The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

EU-nytt nr. 2, 15. januar 2003 

Hovedsaker

Reform i EU

EU i verden

Miljø

Samferdsel

Landbruk

Det indre marked og forbrukerrettigheter

Økonomi

Hovedsaker

Utvidelsesforhandlingene med Norge, Island og Liechtenstein har begynt
Forhandlinger om innlemming av 10 fremtidige EU-medlemsland; Kypros, Den tsjekkiske republikk, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia og Slovenia i EØS-området, startet 9. januar i Brussel. Les mer her

Registrering av asylsøkere: Eurodac operasjonelt fra 15. januar
Fra og med 15. januar vil asylsøkere i EU og Norge og Island registreres i et felles register, med tanke på å etterleve regelverket om hvilket land som har ansvar for å behandle søknaden og unngå dobbeltregistrering. Les mer her

Opplev Europa! En apetittvekker til undervisningen om EU og Europa
Europakommisjonens delegasjon har laget et informasjonshefte for elever i den norske skole fra 12-18 år om EU og Europa. Heftet er ment til undervisningsformål og beskriver EUs historie, hva EU arbeider med og hvordan beslutninger fattes i EU. Samtidig er det mye informasjon om medlemslandene og de nye søkerlandene. Les mer her

Til topp Link to top of page

Reform i EU

Ny karrieremodell lanseres i Kommisjonen
En ny modell for vurdering av de ansatte i Kommisjonen ble offentliggjort 15. januar. De ansatte vil få poeng for forfremmelse i forhold til kriterier som kundebehandling og resultater. Les mer her

Bidrag til Konventet fra arbeidslivets parter
Den økonomiske og sosiale komité i EU har observatørstatus i Konventet for Europas fremtid og 6. januar presenterte komitéens representanter sitt innspill til debatten om en konstitusjon for EU. Det sivile samfunns rolle var ett av de viktigste poengene. Les mer her

Til topp Link to top of page

EU i verden

EU-politi i Bosnia og Herzegovina fra 15. januar
Den offisielle åpningen av EUs 3-årige program for tilstedeværelse av EU-politi Bosnia og Herzegovina foregikk 15. januar. For første gang benyttes EU en felles krisehåndteringsoperasjon under den felles utenriks-og sikkerhetspolitikken. Les mer her

Afghanistan - ett år etter Bonn-avtalen
I sin tale til Europaparlamentet 15. januar la Utenrikskommissær Chris Patten frem en beretning om situasjonen i Afghanistan, med vekt på tiltakene som ble iverksatt i 2002. Patten understreket at hvis ikke President Karzais posisjon styrkes, kan fremskrittene gå tapt. Les mer her

EU- finansiering klar for Pakistan 2003-2005
Kommisjonen la 15. januar frem samarbeidsprogrammet for EU og Pakistan i perioden 2003-2005. 71 millioner euro har blitt øremerket for dette, hvorav 59 millioner vil gå til utdannelsestiltak. Les mer her

EU-finansiering for Bangladesh i perioden 2003-2005
411,5 millioner euro er øremerket samarbeidsstrategien mellom EU og Bangladesh. Helse og utdanning er områder som det satses mest på. Les mer her

Til topp Link to top of page

Miljø

Kommisjonen foreslår å redusere forurensing fra maling
14. januar la Kommisjonen frem et forslag som skal redusere innholdet av farlige stoffer i maling og lakk med opptil 50% eller 280 000 tonn årlig.  Stoffene som kalles Volatile Organic Compounds (VOCs) bidrar blant annet til smog. Les mer her

Kommisjonen vil redusere utslipp fra traktorer og maskiner
Kommisjonen la 14. januar frem forslag om å redusere utslippene fra dieselmotorer som brukes i maskiner. Lovverket er utarbeidet i nært samarbeid med Miljøvernbyrået i USA for å sikre globale utslippskutt på dette området. Les mer her

Til topp Link to top of page

Samferdsel

Galileo skrider frem til tross for finansieringsproblemer
EUs satelittnavigasjonsprosjekt Galileo fortsetter til tross for problemer med finansiering fra Det europeiske romfartsbyrået (European Space Agency). Forhandlinger mellom byrået og Rådet brøt sammen på grunn av uengihet i noen medlemsland om regnestykket og industriens rolle. Les mer her

Til topp Link to top of page

Landbruk

Studie viser at Kommisjonens reformforslag betaler seg for bøndene
15. januar offentliggjorde Kommisjonen hele 6 interne og eksterne studier av virkningene en reform i den felles landbrukspolitikken. Studiene viser at å stoppe produksjonssubsidier vil hindre overproduksjon og bedre markedsbalansen. Les mer her

Til topp Link to top of page

Indre marked og forbrukerrettigheter

Slutt på statsgarantier for tyske banker
EUs konkurransekommissær Mario Monti er fornøyd med endringen i det tyske lovverket som gjør slutt på statsgarantier til offentlig sektor-banker og sparebanker. Kommisjonen vil  overvåke at EUs konkurransebestemmelser gjennomføres i medlemslandene. Les mer her

Blandede resultater for EUs indre markedsmål i 2002
14. januar la Kommisjonen frem en oversikt over hvilke målsettinger ble nådd av de som ble satt for gjennomføring av indre marked-lovgivning i 2002. Kommisjonen er bekymret for tregheten i medlemslandene. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi

Økonomiske og sosiale reformer i medlemslandene må til for at EU skal bli mer konkurransedyktig
Kommisjonen la 14. januar frem en rapport som viser den økonomiske utviklingen i medlemslandene. Til tross for at målene for en bærekraftig, sosialt inkulderende økonomi er innen rekkevidde, er det manglende gjennomføring i mange land. Les mer her

Ny og operasjonell sysselsettingsstrategi for EU
Europakommisjonen vedtok 14. januar rammene for en ny og mer operasjonell strategi for å øke sysselsettingen i medlemslandene. Noen hovedmål er å hanskes hurtigere endringer i økonomien, aldrende befolkninger og utvidelsen. Les mer her

Kommisjonen vurderer gjennomføringen av overordende økonomiske retningslinjer for 2002
Kommisjonen la 14. januar frem en rappotr som viser medlemslandenes gjennomføring ev de overordnende økonomiske retningslinjene for 2002. Det er store forskjeller mellom medlemslandene. Les mer her

Parlamentet godkjenner ny, modernisert regnskapslovgivning i EU
14. januar vedtok Europaparlamentet å godta Kommisjonens forslag til et modernisert regelverk for regnskapsførsel, som bringer EU på linje og kompletterer de internasjonale regnskapsstandardene. Les mer her

Åpen høring om ny kontraktslovgivning i EU
Kommisjonen lanserte 14. januar en åpen høring med sikte på å fornye regelverket for kontrakter over grenser, som har sitt opphav i Roma-konvensjonen av 1980. Les mer her

Til topp Link to top of page