EU-nytt nr. 4, 28. januar 2004

Abonnér på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell


Seminar

Gratismateriell

EUs fremtid

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Transport

Miljø

Kultur

Landbruk

Forskning

Utlysninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


Seminar

Reformen av EUs felles landbrukspolitikk
Hans-Christian Beaumond, ansvarlig for EØS/EFTA ved Europakommisjonens generaldirektorat for landbruk, vil innlede om de radikale endringene av den felles landbrukspolitikken som er underveis i EU på et seminar tirsdag 3. februar kl 16.30 på Europakommisjonens delegasjon i Oslo. Les mer her

Gratismateriell

 

Ny stor database med gratis publikasjoner på web
 

 

Mange spennende publikasjoner fra EU kan nå bestilles direkte fra Delegasjonen på web. Nye publikasjoner i databasen handler blant annet om Lisboa-strategien, regionalpolitikk, bistand og mye annet. Les mer her

 

 

EUs fremtid

"Nye mulighet for vekst i et utvidet Europa" - konferanse om informasjonssamfunnet i Budapest 26. - 27. februar 2004
26.- 27. februar 2004 møter ministrene fra gamle og nye EU-land, kandidatlandene og land fra Sør-Øst-Europa representanter fra organisasjoner, bedrifter og det sivile samfunn i Budapest. På dagsorden står utfordringene knyttet til utvikling av informasjons-samfunnet i Europa.  Blant annet skal fremgangen i implementeringen av handlingsplanen eEurope+ Informasjonssamfunnet i de nye EU-landene og kandidatlandene drøftes. Les mer her

Til topp Link to top of page

EU i verden

Europakommisjonens formann, Romano Prodi, uttaler seg på Minnedagen for Holocaust
27. januar er dagen konsentrasjonsleiren i Auschwitz ble befridd i 1945, "..det er dagen vi minnes Holocaust, forfølgelsen og utryddelsen av det jødiske folk" sier Romano Prodi i en uttalelse. Les mer her

Fortsatt økonomisk fremgang på Vestbalkan
Kommisjonen la 23. januar frem en rapport om den økonomiske utviklingen i landene på Vestbalkan, der det fremgår at 2003 var et godt år, med drøyt 4 % vekst i BNP, og en inflasjon under 5 %. Utenlandsgjelden er fremdeles for høy, og det er behov for videre fremdrift i arbeidet med å markedsorientere økonomiene. Les mer her

Internettsiden EUROPA født på ny
For å tiltrekke seg stadig nye brukergrupper har EUs hjemmeside EUROPA gjennomgått en ansiktsløftning og modernisering. Siden har blitt mer brukervennlig. Besøk verdens største hjemmeside her

Utbedring av vannforsyningen og de sanitære forholdene til de fattige i ACP-landene
Kommisjonen har vedtatt et forslag om å bruke en milliard euro fra det niende europeiske utviklingsfond til å utbedre vannforsyningen og de santitære forholdene til de fattige i de såkalte ACP-landene (land i Afrika, Karibien og Stillehavet). Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Beskatning av selskaper: Kommisjonen foreslår endringer i direktivet om renter og royalties
Europakommisjonen foreslår å utvide området som omfattes av direktivet som forbyr at skatt holdes tilbake når renter og royalties overføres mellom assosierte selskaper fra ulike medlemsstater i EU. Forslaget går ut på at flere typer selskaper skal omfattes av direktivet, samt å tette enkelte smutthull i regelen. Les mer
her
 

Konferanse om fremtidsutsiktene til den europeiske glass- og kjeramikkindustrien
Den 27. januar samlet Kommisjonen for første gang representanter for den europeiske glass- og kjeramikkindustiren til et møte i Brussel. På dagsorden stod blant annet globalisering, energi- og råvarepriser samt utfordringen med å kunne møte miljøkrav på en kostnadseffektiv måte. Glass- og kjeramikkindustrien sysselsetter over 400 000 mennesker i EU. Les mer her

Kommisjonen til angrep mot spam
I Brussel 27. januar presenterte kommisær for Næringsliv og Informasjonssamfunet, Erkki Liikanen, en handlingsplan for å forsterke EUs forbud mot uønsket e-post, såkalt "spam". "Lovforbud alene kan ikke stoppe spam" sier Liikanen, som satser på et samarbeid mellom medlemsstatene, industrien og forbrukerne for å få bukt med problemet. Les mer her

Nye regler for merverdiavgift i EU
Et nytt EU-direktiv som trådte i kraft 01.01.2004 og som også vil gjelde for de nye medlemslandene fra 01.05.2004 harmoniserer reglene for merverdiavgift i EU. Kun ett sett med regler vil fra nå av gjelde for salg til alle EU-land. Kommisjonen har utarbeidet en oversikt over spørsmål og svar rundt de nye reglene som du kan lese her

Kommisjonen ønsker å bringe åtte medlemsland inn for domstolen etter brudd på EUs forsikringslovgivning
Kommisjonen besluttet 22. januar å bringe Belgia, Hellas, Frankrike, Luxembourg, Nederland, Finland, Sverige og Storbritannia inn for EF-domstolen, da de ikke har innarbeidet direktivet som skal garantere forbrukerne beskyttelse dersom forsikringsselskaper går konkurs. Tidsfrist for å innføre direktivet var satt til 20. april 2003. Les mer her

Kommisjonen evaluerer aktualiserte stabilitetsprogram for enkelte euroland
Les Kommisjonens rapporter: om Hellas her, om Luxemburg her, om Nederland her, om Irland her, om Italia her, om Frankrike her, samt Storbritannias konvergensrapport her

Til topp Link to top of page

Miljø

Kommisjonen og IMO i tettere samarbeid
Kommisjonens visepresident Loyola de Palacio møtte 21 januar generalsekretæren i den internasjonale maritime organisasjonen IMO. Begge organisasjoner forpliktet seg til å arbeide for et tettere samarbeid innen spørsmål om maritim sikkerhet og miljøvern. Les mer her

Alt du vil vite om genetisk modifiserte organismer (GMO) i EU
Siden begynnelsen av 90-tallet har EU hatt en lovgivning rundt GMO. Gjennom det siste tiåret har lovverket blitt forsterket og utvidet. Målsetningen for reguleringen er å beskytte EU-borgernes helse og miljøet, og samtidig skape et felles marked for bioteknologi. Nå har Kommisjonen publisert en oversikt over nyttige spørsmål og svar rundt regulering av GMO i EU. Les mer her
For å vite mer om hvilke GMO som tillates etter EUs lovgivning, se her

Skatt på energikilder: forslag om overgangsperioder for nye EU-land
Kommisjonen foreslår endringer i direktivet om skatt på energikilder slik at de nye EU-landene i en overgangsperiode kan kreve mindre skatt på energikilder som olje, gass og kull enn det dagens EU-lovgivning krever. Les mer her

Handlingsplan for å promotere miljøvernteknologi for innovasjon, vekst og bærekraftig utvikling
28. januar vedtok Kommisjonen en ambisiøs handlingsplan for å forbedre utviklingen av og ytterligere bruk av miljøvernteknologi. Handlingsplanen sikter blant annet på opprettelsen av teknologiske plattformer for forskning på f.eks. vannforsyning, hydrogen og brenselsceller. Les mer her

Til topp Link to top of page

Transport

Nye rettigheter for flypassasjerer i hele EU
Rådet og Europaparlamentet har vedtatt en forordning som sikrer flypassasjerers rettigheter i tilfelle nektet ombordstigning, store forsinkelser eller kanselleringer. I de to sistnevnte tilfellene skal passasjerer har rett til refundering, hotellovernatting og matservering. Rettighetene vil for første gang ikke kun gjelde for rutefly. Les mer her

Strengere sikkerhetsregler for fly fra land utenfor EU
27. januar ble Rådet og Europaparlamentet enige om å innføre strengere sikkerhetsregler for fly fra land utenfor EU. Det vil nå bli vanskeligere for disse flyene å unnslippe sikkerhetskontroller. Dessuten vil informasjon om flyselskaper som ikke tilfredsstiller sikkerhetskrav bli publisert i en årlig rapport fra Kommisjonen. Les mer her

Kultur

"Border brakers": priser til europeiske debutalbum med høyest salgstall i EU i 2003
25. januar på det internasjonale musikkmarkedet (MIDEM) i Cannes ble priser gitt til de europeiske debutalbumene som hadde hatt høyest salgstall utenfor sine hjemland. Blant vinnerne var The Darkness, Carla Bruni og Las Ketchup. Les mer her

Til topp Link to top of page

Landbruk

Kommisjonen foreslår tiltak mot krisen svinekjøttbransjen
Svinekjøttbransjen i EU er i alvorlig krise, både på grunn av høy eurokurs i forhold til dollar, høye forkostnader etter fjorårets tørke, og nedgang i etterspørselen etter svinekjøtt. Får å møte problemene støtter medlemslandene Kommisjonens forslag om å gjeninnføre eksportrefusjon for en begrenset periode. Les mer her
 

Kommisjonen stanser fjærkreimport fra Thailand på grunn av fugleinfluensa
Den 23. januar meddelte Kommissær David Byrne at EU stanser importen av fjærkre fra Thailand, etter utbruddet av fugleinfluensa i landet. Les mer her

Til topp Link to top of page

Forskning

Forskning på utvikling av vindkraft
EUs rammeprogram for forskning har finansiert et nettverk for vindkraft "Wind Energy Thematic Network". Kommisær for forskning, Philippe Busquin, holdt 27. januar 2004 en tale der han kunngjorde de første resultatet fra forskningsnettverket. Det kom frem at EU har 90% av markedsandelene i vindkraft i verden. Les mer her

EU Biobiz hjelper forskere å opprette biotek-selskap
EU støtter en fjerde serie av ”Biobiz workshops” for å stimulere etableringen av nye bioteknologiselskaper. Biobiz er et støttetiltak under EUs sjette rammeprogram for forskning, og skal gjøre forskere og vitenskapsmenn i stand til å etablere business. 30 workshops vil bli avholdt i EU, assosierte land og i USA de neste årene.
Les mer her

Til topp Link to top of page

Utlysninger

Midler til samarbeid med Sokrates og Leonardo
Har dere lyst og anledning til å gjøre en storsatsning innen internasjonalt ungdomsarbeid? EU lyser ut midler til fellesprosjekter mellom programmene UNG i Europa, Sokrates og Leonardo da Vinci. Søknadsfrist 12. mars. Les mer her

Støtte til nordisk samarbeid
Nordisk ungdomskomité deler årlig ut støtte til samarbeidsprosjekter mellom nordiske organisasjoner som jobber for og med barn og unge. Norske grupper har tidligere fått støtte til leirer, festivaler og konferanser. Søk innen 1. februar. Les mer her

Økte muligheter med nye EU-land
EU får 10 nye medlemsland i løpet av første halvår 2004: Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn. Medlemskapet er etter planen tenkt å tre i kraft fra 1. mai 2004. Men det er mulig å søke UNG i Europa om støtte til utvekslingsprosjekter allerede fra 1.februar 2004.
Les mer her

Bærekraftig byutvikling
Kommisjonen innkaller til forslag vedrørende en felles ramme for samarbeid til fordel for en bærekraftig utvikling av bymiljøet (Beslutning 1411/2001/EF)
. Les mer her
 

Oversikt over EUs støtteprogrammer med norsk deltakelse

 

 

    Til toppLink to top of page