The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

EU-nytt nr. 3, 22. januar 2003 

Institusjoner

EU i verden

Miljø

Samferdsel

Landbruk

Utdanning og kultur

Forskning

Næringsliv

Konkurranse

Økonomi

Opplev Europa! En appetittvekker til undervisningen om EU og Europa
Europakommisjonens delegasjon har laget et informasjonshefte for elever i den norske skole fra 12-18 år om EU og Europa. Heftet er ment til undervisningsformål og beskriver EUs historie, hva EU arbeider med og hvordan beslutninger fattes i EU. Samtidig er det mye informasjon om medlemslandene og de nye søkerlandene. Les mer her

Til topp Link to top of page

Institusjoner

Ny ombudsmann valgt av Europaparlamentet
Europaparlamentet valgte nylig Nikiforos Diamandouros til ny ombudsmann for EU. Ombudsmannen skal være offentlighetens klageinstans ved saksbehandlingsfeil i EUs institusjoner. Diamandouros vil ta over fra Jacob Söderman 1. april. Les mer her

Til topp Link to top of page

EU i verden

EUs kontor for humanitær hjelp presenterer strategi for 2003
ECHO (EUs kontor for humanitær hjelp) presenterte nylig sin strategi for 2003. 2003-budsjettet er på 442 millioner euro. De største summene vil bli brukt i den demokratiske republikken Kongo, Tanzania og Burundi, Afghanistan, Nord-Kaukasus og Midt-Østen. Totalt sett vil ECHOs midler komme 40-50 millioner mennesker til gode. Les mer her

Det kommende året i EUs utviklingspolitikk
Utviklingskommissær Poul Nielsen presenterte tirsdag EUs utviklingspolitikk for 2003 for Europaparlamentets utviklingskomité. Vann, energi og helse er blant problemstillingene kommisjonen vil prioritere i det kommende året. Les mer her

Til topp Link to top of page

Miljø

Kommisjonen i rute med å sikre at et utvidet Europa er et grønnere Europa
Miljøkommissær Margot Wallström, utvidelseskommissær Günter Verheugen og Hellas' miljøminister Vassa Papandreou møtte tirsdag alle de 13 fremtidige medlemslandenes miljøvernministre. Tidligere møter av denne typen har fokusert mest på arbeidet med å inkludere EUs miljøregler i nasjonal lovgivning, men dette arbeidet er nå for det meste avsluttet, og fokuset var derfor på implementering og håndhevelse av regelverket. Les mer her og les Margot Wallströms tale til forsamlingen her

Kommisjonen ber Spania implementere direktiv om offentlig tilgang til miljøinformasjon
Kommisjonen har formelt bedt Spania om å implementere EUs direktiv om offentlig tilgang til miljøinformasjon. Denne henvendelsen utgjør andre nivå i kommisjonens prosedyrer ved overtredelse av regelverk, og kan, hvis Spania ikke svarer tilfredsstillende, etterfølges av at saken sendes videre til EF-domstolen. Saken skyldes at delstatsregjeringen i Cantabria to ganger har nektet å gi innsyn i dokumenter knyttet til miljøsaker. Les mer her

Til topp Link to top of page

Samferdsel

Kommisjonen foreslår harmoniserte regler for å øke sikkerheten i veitunneler
Kommisjonen foreslo nylig et harmonisert regelverk for alle tunneler over 500 meter på Europas hovedveinett. Det foreslåtte regelverket omfatter minimumsstandarder for infrastruktur, drift, trafikkregler og skilting. Målet er å hindre alvorlige ulykker, som, på grunn av manglende harmonisering, oftere rammer utlendinger som er uvant med lokale tunnelrutiner. Norge har 130 tunneler over 500 meter på hovedveinettet. Les mer her

Til topp Link to top of page

Landbruk

Landbruksreform for et bærekraftig, langsiktig landbruk
Kommisjonen la i dag frem sitt reformforslag for den felles landbrukspolitikken. Les mer her. For en sammenligning mellom dagens felles landbrukspolitikk og kommisjonens forslag til reform, se her

Kommissær Fischler om landbruksreformen: "2003 er året for avgjørelser"
Landbrukskommissær Fischler la vekt på behovet for reform av den felles landbrukspolitikken i en tale ved åpningen av International Green Week. Fischlers reformforslag vil gå vekk fra subsidier for spesifikke produkter, og heller vektlegge direkte inntektsstøtte til bønder samt støtte til distriktsutvikling. Slik håper Fischler å bidra til en markedsorientering av europeisk landbruksproduksjon. Les mer her.

Spørsmål og svar om EUs landbruksreform
Hvorfor er det nødvendig å reformere EUs landbrukspolitikk nå? Hva håper man å oppnå? Hvorfor vil man kutte intervensjonsprisene for korn? Disse og flere andre spørsmål finner du svar på her

Til topp Link to top of page

Utdanning og kultur

EU inngår utdanningsavtaler med Tyrkia
Europakommisjonen undertegnet nylig flere avtaler med Tyrkia som gjør det mulig for tyrkiske ungdommer og utdanningsinstitusjoner å delta i EUs utvekslingsprogrammer. Fra 1. januar 2004 vil Tyrkia delta i EUs programmer Socrates, Leonardo da Vinci og Ung i Europa. Les mer her

Til topp Link to top of page

Forskning

Europakommisjonen lanserer debatt om EUs rolle i rommet
Forskningskommissær Philippe Busquin la nylig frem en grønnbok om EUs romfartspolitikk. Grønnboken tar opp temaer som EUs uavhengige tilgang til rommet, industri og teknologi, vitenskapelig kompetanse på feltet, aktuelle markeder, sikkerhet og miljø. Det blir åpen høring om grønnboken frem til 30. mai. Les mer her

Kommisjonen og medlemsstater måler nasjonale forskningsstrategier
Europakommisjonen og det greske formannskapet legger nå frem en 'benchmarking' over nasjonale forskningsstrategier i Europa. Hensikten er å sammenligne ulike strategier og fremheve gode eksempler fra ulike medlemsland. Les mer her

Til topp Link to top of page

Næringsliv

Åpen høring om entreprenørskap
Europas økonomi trenger flere entreprenører som kan skape nye bedrifter og arbeidsplasser. Med dette for øye lanserte Europakommisjonen i dag en grønnbok som skal sette agendaen for debatten om entreprenørskap. Grønnboken skal nå ut på høring, og alle interesserte inviteres til å kommentere dokumentet frem til slutten av juni. Les mer her

Til topp Link to top of page

Konkurranse

Kommisjonen vil granske 112 mill euro i statlig hjelp til MobilCom
Europakommisjonen har godkjent 50 mill euro som ble gitt i statlig hjelp til tyske MobilCom AG i september 2002. Kommisjonen ønsker imidlertid å granske en overføring på 112 millioner euro som ble gitt til samme selskap i november 2002. Begrunnelsen er at det ikke er klart at de siste overføringene var nødvendige for at selskapet skulle overleve. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi

Ministerrådet reagerer på Tysklands budsjettunderskudd
Kommissæren for økonomiske og monetære spørsmål, Pedro Solbes, presenterte tirsdag ministerrådets avgjørelser om Tysklands underskudd på statsbudsjettet, som bryter med reglene for den økonomiske og monetære union. Kommisjonens anbefaling om sanksjoner overfor Tyskland ble vedtatt enstemmig. Frankrike ble gitt en advarsel. Les mer her

Eurosonen med handelsoverskudd på 9.9 mrd euro
Nye tall fra Eurostat viser at Eurosonens handelsoverskudd i november 2002 var på 9.9 mrd euro. For handel utenfor EU-15 var overskuddet på 0.8 mrd euro. Tyskland hadde det største handelsoverskuddet, og Storbritannia det største handelsunderskuddet. Importen fra Norge til EU-15 var 7% lavere i perioden januar-oktober 2002 sammenlignet med januar-oktober 2001. Les mer her

Skattepakke vedtatt - vanskeliggjør skatteunndragelse
EUs ministerråd for økonomi og finans vedtok tirsdag en ny skattepakke som skal gjøre det vanskeligere å unndra seg formueskatt. Dette regimet innebærer automatisk informasjonsdeling om renteinntekter og spesielle regler for Østerrike, Belgia og Luxembourg. Les mer her

Til topp Link to top of page