EU-nytt nr. 5, 4. februar 2004

Abonnér på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell


Utvidelse

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Sysselsetting

Transport

Miljø

Kultur

Landbruk og fiske

Forskning

Informasjons- og kommunikasjons-teknologi

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Utvidelse

Avtale om distriktsutvikling i Ungarn for 2004-2006
2. februar ble avtalen om de finansielle rammene for utvikling av distriktene i Ungarn bekreftet i et brev fra EUs landbrukskommissær Franz Fischler til den ungarske landbruksministeren. Et ambisiøst program støttet opp med 317 millioner euro fra EUs side og 106 millioner fra Ungarns side, ligger for dagen. Les mer her


Innføring av euro i de nye medlemslandene
2. februar holdt Kommissær for økonomiske og monetære spørsmål, Pedro Solbes, en tale på en konferanse i Praha med innføring av euro i de nye medlemslandene som tema. I talen la Solbes vekt på behovet for reformer i de nye medlemslandene før de kan innføre euro. Les talen her

Mot det første "utvidede"  Europaparlamentsvalget
I juni vil det første Europaparlamentsvalget etter utvidelsen finne sted. For å sikre at alle skal kunne bruke sin stemmerett har EU-landene begynt valgregistreringen tidlig også av borgere fra de nye medlemslandene som bor i andre EU-land. Dermed er også muligheten for medvirkning i valget sikret, både som velger og som kandidat, for rundt en million fremtidige EU-borgere som bor utenfor sine hjemland. Les mer her

Innovasjon og muligheter i et utvidet EU
På seminaret "24 hours management conference" i København, 29. januar, holdt EUs Kommissær for næringsliv og informasjonssamfunnet, Erkki Liikanen, en tale om "Innovasjon og muligheter i et utvidet EU". Les talen her

Utvidelsen og EUs budsjett: Kommisjonen anslår utgifter for de ti nye medlemslandene
I dag vedtok Kommisjonen forslaget om at utgifter på rundt 11,8 mrd euro for de nye medlemslandene skal føyes til EUs budsjett for at det skal være klart til utvidelsen 1. mai 2004. "Med dette er budsjettet klart for utvidelsen" sier budsjettkommissær Michaele Schreyer. Budsjettet vil utgjøre under 1 % av de 25 medlemslandenes BNP. Les mer her

Konsekvensene av utvidelsen for EUs handel
Visste du at EU etter utvidelsen vil stå for 28 % av verdens samlede BNP? Se Kommisjonens fakta og tall om konsekvensene av utvidelsen for EUs handel her

Til topp Link to top of page

EU i verden

                

EU oppretter online helpdesk for å gi utviklingsland lettere tilgang til EUs marked
Kommisjonen opprettet 2. februar en ny online helpdesk som skal gjøre det enklere for utviklingsland å få tilgang til EU- markedet. Helpdesken gir gratis opplysninger om toll, tolldokumenter, opprinnelsesregler og handelsstatistikker. Les mer her

Fakta om EUs handelssamband med U-land
EU mottar en femtedel av U-landenes samlede eksport. 40 % av EUs import kommer fra U-land. EU er også den største importøren av landbruksprodukter fra U-land, med større import enn USA, Japan og Canada til sammen på dette området. Les mer her

Revisjonsrettens gjennomgang av mikroprosjekter finansiert av Det europeiske utviklingsfondet
2 % av Det europeiske utviklingsfondet investeres i flerårige mikroprosjektprogrammer som støtter små infrastrukturprosjekter. Revisjonsretten har nå gjennomgått Kommisjonens forvaltning og kontroll av disse prosjektene. Les mer her

Revisjon av Cotonou-avtalen i 2004
Europakommisjonen har vedtatt flere forslag for å forbedre partnerskapsavtalen mellom EU og ACP-landene (Afrika, Karibien og Stillehavet) som ble signert i Cotonou i Benin i 2000. For den planlagte revisjonen i 2004 foreslår Kommisjonen økt fleksibilitet i ressursbruken, desentralisering av forvaltningen av midlene og å fremme videre regionalt samarbeid mellom ACP-land og andre land. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Offentlige anskaffelser: Kommisjonen håndhever EUs lovgivning i Frankrike og Italia
Europakommisjonen har besluttet å klage Frankrike inn for EF-domstolen for ikke å ha fulgt EUs lovgivning når det gjelder offentlige anskaffelser. I tillegg vil Kommisjonen rette en formell forespørsel til Italia om å slutte å gi helikoptertransportkontrakter til et italiensk firma uten foregående anbudsrunder. Les mer her

Offentlige anskaffelser: Kommisjonen hilser moderne lovgiving velkommen
Rådet og Europaparlamentet har vedtatt en lovpakke som forenkler og moderniserer direktivene for offentlige anskaffelser slik at de tilpasses moderne administrative behov. En viktig målsetning for lovpakken er å gjøre anbudsrunder mer oversiktelige og effektive. Les mer her Les også Kommisjonens studie av hvordan EUs politikk for offentlige anskaffelser har gagnet skattebetalerne her

Bedre kontroll av mottagerne av EU-midler
Kommisjonen styrker sitt varslingssystem vedrørende mottagere av EU-midler for å beskytte sine finansielle interesser bedre. Budsjett-kommissær Michaele Schreyer kaller dette "enda et skritt i vår reform-innsats for å forbedre det finansielle kretsløp og forvaltningen av offentlige midler". Les mer her

Desember 2003: industriprisene ned med 0,1 % i eurolandene
Ferske tall fra EUs statistikkbyrå, Eurostat, viser at industriprisene gikk ned med 0,1 % i eurolandene i desember 2003 sammenlignet med november 2003. I EU som hele var prisene uforandret. Les mer her

Et felles forsikringsmarked i EU
Frits Bolkestein, kommissær for det indre marked, holdt 2. februar en tale i London rundt Kommisjonens handlingsplan for finansielle tjenester som vil legge forholdene til rette for et velfungerende, felles forsikringsmarked i EU. Les talen her Les talen Bolkestein holdt om Kommisjonens handlingsplan for finansielle tjenester i Edinburgh 29. januar her

Tredje kvartal 2003: betalingsbalanseoverskudd på 22, 3 mrd euro for EU-landene
Tallene for EU-landenes betalingsbalanseoverskudd i tredje kvartal 2003 er 1,7 mrd euro lavere enn samme periode i 2002. Les tallene fra Eurostat her

Prisstigning beregnet til 2 % for eurolandene i januar 2004
Prisstigningen for januar 2004 i forhold til januar 2003 er foreløpig beregnet til 2 % av EUs statistikkbyrå, Eurostat. Les mer her

Til topp Link to top of page

Sysselsetting

Arbeidsledigheten stabil i eurolandene
Ferske tall fra EUs statistikkbyrå, Eurostat, viser at arbeidsledigheten i eurolandene i desember 2003 var på 8,8%, uforandret i forhold til november 2003 og 0,2% høyere enn samme periode i 2002. Les mer her

Alt du vil vite om EUs sosiale fond
Det sosiale fondet er EUs viktigste finansielle instrument for å støtte den europeiske sysselsettingsstrategien og for å investere i EUs menneskelige kapital. Siden opprettelsen i 1957 bekjemper fondet arbeidsledighet og promoterer forbedringer av arbeidsmarkedet. Les mer her

Til topp Link to top of page

Miljø

Beskyttelse av dypvannskorallrev: Kommisjonen foreslår forbud mot bunntrålfiske rundt Azorene, Madeira og Kanariøyene
Et lignende forbud har vært gjeldende siden Spania og Portugal kom inn i EU, men går ut i år. Kommisjonen ønsker med dette forslaget å videreføre det for å beskytte dypvannshabitatene man finner i disse områdene. Les mer her

Et tryggere og sikrere Europa: Global overvåking for miljø og sikkerhet
3. februar vedtok Kommisjonen en plan for global overvåkning for miljø og sikkerhet. I samarbeid med det europeiske romfartsbyrået, vil Kommisjonen koordinere informasjon fra satellitter og bakkesensorer. Målet er bedre å kunne forberede og takle ulike kriser som skogbranner og oversvømmelser, samt beskyttelse av miljøet og bekjempelse av ulovlig innvandring. Les mer her

Villfugl- og habitatdirektivene: Kommisjonen går til juridiske skritt mot åtte medlemsland
For å beskytte og bevare det biologiske mangfoldet i Europa, går Kommisjonen til juridiske skritt mot åtte medlemsland som har forbrutt seg mot villfugl- og habitatdirektivene. Spania, Østerrike, Irland og Hellas må møte for EF-domstolen, Belgia, Luxemburg og Italia risikerer store bøter hvis de ikke følger tidligere domsavsigelser, mens Storbritannia får en siste skriftlig advarsel. Les mer her

Til topp Link to top of page

Transport

Kommisjonens beslutning om Ryan Air og Charleroi-flyplassen fremmer lavprisflyselskaper og regional utvikling
3. februar fattet Kommisjonen en beslutning i saken om støtten lavprisselskapet Ryanair har fått for å bruke Charleroi-flyplassen i Belgia. Kommisjonen tillater enkelte former for støtte som utgjør en veritabel utvikling av nye ruter. Imidlertid må andre typer direkte støtte fra regionen og fra flyplassen tilbakebetales fordi de er uforenelige med det indre marked. Les mer her

Europeisk charter for trygg trafikk
Kommisjonens visepresident Loyola de Palacio, lanserte 29. januar et europeisk charter for trygg trafikk. Formålet med charteret er å integrere det sivile samfunn i EUs målsetning om å halvere antall omkomne på veiene innen 2010. "Jeg vil oppfordre alle interesserte parter om å delta i vår innsats og å bidra til å redde 20 000 liv på europeiske veier" sier de Palacio. Les mer her

Til topp Link to top of page

Landbruk og fiske

Utbrudd av fugleinfluensa i Asia: medlemslandene enige om å forlenge importembargo på fjærkreprodukter
Komiteen for næringskjede- og dyrehelse bestemte 3. februar, på vegne av EUs medlemsland, å forlenge importembargoen på kyllingprodukter og levende fugler fra de asiatiske landene som er rammet av fugleinfluensa. Embargoen kan komme til å vare i seks måneder. Les mer her

Kommisjonen krever tilbake landbruksstøtte fra medlemslandene
Kommisjonen har vedtatt å kreve tilbake 143,18 millioner euro som medlemslandene har fått i støtte under den felles landbrukspolitikken. Grunnen til Kommisjonens beslutning er at bruken av disse pengene ikke har vært godt nok kontrollert eller ikke har vært i tråd med regelverket. Les mer her

Fugleinfluensa: EU-eksperter i Vietnam for å hjelpe
To EU-eksperter i folkehelse har kommet til Vietnam for å arbeide sammen med representanter for  Verdens Helseorganisasjon (WHO) for å begrense spredningen av fugleinfluensa i Asia. Les mer her

EU inngår fiskeriavtale med Salomonøyene
EU og Salomonøyene har inngått en bilateral fiskeriavtale som i først omgang vil vare i tre år. Avtalen trer i kraft fra 1. januar 2005 og gir EUs fiskere mulighet til å fiske tunfisk i Salomonøyenes farvann. EUs bidrag vil være på 400 000 euro per år og vil blant annet brukes til å fremme ansvarlig fiske. Les mer her

Til topp Link to top of page

Forskning

43 millioner euro til europeisk matforskning
2. februar lanserte Kommisjonen tre nye forskningsprosjekter som gjennom det 6. rammeprogram får en budsjettramme på til sammen 43 millioner euro. Prosjektene inngår i EUs satsing på trygg mat - fra jord til bord. Les mer her 

 

Forskning på sikkerhet: EUs handlingsplan for å forbedre innbyggernes sikkerhet
Europakommisjonen presenterte 3. februar hovedelementene for en testfase eller forberedende handling på forskning på sikkerhet. Kommisjonen ønsker å koordinere denne forskningen på europeisk nivå og prioriterer beskyttelse mot terrorisme, bedre kriseapparat og sikrere kommunikasjonssystemer. Denne testfasen kommer forut for en fullverdig europeisk strategi for forskning på sikkerhet fra 2007. Les mer her

 

Kommisjonen foreslår opprettelsen av patentdomstol for EU
For bedre å kunne løse tvister innen det fremtidige EU-patentsystemet har Kommisjonen lagt frem et forslag for Rådet om opprettelsen av en patentdomstol for EU som vil ligge under EF-domstolen. Les mer her

 

Bortkastede begavelser: kvinnelige forskeres stilling i Øst-Europa
En ny rapport om kvinnelige forskeres stilling i Øst-Europa viser at disse representerer 38 % av arbeidsstokken innen forskning, men at de i høy grad befinner seg i de sektorene det gis minst midler til. Videre viser rapporten at menn har tre ganger så stor sjanse for å få en høyere akademisk stilling som kvinner i disse landene. Les mer her

 

Plantegenomer gir fruktbar grunn for forskningssamarbeid EU-Norge
EUs sjette rammeprogram for forskning støtter et prosjekt for et europeisk forskningsområde (European Research Area - ERA) med 2,2 millioner euro. Formålet med prosjektet er at europeiske land skal kunne dele erfaringer og samkjøre ressurser innen genomforskning. De som deltar er 10 EU-land samt Norge, representert ved Forskningsrådet. Les mer her

Til topp Link to top of page

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi


Høyhastighetsforbindelser i Europa - siste utvikling i sektoren for elektronisk kommunikasjon

Kommisjonen vedtok 3. februar en melding som fremhever betydningen av å bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) til å skape vekst og arbeidsplasser i Europa. Blant Kommisjonens prioriteter er utbygging av bredbåndsdekning og tredjegenerasjons mobilkommunikasjon. Les mer her

 

Kommissær Liikanen vil ha mer internasjonalt samarbeid  for å bekjempe spam
Kommissær for Informasjonssamfunnet, Erkki Liikanen, sa denne uken på en todagers workshop organisert av OECD i Brussel at "spam er et globalt problem som krever global handling". Han foreslår en fempunkts handlingsplan for internasjonalt samarbeid mot spam. Les mer her Les Liikanens åpningstale for workshopen her

 

Kommisjonen undersøker salg av sportsrettigheter til Internett og 3G-mobiloperatører
Sportsrettigheter, og særlig fotballrettigheter, er kraftige incitamenter for salg av  de nye mediemarkedene som Internett- og UMTS-tjenester. Kommisjonen starter nå sin første gjennomgripende undersøkelse av medierettigheter for "å sikre at tilgangen til sportsrettigheter forblir åpen og ikke-diskriminerende" sier Kommissær for konkurranse, Mario Monti. Les mer her

 

Forståelsesavtale mellom Kommisjonen og Den europeiske konferanse for post- og telekommunikasjonsadministrasjon (CEPT)

Avtalen mellom Kommisjonen og CEPT har som formål å få til et konstruktivt samarbeid på områder av felles interesse. Det forventes særlig at felles innsats kan hjelpe EU-borgerne å nyte godt av ny trådløs teknologi. Les mer her

 

Til topp Link to top of page

 

Utlysninger

 

Demokratisk stabilisering på Vest- Balkan

Meddelelse om indkaldelse af forslag — Cards Regionale Program 2003 — Demokratisk Stabilisering — Lokalt Civilsamfund Udviklingsprogram — EuropeAid/118568/C/G/Multi Les mer her

 

Oversikt over EUs støtteprogrammer med norsk deltakelse

 

Til topp Link to top of page

 

Gratismateriell

 

Ny stor database med gratis publikasjoner på web
 

 

Mange spennende publikasjoner fra EU kan nå bestilles direkte fra Delegasjonen på web. Nye publikasjoner i databasen handler blant annet om Lisboa-strategien, regionalpolitikk, bistand og mye annet. Les mer her

 

 

Til topp Link to top of page

    Til toppLink to top of page