38/2007 - onsdag 17. oktober 2007. En nyhetstjeneste fra Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island

Dersom du ikke kan lese eposten finner du nyhetsbrevet her: http://www.europakommisjonen.no/Publikasjoner/eunytt/2007/eunytt3807.htm

Seminar

Hvordan finne frem i EU jungelen?

Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island inviterer til et lunsjseminar for journalister om EU. Seminaret tar sikte på å gi praktisk informasjon om hvordan EU-systemet fungerer og hvordan du som journalist kan finne den informasjonen du er på jakt etter. Les mer...

Fiske

Kjemper hardt mot ulovlig fiske (17/10)

Europakommisjonen setter inn et nytt støt for å få bukt med ulovlig fiske. Nå skal hovedmålet angripes: kortsiktig profitt. Kommisjonen foreslår at EUs marked kun vil være åpent for fiskeprodukter som har blitt godkjent enten av flaggstaten eller eksportlandet. Man vil også opprette en svarteliste over fartøy som bedriver ulovlig, urapportert og uregistert fiske og land som ikke gjør noe mot slik virksomhet. Det legges også opp til sanksjoner. Forslaget er en del av EUs kamp for bærekraftig bruk av havressursene. Les mer...

Skal beskytte dyphavsøkosystem (17/19)

Kommisjonen presenterte en ny strategi for beskyttelse av sårbare dyphavsøkosystem mot fiske med bunntråler. Kommisjonen vil blant annet at spesielle tillatelser må gis til fiske i sårbare områder og at det må innføres forbud mot å fiske med bunnredskaper på mer enn 1000 meters dyp. Dette er i tråd med FNs generalforsamlings anbefalinger fra 2006. Les mer...

Forbruker

EUtube runder én million besøk (15/10)

Europakommisjonens kanal på Youtube, EUtube, har hatt over én million treff. Nesten syv millioner videosnutter har blitt sett etter lanseringen for mindre enn tre måneder siden. Kommunikasjonskommissær Margot Wallström sier at EUtubes suksess viser hvor viktig det er å kommunisere gjennom de mediene som EUs innbyggere foretrekker. Les mer...

EU vil løse bredbåndsproblemene (17/10)

Selv om enkelte EU-land er i verdenstoppen når det gjelder bredbåndstilgang, øker avstanden mellom de beste og dårligste landene på dette området. Det fremgår av en rapport fra Kommisjonen. Mangel på konkurranse og brister i regelverket nevnes som de fremste hindringene for bredbåndsutbyggingen. Kommisjonen vil ta tak i dette i sitt forslag til reform av EUs telekommunikasjonsregler, som legges frem 13. november. Les mer...

Energi

EU og Russland i energimøter (16/10)

Energikommissær Andris Piebalgs og Russlands industri- og energiminister, Viktor Khristenko, møttes i Brussel i forbindelse med de faste energisamtalene mellom EU og Russland. Den nåværende energisituasjonen, inkludert EUs energilovgivning, ble tatt opp til diskusjon. Toppmøtet mellom EU og Russland skal avholdes den 26. oktober.  Les mer...

Økonomi

Fattigdomsbekjempelse trenger helhetlig løsning (17/10)

EUs strategi for vekst og sysselsetting viser lovende resultater, men det må gjøres mer for å oppnå sosial rettferdighet og økonomisk vekst for alle, spesielt de som ikke kommer seg inn på arbeidsmarkedet. Europakommisjonen foreslår derfor en helhetlig tilnærming til å takle denne utfordringen. Kommisjonen ber om innspill fra alle involverte parter frem til 28. februar. Les mer...

Lanserer hjemmeside med EUs økonomiske nøkkeltall (16/10)

Eurostat, EUs statistiske byrå, lanserer en hjemmeside med de mest relevante økonomiske indikatorer for de 13 Eurolandene og EU. Eurostat håper at de 22 indikatorene som legges ut på siden vil hjelpe selskaper og politikere å ta veloverveide beslutninger.  Les mer...

 

Klikk for å komme til hjemmesiden

Inflasjonen litt opp i EU (16/10)

Tallene for september viser en inflasjon på 2,2 prosent i EU. For de 13 eurolandene er inflasjonen på 2,1 prosent. Malta hadde lavest inflasjon med 0,9 prosent, mens Latvia var i den andre enden av skalaen med 11,5 prosent. Les mer...

Indre marked

200 000 deltok i EUs karrieredager (11/10)

Karrieredagene fant sted i 230 byer og tettsteder over hele Europa. Jobbsøkere og arbeidsgivere kom i kontakt med hverandre gjennom alt fra rekrutteringsmesser til seminarer og foredrag om arbeidsmobilitet. Bare i Brussel var det rundt 10 000 deltagere. Les mer...

Selskapers finansinformasjon må bli lettere tilgjengelig (15.10)

Europakommisjonen oppfordrer medlemslandene til å opprette et elektronisk nettverk som knytter sammen nasjonale lagringssteder for finansinformasjon om registrerte selskaper. Dette vil forenkle investorenes tilgang til informasjon om selskapenes eierforhold og økonomiske historie. Les mer...

Kultur, forskning og utdanning

Barroso gratulerer Nobels fredsprisvinnere (12/10)

I en pressemelding fra Europakommisjonen gratulerer Europakommisjonens president José Manuel Barroso Al Gore og FNs klimapanel med fredsprisen. Les mer...

Miljø

Medlemsstatene slipper ut for mye svoveldioksid (17/10)

Europakommisjonen tar affære overfor skremmende målinger av luftforurensning i medlemsstatene. Kommisjonen har anlagt saker mot Frankrike, Italia, Spania, Slovenia og Storbritannia for å ha oversteget EUs grenser for konsentrasjon av svoveldioksid i luft. Kommisjonen ber også 23 medlemsland om å legge frem informasjon om hvordan de vil redusere konsentrasjonen av luftbårne PM10-partikler. 70 prosent av europeiske byer med mer enn 250 000 innbyggere har overskredet EUs PM10-grenser. Les mer...

Utlysninger

Støtte til distribusjon av europeisk film over grensene (3/9)

Nye retningslinjer og søknadsskjema for å søke utviklingstilskudd fra MEDIA-programmet er nå publisert. Første søknadsfrist er 15. november 2007 og neste er 15. april 2008. Disse to rundene skal det fordeles anslagsvis 18 millioner euro(144 millioner kroner) fordelt på flere tilskuddsordninger: enkeltprosjekt, interaktive prosjekter og prosjektpakker. Les mer på Mediadesk sine sider

Aktiv Ungdom

Kan du tenke deg å jobbe frivillig i Europa? Aktiv Ungdom er EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring. Les mer...

Innkalling av forslag - EACEA/20/07 - Aksjon 4.1. - Støtte til organer som arbeider med ungdomssaker på europeisk plan. Les mer (pdf)...

Energi- og Transportforumet

Innkalling av søknader i forbindelse med innstilling av nye medlemmer til "Det europeiske energi- og transportforumet". Søknadsfrist er 3. desember 2007. Les mer (pdf)...

Vinn en jobb i Europa!

I forbindelse med EUs 50årsjubileum utlyser Europakommisjonen og EURES en konkurranse der 50 europeere kan vinne en jobb i et annet europeisk land. Nordmenn kan også delta i konkurransen. Kriteriene er at du ikke tidligere har hatt jobb-, studie- eller praksisperioder utenfor hjemlandet. Søknadsfristen er 15. oktober. Les mer på NAV EURES' hjemmeside...

 

Trykk for å komme til påmeldingsskjema

Nytt gratismateriell

Europeisk forbrukerdagbok

Barn og ungdom er en prioritert målgruppe for EUs forbrukeropplysningstiltak. Europeisk forbrukerdagbok skal bidra til å gi unge økt forbrukerkompetanse. Sammen med en lærerguide, oppfordrer dagboken elever til å jobbe med, og reflektere over forbrukersaker under veiledning av voksne.

Forbrukerdagbok og lærerguide kan bestilles på engelsk her, Klikk her for pdf-versjon

Healthier together in the European Union

Helse er delvis vårt eget ansvar i form av de valgene vi gjør ved å slutte å  røyke, spise sunt, mosjonere osv. Men myndighetene må også bidra til å gjøre disse valgene enkle og gi nødvendig informasjon. Hvordan skjer det? EU har juridisk forpliktet seg til helsevern først og fremst fordi helse er et overnasjonalt anliggende. I heftet kan du lese om hva EU gjør for et bedre kosthold, reduksjon av alkoholforbruk, et røykfritt miljø, bekjempelse av AIDS, sikre blodoverføringer og organtransplantasjoner, bekjempelse av sjeldne sykdommer, smittsomme sykdommer m.m.  25 sider. Engelsk.

EU environment - related indicators 2007 - NY BROSJYRE

En presentasjon av 10 miljørelaterte miljøindikatorer som viser tendensene innen satsningsområdene for det 6. miljøhandlingsprogrammet: klimaendring, natur og biologisk mangfold, helse og miljø, samt naturressurser og forsøpling. De viser fremgang på noen områder, men samtidig at det trengs å gjøres en innsats på en rekke av feltene. Indikatorene omfatter data for Bulgaria og Romania der tidslinjen for dataene er klar.
Engelsk.

Leonardo da Vinci - Suksesshistorier

Heftet oppsummerer målsettingene til Leonardo da Vinci-programmet og de positive ringvirkningene disse har ført med seg helt siden oppstarten i 1996.

Leonardo da Vinci-programmet er rettet mot fag- og yrkesopplæring samt etter- og videreutdanning i arbeidslivet, og er ett av fire sektorprogram innenfor EUs program for livslang læring (ELLP).28 sider. Engelsk.

Støtte til prosjekter - informasjon om europeiske og nordiske programmer (kultur, kunnskaps- og kulturminnesektoren)

Dette er oppfølgeren til "Noen som passer for meg" som ble utgitt i 2005. Her er ny informasjon om EUs kulturprosjekter, tips om hvordan man kan søke om midler og gjennomføre et prosjekt samt kort introduksjon til Nordisk Kulturfond.

57 sider. Norsk.

Se fullstendig liste over publikasjoner her

 

www.europakommisjonen.no