EU-nytt nr. 8, 26. februar 2003 

Europas fremtid

Utvidelsen

Bærekraftig næringsliv

Helse- og forbrukersaker

Samferdsel

EU-programmer og utlysninger


Savner du et oppdatert Europakart og kortfattet informasjon om et utvidet EU?

Bestill vår nye folder Panorama! Den gir en kort oversikt over EUs institusjoner og viktigste politikkområder, samt nøkkeltall for de fremtidige medlemslandene. Den andre siden er et oppdatert Europakart. Teksten er på norsk. Panorama er gratis og du bestiller den ved å sende en e-post til: europakommisjonen@cec.eu.int

 

 

Europas fremtid

MÆSHOMÆSHEFÆRA??? Skrivekonkurranse om Europas fremtid
Utenriksdepartementet og Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner inviterer de mellom 16 og 19 år til å skirve en artikkel, lage en nettside eller et dikt om det nye Europa. Premien er en reise til ett av søkerlandene for å overvære folkeavstemningen i vår om medlemskap i EU. Les mer her

Til topp Link to top of page

Utvidelsen


Jan Petersen og Chris Patten diskuterte blant
annet EØS-utvidelsen da de møttes i Brussel 25. februar

Prodi ønsker et forent Kypros som medlem i EU
Europakommisjonens president Romano Prodi ga 25. februar uttrykk for sitt sterke ønske om at Kypros går inn i EU som et forent land. Han gir sin fulle støtte til FNs forsøk på et fremstøt for å finne en endelig løsning på Kypros-problemet. Les mer her

Ungarn i et utvidet EU og informasjonssamfunnet
IT- og næringskommissær Erkki Liikanen talte 24. februar til en forsamling ved Budapest Technology University om utfordringene knyttet til de økonomiske forskjellene mellom nåværende og fremtidige medlemsland. IKT er en nøkkel til økonomisk utvikling som vil gjøre avstanden mellom rike og fattige regioner i Europa mindre, sa Liikanen. Les mer her

Et indre marked- perspektiv på utvidelsen
Kommissær for det indre marked, Frits Bolkestein, innledet på The European Institute i Washington 25. februar om hva utvidelsen får å si for mekanismene i det indre marked. Han uttrykte der optimisme med tanke på å utvide et velfungerende indre marked til 25 medlemmer, og trakk frem innføringen av det indre marked og euro som eksempler på at store bragder har blitt utført før. Les mer her

Prodi positiv til EU-søknad fra Kroatia
21. februar sendte Kroatia sin offisielle søknad om medlemskap i EU. Kommisjonens president sa fra sitt besøk i Skopje samme dag at Kroatias søknad er velkommen og at respekt for menneskerettigheter er en av de viktigste kriteriene for å bli medlem i EU. Les mer her

Sysselsetting i kandidatlandene:Status og utfordringer
20. februar presenterte Kommisjonen sin rapport om sysselsetting i kandidatlandene og de utfordringer i sysselsettingspolitikken disse landene står ovenfor. Det er store forskjeller mellom landene og Kommisjonen ønsker økt innsats i alle landene: Sysselsettingsandelen synker med 13% i et utvidet EU med 25 medlemmer, hvis ikke sysselsettingsandelen øker i søkerlandene. Les mer her

OLAF styrker innsatsen mot svindel i søkerlandene
Kommisjonen har i oppgave å beskytte EUs finansielle interesser, og setter derfor et ekstra sterkt søkelys på kampen mot svindel i EUs fremtidige medlemsland.  OLAF - the European Anti-fraud Office spiller en viktig rolle i oppbygging av mekanismer for anti-svindelvirksomhet i medlemslandene. Les mer her

Til topp Link to top of page

Bærekraftig næringsliv

Skogsbasert industri og bærekraftig utvikling
21. februar deltok IT- og næringskommissær Erkki Liikanen på et forum for skogsbaserte industrier i Brussel. Der holdt han en tale om avfall, energi og bio-brenselsstoffer i tilknytning til denne inustrien. Les mer her

32 millioner euro øremerkes for å redusere fiskeflåten i 2003
I revidert budsjett for EU i 2003 som ble lagt frem 26. februar foreslår Kommisjonen som viktigste endring å øke midlene til en reduksjon av fiskeflåten med 32 millioner euro. Les mer her

Helse og forbrukersaker

Markedsføring av gentester på internett
24. februar kom Den europeiske gruppen for etikk i vitenskap og nye teknologier med en uttalelse om markedsføring av gentester på internett. Markedsføringen av farskapstester, utsatthet for sykdommer og lignende blir stadig mer agressiv på internett, og gruppen vil bevisstgjøre beslutningstagere og sivilsamfunnet om problemer dette medfører. Les mer her 

Helsepass i EU og EØS fra 1. juni 2004
Fra og med 1. juni 2004 vil Kommisjonen at alle EU og EØS-borgere ha mulighet til å skaffe seg et helsekort som garanterer behandling ved kortere opphold i et annet medlemsland. Kortet skal erstatte e-111-skjemaet og andre papirskjemaer og vil gjøre det enklere for forbrukere å få tilgang til helsetjenester i et annet land. Les mer her Les spørsmål og svar om det nye kortet her

Styrket innsats mot smittbare sykdommer i u-land
Kommisjonen la 26. februar frem en rapport som viser fremskrittene som er gjort i løpet av de siste to år med handlingsprogram for å redusere smittbare sykdommer som HIV og malaria i utviklingslandene. Nå vil Kommisjonen styrke innsatsen ytterligere. Les mer her

 Til topp Link to top of page

Samferdsel

GALILEO styrker partnerskapet mellom EU og middelhavsområdet
I Kairo 16.-17. februar ble det første seminaret om GALILEO holdt i rammen av Euromed-samarbeidet. Seminaret markerer starten på et nært samarbeid om en regional transportpolitikk gjennom Global Satellite Navigation Systems (GNSS). Les mer her

EU vil ta seg av allianser i lufttransport  mellom EU-selskap og selskaper i tredjeland
Kommisjonen la 26. februar frem et forslag som skal gjøre slutt på misforholdet mellom Kommisjonens mandat til å overvåke allianser mellom medlemsland, uten å ha det samme mandatet i forhold til allianser mellom europeiske og ikke-europeiske selskaper. Les mer her Les mer om Kommisjonens arbeid for et bedre samordnet internasjonalt luftrom her

Til topp Link to top of page

EU-programmer og utlysninger

Problemer i det indre marked? Solvit hjelper deg
Solvit er et EØS-nettverk etablert for å gi deg mulighet til en uformell og effektiv måte å løse problemene i det indre markedet på. Det kan f.eks. være at en norsk bedrift ikke får selge et produkt til et annet land, fordi myndighetene sier at en ikke kan akseptere en norsk godkjenningsordning eller at en person ikke får godkjent diplomene sine. Solvit berører alle områder innenfor EØS-avtalen både for bedrifter og borgere. Les mer her

Hvem vil drive GALILIEO?
Indkaldelse af tilkendegivelser fra virksomheder, som under "Galileo-koncessionen" er interesseret i at opbygge og drive satellitnavigationssystemet Galileo Les mer her

 

Til topp Link to top of page

   

 

    Til toppLink to top of page