The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

EU-nytt nr. 2, 14. januar 2004

Abonnér på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriellEUs fremtid

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Miljø

Landbruk

Sosiale rettigheter og sysselsetting

Forskning

Utlysninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

EUs fremtid

381 millioner innbyggere i EU, 74 millioner i de nye medlemslandene

I følge de første demografiske estimater for 2004 har EU 380,8 millioner innbyggere, mens de ti tiltredelseslandene har 74,1 millioner innbyggere. Befolkningen i EU økte med 3, 6 per tusen innbyggere i 2003, først og fremst som resultat av netto innvandring til EU. Les mer her

Første gang på 40 år at Kommisjonens president besøker Tyrkia
15. og 16. januar besøker Romano Prodi Tyrkia som den første President for Kommisjonen på 40 år. Der vil han gi ros for de reformer som er igangsatt av tyrkiske myndigheter med tanke på EUs medlemskapskriterier og oppfordre til at Tyrkia fortsetter reformene. Samtidig vil Prodi be om at et forent Kypros får tiltre EU 1. mai, etter mal fra FNs fredsplan. Les mer her

Distriktsmidler til de nye medlemslandene: 5, 8 mrd euro
Kommisjonen besluttet 14. januar å settet et tak for utviklingsmidler for rurale distrikter fra EUs budsjett til de nye medlemslandene på 5,76 milliarder euro for perioden 2004-2006. Les mer her

Europeere som arbeider sammen: Aherns tale til Europaparlamentet
Den irske statsministeren Bertie Ahern holdt 14. januar en innledning om det irske formannskapets prioriteringer til Europaparlamentet i Strasbourg. - Vi vet, som europeere, at vår styrke ligger i vårt samarbeid, sa Ahern. Les mer her

EU inviterer foreninger for regionale og lokale myndigheter til dialog
I tråd med Kommisjonens hvitbok om styring og utvikling av en kultur for konsultasjon og dialog, har Kommisjonen 13. januar fremmet en melding om en mer systematisk dialog med foreninger for lokale og regionale myndigheter. Les mer
her

Rådet er for lukket, mener tyske kristeligdemokrater
Den europeiske ombudsmannen P. Nikiforos Diamandouros har startet en formell undersøkelse etter at en tysk EU-parlamentariker har klaget på muligheten til innsyn i Rådet som lovgivende organ. Les mer
her

Til topp Link to top of page

EU i verden

EU tar opp forhandlingene fra Doha-runden
Både handelskommissær Pascal Lamy og landbrukskommissær Franz Fischler holdt innledninger under Parlamentets sesjon i Strasbourg 13. januar om forsøket på å relansere de brutte WTO-forhandlingene. EU er nærmest alene om å vise fleksibilitet, sa Lamy. Les Lamys innlegg
her og Fischlers innlegg her

EU gir humanitær bistand til 14 prosjekter
Gjennom EUs bistandskontor ECHO skal 30 millioner euro kanaliseres til 14 ulike formål som humanitær bistand. Det vedtok Kommisjonen 9. januar og vinterhjelp til befolkningen i Afghanistan er blant de prioriterte prosjektene. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv


Kommisjonen fastlegger strategi for koordinering og overvåking av den økonomiske politikk og prøver Rådets vedtak for EF-domstolen
13. januar vedtok Kommisjonen en treskritts strategi for å avklare og forbedre koordineringen og overvåkingen av den økonomiske politikk. Kommisjonen vil også søke juridisk avklaring av brudd på stabilitetspakten i fjor, og vil la Rådets beslutninger om
dette den 25. november bli
prøvet for EF-domstolen. Les mer her

Kommisjonen vil kutte i skjemavelde i tjenestesektoren
13. januar la Kommisjonen frem et forslag til direktiv som skal fjerne byråkratiske hindre som står i veien for å heve Europas konkurranseevne innen tjenestesektoren. Denne sektoren står for femti prosent av all næringsvirksomhet i EU. Les mer her Les spørsmål og svar om direktivforslaget her

Indre marked: store forskjeller mellom medlemslands gjennomføring og håndheving av regelverket
I følge en rapport om implementering av indre marked-lovgivning fra 13. januar er 131 direktiver ennå ikke gjennomført i nasjonal lovgivning i medlemslandene. Danmark og Spania får skryt, mens Frankrike og Hellas er blant landene som ligger etter. Les mer her

Kommisjonen foreslår å styrke kampen mot svindel med særavgifter
Kommisjonen foreslo 9. januar en forordning som skal styrke samarbeidet mellom medlemslandenes skattemyndigheter innenfor området som gjelder særavgifter for tobakk, alkohol og energiprodukter. Forslaget innebærer først og fremst en styring av informasjon for blant annet å hindre det store inntektstapet som oppstår ved smugling. Les mer her

Europeere er bekymret for korrupsjon og svindel
I en Eurobarometer-undersøkelse som ble offentliggjort 14. januar går det frem at europeere i de nåværende og blivende EU-landene er sterkt bekymret for korrupsjon, og svarer at e tror det er et større problem for nasjonale, lokale myndigheter enn for EUs institusjoner. Les mer her

Til topp Link to top of page

Miljø

Europaparlamentet vil ha felles europeisk kystvakt for å hindre forurensing fra skip
Som ett av tiltakene for å hindre forurensing fra skip foreslo Europaparlamentet 13. januar en felles europeisk kystvakt med ansvar for best mulig overvåking av skipsfarten i europeiske farvann.. Kommisjonen ble bedt om å utrede denne muligheten. Les mer her

Miljøkonsekvenser for ulike prosjekter blir mangelfullt utredet i mange medlemsland mener Kommisjonen
Kommisjonen tok 13. januar juridiske skritt for å sikre at Belgia, Spania, Storbritannia og Italia håndhever regelverket for å utrede miljøeffekter for visse prosjekter. Konsekvensutredning er et viktig verktøy i miljøpolitikken, og skal ha vært på plass i nasjonal lovgivning siden 1988. Les mer her

Kommisjonen reagerer mot åtte medlemsland for lav kvalitet på vann
13. januar startet juridiske prosedyrer mot åtte medlemsland for manglende gjennomføring av EUs regler for vannkvalitet. Hvis landene ikke skjerper praksisen, venter kraftige bøter. Les mer her

EU beskytter miljøet i det baltiske hav
Kommisjonen vedtok 13. januar å støtte et fireårig prosjekt som skal styrke miljøet og en bærekraftig utvikling i det baltiske hav som er Europas størst  indre havbasseng. De ni landene rundt havet skal samarbeide om et felles forskningsprosjekt og EU vil stå for 3 millioner euro, rundt halvparten av budsjettet. Les mer her

Bedre vern av truede dyrearter og planter i EUs fjellregioner
Kommisjonen godkjente 14. januar en liste på 959 naturområder i EUs fjellregioner. Det betyr en økt beskyttelse av disse områdenes plante- og dyreliv i blant annet Alpene, Pyreneene og den fennoskandiske fjellkjeden. Les mer her


Både plante og dyreliv i EUs fjellområder beskyttes gjennom Natura 2000

Til topp Link to top of page

Landbruk

Europeisk åpen høring om økologiske matvarer og landbruk
22. januar 2004 vil Kommisjonen holde en åpen høring om økologisk matproduksjon. Formålet er å lytte til så mange interesserte aktører som mulig for å danne grunnlag for en tiltaksplan som skal gi et løft for økologisk landbruk i EU. Les mer her

 

Sosiale rettigheter og sysselsetting

Kommisjonen ønsker mer sysselsettingsvennlige velferdssystemer
EU har et mål om å øke sysselsettingsandelen til 70% innen 2010, og en rapport 8. januar medlemslandene sier at velferdssystemene må moderniseres for å nå dette målet. Kommisjonen oppfordrer medlemslandene til å skape systemer hvor arbeid lønner seg, enten det skjer i form av barnehagetilbud eller sysselsettingstiltak. Les mer her

Til topp Link to top of page

Forskning

Det europeiske forskningsnettverket utvidet til Balkan-landene
Det alleuropeiske forskningsnetteverket GEANT har blitt utvidet til Balkan-landene. Dette gjør det mye enklere for forskningsmiljøene i Balkan å delta i felles forskningsprosjekter og utdanning med resten av Europa. Les mer
her

Til topp Link to top of page

Utlysninger

Media Plus (2001-2005)
Iverksetting av programmet for utvikling, distribusjon og markedsføring av europeiske audiovisuelle produksjoner
— Indkaldelse af forslag 94/2003 — Støtte til grænseoverskridende distribution af europæiske film og audiovisuelle produktioner på videokassetter og DVD Les mer
her

Oversikt over EUs støtteprogrammer med norsk deltakelse