EU-nytt nr. 12, 31. mars 2004.

Abonnér på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

Gå ikke glipp av

EUs fremtid

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Forskning

Kultur og utdanning

Miljø

Landbruk og fiske

Sysselsetting og sosiale spørsmål

Helse og forbruker-beskyttelse

Spill

Utlysninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå ikke glipp av

Den 3. europeiske dokumentarfilmfestivalen
Mandag 29. mars gikk den europeiske dokumentarfilmfestivalen av stabelen på Cinemateket i Filmens hus i Oslo, den vil vare frem til søndag 4. april. I én uke vises et utvalg av Europas beste dokumentarfilmer, og ti av filmene konkurrerer om årets Eurodok-pris. Festivalen arrangeres av Norsk Filminstitutt og Europakommisjonens delegasjon i Norge sammen med de europeiske ambassadene og kultursentrene. Se hele programmet og les mer om filmene på Cinematekets sider.

Til topp Link to top of page

EUs fremtid

Kampen mot terror: informasjonsutveksling og europeisk strafferegister
30. mars presenterte Kommisjonen sin melding om kampen mot terrorisme. Det foreslås nye tiltak for å bedre informasjonsutvekslingen innen EU for å gjøre anti-terrortjenestenes jobb mer effektiv. Forslaget åpner også for et fremtidig europeisk strafferegister der all informasjon om forbrytelser knyttet til terrorisme vil blir utvekslet. Les mer her

Toppmøte i Det europeiske råd: Grunnlov innen juni 2004
Det europeiske råd var samlet i Brussel 25. og 26. mars for sitt årlige møte om Lisboa-strategien, og den økonomiske, sosiale og miljøvernssituasjonen i EU. På møtet rapportert det irske formannskapet om den pågående regjeringskonferansen om EUs grunnlov. Det ble bestemt at siste frist for enighet om grunnloven er toppmøtet i juni 2004. Les mer her

EU vil øke den sivile beredskapen
To uker etter bombeattentatene i Madrid presenterer Europakommisjonen et forslag til styrking av EUs sivile beredskap. Ikke bare terroristangrepene, men også naturkatastrofer som oversvømmelser, skogbranner og jordskjelv krever en samlet reaksjon over Europas landegrenser. I en melding vedtatt 25. mars foreslår Kommisjonen handling på tre fronter: Bedre utnyttelse av den eksisterende EU-ekspertisen som hurtig kan mobiliseres i en nødssituasjon, økende trening av intervensjonsstyrker og mer midler for å øke EUs reaksjonskapasitet. Les mer her Les også spørsmål og svar om EUs sivile beredskap

Til topp Link to top of page

 EU i verden

Vest-Balkan: første årlige rapport om europeiske partnerskap
30. mars godkjente Kommisjonen de første europeiske partnerskap for Vest-Balkan noensinne. Partnerskapene er inspirert av tiltredelsespartnerskapene som har hjulpet  andre land i forberedelsene til et eventuelt EU-medlemskap tidligere. Samme dag ble også årlige rapporter offentliggjort for landene på Vest-Balkan. Til tross for reformer i regionen, viser de siste hendelsene i Kosovo at enkelte områder fremdeles er meget sårbare. Les mer her

EU - en viktig støttespiller i Afghanistan
EU er en av de viktigste giverne av støtte til gjenoppbyggingen av Afghanistan. Samlet er bidragene fra EU-budsjettet og fra Medlemslandene på over 850 millioner euro for 2002 og over 835 millioner euro for 2003. Les mer om EUs innsats for Afghanistan her giverkonferansen i Tokyo i 2002 spilte Europakommisjonen en ledende rolle i EUs deltakelse. På den internasjonale konferansen om Afghanistan i Berlin fra 31. mars til 1. april vil EU igjen være en viktig deltaker. Kommisjonen er representert ved utenrikskommissær Chris Patten. Les mer her

Debatten om et utvidet Midtøsten
30. mars holdt utenrikskommissær Chris Patten et innlegg om debatten om et utvidet Midtøsten for Europaparlamentets plenumsforsamling. "Initiativet om et utvidet Midtøsten fra USA skapte stor kontrovers i regionen, først og fremst fordi målene så ut til å ha blitt bestemt uten noen reell høring av de berørte partene i regionen. I furoren omkring dette, var få opptatt av innholdet" sa Patten i sitt innlegg. Les mer her

Kommisjonen fortsetter kampen mot landminer
Europakommisjonen har vedtatt sitt årlige arbeidsprogram mot antipersonellminer for 2004 med et budsjett på over 11 millioner euro. Programmets generelle mål er å bistå land som er ofre for konsekvensene av antipersonellminer med å utvikle seg sosialt og økonomisk. Hovedprioritetene i årets program er å fjerne den trusselen antipersonellminer representerer for utsatte befolkninger gjennom minerydding, opplæring om risiko, risikoreduksjon og destruering av landminer på lager. Les mer her
 

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Kommisjonen avslutter moderniseringen av EUs kartellregler
30. mars vedtok Europakommisjonen en serie med dokumenter som avslutter den epokegjørende moderniseringen av EUs regler og prosedyrer på kartellområdet. Dokumentene, som dekker blant annet behandling av klager, utstedelse av veiledninger og Det europeiske konkurransenettverket, som er et samarbeid mellom europeiske konkurransemyndigheter, vil gjelde fra første mai, samtidig som den nye forordningen om håndhevelse av kartellreglene. Les mer her

Nærmere et integrert kapitalmarked
Europaparlamentet har godkjent Kommisjonens forslag til direktiv om marked for finansielle verktøy, også kalt investeringstjenestedirektivet. Direktivet vil gi investeringsfirmaer et effektivt "pass" som vil gjøre det mulig å operere i hele EU på basis av tillatelse i hjemlandet. Les mer her

Gode nyheter for investorer: Europaparlamentet godkjenner foreslått gjennomsiktighetsdirektiv
Europaparlamentet har vedtatt Kommisjonens forslag til direktiv om krav til gjennomsiktighet for verdipapirforhandlere. Nå gjenstår bare godkjenning fra Rådet. Forslaget er en nøkkelbrikke i handlingsplanen for finanstjenester og sikter på å gjøre det europeiske finansmarkedet mer attraktivt ved å forbedre informasjonen til investorer. Les mer her

Fakta om EUs bekjempelse av svindel
Landbrukspolitikken og strukturfondene er de største postene på EU-budsjettet. Disse forvaltes i hovedsak av medlemslandene og ikke av Kommisjonen, som har det overordnede ansvaret for EU-budsjettet. Derfor er medlemsland forpliktet til å rapportere om alle tilfeller av uregelmessigheter de oppdager som overgår 4000 euro. Les mer her

Til topp Link to top of page

Forskning

EU gir forskningsmidler til innovative små og mellomstore bedrifter
På et seminar i Brussel 24. - 25. mars presenterte forskningskommissær Philippe Busquin det EU-finansierte prosjektet DETECT-it som skal hjelpe små og mellomstore bedrifter (SMB) å overkomme vanskeligheter med å opprette og finansiere forskningsaktiviteter. Prosjektets mål er å identifisere de mest innovative SMBene og oppmuntre dem til å utnytte EUs sjette rammeprogram for forskning (FP6 2003-2006) til det fulle. Les mer her

Til topp Link to top of page

Kultur og utdanning

Økning i antallet Erasmus-utvekslinger i 2002/2003
Kommisjonen har nylig evaluert rapportene fra nasjonale byråer for Socrates-Erasmus for 2002/2003. Rapporten viser at antallet Erasmus-studenter har økt med 7%. Dette er den høyeste prosentøkningen siden 1999/2000, økningen for Erasmus-lærere er nesten like høy. Blant reisemålene er Spania fortsatt mest populær blant studentene, og Tyskland blant lærerne. Les mer her

Til topp Link to top of page

Miljø

"Grønn" maling for å hindre luftforurensing
Europaparlamentet vedtok 30. mars enstemmig et direktiv som sikter på store reduksjoner i mengdene skadelige løsemidler i maling, lakk og bilreparasjonsprodukter. "EU-loven vedtatt i dag betyr at maling vil blir tryggere og bedre for miljøet. Grønnere maling handler ikke om farge, men om å redusere mengden farlige løsemidler den inneholder" sa miljøkommissær Margot Wallström etter vedtaket. Les mer her

Kommisjonen til handling mot Sellafield
30. mars mottok britiske myndigheter en anmodning fra Europakommisjonen om å få en slutt på den uakseptable situasjonen på atomanlegget i Sellafield. Kommisjonens analyse konkluderer med at den britiske operatøren, British Nuclear Fuel pcl (BNFL) har unnlatt å overholde Euratom-traktatens bestemmelser og reglene som gjelder å gjøre rede for radioaktivt materiale og adgang for Kommisjonens inspektører. Innen første juni 2004 må Storbritannia presentere en handlingsplan for å få en slutt på denne overtredelsen. Les mer her

Ny giv til verdensomspennende kamp mot ozonødeleggende stoffer
24. - 26. mars møttes alle som signerte Montreal-protokollen i 1987 på nytt i protokollens fødeby, Montreal. De 183 deltakerne ble enige om hvordan det planlagte forbudet mot produksjon og forbruk av det meget ozonskadelige insektsdrepende middelet metylbromid som fremdeles brukes i enkelte land. I følge Montreal-protokollen skal forbudet tre i kraft for I-land fra første januar 2005. Enkelte land, deriblant USA og noen EU-land, har imidlertid bedt om vidtrekkende unntak som setter prosessen i fare. Les mer her

Til topp Link to top of page

Landbruk og fiske

Bedre overvåkning av industrielt fiske i EUs farvann
25. mars presenterte Europakommisjonen en melding som sikter på å forbedre overvåkningen av industrielt fiske i EU. Det dreier seg om fiske av blåhvitting, havsil, øyepål og brisling, samt produkter av disse som selges til annet formål enn menneskeføde. Meldingen har to formål: å sikre at fiskemulighetene for de nevne bestander ikke overskrides og å gjøre det mulig å oppnå mer pålitelige data for forskning på fiskeriforvaltning. Les mer
her

 

EU vil selge smakfulle landbruksprodukter til Kina
26. mars var landbrukskommissær Franz Fischler i Kina der han ønsket å fremme landbrukshandelen mellom EU og Kina, ved å øke forståelsen partene i mellom og å presentere smakfulle landbruksprodukter fra EU. Fischler legger vekt på Kinas viktige rolle i WTO og sier "Det er meget viktig at Kina er proaktiv for at den pågående Doha-runden skal bli en suksess". Les mer her

Til topp Link to top of page

 

Sysselsetting og sosiale spørsmål

Konsultasjon om helseskadelige stoffer på arbeidsplassen
26. mars lanserte Europakommisjonen en høring av arbeidslivspartene med sikte på å fylle hull i lovgivningen omkring helseskadelige stoffer på arbeidsplassen. Man regner med at 32 millioner mennesker i EU er utsatt for farlige substanser på arbeidet og mellom 35 000 og 45 000 av kreftdødsfall i året skyldes utsatthet på arbeidsplassen. Les mer her

Til topp Link to top of page

 

Helse og forbrukerbeskyttelse

EU ratifiserer internasjonal traktat om plantegenetikk
31. mars overleverte EF og ni EU-land sine ratifiseringer av Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk. Traktaten gjør det enklere å få tilgang til frøene til de viktigste plantesortene innen jordbruket. Les mer her

Hvordan skal EU reagere på en influensaepidemi?
31. mars vedtok Europakommisjonen en melding som gjør rede for hvordan EU og medlemslandene kunne jobbe sammen for å møte en influensaepidemi. Årlig finner bryter influensaen ut på visse årstider i Europa. I løpet av det 1900-tallet førte influensaepidemier til mange dødsfall rundt hvert 25. år. Folkehelseeksperter advarer om at en ny epidemi kan være nært forestående og kan utgjøre en stor helsefare. Les mer her

Nytt EU-senter for sykdomsforebygging og -kontroll vedtatt opprettet
EUs Ministerråd har vedtatt Kommisjonens forslag om opprettelsen av et nytt EU-senter for sykdomsforebygging og -kontroll (EDCD). EDCD skal være operasjonelt fra 2005. På EU-toppmøtet i desember 2003 ble det bestemt at EU-senteret skal legges til Sverige. Den svenske regjeringen har bestemt at det skal ligge i Stockholm. Les mer her

Europa i din lomme: Norge innfører europeisk helseforsikringskort
26. mars lanserte Europakommisjonens president, Romano Prodi, og leder av det irske formannskapet, Bertie Ahern, et nytt europeisk helseforsikringskort som vil gjøre det lettere å få tilgang til helsetjenester på reiser innen EU/EØS. Kortet, som vil erstatte tidligere papirformularer, beskrives av Prodi som " en del av Europa i din lomme". Norge vil være blant landene som innfører kortet allerede fra første juni 2004. Les mer her Les også Spørsmål og svar om det europeiske helseforsikringskortet

Til topp Link to top of page

Spill

Finn land og hovedsteder i Europa
I dette spillet må du kunne plassere alle landene på Europakartet. Vet du hvor alle europeiske land er  på kartet eller hva hovedstaden deres heter? Med litt trening kan du snart briljere med dine geografikunnskaper... Spill her

Til topp Link to top of page

Utlysninger


 

Media Plus — Udvikling, distribution og markedsføring (2001-2005) — Iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Meddelelse om indkaldelse af forslag 15/2004 — Støtte til markedsføring og markedsadgang gennem foranstaltninger til fremme af netværkssamarbejde mellem europæiske audiovisuelle festivaler Les mer her

Media Plus (2001-2005) — Gennemførelse af programmet til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Indkaldelse af forslag: DG EAC/14/04 — Støtte til gennemførelsen af pilotprojekter. Les mer her.

Afghanistan
Meddelelse om indkaldelse af forslag — Rehabilitering af midtregionen — Produktionssystemer i landdistrikter — Afghanistan — EuropeAid/119549/C/G/AF Les mer her

Lenoardo-programmet
Leonardo da Vinci-programmet — Anden fase (2000-2006) — Indkaldelse af forslag EAC/12/04 — Offentliggørelse af indkaldelse af forslag på Internettet Les mer her

Forskning og utvikling
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner vedrørende særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration "Strukturering af det europæiske forskningsrum" — Forskning og innovation: Helpdesk relaterende til immaterielle rettigheder (IPR-Helpdesk) (Indkaldelsens reference: FP6-2004-INNOV-3). Les mer her.

Telenett
Indkaldelse af forslag til projekter af fælles interesse inden for transeuropæiske telenet — Indkaldelse eTEN 2004/1. Les mer her

Oversikt over EUs støtteprogrammer med norsk deltakelse

 

Til topp Link to top of page

    Til toppLink to top of page