EU-nytt nr. 9, 5. mars 2003 

Like muligheter -8. mars

EU i verden

Utvidelsen

Miljø

Næringsliv

Generelt

Like muligheter - 8. mars


Viktige beslutningstagere i EU møttes 4. mars for å diskutere likestilling i forbindelse med EUs nye grunnlov

Likestilling i den nye grunnloven: Konferanse i Brussel
Bør den fremtidige EU-grunnloven ha en bestemmelse om likestilling som har direkte juridisk effekt? Bør den for eksempel tillate EU aktiv kvotering for å fremme likestilling? Dette er noen av spørsmålene som ble diskutert på en konferanse som ble organisert på initiativ fra Kommisjonen 4. mars. Les mer her

Lovgivning er ikke nok for å få likestilling, sier EU-kommissær
Kommisjonen la 5. mars frem den syvende årsrapport om like muligheter for kvinner og menn i Europa. I den beskrives de viktigste resultatene i 2002. Til tross for fremskritt gjennom blant annet nytt regelverk for seksuell trakassering, er Kommisjonen ikke fornøyd med kvinners deltakelse i beslutningsprosesser, særlig i privat sektor. - Likestilling krever mer enn lovgivning, sier Anna Diamantopoulou, kommissær med ansvar for likestilling. Les mer her

Kvinners rettigheter - en daglig kamp
-Hvorfor er kvinner så dårlig representert i toppsjiktet i det globale næringsliv?, spør EUs sosial- og sysselsettingskommissær Anna Diamantopoulou i sin melding i forbindelse med Den internasjonale kvinnedagen 8. mars. Les Diamantopoulous tale her

Kvinner i EU 8. mars 2003. Et statistisk portrett
I forbindelse med Kommisjonens markering av Kvinnedagen gir Eurostat 5. mars ut statistikk som viser kvinnenes situasjon i 15 EU-land. Visste du at nesten tre av fire nederlandske kvinner jobber deltid? At 35% kvinner i Finland og Irland har fullført høyere utdannelse? Les mer her

 

EU i verden

EU bistår Den afrikanske union i fredsbevarende operasjon i Burundi
Kommisjonen vedtok 4. mars å støtte Den afrikanske unions (AU) opprettelse av en fredsbevarende operasjon  i Burundi. AU-observatører får støtte for å etablere seg og overvåke våpenhvilen over en periode på seks måneder. Les mer her

EU vil observere valgene i Nigeria
EU vil sende valgobservatører til Nigeria i forbindelse med valgene som skal avholdes der i april. Parlamentet, presidenten og guvernørene skal velges i tre valgomganger denne våren og tilsammen skal et hundretalls eksperter og valgobservatører fra EU overvåke valgene. Les mer her

Utvidelsen

Kommisjonen forbereder EUs finanser etter 2006
6 kommissærer vil lede arbeidsgrupper på ulike områder for å forberede et veikart for EUs budsjett i tiden etter 2006. Ved utgangen av 2003 skal Kommisjonen legge frem en melding til budsjettmyndigheten. -Dette arbeidet er et spørsmål om å definere felleskapsprosjektet for et utvidet og reformert EU, sa Kommisjonenes president. Les mer her

Politisk og finansielt rammeverk for 2004: utvidelsesåret
Kommisjonen vedtok 5. mars en beslutning om politisk og finansielt rammeverk for 2004. Rammeverket vil være retningsgivende for arbeidet med et budsjettutkast for 2004. Utvidelsen er den politiske prioriteringen, i nær tilknytning til de økonomiske priotiteringene om stabilitet og bærekraftig vekst. Les mer her

EUs budsjettkommissær: Hvordan finansiere utvidelsen så alle blir fornøyde?
Michaele Schreyer har ansvar for budsjett i Kommisjonen og 27. februar holdt hun en innledning i det finske finansdepartementet om veien fremover for å få til en vellykket finansiering av et utvidet EU. -For at dette skal bli en suksess må den finansielle pakken være tiltalende for både nye og gamle EU-land, sa Schreyer. Les mer her

Til topp Link to top of page

Miljø

EU appellerer til Russland om å ratifisere Kyoto-avtalen
EUs miljøkommissær, den greske og italienske miljøvernministeren gjorde 5. mars et felles fremstøt ovenfor Moskva for å få Russland til å ratifiserer Kyoto-protokollen. Les mer her

Kommisjonen foreslår rettslige sanksjoner for skip som forurenser
Kommisjonen la 5. mars frem et forslag som vil føre til kraftige sanksjoner og straff for dem som er ansvarlig for forurensende skip. Forslaget gjør forurensing innen shipping kriminelt. Les mer her

Kommisjonen tar opp spørsmålet om sameksistens med GMO i landbruket
Kommisjonen diskuterte i sitt møte 5. mars spørsmålet om sameksistens mellom genetisk modifiserte, konvensjonelle og økologiske landbruksavlinger. Diskusjonen tjener som grunnlag for en rundebordskonferanse som holdes om dette temaet 24. april. Les mer her

Til topp Link to top of page

Næringsliv

B2Europe: Bedre tjenester for næringslivet
Europiske bedrifter får bedre tilgang til relevant informasjon som resultat av en ny melding lagt frem av Kommisjonen 5. mars. B2Europe-iniativet knytter ressurser for næringslivet sammen i en felles plattform. Les mer her

Offentlig høring om skattereform for EU-selskaper
Kommisjonen lanserte 4. mars en åpen konsultasjon om en fremtidig skattereform for selskaper i EU. Målet er å finne løsninger på skattehindre og ineffektivitet som er resultat av 15 ulike skatteregimer i EU. Les mer her

Et skritt nærmere enighet om fellesskapspatent i EU
Da Rådet møttes i Brussel 3. mars greide medlemslandene å komme til enighet om en "felles politisk tilnærming" til en EU-patent. Kommissær for det indre marked, Frits Bolkestein, ga uttrykk for tilfredshet med enigheten i denne saken som har tatt mer enn ti år å behandle. Les mer her

Problemer i det indre marked? Solvit hjelper deg
Solvit er et EØS-nettverk etablert for å gi deg mulighet til en uformell og effektiv måte å løse problemene i det indre markedet på. Det kan f.eks. være at en norsk bedrift ikke får selge et produkt til et annet land, fordi myndighetene sier at en ikke kan akseptere en norsk godkjenningsordning eller at en person ikke får godkjent diplomene sine. Solvit berører alle områder innenfor EØS-avtalen både for bedrifter og borgere. Les mer her

Portugal og Sverige i hver sin ende på EUs skala for lønnskostnader
En times arbeid i Sverige koster i gjennomsnitt 28,60 euro, mens tilsvarende tall for Portugal er 8,10 viser tall fra Eurostat som ble offentliggjort 3. mars. Lønnskostnadene varierer stort innenfor EU, og også blant kandidatlandene. Les mer her

Økt arbeidsledighet i eurosonen, bare i Finland går arbeidsledigheten ned
Ledighetstallene fra januar i eurosonen viser at arbeidsledigheten har økt med 0,1 prosent siden desember 2002 og er nå på 8,6 prosent. Bare  i Finland er det regsitrert en nedgang i antall arbeidsledige fra desember i fjor til januar i år. Les mer her

 Til topp Link to top of page

Generelt


Læring i  Europa: www.ploteus.net

Europas utdanningsmuligheter på ett brett
En ny portal til Europas læringsmuligheter ble lansert 5. mars. Her er veien til utdanningsinstitusjoner, EU-programmer, utdanningssystemene i de ulike land, nyttig informasjon hvis du skal flytte til et nytt land og mye, mye annet. Les mer her

Alle resultatene fra høstens Eurobarometer-undersøkelse
4. mars offentliggjorde Kommisjonen alle tall og resultater fra høstens store Eurobarometerundersøkelse. Undersøkelsen avdekket store hull i folks kunnskap om EU. Les mer
her

Enighet i EU om transport av kjæledyr
Rådet og Europaparlamentet måtte i meklingskomiteen før det ble enighet om et nytt regelverk for behandling av ikke-kommersiell transport av kjæledyr. Etter en overgansperiode vil elektronisk identifisering bli det eneste systemet for identifisering av kjæledyr. Les mer her

   

 

    Til toppLink to top of page