EU-nytt nr. 10, 10. mars 2004.

Abonnér på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

Seminarer

EUs fremtid

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Økonomisk statistikk

Sosiale rettigheter og sysselsetting

Helse og forbrukerrettigheter

Miljø

Kultur

Landbruk og fiske

Informasjons- og kommunikasjons-teknologi

Spill

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seminarer

Safer Internet: EUs program for et sikrere internett
18. mars kl. 15.45 inviterer Europakommisjonen på nytt til seminaret som dessverre måtte avlyses i januar. Temaet er "Safer Internet" - EUs program for et sikrere internett til bekjempelse av skadelig og ulovlig innhold på internett. Innleder er Tor Egil Hodne, norsk nasjonal ekspert ved Europakommisjonens generaldirektorat for Informasjonssamfunnet. Les mer her

Informasjonsdag om EU-programmet eContent i Oslo, 15. mars
Programmet eContent skal fremme europeisk digitalt innhold på nett. Det ble 14. februar lyst ut knappe 30 millioner euro i midler. Frist for innlevering av prosjektsøknader er 14. mai 2004. Euro Info Center Sør og Øst inviterer derfor innholdseiere, innholdsformidlere og innholdstilretteleggere på workshop 15. mars i Oslo. Les mer her

Europaseminar for lærere fra Buskerud, Telemark og Vestfold 15. mars
I samarbeid med BTV-samarbeidet inviterer Europakommisjonens delegasjon til lærerseminar om Europa den 15. mars  i Kongsberg. Kurset består av informasjon om EU, utdanningsreformer i et europeisk perspektiv og om mulighetene for et europeisk samarbeid i skolen med Sokrates og Leonardo da Vinci. Les mer her

Til topp Link to top of page

EUs fremtid

Valéry Giscard d'Estaing ber Europaparlamentet vedta EU-grunnloven
Den tidligere formannen for Konventet, Valéry Giscard d'Estaing, holdt 9. mars et innlegg i Europaparlamentet for grunnlovsspørsmål. Han fortalte parlamentarikerne at de kunne gjøre seg hørt ved symbolsk å vedta EU-grunnloven etter metoden foreslått av Konventet. Representanten fra Det europeiske folkepartiet, Jean-Louis Bourlanges, mener at Europaparlamentet burde sette vedtaket av EU-grunnloven som en betingelse for å godkjenne den nye Presidenten for Kommisjonen, slik ville man kunne "utøve press på Det europeiske råd" for å få grunnloven vedtatt. Les mer her

Større frihet for EU-borgerne innen medlemslandenes territorium
Europaparlamentet har vedtatt et direktiv om EU-borgerne og deres familiers rett til å bevege seg fritt og bo innen EUs territorium. Grunntanken bak direktivet er at EU-borgerne skal kunne flytte mellom medlemsland på samme vilkår som statsborgerne i et medlemsland kan bevege seg eller flytte innen sitt eget land. Kommissær for justis- og indrepolitikk, António Vitorino, kaller direktivet "et ambisiøst skritt fremover". Les mer her

EUs fremtidige utdannings- og statsborgerskapspolitikk
10. mars vedtok Kommisjonen to meldinger "Den nye generasjonen utdannings- og opplæringsprogrammer" og "Statsborgerskap i bevegelse", som gir retningslinjer for de fremtidige programmene som skal erstatte Socrates, Leonardo da Vinci, Tempus, Youth, Culture 2000 og Media Plus fra 2007. Disse programmene skal bidra til at EU når Lisboa-målene om å bli verdens mest konkurransedyktige kunnskapsbaserte økonomi innen 2010. Les mer her

EU-borgerne ønsker en felles asyl- og innvandringspolitikk
EU-borgerne er tilhengere av en felles asyl- og innvandringspolitikk. 56% av dem erkjenner det økonomiske behovet for innvandrere og 66% vil ha like rettigheter for lovlige innvandrere. Imidlertid er 80% for strengere kontroll ved inntreden i EU for mennesker som kommer fra land utenfor EU. Dette er noen av konklusjonen som trekkes i Eurobarometerundersøkelsen som ble utført for Europakommisjonen i desember 2003. Les mer her

Nok bananer i et utvidet EU
Med sikte på utvidelsen 1. mai 2004 har Kommisjonen sørget for at forbrukerne i de ti nye medlemslandene får nok forsyninger av bananer ved å øke EUs import av frukten. Det eksakte tilleggsvolumet med bananer vil regnes ut på basis av de nye medlemslandenes tidligere import og er for tiden under forhandlinger med EUs handelspartnere i WTO og dermed ennå ikke avgjort. Les mer her

Til topp Link to top of page

 EU i verden

Formannskapets uttalelser om andre miner enn anti-personellminer
I anledning møtet for regjeringseksperter fra land som har underskrevet Konvensjonen om enkelte konvensjonelle våpen (CCW) i Genève har EUs irske formannskap offentliggjort en uttalelse . "Vi vil gjerne påpeke opplysninger vi har fått fra Det internasjonale Røde Kors og FNs minehandlingstjeneste (UNMAS) om hvordan deres personell ofte hindres i å levere mat, husly og annen hjelp til mennesker i nød fordi veien er blokkert av andre miner enn anti-personnellminer" står det i uttalelsen. Les mer her

EU sender valgobservatører til Sri Lanka
Europakommisjonen har nylig sendt valgobservatører til Sri Lankas parlamentsvalg 2. april. Utsendingen er resultatet av en invitasjon fra Sri Lankas valgkommissær og er et konkret uttrykk for EUs arbeid for å støtte demokratiske institusjoner og stabilitet i landet. Valgobservatørene vil ikke bare vurdere valget, men skal også oppfordre til å følge beste praksis og å øke gjennomsiktigheten og tilliten i valgprosessen. Les mer her

EU-støtte til FNs høykommissær for flyktninger
Gjennom Europakommisjonens kontor for humanitær bistand, ECHO, støtter EU FNs høykommissær for flyktningers (UNHCR) arbeid med å beskytte flyktninger. I tillegg til jevnlig støtte på geografisk grunnlag til høykommissærens arbeid i bestemte land, bidrar ECHO til å styrking av kjernemandatet til UNHCR med 11 millioner euro i 2004 gjennom et tematisk finansieringsprogram. Les mer her

Kommisjonen bevilger 1 million euro i humanitær nødhjelp til ofre for nedriving av hus på Gazastripen
5. mars erklærte Europakommisjonen hastebeslutningen om å bevilge 1 million euro til ofre for husriving på Gazastripen. 13 00 mennesker som har mistet husene sine i de siste månedene vil bli tilbudt husly når midlene gis til FNs organisasjon for palestinske flyktninger UNRWA. Kommissær for utvikling og nødhjelp, Poul Nielson, sier at "Rivingene er uproporsjonale handlinger som bryter med folkeretten, spesielt med den fjerde Genève-konvensjonen". Les mer her

Romano Prodis hyllest til Boris Trajkovski
5. mars talte Kommisjonens President, Romano Prodi, ved begravelsen til Makedonias President, Boris Trajkovski, i Skopje. "Jeg husker jeg takket Boris for all entusiasmen og engasjementet han hadde vist i å få hele regionen - ikke bare sitt eget land - med på veien mot europeisk integrasjon. Hans svar var et smil og en varm omfavnelse" sa Prodi. Les mer her

Kommisjonen øremerker 1,8 millioner euro i nødhjelp til Haiti
Kommisjonen har reagert hurtig på behovene som har oppstått som følge av konflikten i Haiti ved å øremerke 1,8 millioner euro i humanitær bistand. Mesteparten av midlene (1,5 millioner euro) vil gå til medisinsk nødhjelp og beskyttelse av voldsofre. Midlene kanaliseres gjennom Kontoret for humanitær bistand (ECHO), som er underlagt utviklingskommissær, Poul Nielson. Les mer her

Kommisjonens prioriteter for hjelp til Irak i 2004
4. mars vedtok Europakommisjonen et program som beskriver tre hovedprioriteter for hjelp til gjenoppbyggingen av Irak i 2004. Prioritetene er: gjenoppretting av de viktigste offentlige tjenestene, økt sysselsetting og reduksjon av fattigdom, styrket styre, sivilsamfunn og menneskerettigheter. Av de 200 millioner euro Kommisjonen forpliktet seg til å donere under donorkonferansen i Madrid i 2003, vil 160 millioner euro bli bevilget i år. Les mer her

Kommisjonen bevilger over 96 millioner til støtte for demokrati og menneskerettigheter
Europakommisjonen har vedtatt å bevilge 96,35 millioner euro til Det europeiske initiativet for demokrati og menneskerettigheter (EIDHR) for 2004. I år vil EIDHR konsentrere seg om å støtte demokrati, et godt styre og rettsstaten, forebygging av tortur, rehabilitering av torturofre, fremming av folkeretten og bekjempelse av dødsstraff. Les mer her

Kommisjonen lanserer migrasjonsprosjekt mellom EU og Middelhavslandene verdt 2 millioner euro
Europakommisjonen har signert en kontrakt med Det europeiske universitetsinstituttet i Firenze for utførelsen av et prosjekt om innvandring, personflyt og sosial integrering i Middelhavsregionen. Prosjektet er finansiert under MEDA-programmet og vil vare i tre år. Målet er å overvåke, analysere og forutsi migrasjon i EU og Middelhavsregionen og å hjelpe Middelhavslandene å utvikle og implementere sin migrasjonspolitikk. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Forberedelser til møte i Rådet for konkurranse 11. mars 2004
EUs Råd for ministere som er ansvarlige for konkurransepolitikk vil møtes i Brussel torsdag 11. mars. På dagsorden står blant annet et forslag til nytt direktiv for å skape et indre marked av tjenester, opprettelsen av en EU-patent og direktivet om å beskytte immaterielle eiendomsrettigheter. Les mer her

Immaterielt eierskap: tiltak mot etterligninger og piratkopier
Europaparlamentet har stemt for et forslag til direktiv om å håndheve immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter som opphavsrett og lignende rettigheter som varemerke, utforming eller patent. Direktivet vil stille krav til alle medlemslandene om å innføre effektive, avvergende og proporsjonale midler og straffer mot de som beskjeftiger seg med etterligninger og piratkopier. Direktivforslaget vil nå bli oversendt Rådet. Les mer her

EU vil forbedre sin anti-dumpingpolitikk
8. mars ga EUs medlemsland sin tilslutning til et forslag fra Kommisjonen om å gjøre EUs anti-dumping- og anti-subisdiepolitikk mer gjennomsiktig, effektiv og forutsigbar. De nye reglene vil gjøre det mulig å vedta denne typen mottiltak med mindre et flertall av EUs medlemsland stemmer i mot. Les mer her

Møte i Rådet for finans- og økonomiministere, samt eurogruppen
8. mars møttes finansministrene for eurolandene i Brussel. Dagen etter var det møte i Rådet for finans- og økonomiministere, Ecofin-rådet. På dagsorden stod blant annet forberedelse av toppmøtet 25. - 26. mars, evaluering av stabilitets- og konvergensprogrammer, reduksjoner i merverdiavgift, skatt på sparing og budsjettet for 2005. Les mer her Les mer om diskusjonene rundt EU-direktivet om skatt på sparing her

Første møte for å øke EUs konkurransedyktighet innen tekstiler og konfeksjon
Høynivågruppen for tekstiler møttes for første gang i Brussel 5. mars på Europakommisjonens initiativ. Gruppen vil utvikle forslag til tiltak for å heve konkurransedyktigheten i EUs konfeksjons- og tekstilindustri. På det første møtet deltok tre Europakommissærer, ministere fra fire EU-land, representanter fra Europaparlamentet, samt fra organisasjoner knyttet til Tekoindustrien. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomisk statistikk

Ny økonomisk vekst i Middelhavspartnerlandene i 2003
4. mars offentliggjorde Kommisjonen en rapport som viser at landene i Middelhavsregionen opplevde ny økonomisk vekst i 2003. Dette resulterte i en vekstrate på 3,5% (i forhold til 1,6% i 2002) mens den regionale inflasjonsraten minket til rundt 2%. Les mer
her

Kommisjonen foreslår kvartalsvekst i BNP på 0,3% til 0,7% for eurosonen
Den indikatorbaserte modellen for kvartalsvekst i BNP for eurosonen som er utviklet av Europakommisjonens Generaldirektorat for økonomiske og finansielle spørsmål spår en vekst på mellom 0,3% og 0,7% i første og andre kvartal 2004. Tallene er de samme som ved forrige spådom. Les mer her

Fjerde kvartal 2003:BNP opp med 0,3% i Eurosonen og  0,4 % i EU15
Eurosonens BNP økte med 0,3% og EU15s BNP økte med 0,4% i fjerde kvartal i 2003 sammenlignet med foregående kvartal i følge tall offentliggjort 4. mars av Eurostat, EUs statistikkbyrå. I tredje kvartal 2003 var vekstratene på +0,4% for begge områder. Les mer her

Til topp Link to top of page

Sosiale rettigheter og sysselsetting

Politikk, beslutningstakning, institusjoner: hvordan få kvinner til å telle?
På Den internasjonale kvinnedagen, 8. mars, holdt fungerende Kommissær for sysselsetting og sosiale spørsmål, Margot Wallström, en tale i Brussel med tittelen "Politikk, beslutningstakning, institusjoner: hvordan få kvinner til å telle?".  "Demokrati er mer enn fravær av diskriminering. Det krever et styresett. Og et godt styresett innebærer en deling av beslutningsmakten i politikken, i det økonomiske og sosiale liv, i offentlig administrasjon og i hjemmet" sa Wallström. Les mer her
 

Oversikt over Kommisjonens aktiviteter til fremme for likestilling
5. mars offentliggjorde Europakommisjonen et notat som greier ut om sine aktiviteter til fremme for likestilling mellom kjønnene. Her nevens blant annet "EQUAL" - et initiativ innen Det europeiske sosialfond som pålegger medlemslandene å prioritere ofre for diskriminering på grunnlag av kjønn, rase, etnisk opprinnelse, religion eller tro, handikap, alder eller seksuell legning.  Les mer her

Til topp Link to top of page

Helse og forbrukerrettigheter

"Det er lov å si nei" - EUs antirøykekampanje ut på tur igjen
"Det er lov å si nei" eller "Feel free to say no" er slagordet for EUs antirøykekampanje som skal bekjempe røyking blant ungdommer. Sommeren 2003 reiste kampanjen rundt i EU til over 40 arrangementer. Nå vil kampanjen ut på tur igjen frem til slutten av juli. Dette årets kampanje begynner i London 10. mars som er Storbritannias røykfrie dag. Les mer her

Offisielle mat- og fôrkontroller vil forbedre håndheving av regler
9. mars vedtok Europaparlamentet et forslag til ny EU-lov om offisielle mat og fôrkontroller. Forordningen vil øke effektiviteten i kontrollene,  hjelpe utviklingsland til å nå EUs importkrav og gi Kommisjonen mulighet til å finansiere aktiviteter som øker mat- og fôrsikkerheten. "Denne forordningen vil øke vår evne til å styre mat- og fôrkjeden, slik at EUs forbrukere kan få enda tryggere mat" sier Kommissær for helse og forbrukerrettigheter, David Byrne. Les mer her

Nøkkeltall for helse i EU under mikroskopet
Visste du at over 80% av EUs innbyggere syns de har en sunn livsstil? Eller at Danmark har lavest forekomst av hepatitt B? Har du hørt at over 15 millioner mennesker lider av diabetes (type 1 og 2) i EU? Eller at Finland har det høyeste antall sykepleiere og jordmødre per 100 000 innbyggere? Dette og mye mer er tilgjengelig i en ny rapport publisert 8. mars av Eurostat, EUs statistikkbyrå. Les mer her

Til topp Link to top of page

Miljø

Hele Kyoto-protokollen juridisk bindende i EU
10. mars trådte en beslutning fra Europaparlamentet og Rådet i kraft som gjør at Kyoto-protokollen i sin helhet er juridisk bindende i EUs medlemsland. Mens utslippsmålene for EU og de individuelle medlemslandene ble bindene allerede i 2002, gjelder den nye beslutningen seg spesielt om overvåkningen og rapporteringen av utslipp. Les mer her

Alt du vil vite om Kyoto-protokollen
Kyoto-protokollen ble undertegnet i 1997 i den japanske byen ved samme navn, og ble dermed en del av FNs rammeverkskonvensjon om klimaendringer fra 1992. Protokollen pålegger industrilandene en reduksjon i utslipp av drivhusgasser under 1990-nivået i løpet av perioden 2008-2012. Pålegget vil først bli bindene når 55 av landene som har undertegnet avtalen ratifiserer den og at det blant disse landene fins industriland som sto for minst 55% av CO2-utslippene i 1990. For å nå dette målet, må enten Russland eller USA ratifisere avtalen. Siden USA trakk seg fra Kyoto-protokollen i 2001, ligger dens fremtid nå i Russlands hender. Les  mer her

EUs system for handel med utslippskvoter
Målet med EUs system for handel med utslippskvoter (ETS) er å bidra til at påleggene i Kyoto-protokollen blir fulgt, både av nåværende og kommende medlemsland. ETS vil totalt dekke over 12 000 installasjoner (forbrenningsovner, oljeraffinerier, koksovner, jern- og stålverk) i EU25 som får en mulighet til å kjøpe eller selge utslippskvoter av hverandre. Selskapene kan handle direkte med hverandre eller via et mellomledd, som en megler eller en bank. Les mer her

EUs smarte bygningsmaterialer absorberer og vasker vekk forurensning
Et europeisk konsortium av private bedrifter, forskningsinstitusjoner og Europakommisjonens Forskningssamarbeidssenter (JCR) arbeider med et testprogram for innovative bygningsmaterialer som skal hjelpe i kampen mot luftforurensning. Spesielle bygningsmaterialer og dekker som inneholder titandioksid (TiO2) kan fange og spise opp organiske og uorganiske luftforurensere etter at de har vært utsatt for ultrafiolette eller solstråler. Hele prosjektet vil koste 3,4 millioner euro, hvorav Kommisjonen bevilger 1,9 millioner euro. Les mer her

Til topp Link to top of page

Landbruk og fiske

Kommisjonen forbedrer korninformasjon
Europakommisjonen har lansert et initiativ som vil forbedre tilgangen til informasjonen om EUs markedspolitikk. Etter en kort prøveperiode er resultatene fra styringskomiteen for korn samt andre relevante opplysninger nå tilgjengelige for allmennheten via Europaserveren. Dette tilbudet vil erstatte utsendingen med faks. Les mer her

Til topp Link to top of page

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Møte i Telekommunikasjonsrådet 8. mars
8. mars møttes EUs telekommunikasjonsråd i Brussel. Kommissær for næringslivet og informasjonssamfunnet, Erkki Liikanen, var tilstede som Kommisjonens representant. På dagsorden stod blant annet midtevalueringen av eEurope 2005, kampen mot spam og Verdenstoppmøtet for informasjonssamfunnet. Les mer her

Kommisjonen hilser løfter til telekommunikasjonsindustrien velkommen
Møtet i telekommunikasjonsrådet 8. mars ga signaler om tiltro til oppgangstider for sektoren for elektronisk kommunikasjon. Optimismen stammet fra erklæringer fra industrien om nye mobile datatjenester, nytt utstyr og en jevn vekst i bredbånd som i dag når frem til 6% av EUs innbyggere. Samtidig la rådet vekt på behovet for et nytt juridisk rammeverk for sektoren for elektronisk informasjon og tiltak for å skape et informasjonssamfunn. Les mer her

Til topp Link to top of page

Spill

EU-smart i en fart!
Dansk quiz om utvidelsen hvor du må svare hurtig på spørsmålene. Du skal gjennom 25 spørsmål som tester din kunnskap om utvidelsen. Er DU en Grandmaster EU eller en Dr. Nobrain??? Finn spillet på våre EUng-sider ved å klikke her

Til topp Link to top of page

Utlysninger

Indkaldelse af forslag på miljøområdet
(2004/C 56/05)
Hensigten med denne indkaldelse er at finde frem til projekter, som Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers Generaldirektorat for Miljø muligvis kan yde støtte til. En eventuel støtte gives i form af samfinansiering. Les mer her

Indkaldelse af forslag til projekter af fælles interesse inden for transeuropæiske telenet Indkaldelse eTEN 2004/1
Europa-Kommissionen indkalder hermed forslag med det formål at gennemføre projekter af fælles interesse vedrørende tjenester, som leveres via transeuropæiske telenet. De tjenester, der foreslås, skal vedrøre de fælles mål for samtlige temaer, således som beskrevet i eTEN-arbejdsprogrammet for 2004. Les mer her

Oversikt over EUs støtteprogrammer med norsk deltakelse

 

Til topp Link to top of page

Gratismateriell

Ny brosjyre om utvidelsen: More unity and more diversity The European Union's biggest enlargement
EUs største utvidelse noensinne beskrives i denne brosjyren med presentasjoner av de ti landene som går inn i EU og oversikt over prosessen som har ført frem til utvidelsen. 26 sider på engelsk. e

Mange spennende publikasjoner fra EU kan nå bestilles direkte fra Delegasjonen på web. Nye publikasjoner i databasen handler blant annet om Lisboa-strategien, regionalpolitikk, bistand og mye annet. Les mer her

Til topp Link to top of page

    Til toppLink to top of page