The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

EU-nytt nr 2, 13. februar 2002

 Visepresident Palacio i Norge

Visepresident i Kommisjonen og kommissær ansvarlig for energi og transport, Loyola de Palacio, besøkte  Norge 7.-10. februar. Under sitt besøk hadde hun møter med statsminister Bondevik, utenriksminister Jan Petersen, transportminister Toril Skogsholm og olje- og energiminiser Einar Stensnæs. Loyola de Palacio holdt innlegg i Polyteknisk forening 7. februar og innlegg på Olje- og energikonferansen på Sanderstølen fredag 8. februar. 

"Opening up of transport and energy markets in Europe - decision time." Tale av Loyola de Palacio i Oslo 7. februar i Polyteknisk Forening.

"Opening up of energy markets and securing supply" Tale av Loyola de Palacio på Sanderstølen 8. februar.

Toppmøtet i Barcelona

Forslag om en felles CV format for EU 
Som et ledd i prosessen for å gjøre Europa til verdens mest dynamiske og konkurransedyktige økonomi, foreslo Kommisjonen 13. februar et felles CV format for EU. Bruk av CV er frivillig, men skal hjelpe europeerne til å presentere sine kvalifikasjoner mer effektivt. Les mer her

Toppmøtet i Barcelona - Full mobilitet for arbeidstakere i 2005
Kommisjonen vedtok 13. februar en handlingsplan for å fjerne hindringen for fri flyt av arbeidskraft innen 2005. Handlingsplanen vil bli lagt frem for EUs stats- og regjeringssjefer på Barcelona-toppmøtet i mars. Les mer her

Fra Lisboa til Barcelona - mot et mer konkurransedyktig Europa 
På toppmøtet i Barcelona vil EUs ledere gjøre opp status på målet de satte seg om at Euorpa skulle bli verdens mest konkurransedyktige og dynamiske økonomi på toppmøtet i Lisboa i år 2000.  Årspporten for Europas konkurransefortrinn viser at Europa fremdeles ligger bak USA på mange området, og at EU ikke har klart å nå målet  som ble satt på toppmøtet i Lisboa. Som forberedelse til toppmøtet i Barcelona i mars, foregikk det en debatt for aktørene 30. januar i Brussel. Les mer her. For andre seminarer arrangert av generaldirektorat for næringsliv se her

 

EU i verden

EU - middelhavslandene: Kommisjonen foreslår nye tiltak og ønsker politiske løfter 
6 år etter lanseringen av Barcelona-prosessen oppfordrer Kommisjonen medlemslandene og partnerlandene rundt Middelhavet å bekrefte sitt ønske om samarbeid. Samarbeid er et nøkkelbegrep etter 11. september. Kommisjonen foreslår også tiltak for å øke innvesteringene sør for Middelhavet. Les mer her

Kommissær Nielson besøker Mosambik, Mauritius og Seychellene 15. - 23. februar 
Kommissæren vil reise rundt for å skaffe seg førstehåndsinformasjon. Høydepunktet vil være undertegningen av landavtalen for Mosambik verd 323 millioner euro over en fem års periode. Les mer her

Kommisjonen ønsker økt finansiell bistand til utviklingslandene
I en rapport til Rådet oppfordrer Kommisjonen EUs medlemsland å øke sine bistandsbudsjetter drastisk. Rapportene er et innspill til konferansen om finansiering av bistand i Monterrey, Mexico 18.-22. mars. I rapporten kommer Kommisjonen også med forslag til forbedring av bistanden og teknologioverføring. Les mer her

Kommisjonen øremerker 8 millioner euro til krigsofrene i Angola 
I planene for 2002 har Kommisjonen øremerket 8 millioner euro til krigsofrene i Angola. Pengene vil bli fordelt gjennom det europeiske nødhjelpskontoret ECHO. Les mer her

Samarbeidsavtale for 202 millioner euro signert med Tchad 
Kommisjonen signerte 11. februar en landavtale verd 202 millioner euro med Tchad for perioden 2002-2006. Les mer her

EU - Russland - diskusjon om russisk medlemskap i WTO
EU er for russisk medlemskap  i WTO, og eksperter fra Kommisjonen var i Moskva for å diskuterer fremgangsmåte. Les mer her

Kommisjonen godkjenner program for kampen mot HIV/Aids i Sør-Afrika 
Kommisjonen har godkjent en bevilgning på 50 millioner euro fordelt over 6 år for å hjelpe den Sør-afrikanske regjeringen med å styrke primærhelsetjenesten. Les mer her

EUs utviklingspolitikk og dagens globale utfordringer 
Innlegg av bistandskommissær Poul Nielson til konferansen India Habitat. Kommissæren snakket om viktigheten av bistand etter 11. september. Les mer her 

EUs bidrag til gjenoppbyggingen i Afghanistan
EU har fullt ut forpliktet seg til å bidra til gjenoppbygging i Afghanistan, og har bevilget over 350 millioner euro siden september 2001. Ytterligere bevilgninger fra EU for 2002 vil overstige 600 millioner euro. Les mer her

Månedlig informasjon om EUs demokrati- og menneskerettighetspolitikk
EU gir ut månedlige rapporter om arbeidet for demokrati og menneskerettigheter. Oversikten fra desember kan du lese her

 

Konkurranse

Unngå bot hvis du informerer om ulovlig prissamarbeid 
For å komme kartellvirksomhet og ulovlig prissamarbeid til livs, vedtok Kommisjonen 13. februar å gi immunitet fra bøter til det første firmaet som legger fram bevis for ulovlig prissamarbeid. Les mer her

Strenge regler for subsidier til stålindustrien vil fortsette også etter at avtalen om kull og stålunionenutløper
Avtalen om kull og stålunionen utløper 23. juli 2002, og Kommisjonen vedtok 13 februar nye retningslinjer for subsidier til stålindustrien, som er like strenge som de nåværende. Subsidier til stålindustrien er ulovlig. Les mer her

Økonomi og finans

BNP i eurosonen økte med 0,1% og EU15 med 0,2% 
BNP i eurosonen økte med 0,1% og EU15 med 0,2% i tredje kvartal i 2001. Les mer her

Konklusjoner fra rådsmøtet for økonomi og finans 
Les konklusjonene fra rådsmøtet for økonomi og finans 12. februar her (pdf dokument)

Enighet om felles skattlegging av tobakksprodukter 
Rådet vedtok 12. februar Kommisjonens forslag om skattelegging av tobakksprodukter i medlemslandene. Fra 1. juli vil det bli innført en skatt på minimum 60 euro per 1000 sigaretter. Både kamp mot smugling og helserisiko ligger bak forslaget. Les mer her

EU til kamp mot tollsvindel og skattefusk
Toll 2007 og Skatt 2007 kaller Kommisjonen sine nye program som skal hjelpe medlemslandene å bekjempe svindel med tariffer og skatt. Programmene innebærer et nærmere samarbeid på dette feltet mellom medlemslandenes myndigheter, opplæring og samarbeid i ettersøkingsarbeid. Les mer her

Informasjonssamfunnet

eEuropa-planen øker antall internettilganger 
Kommissær for informasjonssamfunnet, Erkki Liikanen, la 12. februar fram en evaluering av EUs eEuropa-program. Rapporten viser at eEuropa har økt antall internettilganger, men at elektronisk handel og bredbåndstilgang fremdeles går saktere en forventet. Les mer her. Les Erkki Liikanens presentasjon av rapporten her

Rapport om EUs politikk for SMB 
En ny rapport evaluerer medlemslandenes og EUs politikk for SMB siden Charteret for SMB ble introdusert for 20 måneder siden. Rapporten viser f.eks at det er blitt mye enklere å starte en ny bedrift. Les mer her. Les Erkki Liikanens presentasjon av rapporten her

Standardkontrakter for databeskyttelse overfor tredjeland
Kommisjonen vedtok 22. januar en beslutning som skal beskytte personlige opplysninger som EU-borgere oppgir til tredjeland. Kommisjonen har laget en modellkontrakt på alle offisielle EU-språk. Les mer her

Rapport om konkurranseevne og nyskaping i europeisk bioteknologi
Et forskerpanel la 22. januar frem en rapport som viser tilstanden for bioteknologisk nyskaping og konkurranseevne i Europa. Les mer her

 

Energi og transport

de Palacio ønsker en europeisk modell for energilagre 
I en tale til Verdens økonomiske forum uttalte Loyola de Palacio at det er nødvendig med energilagre (olje) i medlemslandene. de Palacio ønsket en felles europeisk modell for slike lagre. Les mer her

de Palacio åpner for nye muligheter innen flyforsikring 
Etter 11. september er global terror blitt en del av risikobildet for flyselskapene og nye muligheter forl å dekke ekstra kostnadene til forsikring må vurderes. Hvis private virksomheter ikke kan dekke merkostnadene er de Palacio villig til å vurdere om lokale myndigheter kan gå inn å dekke merkostnadene til forsikring. Les mer her

Diverse

Den generelle rapporten om EUs aktiviteter i 2001 
Den generelle rapporten om EUs aktiviteter for 2001 er klar. Rapporten finner du her

Europeisk integrasjon - før og nå  
Tale av Kommisjonens president Romano Prodi på det spanske instituttet i Madrid 7. februar. Les talen her

Møt det spanske formannskapet på nett 18. februar
Innenfor rammen av Laeken-konventet arrangerer det spanske formannskapet et møte på Internett der du kan si din mening 18. februar. Les mer her

La Europa vokse - landbruk og utvidelsen 
Innlegg av landbrukskommissær Frans Fischler til et biskopseminar i Brussel 4 februar. Les mer her

Utvidelsen: Forslag fra Kommisjonen om finansiering er et godt kompromiss
Det finansielle rammeverket for utvidelsen som foreslått av Kommisjonen er et godt kompromiss mellom EUs nåværende medlemmer og de nye medlemmene, sa budsjettkommissær Michaele Schreyer. Les mer her

Kommisjonen foreslår oppholdstillatelse i kampen mot menneskesmugling 
Kommisjonen lanserte 12. februar et forslag om oppholdstillatelse til mennesker som hjelper myndighetene å avsløre menneskesmuglere. Les mer her

Kommisjonen åpner dokumentasjonssenter for synshemmede 
Kommisjonen åpnet 12. februar det første dokumentasjonssenteret for synshemmede. Senteret vil gi synshemmede konferansedeltakere tilgang til all Kommisjonsinformasjon på Internett. Les mer her

Interreg-programmet - 129 millioner euro til samarbeid i Nordsjøregionen 
Sammen med Norge bevilget Kommisjonen 12. februar 129 millioner euro til interregionalt samarbeid i Nordsjøregionen. Les mer her

Utlysninger fra EU

Indkaldelse af forslag — fastsættelse af EF-rammebestemmelser for samarbejde i tilfælde af utilsigtet eller forsætlig havforurening. Les utlysningen her

Daphne-programmet 2000-2003 — Forebyggende foranstaltninger til bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder — Indkaldelse af ansøgninger 2002. Les utlysningen her

Forslagsindkaldelse som led i et EU-handlingsprogram til fremme af ikke-statslige organisationer, der fortrinsvist beskæftiger sig med miljøbeskyttelse. Les mer her

Indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende hvervet som medlem af bestyrelsen for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet. Les mer her

Drift af flyrute — Udbud offentliggjort af Norge i henhold til artikel 4, stk. 1, litra d), i den retsakt, der omtales i punkt 64a i bilag XIII i EØS-aftalen (Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 af 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskabers adgang til luftruter inden for Fællesskabet) for drift af flyrute mellem Værøy (heliport) og Bodø (1: Les utlysningen her

Indkaldelse af forslag vedrørende en fælles ramme for samarbejde til fordel for en bæredygtig udvikling af bymiljøet. Les utlysningen her

Offentlig indkaldelse af forslag — VP/2001/21 — Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale anliggender og Arbejdsmarkedsforhold — Iværksættelse af Rådets beslutning af 20. december 2000 om EF-handlingsprogrammet vedrørende fællesskabsstrategien for ligestilling mellem mænd og kvinder (2001-2005). Les utlysningen her

-------------------------------------------------------------------------------

Ukentlige nyheter fra Europakommisjonens Delegasjon
Dersom du  ønsker å motta dette ukentlige nyhetsbrevet på epost, ber vi deg vennligst sende en epost til (delegation-norway-info@cec.eu.int) og skrive «bestill» i subject-feltet. I det elektroniske nyhetsbrevet bringer vi lenker til pressemeldinger, nye rapporter og nyttige webadresser slik at du selv kan hente ut de sammendragene eller dokumentene som du er interessert i. Således omtaler vi ikke sakene i noen særlig grad men gir snarere en oppdatert oversikt over Kommisjonens aktiviteter og en hjelp til å finne fram på Europaserveren. Vi tar også med lenker til utvalgte taler av kommissærene da disse ofte gir den mest lettleste, oppdaterte og kortfattede oppsummeringen av Kommisjonens politikk på et saksfelt.

Tidligere elektroniske nyhetsbrev fra Europakommisjonens Delegasjon lagres på Delegasjonens hjemmeside: http://www.europakommisjonen.no  Her finnes også Delegasjonens papirnyhetsbrev, Nytt fra EU. Pressemeldingene er hentet fra Kommisjonens nyhetsdatabase Rapid. Denne er fritt tilgjengelig og oppdateres daglig: http://europa.eu.int/rapid/start/welcome.htm

Tips oss gjerne om andre du mener bør motta dette nyhetsbrevet: delegation-norway-info@cec.eu.int eller gi oss tilbakemelding dersom du har synspunkter på denne tjenesten.

Ansvarlig redaktør:
Marthe Haugland  marthe.haugland@cec.eu.int

Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
Haakon VII’s gt. 10
Postboks 1643 Vika, 0119 Oslo
Tlf: 22 83 35 83, Fax: 22 83 40 55
http://www.europakommisjonen.no

 Innholdet dette nyhetsbrevet gjengir ikke nødvendigvis Europakommisjonens offisielle standpunkter.