EU-nytt nr. 6, 11. februar 2004

Abonnér på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

 

Seminarer

Utvidelse

EU i verden

EUs fremtid

Økonomi og næringsliv

Sysselsetting og sosiale rettigheter

Helse

Transport

Miljø

Kultur

Landbruk og fiske

Forskning

Reformer i EU

Informasjons- og kommunikasjons-teknologi

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Seminarer

Europaseminar for lærere fra Buskerud, Telemark og Vestfold 15. mars
I samarbeid med BTV-samarbeidet inviterer Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island til lærerseminar om Europa den 15. mars  i Kongsberg. Kurset består av informasjon om EU, utdanningsreformer i et europeisk perspektiv og om mulighetene for et europeisk samarbeid i skolen med Sokrates og Leonardo da Vinci. Les mer her

Polyteknisk forening arrangerer plenumsmøte tirsdag 17. februar kl 19.00 "EU ved en korsvei. Utfordringer for Norge"
Hva slags forhold vil Norge ha til et utvidet EU? Hva kan ulike scenarier bety for Norge? Vil dagens tilknytningsorganer være tilstrekkelige og fungere i fremtiden? Tale ved Utenriksminister Jan Petersen. Avdelingssjef for EØS- og EFTA-land Matthias Brinkmann fra  Europakommisjonen vil holde debattinnlegg. Sted: Håndverkeren, Rosenkrantz gate 7, Oslo. Ingen påmelding. Mer informasjon her

Til topp Link to top of page

Utvidelse

Alt du vil vite om fri flyt av arbeidskraft etter utvidelsen
Fri flyt av personer er en av de grunnleggende frihetene som garanteres av EUs lovgivning. Det inkluderer retten til å jobbe og bo i en annen medlemsstat. Dette er en essensiell del av det indre marked og av det å være EU-borger. Etter utvidelsen 1. mai 2004 vil det imidlertid være overgangsordninger som begrenser fri arbeidsflyt fra de nye medlemslandene de første årene. Les mer her

Kommisjonen foreslår en balansert del av EUs budsjett til Romania og Bulgaria
10. februar la Kommisjonen frem et forslag om å bevilge Romania og Bulgaria en rettferdig og balansert del av EUs budsjett når landene blir medlemmer av EU. Forslaget følger samme metode som ble brukt i forhold til de ti kandidatlandene som blir medlemmer 1. mai i år. Forslaget vil nå bli oversendt Rådet for en første debatt før Kommisjonen kommer med et mer detaljert forslag til våren. Les mer her

EU-støtte til samarbeid mellom Hellas og Tyrkia
Kommisjonen har besluttet å bevilge 35 millioner euro for et samarbeid over grensene mellom Hellas og Tyrkia for 2004 - 2006. Finansieringen vil skje gjennom INTERREG. III - programmet som har infrastruktur, økonomisk utvikling og sysselsetting, miljøvern og kultur som hovedprioriteringer. Les mer her

Til topp Link to top of page

EUs fremtid

Finansielle og politiske perspektiver for et utvidet EU 2007 - 2013
10. februar vedtok Kommisjonen en melding om perspektiver for EU og dets budsjett i perioden 2007 - 2013. Tre hovedmål foreslås: bærekraftig utvikling, EU-borgernes interesser og styrke Unionen som en global partner. Disse målene kan bli nådd for et EU med 27 medlemmer uten å gå utover dagens budsjettak. Les mer
her. Les Kommisjonens president, Romano Prodi, sin tale om Kommisjonens melding her

Til topp Link to top of page

EU i verden

EU i forhandlinger om regionalt handelssamarbeid med det østlige og sørlige Afrika
EU og 16 land i det østlige og sørlige Afrika ønsker å fremme handel og utvikling gjennom å forhandle frem en partnerskapsavtale regionene i mellom. Ved å rive ned tollbarrierer seg i mellom, vil disse afrikanske landene få en enda bedre tilgang til EUs marked. Les mer her For tall og fakta om EUs handel med det østlige og sørlige Afrika, les her

EU-støtte til reformer i Marokko
Kommissær for utvidelse, Günther Verheugen, besøkte 4. og 5. februar  Marokko for å presentere den nye "nabolagspolitikken" som det utvidede EU vil ha med sine naboland rundt Middelhavet. Verheugen forklarte at denne politikken innebærer en betydelig støtte til Marokkos moderniseringsreformer innen økonomi, samfunn, politiske institusjoner og administrasjon. Les mer her

Kommisjonen vedtar nødhjelp til flyktninger i Burundi og Tanzania
Kommisjonen har vedtatt to planer for å bevilge 30 millioner euro til hjelp til flyktninger i Burundi og Tanzania i løpet av 2004. Midlene vil bli forvaltet av Byrået for humanitær bistand som ligger under Kommissær for Utvikling og humanitær bistand Poul Nielson. Les mer her

Nytt program for interne flyktninger i Colombia
9. februar møtte Colombias president Alvaro Uribe Kommisjonens president Romano Prodi samt kommissærene Pascal Lamy og Chris Patten. Besøket sammenfaller med lanseringen av EUs program for interne flyktninger i Colombia. 9,2 millioner euro er satt av til dette toårige prosjektet der EU vil samarbeide med lokale NGOer for å gjenintegrere interne flyktninger i det colombianske samfunnet. Les mer her

Kommisjonen vil styrke forholdet mellom EU og Russland
9. februar vedtok Kommisjonen en melding som foreslår tiltak for å øke effektiviteten i forholdet mellom EU og Russland. Kommisjonen understreker at forholdet må bygge på felles interesser og verdier og at alle spørsmål, inkludert menneskerettigheter, Tsjetsjenia og pressefrihet, burde kunne diskuteres av de to partene. Kommisjonens melding vil tjene som grunnlag for diskusjonene i utenriksministerrådet 23. februar der forholdet EU - Russland står på dagsorden. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

EF-domstolen erklærer at franske matvareregler hindrer fri flyt av varer
Franske myndigheter krever at matvarer som er tilsatt næringsstoffer må forhåndsgodkjennes før de kommer på markedet. Prosedyren for forhåndsgodkjenning er imidlertid for uklar og tar for mye tid, uttaler EF-domstolen. Les mer her

Hvitvasking av penger: Kommisjonen ber medlemsland innføre EU-regler
Kommisjonen har besluttet å sende formelle anmodninger til Italia, Portugal, Hellas, Sverige, Luxembourg og Frankrike om å implementere det andre anti-hvitvasking av penger - direktivet. Om Kommisjonen ikke får tilfredsstillende svar på sine anmodninger, kan landene klages inn for EF-domstolen. Les mer herDatabase over støttetiltak for små og mellomstore bedrifter
Prosjektet "The Support Measures and Initiatives for Entreprises" (SMIE) er finansiert av Europakommisjonens Generaldirektorat for næringslivet. SMIE har nå samlet en oversikt over støttetiltak for næringslivet i en database. En annen database har oversikt over beste praksis. Norge er med på prosjektet og informasjon på norsk er nå tilgjengelig på EUs hjemmesider. Les mer her

Ukentlige rapporter om farlige produkter
Kommisjonen har begynt å offentliggjøre ukentlige rapporter om de meldingene den mottar fra medlemslandene om farlige produkter. Kommisjonen mottar mellom to og fire slike rapporter i uka. De farlige produktene er oftest leker eller elektrisk utstyr. Les mer her

Kommisjonen ønsker å fjerne umotiverte konkurransehindringer innen liberale yrkesgrupper
9. februar vedtok Kommisjonen en rapport der den ber nasjonale myndigheter i EU-landene, samt yrkesorganisasjonene selv om å reformere eller eliminere restriksjoner som faste priser og reklameforbud innen liberale yrkesgrupper som advokater, arkitekter og apotekere. Kommissær for konkurranse, Mario Monti, mener en oppmykning av reglene på dette området vil bidra til å "øke Europas konkurransedyktighet i tråd med Lisboa-strategiens mål". Les mer her

Alt du vil vite om EUs budsjett og finansielle utsikter
Kommisjonen har utarbeidet en oversikt over de mest stilte spørsmål rundt EUs budsjett og finansielle utsikter. Nå kan du blant annet få vite hvor pengene til EUs budsjett kommer fra, og hvem som vedtar  budsjettet. Les mer her

Møte i økonomi- og finansministerrådet 9. - 10. februar
I etterkant av møtet i økonomi- og finansministerrådet (Ecofin) 9. - 10. februar i Brussel, holdt Kommissær for økonomiske og monetære spørsmål, Pedro Solbes, en pressekonferanse. Blant temaene som ble berørt, var Lisboa-strategien om at EU skal bli verdens mest konkurransedyktige økonomi innen 2010. Produktivitetsgapet mellom EU og USA har økt, "derfor er det nødvendig at Det europeiske råd i vår setter fart på Lisboastrategien" sa Solbes. Les mer her

Økonomi- og finansministerrådets skattedrøftinger
Møtet i økonomi- og finansministerrådet 9. - 10. februar ga rom for skattedrøftinger. Blant temaene som ble tatt opp var forhandlingene med Andorra, Monaco, Liechtenstein og San Marino om regler for skatt på oppsparte midler,  samt muligheten for reduksjoner i merverdiavgiften. Les mer her

Ny beslutning fra Eurostat om underskudd og gjeld: Behandling av partnerskap mellom privat og offentlig sektor
EUs statistikkbyrå, Eurostat, har tatt en beslutning om bokføring i nasjonale regnskap av kontrakter som er inngått av offentlige aktører innen rammen av partnerskap med privat sektor. Beslutningen berører innvirkningen på offentlig underskudd/overskudd og gjeld. Les mer her

Til topp Link to top of page

Sysselsetting og sosiale rettigheter

Utstasjonerte arbeidere: Kommisjonen tar affære mot Nederland
Kommisjonen har besluttet å åpne prosedyre mot Nederland for brudd på EUs regler som følge av en dom fra landets høyesterett. Dommen ekskluderer en arbeider som er utstasjonert i Tyskland fra det nederlandske trygdesystemet. Kommisjonen mener at dette strider mot EUs prinsipper og regler for fri flyt av arbeidskraft. De nederlandske myndigheter har to måneders frist på å gi sine kommentarer. Les mer her

Til topp Link to top of page

Miljø

Kommisjonen slår alarm for bevaring av biologisk mangfold
Europakommisjonen vil jobbe for en avtale om konkrete tiltak for å bremse nedgangen i det globale biologiske mangfoldet på en internasjonal konferanse i Kuala Lumpur, Malaysia 9. - 20. februar. Dette er den syvende konferansen som samler partene av Konvensjonen om biologisk mangfold. Les mer her Les mer om konvensjonen om biologisk mangfold og finn forklaringer på ord som ofte brukes rundt biologisk mangfold her

Alt du vil vite om tap av biologisk mangfold
Det biologiske mangfoldet består av ulike økosystemer og arter, samt genetiske variasjoner innen arter. Menneskenes sivilisasjon truer imidlertid det biologiske mangfoldet, som lider stadige tap. For en oversikt over dagens situasjon for arter og økosystemer, samt EUs politikk for å bevare det biologiske mangfoldet, les her

Til topp Link to top of page

Helse

EU øker beredskapen mot fremtidige epidemier
Kommissær for helse og forbrukervern, David Byrne, sa seg meget fornøyd med Europaparlamentets vedtak 10. februar om opprettelsen av et europeisk senter for sykdomsforebygging og -kontroll. "Dette byrået vil gjøre EU bedre forberedt på fremtidige epidemier" sier Byrne. Det er ventet at Rådets vedtak om opprettelsen kommer i de nærmeste ukene. Byrået, som vil bli lagt til Sverige, forventes å være operasjonelt innen 2005. Les mer her

Til topp Link to top of page

Transport

Nye regler for å eliminere motoriserte kjøretøys "blindsone"
Kommisjonen ønsker Rådets og Europaparlamentets nye direktiv om bakspeil og tilleggsutstyr for indirekte syn på motoriserte kjøretøy velkommen. Målet med direktivet er å øke veisikkerheten ved å øke kvaliteten på utstyret som sikrer sjåfører av biler, busser og lastebiler indirekte syn. Effektene av direktivet bør bli synlige fra 2005 på nye modeller, og deretter med gradvis strengere regler. Les mer her

Til topp Link to top of page

Landbruk og fiske

EUs nye landbrukspolitikk
6. februar holdt Kommissær for landbruk, Franz Fischler, en tale i Storbritannias parlament om EUs nye landbrukspolitikk. Fischler kom inn på landbruksreformen, men også på utfordringene knyttet til EU-utvidelsen og forhandlingene i WTO. Les mer her. Les Fischlers tale i Wien den 9. februar om "EUs utvidelse og globaliseringen: en dobbel utfordring" her

Fugleinfluensa og import: David Byrnes erklæring til Europaparlamentet
Kommissær for helse og forbrukerbeskyttelse, David Byrne, kom 10. februar med en erklæring om fugleinfluensa og import til Europaparlamentet. I erklæringen forsikrer Byrne at Kommisjonen følger situasjonen i Asia nøye i samarbeid med internasjonale organisasjoner. Les mer her

Kommisjonen bevilger 1 million euro for å bekjempe fugleinfluensa
Kommisjonen bevilger 1 million euro for å støtte Vietnams innsats for å bekjempe fugleinfluensakrisen i landet. Midlene vil bli brukt til å kjøpe høyst nødvendig utstyr. Les mer her

Revisjonsretten mener Kommisjonen ikke har godt nok grunnlag for beregning av jordbrukernes inntekter
Medlem av EUs revisjonsrett, Dr Hedda von Wedel, presenterte 9. februar revisjonsrettens spesialrapport "Kommisjonens beregning av landbruksinntekter" til Europaparlamentets komité for budsjettkontroll. Rapporten konkluderer med at Kommisjonen ikke har tilstrekkelig troverdig informasjon om inntekten landbrukshusholdninger disponerer over. Les Dr Hedda von Wedels tale her Les mer om rapporten her

David Byrnes reaksjon på laksestudien i "Science"
Studien "Global Assessment of Organic Contaminants in Farmed Salmon", publisert 9. januar i bladet "Science" sammenligner nivået av ulike stoffer i vill- og oppdrettslaks. 10. februar presenterte Kommissær for helse og forbrukervern, David Byrne, en reaksjon på studien foran Europaparlamentet. Han understreker at den ikke gir grunn til nye bekymringer rundt matsikkerhet, da den kun bekrefter funn fra andre studier. Les mer her

Til topp Link to top of page

Forskning

Første gruppe NEST-prosjekter lansert
11. februar presenterte Europakommisjonen de første NEST- prosjektene som har blitt tildelt midler for 2004. Prosjektene dekker temaer som bio-terrorisme, overvekt, atomoptikk og miljø. NEST står for New and Emerging Science and Technology og er en ny forskningsaktivitet innen EUs sjette Rammeprogram for forskning. Les mer her

Til topp Link to top of page

Reformer i EU

Styrking av OLAF: bedre informasjonsflyt og prosedyregarantier
9. februar vedtok Kommisjonen et forslag som har som mål å styrke EUs byrå for bekjempelse av svindel, OLAF. Forslaget innebærer at prosedyrene for å starte, avslutte og forlenge etterforskninger er klarer. Nye bestemmelser spesifiserer når og hvordan OLAF skal holde  berørte institusjoner informerte om pågående undersøkelser. Les mer her

 

Fremgang i EUs administrative reform
9. februar vedtok Kommisjonen en rapport om fremgangen i sin administrative reform. Rapporten som dekker 2003 viser at Kommisjonen har oppfylt 95 av de 98 moderniseringstiltakene som Hviteboka om reformstrategi listet opp i mars 2000. Les mer her   

9. februar holdt Visepresident og Kommissær for administrativ reform, Neil Kinnock, en tale om fremgangen i den administrative reformen i Kommisjonen. Les talen her

 

EUs ombudsmann kritiserer brudd på røykeforbud
EUs ombudsmann, P. Nikiforos Diamandouros, kritiserer Europaparlamentet for å ha "ikke å ha truffet de nødvendige tiltak for  at de interne reglene om røyking blir fulgt". Kritikken kommer som følge av en klage fra en ansatt i Europaparlamentet. Les mer her

Til topp Link to top of page

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi


6. februar: EUs "sikrere internett"-dag
6. februar feiret EU sin "sikrere internett"-dag. Fokuset for dagen lå på barns rett til et sikkert internett. "Sikrere internett"-programmet har eksistert siden 1999 og involverer 17 land, deriblant Norge. Medlemmene av prosjektet har blant annet bidratt til å sprenge en barneporno-ring på nettet i 2003. Les mer her

 

GALILEO: Tre operatører kjemper om konsesjon
Fellesprosjektet GALILEO har fullført første fase av konsesjons-bevilgningsprosedyren for det europeiske satellittnavigeringssystemet. Tre konsortier konkurrerer nå om den fremtidige konsesjonen. Les mer her Les om fremskrittet i forhandlingene mellom USA og EU om samarbeid på dette området her

Til topp Link to top of page

 

Utlysninger

 

Demokratisk stabilisering på Vest- Balkan

Meddelelse om indkaldelse af forslag — Cards Regionale Program 2003 — Demokratisk Stabilisering — Lokalt Civilsamfund Udviklingsprogram — EuropeAid/118568/C/G/Multi Les mer her

 

Matvaresikkerhet EuropeAid

Meddelelse om indkaldelse af forslag — 2003-programmet for ngo-foranstaltninger for fødevaresikkerhed EuropeAid/117692/C/G (2004/C 30/07) De lande, det drejer sig om, er Angola, Eritrea, Etiopien, Sudan, Den DemokratiskeRepublik Congo, Sierra Leone og Yemen. Foranstaltningerne finansieres over De Europæiske Fællesskabers program for ngo-finansiering af foranstaltninger inden for fødevaresikkerhed.  Les mer her

 

Asia-Invest II Program
Europa-Kommissionen indkalder forslag til projekter i EU og i støtteberettigede lande i Asien, med finansiel bistand fra Asia-Invest II Programmet. Denne indkaldelse af forslag omfatter følgende fire komponenter, for hvilke der kan ydes støtte i form af gavebidrag: Asia-Venture, Asia-Interprise, Asia-Invest Technical Assistance og Asia-Invest Alliance. Les mer her

 

 

Oversikt over EUs støtteprogrammer med norsk deltakelse

 

Til topp Link to top of page

 

Gratismateriell

 

Ny stor database med gratis publikasjoner på web
 

 

Mange spennende publikasjoner fra EU kan nå bestilles direkte fra Delegasjonen på web. Nye publikasjoner i databasen handler blant annet om Lisboa-strategien, regionalpolitikk, bistand og mye annet. Les mer her

 

 

Til topp Link to top of page

    Til toppLink to top of page