EU-nytt nr. 6, 12. februar 2003 

Reform i EU

Utvidelsen

EU i verden

Miljø

Justis, asyl og innvandring

IKT

Distriktsutvikling i Finland og Sverige

Utlysninger

Reform i EU

Forslag til grunnlov for EU på bordet, med blankt felt for nytt navn
Konventets formannskap la 6. februar frem et forslag til første del av en forfatning for EU med 16 artikler. Innspill fra Konventets arbeidsgrupper er delvis innarbeidet, men debatten vil bli høylytt i tiden fremover. Skal ordet føderal nevnes? Skal det refereres til en bestemet religion? Skal charteret for grunnleggende rettigheter få juridisk status? Se hva Konventets formannskap mener her Delta i debatten her Se også hva reaksjonene er fra ulikt hold på Euractivs hjemmeside under Future of Europe her

Rådet nekter student innsyn i dokumenter om åpenhet
Den europeiske ombudsmannen er overrasket over at Rådet nekter en student å se en uttalelse fra Rådets juridiske tjeneste knyttet til behandlingen i Rådet av et nytt lovverk om offentlig innsyn i EUs dokumenter. Les mer her

Kommisjonen foreslår å forenkle og strømlinjeforme EU-lovgivning
11. februar lanserte Kommisjonen en melding som setter frem en amisiøs og detaljert plan for å forenkle, strømlinjeforme og forbedre tilgjengelighet til EU-lovgivningen. Et umiddelbart tiltak er å fjerne overflødig lovgivning som strekker seg over 1000 sider på Fellesskapstidende.  Les mer her

Kommisjonen med plan for å bli i Luxembourg
Kommisjonen la 11. februar frem sin plan for å fortsette sin tilstedeværelse med ulike tjenester i Luxembourg. I dag arbeider ca 3000 av Kommisjonens ansatte i Luxembourg, og i 2010 skal tallet ha økt til 3400. Les mer her

Til topp Link to top of page

Utvidelsen

Prodi ønsker et forent Kypros som medlem i EU
Europakommisjonens president Romano Prodi ga 25. februar uttrykk for sitt sterke ønske om at Kypros går inn i EU som et forent land. Han gir sin fulle støtte til FNs forsøk på et fremstøt for å finne en endelig løsning på Kypros-problemet. Les mer her

Kommisjonen legger frem finansielt rammeverk for utvidelsen
11. februar la Kommisjonen frem sitt forslag til finansielt rammeverk for utvidelsen. Forslaget setter i gang prosessen med å inkludere de 10 nye medlemslandene inn i EUs budsjett, innenfor rammen som ble lagt for seks nye land i Berlin 1999. Les mer her

Til topp Link to top of page

EU i verden

 

-EU må snakke med en stemme, en krig i Irak er ikke uunngåelig
Europakommisjonens president Romano Prodi benyttet anledningen i et innlegg til Europaparlamentet 12. februar å understreke behovet for en felles stemme i forsvars- og utenrikspolitikken i EU. -Alle alternativer må prøves og mislykkes før krig blir en utvei, sa Europakommisjonens president. Les mer her

Hvordan utviklingsland kan dra nytte av handel
Handelskommissær Pascal Lamy og bistandskommissær Poul Nielsen presenterte i fellesskap 10. februar en ny brosjyre som viser hvordan EUs handel og bistandspolitikk bidrar til utvikling i fattige land. Brosjyren viser blant annet resultatene av EUs åpning av grensene for økt import fra u-land, spesielt gjennom Everything but arms-iniativet. Les mer her 
 

Til topp Link to top of page

Miljø

Kommisjonen vil vite hva du mener om økologisk landbruk
6. februar lanserte Kommisjonen en internetthøring om det europeiske økologiske landbrukets fremtid. Utfra et arbeidsdokument som er lagt frem, ønsker Kommisjonen å vite blant annet hvordan den felles landbrukspolitikken kan fremme utvikling av økologisk landbruk og hvordan man kan sikre at økologiske varer merkes tilfredstillende. Les mer her 

Alt du vil vite om Kommisjonens strategi for å beskytte økologisk mangfold i Europas viktigste villmarksområder
For å øke forståelsen og kunnskapen om Kommisjonens arbeid for å bevare Europas økologiske mangfold, er det laget en oversikt over NATURA 2000-nettverkets mest beskyttede områder. Kommisjonen håper  samarbeidet kan fungere som modell for internasjonalt samarbeid for bærekratftig utvikling. Les mer her

Til topp Link to top of page

Justis,asyl og innvandring

Schengendom: Ulovlig å dømme person for samme fortredelse i flere land
EF-domstolen avsa 11. februar sin første kjennelse i sakene som gjaldt personer som ble strafferettslig forfulgt i to Schengen-land på samme tid. Til tross for at den kriminelle handling får konsekvenser for flere land og straffeutmålingen ville være forskjellig i de ulike lands rettssystem, kan slike saker bare forfølges av ett lands myndigheter. Les mer her

-Asyl er en rettighet, økonomisk innvandring en mulighet
EUs kommissær med ansvar for justis- og indrepolitikk sa i en tale til Europaparlamentet 11. februar at Europa har et stort behov for arbeidskraft utenfra. Parlamentet har til behandling et forslag fra Kommisjonen som tar sikte på å koordinere og der det er nødvendig harmonisere medlemslandenes tilnærming til asylpolitikk og arbeidsinnvandring. Les talen her

 Til topp Link to top of page

IKT

Nytt rammeverk for elektronisk informasjon
12. februar la Kommisjonen frem en liste på 18 markeder innen elektronisk kommunikasjon og ber om nasjonale undersøkelser av hvorvidt disse markedene rettferdiggjør sektorspesifikk regulering. Les mer her Les kommissær Erkki Liikanens innlegg på pressekonferansen 12. februar om det nye rammeverket her

Handlingsplanen eEurope 2002 har brakt Europa online
Handlingsplanen eEurope 2002 ble iverksatt for å bringe Europa online, og den endelige rapporten som ble lagt frem 12. februar viser at tiltakene har lykkes. Europa har blant annet verdens raskeste forskningsnettverk. Les mer her

Kommisjonen oppfordrer Europa til rask overgang til bredbånd
12. februar presenterte Kommisjonen en melding om situasjonen på området elektronisk kommunikasjon i Europa. EU trengere raskovergang til bredbånd og tredje generasjons mobile tjenester. Les mer her

Er digital-TV en prioritet for Europa?
EUs IT- og næringskommissær Erkki Liikanen holdt 11. februar et innlegg i forbindelse med en woekshop for PuntoIt i Europaparlamentet om hvilken rolle EU bør ha i utviklingen av digital TV i Europa.  Les mer her

Nytt EU-byrå skal styrke internettsikkerheten i Europa
10. februar la Kommisjonen frem et forslag til forordning som skal opprette et uavhengig EU-organ som skal arbeide med å fremme internettsikkerhet i Europa. Byrået skal fungere som et ekspertisesenter der medlemslandene og EU-institusjonene kan få rådgivning i IT-sikkerhetsspørsmål. Les mer her Les også vanlige stilte spørsmål om det nye byrået her

Til topp Link to top of page

Distriktsutvikling i Sverige og Finland

EUs strukturmidler har positiv effekt i Sverige og Finland
EUs regionalkommissær Michel Barnier la 11. februar frem en studie av konsekvensene av strukturfondsprogrammene i nordlige deler av Finland og Sverige. Studien viser at programmene har hatt en positiv effekt, til tross for at avfolkningen utgjør en trend som er vond å vende. Les mer her

Til topp Link to top of page

Utlysninger

MediaPlus: Støtte til filmutvikling og festivaler
Media Plus — Udvikling, distribution og markedsføring (2001-2005) — Iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Meddelelse om indkaldelse af forslag 02/2003 — Støtte til markedsføring og markedsadgang gennem foranstaltninger til fremme af netværkssamarbejde mellem europæiske audiovisuelle festivaler Les mer her

Til topp Link to top of page

   

 

    Til toppLink to top of page