The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

  
EU i verden EUs fremtid Indre marked Energi Miljø Transport
  Helse

Justissamarbeid

Seminar Utlysninger Gratismateriell

Politi- og justissamarbeid

Ministermøte om EUs politi- og justissamarbeid (28/6)
Europakommisjonen har kommet med sin første vurdering av Haagprogrammet forut for Ministermøtet om EUs politi- og justissamarbeid i Tampere oktober 2006. Kommisjonen melder at europeere ønsker et aktivt EU som kan sørge for sikkerheten i hele EU-området. Det er derfor viktig at EU og medlemslandene samarbeider og blir mer effektive i kampen mot terror og organisert kriminalitet, samt bedre koordinering av flyktningstrømmer og kontroll med EUs ytre grenser. Les mer her

Kommisjonen fortsetter sin kamp mot narkotika (26/6)
I forbindelse med FNs internasjonale dag mot narkotika, understreket Kommisjonen sitt engasjement i den felles kampen mot narkotika. - Kjernen i EUs arbeid er en balansert handlingsplan for forebyggende arbeid og behandling av narkotikamisbrukere på den ene siden, og en streng opprettholdelse og utvikling av lovgivning på den andre siden, uttalte Franco Frattini, Kommisjonens visepresident. Les mer her

Europakommisjonens har lansert sin Grønnbok om narkotikamisbruk. Grønnboken utgjør grunnlaget for en omfattende høringsrunde med det sivile samfunn for å bedre rusmiddelpolitikken. Høringsrunden avsluttes 30. september 2006.
Les mer her

Miljø

Miljø: Enighet om LIFE+ (27/6)
Ministerrådet har kommet til enighet om den nye finansieringsmekanismen LIFE+ for EUs miljøsamarbeid. - LIFE+ vil være den eneste finansieringsmekanismen og være et fleksibelt verktøy for EUs miljøvirksomhet, i følge Kommisjonens miljøkommissær, Stavros Dimas. Les mer her
 

Bedre miljøforskrifter med enklere EU-lovgivning
(22.06.06) EUs miljølover bidrar til bedre beskyttelse av miljøet og forbedring av innbyggernes livskvalitet. Samtidig kan miljøkravene være en stor administrativ byrde for små og mellomstore selskaper. I tråd med EUs strategi for enklere lovgivning, presenterer Kommisjonen nå konkrete tiltak for å gjøre forskriftene enklere mens den gode miljøbeskyttelsen opprettholdes. Les mer her

EU må bremse utslippet av klimagasser (22/6)
EU-15 hadde en utslippsøkning på 0.3 % fra 2003 til 2004, men landene har redusert sine utslipp med 0.9 % siden 1990. Likevel er EU nødt til å redusere klimagassutslippene ytterligere for å oppfylle forpliktelsene i Kyotoprotokollens første periode 2008-2012. Les mer her


Indre marked

Vinsektoren skal reformeres (22/6)
Kommisjonen går inn for en reform av vinsektoren i EU. Kommisjonen tar sikte på å øke konkurransedyktigheten til EU-vin, vinne tilbake tapte markedsandeler og balansere tilbud og etterspørsel. Samtidig skal Europas beste tradisjoner for vinproduksjon bevares og distriktenes samfunns- og miljøstruktur styrkes. Les mer her

Energi

Åpning av EUs energifellesskap (26/6)
Energikommissær Andris Pielbags overvar åpningen av sekretariatet for Det europeiske energifellesskap, hovedinstitusjonen i det nye fellesskapet som skal skape et fellesmarked for energi på europeisk nivå. Kommissæren uttalte at "åpningen er en viktig milepæl i opprettelsen av verdens største gass og elektrisitetsmarked." Les mer her

Transport

Ny transportpolitikk i EU (22/6)
Europakommisjonen har offentliggjort en rapport om fremtidens transportpolitikk i EU - Europa i bevegelse: En transportpolitikk for bærekraftig mobilitet. De negative virkningene av trafikken i Europa er økende og gjør det nødvendig med en effektiv og miljøbevisst transportpolitikk som sikrer mobiliteten og velstanden til Europas innbyggere.  Les mer her

EU i verden

EU bidrar med 105 millioner euro til Palestina (23/6)
Bidraget vil bli gitt gjennom den midlertidige internasjonale mekanismen for palestinere utarbeidet av EU sammen med USA, FN og Russland. Pengene blir gitt til det palestinske folket og er ikke kanalisert gjennom de palestinske selvstyremyndighetene. Les mer her


Kommisjonen ønsker tettere bånd til Sør-Afrika (28/6)
Kommisjonen foreslår å oppgradere forholdet mellom EU og Sør-Afrika til et "Strategisk Partnerskap". EU har mange felles målsettinger med landet - både på regional, afrikansk og internasjonal basis og vil med dette å gå over til et mer målrettet samarbeid. Overgangen vil hovedsaklig innebære styrking av de eksisterende forbindelser innenfor både politikk og økonomi, men også å gjøre avtalene mellom EUs medlemsland og Sør-Afrika mer oversiktlige. Les mer her

Helse

Tiltak mot ulykker og skader (23/6)
Kommisjonen har vedtatt en handlingsplan som skal redusere antallet ulykker i EU. Slike skader står for 235 000 dødsfall hvert år, 7 millioner sykehusinnleggelser og 20% av alt sykefravær. Handlingsplanen skal gjøre ulykkesforebygging til et satsningsområde, og skal gjennom holdningskampanjer og datainnsamling rette søkelyset mot denne problematikken.
Les mer her


Høring om organdonasjon (27/6)
Kommisjonen åpnet en offentlig høring om organdonasjon og transplantasjon. Målet er å identifisere de største utfordringene på områdene, og finne ut om disse kan takles bedre på EU-nivå. Problemer som skal diskuteres er mangel på donorer, ulovlig organhandel og nasjonale forskjeller i regelverk. Les mer her
 

Utlysninger

  • Utlysning av støtte til prosjekter i andre fase av Leonardo da Vinci-prosjektet:
    Les mer her

 

Gratismateriell
 

JOBB I ANDRE EUROPEISKE LAND

3 brosjyrer som gir deg svar på hvordan du skal gå frem for å søke jobb i et annet europeisk land:
 


"Søke jobb i Europa"
Utgitt av AETAT/Eures. 7 sider.


 

 
"Jobsøgning i det utvidede Europa"
Kommisjonens egen brosjyre om emnet. Folderformat.
 

 


"EURES - the European job mobility portal"
Folder på engelsk.
 

 

 

 

Presentasjonspakke om EUs regionalpolitikk strukturfond på CD - NY UTGAVE

CD-rom som er utarbeidet til alle som er interessert i fremtidige og aktuelle hovedelementer i Fellesskapets regionalpolitikk og strukturfond med kart, presentasjoner og forklaring på alle EU-språk.

Putting equality into practice

Brosjyre om fellesskapets handlingsprogram for kamp mot diskriminering (2001-06) på bakgrunn av rase, etnisk opprinnelse, alder, seksuell legning, funksjonshemming, religion eller politisk overbevisning. Programmet er henvender seg spesielt til personer og organisasjoner som er involvert i utformingen av anti-diskriminerings tiltak eller lovverk i EU-landene, EFTA og EUs søkerland. Engelsk. 27 sider.

Se full liste med publikasjoner her

Til topp

ISSN 1504-16