EU-nytt nr. 8, 25. februar 2004

Abonnér på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

 

Seminarer

Utvidelse

EU i verden

EUs fremtid

Økonomi og næringsliv

Sysselsetting og sosiale rettigheter

Helse

Transport

Miljø

Kultur

Landbruk og fiske

Forskning

Reformer i EU

Informasjons- og kommunikasjons-teknologi

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Seminarer

Europaseminar for lærere fra Buskerud, Telemark og Vestfold 15. mars
I samarbeid med BTV-samarbeidet inviterer Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island til lærerseminar om Europa den 15. mars  i Kongsberg. Kurset består av informasjon om EU, utdanningsreformer i et europeisk perspektiv og om mulighetene for et europeisk samarbeid i skolen med Sokrates og Leonardo da Vinci. Les mer her

Til topp Link to top of page

Utvidelse

Hvordan få EU25 til å fungere?
19. februar deltok Handelskommissær Pascal Lamy på en konferanse om utvidelsen ved Senter for Europastudier (CEPS) i Brussel. Lamy holdt åpningstalen der han pekte på økonomisk vekst, solidaritet, sikkerhet og frihet og en internasjonal rolle som noe EU-borgerne ønsker mer av. Les talen her

Rett til fri ferdsel og opphold: Europaparlamentet anbefaler hurtig vedtak
19. februar anbefalte Europaparlamentets borgerrettighetskomité hurtig godkjenning av Rådets endrede forslag til direktiv rett til fri ferdsel og fritt opphold innen EU. Direktivet vil gi alle EU-borgere rett til opphold i et annet medlemsland hvis de er ansatte eller selvstendig næringsdrivende i vertslandet, eller kan forsørge seg selv og sin familie uten å bli en byrde for vertslandets trygdesystem, eller følger et studium i vertslandet. Parlamentet fikk ikke Rådet med på alle endringene det ønsket, blant annet når det gjelder rettighetene til de som lever i partnerskap, men anbefaler likevel at direktivet vedtas. Les mer her


Bulgaria godt på vei til EU-medlemskap
19. februar kunngjorde Utenrikskomiteen i Europaparlamentet at Bulgarias forhandlinger om EU-medlemskap går fremover etter tidsplanen uten store problemer. Medlemmer av Europaparlamentet tror forhandlingene kan sluttføres tidlig i 2004 og insisterer på at datoen for Bulgarias inntreden i EU ikke nødvendigvis bør være relatert til andre kandidatland. Les mer her

De ti nye medlemslandene oppfordres til fortsatt innsats
Medlemmer av Europaparlamentet sier at de ti landene som blir medlemmer første mai må videreføre sin innsats for å nå EU-standarder etter utvidelsen, spesielt på sensitive områder som Roma-folkets vilkår. Det ble advart om at enkelte land ennå ikke har tatt alle de nødvendige skritt for enkelt å kunne innføre EUs lovgivning. Les mer her

Gult kort til Romania
Romania blir sterkt kritisert av Europaparlamentets utenrikskomité for mangel på fremgang i å oppfylle de politiske kriteriene for EU-medlemskap. Medlemmer av Parlamentet sier at medlemskap i 2007 vil være umulig hvis ikke Romania går til større skritt for å takle utbredt korrupsjon, sikre et uavhengig og velfungerende rettsvesen, garantere pressfrihet, stanse mishandling på politistasjoner og anerkjenne rettighetene til familier som er berørt av adopsjonsmoratoriet. Les mer her

Til topp Link to top of page

EUs fremtid

EU oppfattes positivt i vanskelige tider
23. februar offentliggjorde Kommisjonen en spørreundersøkelse om de nåværende og fremtidige EU-borgernes holdning til EU. Eurobarometerundersøkelsen viser at de fleste EU-borgerne, til tross for tilfredshet med eget liv, føler en voksende bekymring for fremtidig økonomi og arbeid. På tross av en fallende optimisme mener de fleste at EU spiller en positiv rolle på de områdene som berører borgerne mest, f. eks. bekjempelse av terrorisme. Les mer her

En union av minoriteter - mot antisemittisme, for mangfold!
19. februar deltok Europakommisjonens president, Romano Prodi, på et seminar mot antisemittisme arrangert i samarbeid med Den europeiske jødiske kongress og Kongressen av europeiske rabbinere. I den anledning holdt han en tale med tittelen "En union av minoriteter" der han understreket at "EUs institusjoner står samlet i fordømmelsen av antisemittisme". Les mer her Les også Kommissær for Retts- og indrepolitikk, António Vitorinos avsluttende innlegg ved seminaret her


Atomkraftens fremtid i EU

I et utkast til en meddelelse fra EUs økonomiske og sosiale komité sies det at atomkraft må fortsette å være ett av elementene i en variert, balansert, økonomisk og bærekraftig energipolitikk for EU. EU behøver atomkraft, blant annet for å oppfylle sine forpliktelser i Kyoto-avtalen slås det fast i utkastet som komiteen skal debattere på sitt plenumsmøte  25. - 26. februar. Les mer her

EU oppfordres til å beskytte mediemangfoldet
19. februar hadde Komiteen for borgernes rettigheter i Europaparlamentet en høring om faren for brudd på ytringsfriheten i EU. Målet med høringen var å vurdere behovet for tiltak på europeisk nivå for å beskytte mediemangfoldet og å forberede en rapport om denne saken som vil bli presentert Parlamentet i plenum i april. Les mer her

Guantánamo-fangene har rett til rettferdig rettsbehandling
Siden januar 2002 har rundt 600 fanger fra rundt 40 land befunnet seg på Camp Delta marinebase i Guantánomo Bay, Cuba. Fangene i Guantánamo Bay har rett til en rettferdig rettssak og behandling i samsvar med folkeretten. Dette er den klare beskjeden i utkastet til en rapport fra parlamentsmedlem Ole Andreasen fra De europeiske liberaldemokratene (ELDR) som ble vedtatt med 34 stemmer mot 3 i Utenrikskomiteen til Parlamentet 19. februar. Les mer her

Finansielle perspektiver 2007 - 2013
Budsjettkommissær Michaele Schreyer holdt 23. februar et innlegg under Utenriksministerrådet i Brussel. "EUs budsjett burde ha midlene for å nå de ambisiøse målene for fellespolitikkene. Samtidig må prinsippet om budsjettdisiplin fullt ut respekteres" sa Schreyer. Les mer her

Til topp Link to top of page

EU i verden

Formannskapets erklæring om Haiti
18. februar kom det irske formannskapet med en erklæring om Haiti på vegne av EU der det heter at EU "er dypt bekymret over de siste utbruddene av voldshandlinger i flere provinsbyer. Den anmoder alle politiske aktører uten unntak om å avstå fra enhver form for voldelig opptreden". Les mer her

Ytterligere 6,2 mill euro til Bams jordskjelvofre
19. februar var Utviklingskommissær Poul Nielson på besøk i Iran der han annonserte at EU bevilger ytterligere 6,2 millioner euro i humanitær bistand til befolkningen i Bam som ble rammet av jordskjelv 26. desember 2003. Les mer her

Avtale om handelsrelatert teknisk assistanse på 65 mill euro mellom EU og Pakistan
18. februar signerte Utenrikskommissær Chris Patten en avtale om finansiering av et treårig samarbeidsprogram om handelsrelatert teknisk assistanse til Pakistan der EU vil bidra med 50 millioner euro av et totalt budsjett på 65 mill. Hovedmålet med programmet er å bistå Pakistan i å integrere seg i verdensøkonomien og å bekjempe fattigdom ved å skape handelsmuligheter for stabil økonomisk vekst. Les mer her

Bistand til tredjeland i området for migrasjon og asyl
19. februar vedtok Rådet en forording om opprettelsen av et spesialprogram for finansiell og teknisk bistand til tredjeland innen migrasjons- og asylspørsmål. Dette flerårige programmet har et budsjett på 250 millioner euro for perioden 2004 - 2008. Les mer her

En sterkere allianse i en verden full av utfordringer
20. februar holdt Kommisjonens president, Romano Prodi, en tale ved Institutt for studier av internasjonal politikk (ISPI) i Milano der han blant annet kom inn på NATOs rolle. "Irak-krisen førte til en dyp splittelse i NATO. Derfor er NATO stedet for å starte en gjenoppbygging av partnerskapet som trengs og for å skape en bredere internasjonal enighet" sa Prodi. Les talen her

Kommisjonen frigjør 28 millioner euro i risikokapital for Middelhavsland
Innenfor rammen av MEDA-programmet har Kommisjonen frigjort 28 millioner i euro i risikokapital for følgende Middelhavsnaboland: Algerie, Egypt, Jordan, Libanon, Marokko, Syria, Tunisia og Vestbredden og Gazastripen. Det fokuseres på oppgradering av finanssektoren i disse landene og territoriene, på å øke konkurransedyktigheten til forretningssektoren deres og på privatisering. Les mer her

ILOs rapport om den sosiale dimensjonen ved globalisering
Fungerende Kommissær for sysselsetting og sosiale spørsmål, Margot Wallström og Handelskommissær Pascal Lamy ønsket i dag velkommen rapporten fra Verdenskommisjonen om den sosiale dimensjonen ved globalisering. Kommisjonen vil nå nøye utforske analysen og de konkrete forslagene til Verdenskommisjonen, samt reflektere over de mulige implikasjonene for EUs indre og ytre politikk. Les mer her

Kommissær Patten til stede ved signering av Agadir-avtalen
25. februar var Utenrikskommissær til stede ved signeringsseremonien for frihandelsavtalen mellom Jordan, Egypt, Tunisia og Marokko. Avtalen går under navnet Agadir-avtalen og er et viktig skritt mot den planlagte opprettelsen av et frihandelsområde mellom EU og middelhavslandene innen 2010. Les mer her

500 000 euro øremerket til jordskjelvofrene i Marokko
Gjennom sitt byrå for humanitær bistand, ECHO, har Europakommisjonen øremerket et begynnende beløp på 500 000 euro for humanitær nødhjelp til jordskjelvofrene i Marokko. Spansk Røde Kors har allerede begynt å dele ut krisepakker til berørte familier og ECHO har gått med på å støtte denne operasjonen. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Anslått handelsoverskudd på 72,5 mrd euro for eurosonen i 2003
19. februar kunngjorde EUs statistikkbyrå, Eurostat, tall for EU-landenes utenrikshandel i 2003. Tallene viser at eurosonens handelsoverskudd på 72,5 mrd euro for 2003 er lavere enn i 2002, da det var på 98,9 mrd euro. Samtidig øker de femten EU-landenes handelsunderskudd fra 7,9 mrd euro i 2002 til 11,8 mrd euro i 2003. Les mer her

Fri vareflyt: Kommisjonen åpner høring om gjensidig anerkjennelse
Kommisjonen har åpnet en Internett-høring om muligheter for forbedringer i den praktiske gjennomføringen av prinsippet om gjensidig anerkjennelse, som ligger til grunn for EUs indre marked. Gjensidig anerkjennelse innebærer at produkter som selges lovlig i ett medlemsland skal kunne bli solgt i alle de andre uten å måtte tilpasse seg ulike regler i hvert av medlemslandene. Imidlertid virker regelen ukjent eller komplisert for mange. Kommisjonen lanserer nå et spørreskjema på web for å innhente EUs og EØS' borgeres synspunkter. Høringsfristen går ut 30. april 2004. Les mer her

Corporate governance: Høring om direktørlønninger
Europakommisjonen har lansert en høring om direktørlønninger. Svar vil bli tatt med i betraktningen i Kommisjonens kommende anbefaling til medlemslandene på dette området som er planlagt til september 2004. Høringen dekker blant annet informasjonsplikt om lønnspolitikk og om individuell avlønning og aksjeeieres godkjennelse av lederes aksjeopsjonsordninger. Svarfristen er 12. april 2004. Les mer her

Merking av vin: Kommisjonen vedtar endringer i forordning
23. februar vedtok Kommisjonen et sett endringer av forordningen om merking av vin. Med disse endringene vil de to kategoriene av "tradisjonelle uttrykk" brukt på vinetikketter slås sammen til én kategori og tredjeland vil få tillatelse til å bruke dem kun hvis de tilfredsstiller de strenge kravene medlemslandene følger.  Les mer her
 

Nye ordrer i industrien opp med 5,7 % i eurosonen
Tall fra EUs statistikkbyrå, Eurostat, viser at nye ordrer i industrien gikk opp med 5,7 % i desember 2003 i forhold til november 2003 i eurosonen. Økningen var på 5,3 % i EU15. Les mer her

WTO godtar EU-sanksjoner mot USA på grunnlag om uenighet rundt USAs anti-dumpingregler
24. februar godtok WTOs dommere EUs søknad om tillatelse til å innføre sanksjoner mot USA for ikke å ha tatt til følge WTOs dom fra 2000 der USAs anti-dumpinglov "US 1916 Anti-dumping Act" erklæres i strid med WTO-avtalen. EU kan nå vedta proporsjonale mottiltak når som helst, men håper sterkt at rask handling fra Den amerikanske kongressen vil gjøre et slikt skritt overflødig. Les mer her

Ny beslutning fra Eurostat om underskudd og gjeld
EUs statistikkbyrå, Eurostat, har tatt en beslutning angående  bokføringsbehandling i nasjonale regnskaper av betalinger til staten fra selskaper som har fondspensjonsordninger for sine egne ansatte. Beslutningen spesifiserer innvirkningen på statsunderskudd/-overskudd og statsgjeld, og er i tråd med Det europeiske bokføringssystemet (ESA95) Les mer her

Til topp Link to top of page

Sysselsetting og sosiale rettigheter

EUs trege likestillingsarbeid svekker konkurransedyktigheten
En ny rapport fra Europakommisjonen viser at fremgangen i EUs likestillingsarbeid går meget tregt. Hvis man unnlater å gjøre noe med dette kan det hindre EU i å nå Lisboa-målsetningen om 60 % yrkesaktive blant kvinner i EU innen 2010. Rapporten vil bli vurdert av EUs stats- og regjeringssjefer på toppmøtet 25. og 26. mars. Les mer her

Til topp Link to top of page

Miljø

Direktiv om miljøkriminalitet : den som forurenser må betale
Rådet og Europaparlamentet har kommet til enighet, og vil snart vedta, et epokegjørende direktiv om miljøkriminalitet. Direktivet er det første i EUs lovgivning som spesifikt baserer seg på prinsippet om "forurenser betaler". Det vil sikre at fremtidig miljøkriminelle i EU vil bli stilt til ansvar for skader på dyr, planter, naturlige habitater, vann og land. Les mer her

Forurensning i nabolaget ditt?
Finn informasjon på internett!

23. februar ble Det europeiske utslippsregisteret  (EPER) lansert av Europakommisjonen og Det europeiske miljøbyrået (EEA). Dette er det første alleuropeiske registeret av industrielle utslipp i luft og vann. For første gang vil detaljert informasjon om forurensning fra rundt 10 000 store industriområder i EU og Norge være offentlig tilgjengelig på internett. Les mer her

Til topp Link to top of page

Helse

EU setter dyrevelferd høyt på den internasjonale dagsorden
23. februar deltok Helsekommissær David Byrne på Den internasjonale organisasjonen for dyrehelse (OIE) sin globale konferanse om dyrenes velferd. Organisasjonen som teller 166 medlemmer, har nylig gitt EU observatørstatus. Les mer her "Fremskritt i EUs velferdstandarder i de senere år har inkludert bedre tiltak for beskyttelse av verpehøner og griser" sa Byrne i sin tale. Les talen her

Helse, håp og fremgang -  HIV/Aids i Europa og Sentral-Asia
23. februar holdt Helsekommissær David Byrne en tale i Dublin i anledning partnerskapet for bekjempelse av HIV/Aids i Europa og Sentral-Asia kalt "Bryt barrierene". Man regner med at minst 2 millioner mennesker i Europa og Sentral-Asia har HIV/Aids. "HIV/Aids er en episk kraft. Den stjeler tid og mennesker" sa Byrne i sin tale. Les mer her

Kommisjonen stanser fjærkreimport fra USA
Som følge av et utbrudd av fugleinfluensa i Texas har Europakommisjonen vedtatt et forslag fra Helse- og forbrukerbeskyttelseskommissær David Byrne om å stanse importen av fjærkre fra USA til EU med umiddelbar virkning inntil 23. mars. Fugleinfluensa er en høyst smittsom sykdom som kan volde fjærkreinndustrien alvorlige økonomiske skader og, i unntakstilfeller, kan overføres til mennesker. Les mer her

Et sunnere Europa - avgjørende for fremtiden
25. februar deltok Helsekommissær David Byrne på en konferanse om hjertehelse i Cork. Byrne holdt en tale om EUs tiltak for å hindre hjerte- og karsykdommer i fremtiden. Les talen her

Til topp Link to top of page

Transport

Den menneskelige faktoren avgjørende for sjøsikkerheten
18. februar ble Europaparlamentets ekstraordinære sjøsikkerhetskomité fortalt at EUs svar på senere sjøkatastrofer har gått glipp av hovedpoenget: den menneskelige faktor. Representanten for seksjonen for sjøtransport i Den europeiske transportarbeiderføderasjonen (ETF), Eduardo Chagas, mener at de menneskelige forholdene må tas mer på alvor i EU-lovgivningen. Les mer her

Til topp Link to top of page

Landbruk og fiske

Gjenåpning av Doha-forhandlingene
19. februar gjestet Landbrukskommissær Franz Fischler det europeiske institutt i Washington DC. Der holdt han et innlegg om en mulig gjenåpning av Doha-forhandlingene innen WTOs rammeverk. "Det er på høy tid at man innser at hele formålet med WTO ikke er å kvitte seg med landbrukspolitikk, men på lang sikt med støtteordninger som påvirker internasjonal handel negativt, som presser priser eller skader utviklingslandene" sa Fischler. Les mer her

Landbruk og WTO: Europeisk lærdom
19. februar deltok Landbrukskommissær Franz Fischler på en konferanse med tittelen "Sikring av sunn matforsyning" ved USDA Agricultural Outlook Forum 2004 i Virginia. Fischler holdt et innlegg med tittelen "Landbruk og WTO: Europeisk lærdom" der temaet blant annet var EUs landbruksreform. Les mer her

EU landbruksreform pløyer videre
20. februar møtte Landbrukskommissær Franz Fischler pressen i Washington D.C. Temaer som ble berørt var stillstanden i WTO-forhandlingene, behovet for reformer i rike land og bioteknologi. "Jeg er sikker på at USA vil følge EUs eksempel og reformere sin landbrukspolitikk for å gjøre den mindre handelshemmende og mer markedsorientert" sa Fischler. Les mer her

Resultater fra møtet i Rådet for fisk og landbruk februar 2004
Blant de mange sakene som ble tatt opp var fiskerispørsmål der Rådet vedtok en ny flerårig kvoteordning for enkelte fiskeriprodukter for perioden 2004 - 2006. Blant andre saker som ble tatt opp var fugleinfluensa, landbruksbudsjettet og vinmerking. Les mer her

Til topp Link to top of page

Forskning

GALILEO-prosjektet har tatt av
Europakommisjonen kunngjorde 20. februar vedtaket av en meddelelse om fremgangen i GALILEO-programmet. Under to år etter at prosjektet ble lansert i mars 2002 er to eksperimentelle satellitter bestilt, en samarbeidsavtale inngått med Kina og prosedyrer innført for systemets fremtidige konsesjonstakere. Les mer her

Partnerskap for bekjempelse av AIDS, malaria og tuberkulose
Fra 22. til 24. februar besøkte Forskningskommissær Philippe Busquin Senegal for å lansere den operasjonelle fasen av programmet "Europeiske og utviklingslands partnerskap for kliniske forsøk".  Programmet er verdt 600 millioner euro, hvorav 200 kommer fra EU, 200 fra EUs medlemsland og 200 fra andre internasjonale donorer. Programmet fokuserer på de tre vanligste fattigdomsrelaterte dødelige sykdommene i Afrika sør for Sahara: AIDS, malaria og tuberkulose. Les mer her


EU bruker nesten 2 % av BNP på forskning
Toppmøtet i Lisboa i 2000 satte seg mål å gjøre EU til den mest konkurransedyktige og dynamiske kunnskapsbaserte økonomien i verden innen 2010. 25. februar offentliggjorde Eurostat, EUs statistikkbyrå, og Generaldirektoratet for Forskning rapporten "Statistics on Science and Technology in Europe". Rapporten viser at EU bruker nesten 2 % av BNP på forskning, og at Finland og Sverige er de ledende i å investere i dette. Les mer her

til topp Link to top of page

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

 

Europeiske høyhastighetsforbindelser: midtevaluering av eEurope 2005
Kommisjonen har gjennomført en midtevaluering av handlingsplanen eEurope 2005 som ble lansert i 2000 og hvis mål er å sikre at EU utnytter informasjonssamfunnets vekstpotensial til fulle. I følge rapporten har EUs medlemsland og kandidatlandene gjort viktige fremskritt i utrullingen av bredbåndstilgang og i å få offentlige tjenester online. Les mer her

 


Tilgang til informasjonssamfunnet for døve og tunghørte
25. februar ble det arrangert en konferanse i Brussel rundt døve og tunghørtes deltakelse i informasjonssamfunnet. For å hjelpe mennesker med funksjonshemminger til full utnyttelse av nye tjenester og apparater som tredjegenerasjons mobiltelefoni, digital-TV og online-tjenester, behøver EU en sammenhengende, altomfattende politikk, definert i samråd med brukerne. Resultatene fra konferansen vil brukes til å forme EUs politikk på området. Les mer her

Mot et globalt partnerskap i informasjonssamfunnet: EUs vei fremover
25. februar offentliggjorde Kommisjonen en meddelelse der den redegjør for sitt syn på Erklæringen om prinsipper og handlingsplan som FNs medlemsland har blitt enige om som et grunnlag for å imøtegå informasjonssamfunnet samlet. Meddelelsen evaluerer hovedresultatene fra det internasjonale toppmøtet om informasjonssamfunnet som fant sted i Genève i desember 2003. Les mer her

 

Til topp Link to top of page

 

Utlysninger

Media Plus (2001-2005)
Iværksættelse af programmet til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Bekendtgørelse om indkaldelse af forslag EAC 07/04.  Les mer her

Vil du ta imot en europeisk ungdom som jobber frivillig i din organisasjon?
Få hjelp i det daglige arbeidet, få nye innspill og lær om andre kulturer. Alle frivillige organisasjoner, stiftelser, kommunale og offentlige instanser kan bli vertsprosjekt for volontører og motta en utenlandsk ungdom som jobber frivillig i 6-12 måneder. Infomøte 27. april. Les mer her

Europeisk innhold på verdensveven: eContent
Innkalling av forslag til prosjekter under programmet for utvikling og bruk av europeisk digitalt innhold på internett og til fremme av språklig mangfold i informasjonssamfunnet. Les mer her

Oversikt over EUs støtteprogrammer med norsk deltakelse

 

Til topp Link to top of page

 

Gratismateriell

 

Ny stor database med gratis publikasjoner på web
 

 

Mange spennende publikasjoner fra EU kan nå bestilles direkte fra Delegasjonen på web. Nye publikasjoner i databasen handler blant annet om Lisboa-strategien, regionalpolitikk, bistand og mye annet. Les mer her

 

 

Til topp Link to top of page

  

    Til toppLink to top of page