EU-nytt nr. 9, 3. mars 2004

Abonnér på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

 

Seminarer

Utvidelse

EU i verden

EUs fremtid

Økonomi og næringsliv

Økonomisk statistikk

Sysselsetting og sosiale rettigheter

Helse- og forbrukerrettigheter

Transport

Miljø

Kultur

Landbruk og fiske

Forskning

Reformer i EU

Informasjons- og kommunikasjons-teknologi

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Seminarer

Safer Internet: EUs program for et sikrere internett
18. mars kl. 15.45 inviterer Europakommisjonen på nytt til seminaret som dessverre måtte avlyses i januar. Temaet er "Safer Internet" - EUs program for et sikrere internett til bekjempelse av skadelig og ulovlig innhold på internett. Innleder er Tor Egil Hodne, norsk nasjonal ekspert ved Europakommisjonens generaldirektorat for Informasjonssamfunnet. Les mer her

Europaseminar for lærere fra Buskerud, Telemark og Vestfold 15. mars
I samarbeid med BTV-samarbeidet inviterer Europakommisjonens delegasjon til lærerseminar om Europa den 15. mars  i Kongsberg. Kurset består av informasjon om EU, utdanningsreformer i et europeisk perspektiv og om mulighetene for et europeisk samarbeid i skolen med Sokrates og Leonardo da Vinci. Les mer her

Til topp Link to top of page

Utvidelse

Nye muligheter for vekst i et utvidet EU
26. - 28. februar ble det arrangert en EU-ministerkonferanse om informasjonssamfunnet med tittelen: "Nye muligheter for vekst i et utvidet EU". Målet for konferansen var å evaluere fremskrittet i implementeringen av handlingsplanen eEurope+ som ble lansert på Det europeiske råd i juni 2001, samt å diskutere felles utfordringer på området for informasjonssamfunnet. Les mer her

Innvandring til dagens EU fra de nye medlemslandene blir på 1 % i følge ny rapport
26. februar ble en studie utført av Europakommisjonen og Den europeiske stiftelsen for forbedring av levestandard og arbeidsforhold offentliggjort. Studien, som er  basert på en Eurobarometerundersøkelse, viser at selv med de fire friheter vil innvandringen fra alle de nye medlemslandene til alle de nåværende medlemslandene i EU antakelig bli på rundt 1 % av befolkningen i arbeidsdyktig alder. Dette utgjør ca 200 000 per år  i et EU med 450 millioner innbyggere. Les mer her

Lamy i Polen for å diskutere utvidelsens innvirkning på handel
1. - 2. mars var Handelskommissær Pascal Lamy i Warszawa for møter med  regjeringen, samt representanter for forretningslivet og det sivile samfunn om innvirkningen utvidelsen vil ha på handelen. Les mer her

Til topp Link to top of page

EUs fremtid

Debatt om kvinners rettigheter i Europaparlamentet 8. mars
Vil Rådet følge utkastet til grunnlov for EU som foreslår en ordning for oppnevning av Kommissærer der hvert medlemsland presenterer en liste på tre personer der begge kjønn er representert? Vil Rådet sørge for at minst en tredjedel av Kommissærene er kvinner? Er Kommisjonen enig i at én Kommissær får hovedansvaret for likestillingsspørsmål? Dette er enkelte av spørsmålene Europaparlamentarikeren Anna Karamanou vil stille under debatten om kvinners rettigheter 8. mars. Les mer her

Et felles telefonnummer for å rapportere stjålne betalingskort? Kommisjonen lanserer høring
Europakommisjonen har lansert en offentlig online-høring om muligheten for å opprette et felles EU-system for å sperre stjålne og mistede kreditt- og betalingskort ("Card Stop Europe"). Denne tjenesten ville bli basert på et felles telefonnummer som er lett å huske og som kan ringes fra hele EU. Kommentarer bes sendes innen 30. april 2004. Les mer her

Livskvalitet: en hovedprioritet for det utvidede EUs innbyggere
Selv om levestandarden varierer i det utvidede EU, er verdiene og prioriteringene som gjelder for livskvaliteten nokså like. Dette er hovedslutningen i en rapport om levestandarden  og livskvalitet utført av Europakommisjonen og Den europeiske stiftelsen for forbedring av levestandard og arbeidsforhold som ble offentliggjort 3. mars. Å ha et godt arbeid rangeres jevnt over som den viktigste faktoren for et godt liv. Les mer her

Til topp Link to top of page

EU i verden

EU partner i frihandelsavtale mellom Jordan, Egypt, Tunisia og Marokko
25. februar var Utenrikskommissær Chris Patten til stede ved signeringen av Agadir-avtalen i byen ved samme navn i Marokko. Avtalen er en frihandelsavtale mellom Jordan, Egypt, Tunisia og Marokko som EU støtter. "Jeg er overbevist om at avtalen er et skritt videre i prosessen med å knytte nærere bånd mellom de arabiske middelhavslandene og EU" sa Patten i sin tale. Les mer her

Ny giv for Doha-forhandlingene
26. februar deltok Handelskommissær Pascal Lamy på europeisk-amerikansk forretningsråd (EABC) i Washington. I sin tale fokuserte Lamy på fire hovedområder på Doha-dagsordenen der han mener fremskritt "kan og må" gjøres: landbruk, toll på industrivarer, Singapore-temaer og utviklingsspørsmål. Les mer
her

Europaparlamentets anbefalinger om EU-politikk i Sør-Kaukasus
Gahrton-rapporten, oppkalt etter den svenske parlamentarikeren som er rapportør i saken, Per Gahrton, ble vedtatt av Europaparlamentet 26. februar. Rapporten inneholder anbefalinger til Rådet om en mer aktiv EU-politikk i Sør-Kaukasus. Blant annet anbefales opprettelsen av en egen stabilitetspakt for regionen. Les rapporten her Les Utenrikskommissær Chris Pattens tale om rapporten her

Plenumsdebatt om Russland i Europaparlamentet
26. februar deltok Utenrikskommissær Chris Patten på Europaparlamentets plenumsdebatt om Russland. Patten minnet om at etter utvidelsen vil over 50 % av Russlands handel foregå med EU og være en viktig forsyner av olje og gass. "Hvis vi skal takle grenseoverskridende problemer som forurensning, ulovlig innvandring og organisert kriminalitet, må Russland ta på seg en større byrde enn  hittil" sa Patten. Les mer her

Kommisjonen øker den humanitære bistanden til Marokkos jordskjelvofre
26. februar vedtok Kommisjonen å bevilge 975 000 euro i nødhjelp til ofrene for jordskjelvet i Marokko. Dette utgjør en tilnærmet dobling av det beløpet som tidligere var blitt annonsert. Midlene vil bli brukt til å tilfredsstille grunnleggende behov for legehjelp, drikkevann, husholdningsutstyr, hygieniske produkter og husly. Les mer her

Prodis meddelelse om President Trajkovskis tragiske død
"Dette er en veldig trist dag" meddelte Kommisjonens President, Romano Prodi, i anledning Makedonias President, Boris Trajkovski, sin død 26. februar. "Og følelsen er enda bitrere siden i dag skulle være en gledens dag for Makedonia og for Boris Trajkovski. Dagen da Makedonia skulle søke om å bli medlem av EU". Les mer her

Prodi på ekstraordinært toppmøte for Den afrikanske union
27. februar deltok Europakommisjonens President, Romano Prodi, på et ekstraordinært toppmøte for Den afrikanske union i Sirte, Libya. "EU er på deres side i deres møye for å utvikle en sterkere union i Afrika, vårt samarbeidskontinent. Vi ønsker å se Den afrikanske union lykkes - med full respekt for selvråderetten til institusjonene deres og det afrikanske eierskapet som styrer deres politiske valg." sa Prodi i sin tale. Les mer her

Fornyelse av restriksjoner mot Zimbabwe
Første mars erklærte EUs formannskap på vegne av EU at de nye medlemslandene, kandidatlandene og EØS-landene har erklært at de deler målene som beskrives i Rådets felles holdning av 19. februar der restriksjonene mot Zimbabwe fornyes. Landene vil forsikre at deres nasjonale politikk er konform med Rådets felles holdning. Les mer her

Prodi hilser Libyas ønske om å delta i Barcelona-prosessen velkommen
27. februar møttes Kommisjonens President, Romano Prodi, og Oberst Muhammar Gaddafi i anledning Den afrikanske unions ekstraordinære møte i Sirte, Libya. Oberst Gaddafi understreket at Libya er klart for å starte arbeidet med å delta i EUs samarbeid med Middelhavslandene, gjennom den såkalte Barcelona-prosessen. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

EU hever toll på varer fra USA
1. mars startet EU sine mottiltak mot produkter fra USA i den langvarige striden i WTO om den ulovlige eksportsubsidien US Foreign Sales Corporations. Mottiltakene på de utvalgte produktene består i en ekstra tollavgift på 5 % som avkreves fra og med 1. mars, og som automatisk vil øke med 1 % per måned til den når et tak på 17 % i mars 2005, hvis ikke USA har tatt WTO-reglene til følge og opphevet FSC i mellomtiden. Les mer her

Alt du vil vite om Foreign Sales Corporation (FSC)
WTO har i flere dommer erklært at USAs Foreign Sales Corporations utgjør en ulovlig eksportsubsidie, både under subsidieavtalen og under landbruksavtalen og hadde gitt USA frist til første november 2000 med å avskaffe FSC-ordningen. Da USA unnlot å respektere påbudet, tillot WTO i mai 2003 sanksjoner fra EUs side. Det er disse sanksjonene EU har iverksatt fra første mars 2004. Les mer her

EU og USAs antitrustpolitikk for fusjoner og oppkjøp
Konkurransekommissær Mario Monti deltok 28. februar på et første årlig møte ved UCLAs jussfakultet i Los Angeles om USA og EUs antitrustpolitikk for fusjoner og oppkjøp. "USA og EU har stadig mer sammenfallende innfallsvinkler til antitrust og kontroll av fusjoner" sa Monti i sitt innlegg. Les mer her

Ny handlingsplan for å fremme gründervirksomheten
Europakommisjonen la 2. mars frem et forslag til en handlingsplan med EUs dagsorden som skal fremme iverksettervirksomheten i Europa de kommende år. Støtte til kvinner og etniske minoriteter er noen av tiltakene. Les mer her Les næringskommissær Erkki Liikanens tale i forbindelse med lanseringen av den nye handlingsplanene her

Det europeiske charter for små bedrifter
Den fjerde beretning om gjennomføringen av det europeiske charteret for små bedrifter som ble presentert 2. mars, viser at medlemslandene i stadig større omfang lærer av hverandre ved å utveksle eksempler på god praksis i forbindelse med charterprosessen. Les mer her

Kooperative selskaper jobber sammen for vekst
Kommisjonen har nylig vedtatt en melding for å fremme kooperativer i EU. Meddelelsen kommer bare noen måneder etter avtalen mellom alle medlemslandene om å vedta en forordning som tillater opprettelsen av europeiske kooperative selskaper. Les mer her

Selskapsrett: høring om flytting av aksjeselskapers hovedsete mellom EU-land
Europakommisjonen har lansert en internettkonsultasjon angående utarbeidelsen av et planlagt forslag til et direktiv om aksjeselskapers rett til å flytte sitt hovedsete fra et EU-land til et annet. To tidligere høringer, samt dommer fra EF-domstolen, har avdekket et behov for en rammelovgivning på dette området i EU, slik at selskaper kan nyte godt av sine rettigheter i det indre marked. Interesserte bes svare på høringen innen 15. april. Les mer her

 

Økonomisk statistikk

Januar 2004: Eurosonens årlige inflasjon ned på 1,9 %
27. februar offentliggjorde Eurostat, EUs statistikkbyrå, sine inflasjonstall. Tallene viser at eurosonens årlige inflasjon falt fra 2,0 % i desember 2003 til 1,9 % i januar 2004. EU15 holder seg stabilt på 1,8 % årlig inflasjon, mens tallet for EØS for samme periode er 1,7 %. Les mer her

Eurosonens inflasjon estimeres til 1,6 % i februar 2004
27. februar offentliggjorde Eurostat, EUs statistikkbyrå, sine foreløpige estimater for inflasjon i eurosonen i februar 2004. Estimatene viser en inflasjon på 1,6 % i februar 2004, altså en nedgang fra januar 2004, da den var på 1,9 %. Les mer her

Februar 2004: Eurosonens indikator for forretningsklima synker noe
Indikatoren for forretningsklima (BCI) for eurosonen sank noe mellom januar og februar, og har nå nådd en verdi på 0,01. Nedgangen kommer av en svekkelse av de fleste av indikatorens komponenter. Les mer her

Februar 2004: Økonomisk stemning uforandret
Etter å ha steget nesten uavbrutt siden i fjor sommer, har indikatoren for økonomisk stemning (ESI) stabilisert seg i februar 2004 på et nivå på 96,7 for EU15 og på 96,0 for eurosonen. Les mer her

Januar 2004: Industriproduksjonspris opp med 0,2 % i EU
3. mars offentliggjorde Eurostat, EUs statistikkbyrå, prisindeksen for industriproduksjonen i januar 2004. Tallene viser at indeksen gikk opp med 0,2 %  i forhold til desember 2003 både i eurosonen og i EU15. Les mer her

 

Helse og forbrukerrettigheter

Sterkere kontroll av stoffer som kan brukes til narkotikafremstilling
Europaparlamentet og Rådet har vedtatt en forordning som skal forbedre overvåkning og kontrollen av EUs handel med kjemikalier som kan brukes til å fremstille narkotika. Disse substansene har mange lovlige bruksområder, men kan også brukes i produksjonen av heroin, amfetamin eller ecstasy. Kontrollen og overvåkningen av disse substansene er et viktig våpen mot narkotikasmugling. Les mer her

Nytt regelverk sikrer trygg behandling av menneskelige celler og  vev

Helse- og forbrukerkommissær David Byrne var fornøyd med Rådets vedtak om et nytt regelverk som skal sikre forsvarlig behandling av menneskeceller og vev i EU. - Dette er positive nyheter for alle hundre tusener av pasienter som gjennomgår behandling basert på bruk av slike celler og vev, sa Byrne. Les mer her

Bilprisene jevner seg ut i EU, med det er fortsatt penger å spare på å handle bil i enkelte andre land
Den seneste rapport om bilpriser som ble offentliggjort 2. mars viser at prisene for nye biler forsetter å jevne seg ut. Likevel viser statistikken at europeiske forbrukere kan spare betydelige beløp ved å kjøpe bil i andre medlemsland. Les mer her

Til topp Link to top of page

Sysselsetting og sosiale rettigheter

Europa må få mer ut av sine eldre arbeidstakere, sier Kommisjonen
I et policydokument som ble presentert 3. mars, ser Kommisjonen på hvordan EU bedre kan utnytte potensialet som eldre arbeidstakere utgjør. Konseptet om en aktiv alderdom er nøkkelkomponenten i å nå EUs mål om flere og bedre jobber innen 2010. Les mer her

Til topp Link to top of page

Miljø

Kommisjonen avviser krav om å droppe Kyoto-protokollen
Europakommisjonen avviser på det sterkeste alle oppfordringer om å endre holdning angående ratifisering og full implementering av Kyoto-protokollen i EU. "Protokollen er et viktig første skritt mot å nå målet om å stabilisere de atmosfæriske nivåene av drivhusgasser på et trygt nivå. Vi kan ikke, og vi vil ikke gi oss i kampen mot menneskeskapte klimaendringer" sa President for Kommisjonen, Romano Prodi, 26. februar i Brussel. Les mer her

Miljøministerråd 2. mars
Dagsorden for Miljøministerrådet 2. mars hadde flere interessante temaer på dagsorden, blant annet EUs vårtoppmøte, båttransport av avfall, den nye kjemikaliepolitikken REACH, Kyoto-protokollen og biologisk mangfold. Les mer her

Til topp Link to top of page

Transport

Togtransport: Åpning av det internasjonale passasjermarkedet innen 2010
3. mars presenterte Kommisjonen den "tredje jernbanepakken" - en handlingsplan for reformer innen togtransport. Blant forslagene er å åpne for konkurranse i det internasjonale passasjermarkedet i EU innen 2010.  "Presset fra lavprisflyselskaper er allerede en realitet for den internasjonale togtransporten: den må utvikle seg i en ny retning og dette er uten tvil det rette tidspunktet for å gi plass for nye initiativer" sier Loyola de Palacio, Visepresident for Kommisjonen og Transportkommissær. Les mer her

Kommisjonen vil slutte å undersøke små mengder statsstøtte i transportsektoren
3. mars besluttet Europakommisjonen å utvide "de minimis"-regelen til transportsektoren for statsstøtte som ikke overskrider 100 000 euro per selskap over en treårsperiode. Når forordningen er vedtatt vil overvåkningen av statstøtte bli desentralisert, uten behov for å varsle eller be om tillatelse fra Kommisjonen. Les mer her

Medlemsland har unnlatt å innarbeide sjøsikkerhetsdirektiv
26. februar annonserte Kommisjonen at den starter overtredelsesprosedyre mot 12 medlemsland for at de har unnlatt å innarbeide et viktig sjøsikkerhetsdirektiv i sin nasjonale lovgivning. Alle EU-land unntatt Danmark, Tyskland og Spania har unnlatt å respektere EUs lovgivning om sjøfartsovervåkning og informasjonssystemer - et direktiv som ble vedtatt i 2002 i kjølvannet av Erika-ulykken. Les mer her

Forordning gir Kommisjonen myndighet til å anvende konkurranseregler på flytrafikken mellom EU og tredjeland
26. februar vedtok Rådet en forordning som gir Europakommisjonen klar myndighet til å granske transaksjoner mellom flyselskaper, f.eks. allianser, som berører ruter mellom EU og tredjeland. Dermed forsvinner den anomalien som har gjort at Kommisjonen har hatt ubegrenset myndighet til å granske allianser mellom EU-flyselskaper og alle fusjoner uansett selskapenes hjemland, men ikke en allianse mellom f.eks. et EU-flyselskap og et flyselskap fra USA. Les mer her

Gjensidig anerkjennelse av sjøfartsutstyr mellom EU og USA
27. februar signerte EUs Handelskommissær, Pascal Lamy, USAs Handelsrepresentant Robert B. Zoellick og Irlands USA-ambassadør, Noel Fahey en gjensidig anerkjennelsesavtale for sjøfartsutstyr mellom EU og USA. Avtalen vil forenkle handelen i denne sektoren: Utstyr som har blitt sertifisert i ett marked vil kunne sirkulere i det andre uten ekstra testing eller sertifisering. Les mer her

Til topp Link to top of page

Landbruk og fiske

Mot en mer bærekraftig landbrukspolitikk
26. februar deltok Landbrukskommissær Franz Fischler på et møte i Den europeisk føderasjonen for bevaring av landbruket (ECAF). EUs landbruksreform "har gitt økt valgfrihet, økt fleksibilitet og , viktigst av alt, den har gitt økt bærekraftighet" sa Fischler i sin tale. Les mer her

Til topp Link to top of page

Forskning

Loyola de Palacio fornøyd med EU og USAs GALILEO-forhandlinger
24. - 25. februar holdt USA og Europakommisjonen sammen med EUs medlemsland en suksessrik forhandlingsrunde i Brussel. "Dette er enda et viktig skritt for Galileo-prosjektet, som erkjenner begge parter som like og skaper optimale forhold for utviklingen av det europeiske systemet, fullstendig uavhengig og kompatibelt med det amerikanske GPS" sa Europakommisjonens visepresident og Kommissær for transport og energi, Loyola de Palacio. Les mer her

Kommisjonen reorganiserer sine vitenskaplige rådgivningskomiteer
Den europeiske myndigheten for matsikkerhet har etter sin opprettelse fått ansvaret for å risikovurdering på i saker knyttet til mat. Dette ansvaret lå tidligere hos noen av rådgivningskomiteer i Kommisjonen, som har foretatt en omstrukturering av sine komiteer. Resultatet ble et vedtak 3. mars om opprettelsen av tre nye komiteer for spørsmål som ikke er knyttet til mat. Snart vil forskere kunne søke om medlemskap i disse komiteene. Les mer her

til topp Link to top of page

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Informasjonssamfunnet i et utvidet EU
26. februar deltok Kommissær for informasjonssamfunnet og næringsliv, Erkki Liikanen, på en ministerkonferanse om informasjonssamfunnet i Budapest. "Med den sterke tradisjonen innen praktisk vitenskap og matematikk i mange av de nye medlemslandene og kandidatlandene, er det ikke urealistisk å forvente at disse landene kan bli ledende innen IKT-innovasjon" sa Liikanen i sin tale. Les mer her

Konkurransegranskning fører til reduksjon i avgiftene på bredbånd gjennom delt tilgang i Tyskland
Deutsche Telekom (DT) har overfor Europakommisjonen forpliktet seg til å eliminere et antatt marginpress i sin avgiftspolitikk for nettleie med effekt fra første april 2004. Dette løftet vil føre til en betydelig nedgang i nettutgiftene som DT krever av sine konkurrenter for delt adgang til dets tilgangsnett. Les mer her

Til topp Link to top of page

Utlysninger

Meddelelse om indkaldelse af forslag — Støtte til landbrugsproduktionen i Haiti

Europa-Kommissionen indkalder forslag til rehabilitering af strukturerne for kunstvandingsanlæg og støtte til brugerorganisationerne på dette område samt støtte til rehabilitering og vedligeholdelse af en landevej iHaitis nordvestlige og sydøstlige departementer, som vil blive finansieret af EU's program 2002 om fødevaresikkerheden i Haiti. Les mer her

Indkaldelse af forslag — Programmet for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed (2003-2008)

(
De Europæiske Fællesskabers Tidende L 271 af 9. oktober 2002)

(2004/C 52/06
) (EØS-relevant tekst) Via denne indkaldelse af forslag ønsker Kommissionen at modtage forslag til aktioner fra organer, der er aktive på folkesundhedsområdet, med henblik på at gennemføre de prioriterede aktioner, der er beskrevet i afgørelsen om programmet. Les mer her

Media Plus (2001-2005) — Iværksættelse af programmet til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner
Indkaldelse af forslag 08/04 Støtte til grænseoverskridende distribution af europæiske film — »Automatisk støttesystem« Les mer her

Oversikt over EUs støtteprogrammer med norsk deltakelse

Til topp Link to top of page

Gratismateriell

Ny brosjyre om utvidelsen: More unity and more diversity The European Union's biggest enlargement
EUs største utvidelse noensinne beskrives i denne brosjyren med presentasjoner av de ti landene som går inn i EU og oversikt over prosessen som har ført frem til utvidelsen. 26 sider på engelsk. e

Mange spennende publikasjoner fra EU kan nå bestilles direkte fra Delegasjonen på web. Nye publikasjoner i databasen handler blant annet om Lisboa-strategien, regionalpolitikk, bistand og mye annet. Les mer her

Til topp Link to top of page

    Til toppLink to top of page