EU-nytt nr. 11, 16. mars 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EUs fremtid

EU i verden

Sikkerhet

Fiskeri

Det indre marked

Landbruk

Energi

Miljø

Helse

Transport

Kultur, forsking og utdanning

Seminarer

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004-rapporten over EUs virksomhet
Kommisjonen la 10. mars frem sin årlige rapport om Unionens aktiviteter i 2004. Les mer her Rapporten er tilgjengelig på alle de 20 offisielle språkene, og det er også utviklet en egen søkemotor for rapporten. Les rapporten her på svensk, dansk, tysk, fransk eller engelsk.

 

EUs fremtid

EUs forfatningstraktat og den nasjonale debatten
I en tale til 'National Forum on Europe' i Dublin 10. mars kommenterte Kommissær Margot Wallström (som besøker Norge denne uken) noen av de vanligste mytene om EUs Forfatningstraktat. Forfatningstraktaten skal ratifiseres i alle EUs medlemsland innen november 2006. Les talen her


Til toppLink to top of page

EU i verden

Kommisjonens oppfølging av tsunamikatastrofen
I et innlegg på en rundbordskonferanse arrangert av Europaparlamentet 15. mars kommenterte Kommissæren for bistand, Louis Michel, Kommisjonens humanitære respons på krisen og behovet for en fornuftig forvaltning av bistand. Les innlegget her

Bistandspakker til Zimbabwe og Colombia
Kommisjonen kunngjorde 10. mars at den har besluttet å bevilge €15 millioner i humanitær hjelp til utsatte grupper i Zimbabwe og €12 millioner til ofrene for konflikten i Colombia. Les mer om bistanden til Zimbabwe her og om tiltakene i Colombia her

Til toppLink to top of page

Sikkerhet

11. mars - europeisk dag for terrorofre
Ettårsdagen etter terrorbombene i Madrid ble markert som en europeisk dag for terrorofre. Dagen ble markert på en rekke måter i Kommisjonen, blant annet ble en rapport om hva EU vil gjøre i kampen mot terror lagt frem. Rapporten var dedikert ofrene etter Madridbombene.  Les mer her. Les hele rapporten her
 

Kampen mot terrorisme ett år etter Madrid
Kommisjonens president, José Manuel Barroso understreket i en tale i Madrid 10. mars at EU vil stå sammen i kampen mot terror. Les talen her. Barroso presenterte også en erklæring i forbindelse med markeringen av ettårsdagen for terrorbombene i Madrid. Les denne her

Til toppLink to top of page

Fiskeri

Østersjøen: Forenkling av fiskeribestemmelsene
Kommisjonen la 14. mars frem forslag om forenkling og ajourføring av fiskeribestemmelsene i Østersjøen. Forslaget skal gjøre bestemmelsene mer ensartede og letter å forholde seg til for både fiskere og kontrollmyndigheter. Les mer her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Mindre byråkrati = sterkere vekst
Kommisjonen la 16. mars frem en pakke av tiltak for å forenkle reguleringen av markedet, og dermed åpne for større vekst. Les mer her

Inflasjonstall for februar
EUs statistikkbyrå, Eurostat, rapporterte 16. mars at den årlige inflasjonen i både Euro-sonen og i EU 25 var på 2.1 % i februar i år. Les mer her

                                                                                            Til toppLink to top of page

Landbruk

Kommisjonen vil promotere landbruksprodukter utenfor EU
Kommisjonen vedtok 14. mars å bruke €10.2 millioner på å 10 programmer som skal promotere EUs landbruksprodukter utenfor Unionen. Dette er halvparten av budsjettet for programmene. Les mer her

Finland får gi støtte til landbruk i utsatte regioner
Kommisjonen kunngjorde 16. mars at Finland får gi € 120.3 per år i landbruksstøtte til bønder for å kompensere for vanskelige driftsvilkår i utsatte regioner. Les mer her

Revisjonsrettens rapport om skogbruksordningene 
Revisjonsretten la 15. mars frem sin rapport etter at de har undersøkt støtteordningene for skogbruket. Retten anbefaler at Kommisjonen ser på ordningene for å gjøre dem mer målrettet, billigere, tilpasset gjeldene samfunnsbehov og med større vekt på bærekraftighet og miljøhensyn. Les mer her. Les hele rapporten her.

                                                                                            Til toppLink to top of page

Energi

Ti land har ikke åpnet de nasjonale energimarkedene
Kommisjonen sendte 16. mars advarsel til ti medlemsland (Tyskland, Belgia, Estland, Irland, Litauen, Latvia, Sverige, Hellas, Spania og Luxembourg) som fremdeles ikke har fulgt opp EU-direktivene som skal åpne opp energimarkedet. Disse ble vedtatt i 2003. Les mer
her

Til toppLink to top of page

Miljø

Høringsprosess om flytrafikk og miljøet
Utslipp av CO2 fra flytrafikken økte med nesten 70 % fra 1990 til 2002 i EU. Kommisjonen lanserte 11. mars en åpen høringsprosess for å få vanlige borgeres syn på hva EU bør gjøre for å motvirke trenden. Les mer her og se spørreskjemaet her

   Til toppLink to top of page

Helse

Kamp mot fedme
Kommissær for helse og forbrukerspørsmål, Markos Kyprianou, lover kamp mot det økende fedmeproblemet i Europa. Tall publisert 15. mars viser at antall overvektige skolebarn øker med 400,000 per år, og at problemet kan ha vært sterkt undervurdert. Les mer her

 Til toppLink to top of page

Transport

Kommisjonen ut mot "Open skies"-avtaler
Kommisjonen besluttet 16. mars å sende advarsler til medlemsland som har såkalte "Open skies"-avtaler med USA som inneholder nasjonalitetsklausuler. Disse bryter med EUs prinsipp om etableringsfrihet. Les mer her

Til toppLink to top of page

Kultur, forsking og utdanning

Hva er en forsker?
Kommisjonen vedtok 11. mars et europeisk charter for forskere og en kodeks for rekruttering av forskere.  De to dokumentene er ledd i EUs plan for å gjøre en karriere i forskning mer effektivt, som igjen er en viktig del av EUs strategi for å stimulere økonomisk vekst og økt sysselsetting.  Les mer her

Til toppLink to top of page

Seminarer

EUs videre utvikling: Utfordringer for Europa og Norge
Utenriksdepartementet arrangerer 18. mars sin Europakonferanse: Utfordringer for Europa og Norge. Kommisjonens visepresident Margot Wallström er hovedtaler. Informasjon og påmelding her. Wallström skal også holde foredrag på ARENA ved Universitetet i Oslo. Les mer her. Besøket inkluderer også møter med  Stortingets utenrikskomité, representanter fra Regjeringen og norske barne- og ungdomsorganisasjoner. Wallström er Kommissær for kommunikasjon og interinstitusjonelle relasjoner.
 

EUs flåtepolitikk etter CFP-reformen - Seminar på Europakommisjonens delegasjon 8. april kl 15-16.
EU innførte sin nye fiskeripolitikk 1. januar 2003. Benjamin Rolles, som jobber med flåtepolitikk i Generaldirektoratet for Fisk vil i dette seminaret innlede om hvilke konsekvenser CFP-reformen har hatt for EUs flåtepolitikk, og vil svare på spørsmål om dette. Les mer her
 

Hvordan skaffe EU-finansiering til kulturprosjekter?
Har du ønske om å delta i et nordisk eller europeisk prosjekt? For alle kultur-, kunnskaps- og kulturminneinstitusjoner finnes en rekke relevante støtteordninger på nordisk og europeisk nivå. For å dra nytte av disse ordningene, kreves det omfattende planlegging av prosjektet og stor innsats i søknadsskrivingen. Det er også viktig å finne de rette partnerne fra andre EU- eller EØS-land. ABM-utvikling arrangerer i samarbeid med Riksantikvaren og Norsk kulturråd et seminar om dette i Trondheim 31. mai og 1. juni. Les mer her

                                                                                             Til toppLink to top of page

Utlysninger

Strukturering af det europæiske forskningsrum
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration: Strukturering af det europæiske forskningsrum. Les mer her

EFTA-Tilsynsmyndigheden
Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter artikel 1, stk. 2, i første del af protokol 3 til aftalen om Tilsynsmyndigheden og Domstolen, til forslaget om regionalt differentierede socialsikringsbidrag i Norge. Les mer her
 

Til toppLink to top of page

Gratismateriell
 

EUs forfatningstraktat, Del I og II, Uoffisiell oversettelse til norsk
Europakommisjonens Delegasjon har oversatt de to første delene av Forfatningstraktaten til norsk. Del I er forfatningens grunnleggene bestemmelser og del II er Charteret for grunnleggende rettigheter. Les oversettelsen på nett her eller bestill trykket utgave her

Kort om EUs Forfatningstraktat
Hefte utarbeidet av Delegasjonen. Går gjennom hovedpunktene i Forfatningstraktaten som ble underskrevet i Roma 29. oktober 2004, og som medlemslandene skal ratifisere innen november 2006. Heftet er på norsk og kan bestilles her
 


 

The European Union - A major economic player on the world stage
Euroen ble innført i 1999 og brukes nå i 12 land og av 305 millioner av EUs 455 millioner innbyggere. Denne utbrettsfolderen forklarer kort Euroens rolle i fellesmarkedet og verdensøkonomien. Brosjyren er på engelsk og kan bestilles her

 


Erasmus Mundus 2004-08
Erasmus Mundus er et samarbeids- og mobilitetsprogram for utdanning på masternivå. Programmet er tildelt et budsjett på  230 millioner Euro for perioden 2004-08. Denne brosjyren i utbrettsformat gir en oversikt over hva  Erasmus Mundus  programmet er, hvem som kan delta og hvordan man kan søke. Du kan lese mer om Erasmus Mundus her. Brosjyren er på engelsk og kan bestilles her


Europa i 12 leksjoner
Fjerde utgave av den klassiske innføringsbrosjyren om EU, skrevet av Pascal Fontaine. Den gir en helhetlig beskrivelse av alle aspekter ved EU fra "Hvorfor EU?" til "Hvilken fremtid for Europa?" Heftet kan nå bestilles på både dansk og engelsk her

 

 

Fakta om EU i lommeformat
Liten, hendig brosjyre i kredittkortstørrelse og utbrettsformat med alle de viktigste fakta om EU: historie, budsjett, medlemmer, institusjoner osv. Den norske brosjyren er revidert vinteren 2005, og vi har også fått brosjyren oversatt til islandsk. Begge utgavene kan bestilles  her
 
 

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-1609

    Til toppLink to top of page