. Les mer her

Til topp Link to top of page

 

Helse og forbrukerbeskyttelse

Kvelningsfare for barn: nye EU-tiltak for å trekke tilbake gummigodteri
13. april vedtok Europakommisjonen tiltak for å stanse markedsføringen i EU av små gelekopper som inneholder enkelte tilsetningsstoffer fra tang og/eller enkelte gummityper. Disse gelekoppenes konsistens og form kan utgjøre en kvelningsfare. Les mer her

Til topp Link to top of page

Spill

Finn land og hovedsteder i Europa
I dette spillet må du kunne plassere alle landene på Europakartet. Vet du hvor alle europeiske land er  på kartet eller hva hovedstaden deres heter? Med litt trening kan du snart briljere med dine geografikunnskaper... Spill her

Til topp Link to top of page

Gratismateriell

 

Spørsmål og svar om Konventets grunnlovsutkast
Debatten rundt EUs fremtid fortsetter. Utkast til grunnlov som ble overlevert EUs stats- og regjeringssjefer på toppmøtet i Tessaloniki sommeren 2003 er fremdeles gjenstand for forhandlinger EU-landene i mellom. Håpet er at en ny grunnlovstraktat skal signeres senest på Det europeiske råd i Brussel i juni 2004. Europakommisjonen har tidligere publisert en norsk oversettelse av første del av Konventets grunnlovsutkast. Nå tilbyr vi et dokument på norsk med spørsmål og svar om Konventets grunnlovsutkast.

 

 


Europe in 12 lessons
Fjerde utgave av den klassiske innføringsbrosjyren om EU, skrevet av Pascal Fontaine. Den gir en helhetlig beskrivelse av alle aspekter ved EU fra "Hvorfor EU?" til "Hvilken fremtid for Europa?" 62 sider på engelsk (kommer etter hvert også i dansk utgave)

 

The EESC in ten points
Den europeiske økonomiske og sosiale komité er et høringsorgan som består av representanter for partene i arbeidslivet og det sivile samfunn. I denne utbrettsfolderen forklares Komiteens funksjon og virksomhetsområde i ti punkter. 6 sider på engelsk

 

Du kan bestille mange spennende publikasjoner fra EU  direkte fra Delegasjonen på web.  Les mer her

 

Til topp Link to top of page

 

Utlysninger

Meddelelse om indkaldelse af forslag — EuropeAid/119339/C/G
Program Euromed Dialog 2004-2005 »Dialog i Middelhavsområdet« (2004/C 78/35) Europa-Kommissionen indkalder forslag om støtte inden for rammerne af initiativet »Dialog i Middelhavsområdet «, der finansieres af De Europæiske Fællesskabers program Euromed Dialog 2004-2005. Les mer her

Indkaldelse af forslag til projekter og støtteaktiviteter som led i den forberedende foranstaltning "fremme af Europas industrielle potentiale på området sikkerhedsforskning" — Aktivitet: Sikkerhedsforskning — Indkaldelsens referencenummer: PASR-2004 Les mer her

MEDDELELSE OM INDKALDELSE AF FORSLAG
(2004/C 81/09) En ny indkaldelse af forslag til UDDANNELSE AF NATIONALE DOMMERE I EF-KONKURRENCERET og RETLIGT SAMARBEJDE MELLEM NATIONALE DOMMERE er blevet offentliggjort på: http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/proposals2/ Frist for indgivelse af forslag: 23. april 2004.

INDKALDELSE AF FORSLAG (VP/2004/006)
Budgetposterne 040408 vedrørende samarbejds- og udvekslingsprojekter, som har til formål at forbedre de ældres mobilitet (2004/C 82/07). Les mer her

INDKALDELSE AF FORSLAG
Samarbejdsprogram om civil luftfart EU-Kina EuropeAid/119616/D/G/CN (2004/C 84/13) (EØS-relevant tekst) Europa-Kommissionen indkalder forslag til uddannelsesprogrammer, feasibility-undersøgelser og/eller uddannelsesrejser og udvikling af uddannelsesprogrammer inden for civil luftfart med sigte på at forbedre sikkerheden under civil lufttransport, opgradere kvalifikationerne ved de pågældende højere læreanstalter samt øge udvekslinger mellem lovgivere og mellem luftfartssektoren i EU og i Folkerepublikken Kina, med finansiel støtte fra De Europæiske Fællesskabers program til styrkelse af samarbejdet om civil luftfart mellem EU og Kina. Les mer her

Meddelelse om indkaldelse af forslag — Støtte til og koordinering af integrerede grænseforvaltningsstrategier EuropeAid/119657/C/G/Multi (2004/C 84/14) EU indkalder forslag til støtte til og koordinering af integrerede grænseforvaltningsstrategier i de fem Cards-støtteberettigede lande (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Jugoslavien, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Serbien og Montenegro: Serbien, Kosovo, Republikken Montenegro) med finansiel støtte fra EU's regionale Cards-program. Les mer her

MEDDELELSE OM INDKALDELSE AF FORSLAG
EuropeAid/119372/C/G/IR Fremme af demokrati og menneskerettigheder i Iran (2004/C 87/12) Europa-Kommissionen indkalder forslag til projekter, der skal gennemføres i Iran og EU med finansiel støtte fra EU-budgetposten »Fremme af demokrati og menneskerettigheder i Iran«. Fremme af Irans ratificering og gennemførelse af FN's menneskerettighedsinstrumenter. Les mer her

Indkaldelse af forslag VP/2004/05 om nationale aktioner med henblik på større opmærksomhed om social integration (under budgetpost 04040202) (2004/C 88/13) Dette udbud vedrører forslag, der har til formål at skabe øget oplysning og opmærksomhed i medlemsstaterne, kandidatlandene samt EFTA/EØS-landene om EU's sociale integrationsproces med henblik på at yde støtte til og inddrage de relevante aktører i udarbejdelsen, gennemførelsen og overvågningen af de nationale handlingsplaner til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (NAP/integration) og af de fælles memoranda om social integration (JIM). Les mer her

Indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på hvervet som medlem af Det Europæiske Miljøagenturs videnskabelige udvalg
(2004/C 88/14) Med denne indkaldelse opfordres videnskabelige eksperter til at tilkendegive deres interesse for at blive medlem af Det Europæiske Miljøagenturs videnskabelige udvalg, som blev oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 (1), ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 933/1999 af 29. april 1999 og Rådets forordning (EF) nr. 1641/2003 af 22. juli 2003. Miljøagenturet har hjemsted i København. Det videnskabelige udvalg har for øjeblikket brug for ekspertviden på følgende områder: 1. samfundsvidenskab 2. overvågning baseret på observationer fra rummet Les mer her

RAMMEPROGRAM FOR CIVILRETLIGT SAMARBEJDE
Årsprogram og indkaldelse af forslag for 2004 (2004/C 89/06) Les mer her

Oversikt over EUs støtteprogrammer med norsk deltakelse

 

Til topp Link to top of page

 

    Til toppLink to top of page