The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

 EU-nytt nr. 13, 5. april 2006

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

Det indre marked

EU i verden

EUs fremtid

Økonomi

Energi

Transport

Kultur, forskning og utdanning

Helse- og sosialpolitikk

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det indre marked

Cutting red tapeRevidert forslag til tjenestedirektiv
(04.04.06) Kommisjonen la i går frem sitt reviderte forslag til tjenestedirektiv. Forslaget er basert på arbeidet i Parlamentet og foreløpige diskusjoner i Rådet. Kommisjonær for det indre marked, Charlie McCreevy, sier dette er en realistisk, praktisk og gjennomførbar løsning. Forslaget skal nå til behandling i Rådet.
Les mer her
Vanlige spørsmål om tjenestedirektivet
 

Nye retningslinjer for utstasjonering av arbeidstakere
(04.04.06)Europakommisjonen har publisert retningslinjer for bruken av utstasjonerte arbeidstakere. Kommisjonen vil legge bedre tilrette for at arbeidstakere skal kunne jobbe på tvers av landegrensene, og vil få bukt med uberettigede restriksjoner. Samtidig understrekes vertslandets ansvar for å sikre arbeidstakernes rettigheter. Utstasjoneringsdirektivet garanterer at utstasjonerte arbeidstakere får de samme rettighetene som arbeidstakere i vertslandet.
Les mer her

Fellesmarked for forsvarsmateriell (03.04.06) Sirkulasjonen av forsvarsprodukter er i dag sterkt begrenset av administrative hindre i medlemsstatene. Kommisjonen vil øke handelen med slike produkter innenfor EU, for å gjøre denne industrien mer konkurransedyktig. I følge EUs industrikommissær Günter Verheugen vil det også kunne styrke hele EUs økonomi.
Les mer her

21 nye prosjekter for grensesamarbeid 
(31.03.06) Gjennom ARGO, et program for administrativt samarbeid innenfor områder som asyl, visa, immigrasjon og eksterne grenser, skal Kommisjonen finansiere 21 nye mellomstatlige samarbeidsprosjekter. Tilskuddene har blant annet gått til prosjekter som tar for seg flyktningproblematikken i Middelhavet.
Les mer her

Til toppLink to top of page

EU i verden

Beyond the TsunamiStøtte til Aceh-provinsen i Indonesia
(31.03.06) EU gir nye 118 millioner euro til gjenbygging og langsiktig stabilisering etter flodbølgekatastrofen i Aceh-provinsen i Indonesia. Pengene kanaliseres gjennom Verdensbankens gjenoppbyggingsfond, der EU er den største bidragsyter med til sammen 208 millioner euro. Støtten går hovedskalig til boligbygging og gjenopprettelse av infrastruktur.
Les mer her

EU aktiv i FN-reformer
(04.04.06) EUs kommissær for utvikling og humanitære saker, Louis Michel, vil delta sammen med statsledere og ministere fra hele verden i forumet som skal arbeide med reformer av FNs utviklingsarbeid. Dette betyr mye for anerkjennelsen av EU som global aktør.
Les mer her

Til toppLink to top of page

EUs fremtid

Forhandlinger om frihandelsavtale med Sørøst-Europa i gang Europe(05.04.06) EU-kommissærene Peter Mandelson og Olli Rehn vil i disse dager møte statsministrene i Sørøst-Europa for oppstart av forhandlinger om en frihandelsavtale med EU. Avtalen vil erstatte et komplisert system av bilaterale handelsavtaler mellom Sørøst-Europa og EU. Dette skal det enklere å investere i denne regionen i fremtiden.
Les mer her

Til toppLink to top of page

Økonomi

EUs økonomi fortsetter å styrkes (31.03.06) EUs indikator for økonomisk aktivitet (ESI) er på det høyeste siden 2001. Dette gjelder både Euro-området og EU som helhet, og er gjennomgående for alle sektorer. Av de større medlemsstatene er det Tyskland og Spania som gjør det best, mens Frankrike er det eneste landet som har opplevd nedgang.
Les mer her

Til toppLink to top of page

Energi

EU bekymret for manglende oljereserver (04.04.06) Kommisjonen ba i dag Belgia, Kypros og Hellas om å redegjøre for hvorfor de ikke har møtt kravene i forhold til lovgivning om sin oljebeholdninger. Belgia og Kypros har ikke oppfylt kravet til oljereserve mens Hellas ikke har sendt inn tall for sin oljebeholdning til EU.
Les mer her

Ber medlemsland innføre biobrenseldirektiv (04.04.06) Kommisjonen har i dag sendt en purring til Finland, Danmark og Luxembourg der de oppfordres til etterfølge biobrenseldirektivet fra 2005. Biobrensel er et viktig satsningsområde for kommisjonen og har høy prioritet i EUs nye Grønnbok for energipolitikk.
Les mer her

Åpner nasjonale energimarked (04.04.06) EU vil iverksette tiltak mot medlemsland som ikke åpner sine energimarked tilstrekkelig. I alt 17 medlemsland har mottatt beskjed om at de må innlemme det såkalte elektrisitetsdirektivet i sine nasjonale lovgivninger.
Les mer her

Til toppLink to top of page

Transport

Europeisk signaliseringsstandard for tog (30.03.06) Europakommisjonen har presentert en ny standard som skal gjelde all jernbane i Europa. De forskjellige standarder som i dag brukes rundt om i Europa, gjør at internasjonale tog enten må ha flere systemer installert, eller må bytte lokomotiv ved grenseoverganger. Så snart det nye systemet er faset inn betyr det tid og penger spart.
Les mer her

Til toppLink to top of page

Kultur, forskning og utdanning

Ekspertpanel tar for seg vitenskaplig publiseringssystem (31.03.06)
Publisering av vitenskaplige artikler er essensielt for at flest mulig skal få tilgang til forskningsresultatene. Det er derfor viktig at det finnes et europeisk system som gjør slik informasjon lett tilgjengelig også over landegrensene. Et ekspertpanel nedsatt av Europakommisjonen har studert saken og lagt frem sine forslag til forbedringer.
Les mer her

Til toppLink to top of page

Helse- og sosialpolitikk

Non-smoking campaignTil kamp mot ulovlig tobakksreklame (04.04.06)
Den Tsjekkiske republikk, Italia, Ungarn og Spania har ikke fulgt opp direktivet om tobakksreklame, og får nå en advarsel fra Kommisjonen. Direktivet forbyr tobakksreklame i aviser, radio og på internett.
Les mer her


Til toppLink to top of page

Utlysninger

Innkallelse av forslag til prosjekter på miljøområdet
Les mer her
 

Gratismateriell

NYHET - United in diversity/forenet i mangfoldighet
Brosjyre på alle EU-språk for barn om euro og tegninger
av hvert EU-land. 32 sider.
Bestill brosjyren her
 

 

The EESC in ten points - NY UTGAVE
Den europeiske økonomiske og sosiale komité er et høringsorgan som består av representanter for partene i arbeidslivet og det sivile samfunn. I denne utbrettsfolderen forklares Komiteens funksjon og virksomhetsområde i ti punkter. 6 sider på engelsk. Bestill brosjyren her
 

"A quality environment - how the EU is contributing". EUs miljøpolitikk kort fortalt - fra hva som utgjør hjørnesteinene i en bærekraftig miljøpolitikk som forplikter på verdensbasis til dagens aktuelle situasjon og utfordringer. 22 sider på engelsk. Bestill brosjyren her
 

Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16