The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

 EU-nytt nr. 9, 8. mars 2006

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

Energipolitikk

EU i verden

Utenriks- og sikkerhetssamarbeid

Politi- og justissamarbeid

Det indre marked

Økonomi

Fiskeri

Landbruk

Forbruker

Kultur, forskning og utdanning

Sosialpolitikk

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energipolitikk

Tettere samarbeid om energi
(08.03.06) Norge er en av EUs viktigste energileverandører, og utviklingen i nordområdene må gis spesiell oppmerksomhet. Det skriver Europakommisjonen i sin grønnbok, som legger grunnlaget for et tettere samarbeid om energipolitikken.
- Fullføringen av det indre markedet, kampen mot klimaendringer og forsyningssikkerhet er felles utfordringer som krever felles løsninger. Det trengs en ny europeisk energipolitikk, sier energikommisær Andris Piebalgs.
Les mer her
Last ned grønnboken som PDF-fil her

Til toppLink to top of page

EU i verden

EU-bistand: Bedre og raskere (02.03.06)
Europakommisjonen har foreslått nye tiltak for å bedre effektiviteten av bistandshjelpen og ekstern assistanse. Kommisjonen foreslår samtidig tiltak for en større koordinering mellom giverlandene. Ønsket er å kunne bidra til å nå millenniumsmålene innen 2015. Les mer her

 

EuropeAidEU og Vest-Afrika i samtaler om det 10. utviklingsfondet
(06.03.06) EUs kommissær for utviklingsspørsmål Louis Michel har denne uken møter med ledere fra den vestafrikanske regionen om innholdet i det 10. utviklingsfond, som skal strekke seg fra 2008 til 2013. Mottakerland for utviklingshjelpen blir i denne runden invitert til å komme med innspill om hvilke områder de ønsker at hjelpen skal fokuseres mot. Les mer her

WTO-møtet i London skal sikre fremgang i Doha-forhandlingene
(08.03.06) Forhandlingsdelegasjoner fra en rekke WTO-land vil denne uken møtes i London for å fortsette Doha-forhandlingene. Med deadline for en flere viktige saksområder i april vil dette møtet være veldig viktig i arbeidet med å komme nærmere enighet.
Les mer her

Map of Sudan - Click to enlargeKommissær Michel ønsker fremgang i fredsforhandlinger om Darfur
(08.03.06) EUs kommissær for utvikling og humanitært arbeid, Louis Michel, oppfordrer alle parter i fredsforhandlingene om Darfur til å arbeide for større fremgang i prosessen.                Les mer her

Til toppLink to top of page

Utenriks- og sikkerhetssamarbeid

Sikkerhets- og forsvarspolitikk, viktig for EUs fremtid. (07.03.06)
Det europeiske råds president, Günther Platter, uttalte etter møtet med EUs forsvarsministere i Innsbruck denne uken at sikkerhets- og forsvarspolitikk er viktig for fremtidens EU. Hovedtemaene ved dette møtet var sivil - militær samhandling og EU operasjoner. Les mer her

Til toppLink to top of page

Politi- og justissamarbeid

Europakommisjonen forslår bedre våpenkontroll (03.03.06) EU ønsker gjennom en ny lovgivning å hindre ulovlig salg og transport av håndvåpen. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er obligatorisk merking av våpen ved produksjon. Kommisjonens forslag er på linje med liknende tiltak i USA. Les mer her

Det indre marked
 

Image: Public Procurement Klassifiseringssystem for anbud ute til høring (07.03.06)
Europakommisjonen har sendt ut en oppdatert versjon av klassifiseringssystemet for offentlige innkjøpskontrakter til høring
til offentlige myndigheter og foretak. Denne klassifiseringen hjelper til med å identifisere anbudet uavhengig av hvor det kommer fra og vil derfor øke konkurransen, effektiviteten og åpenheten. Les mer her

Til toppLink to top of page

Økonomi

Financial Markets InfrastructureFinansielle tjenester: mulige nye regler for verdipapiroppgjør (07.03.06) Kommisjonen signaliserer at de vurderer å legge frem forslag for å bedre konkurransen og redusere kostnadene for grensekryssende verdipapiroppgjør (clearing and settlement) i EU allerede før sommeren. Dette er en siste sjanse for finansindustrien å selv legge frem effektive løsninger for å fjerne hindringer som i dag står i veien for et effektivt europeisk verdipapirmarked. Les mer her

Til toppLink to top of page

Fiskeri

BoatKommissær Borg positiv til OECD-rapport (03.03.06)
Fiskerikommissær Joe Borg var til stede i Paris da rapporten fra OECDs eget forum for fiskerisspørsmål (High seas task force) ble fremlagt. Rapporten omhandlet ulovlig, uregulert og urapportert fiske og vil bidra til å forbedre det internasjonale samarbeidet til havs. Les mer her

Til toppLink to top of page

Landbruk

 
Animal Health and Welfare home pageEksportforbud av britisk kjøtt mot slutten (08.03.06) 
Komiteen for Mat- og dyresikkerhet ga i dag en innstilling om at eksportforbudet av britisk storfekjøtt bør oppheves. Det er ventet at Europakommisjonen vil slutte seg til denne innstillingen i løpet av seks uker. Eksportforbudet av britisk kjøtt har vart siden 1996.
Les mer her

EU-land reduserer sukkerproduksjonen (03.03.06) Medlemslandene i EU har blitt enige om å redusere sukkerproduksjonen. Denne reduksjonen er nødvendig for å sikre at den nye politikken i forhold til sukkerproduksjon skal komme i gang uten at man undergraver markedsbalansen. Land som gjennomgår ekstra store reduksjoner vil kunne få tilskudd gjennom det nyetablerte restruktureringsfondet. Les mer her

Til toppLink to top of page

Forbruker

Antallet registrerte farlige produkter øker (02.03.06)
En rapport om farlige produkter identifisert av EU viser at dette er et økende problem. Antallet rapporter til EUs sentrale register om farlige produkter RAPEX fordoblet seg fra 2004 til 2005. 25 % av disse rapportene angikk leketøy. 
Les mer her

Til toppLink to top of page

Kultur, forskning og utdanning

i2010Europeisk digitalt bibliotek tar form (02.03.06) Arbeidet med å etablere et europeisk digitalt bibliotek tar form. Over 6 millioner bøker, dokumenter og annet kulturelt arbeid vil bli gjort tilgjengelig for alle via internett de neste fem årene. Dette er et viktig bidrag i arbeidet med å dokumentere den europeiske kulturarv. Les mer her

Til toppLink to top of page

Sosialpolitikk

Kommisjonen med veikart for økt likestilling (03.03.06) Likestillingsarbeidet skal styrkes gjennom et veikart for de neste fem årene. Spesifikke tiltak er etablering av et eget europeisk likestillingsinstitutt, revisjon av eksisterende likestillingslover i EU, øke bevisstheten rundt likestillingsspørsmål og at likestilling
skal være med i vurderingen i all politikkutforming.
Les mer her

Den internasjonale kvinnedagen 8. mars (07.03.06) Årets konferanse arrangert av kommisjonen i forbindelse med den Internasjonale kvinnedagen 8. mars, skal i år
omhandle kvinner og menns rolle i å skape likestilling sammen. Kommisjonens president José Manuel Barraso vil holde
åpningstalen. Les mer her

 

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Call for proposals — DG EAC No 11/06 — Actions to preserve and commemorate the main sites and archives associated with the deportations Les mer her
 

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

The EESC in ten points - NY UTGAVE
Den europeiske økonomiske og sosiale komité er et høringsorgan som består av representanter for partene i arbeidslivet og det sivile samfunn. I denne utbrettsfolderen forklares Komiteens funksjon og virksomhetsområde i ti punkter. 6 sider på engelsk. Bestill brosjyren her
 

"A quality environment - how the EU is contributing". EUs miljøpolitikk kort fortalt - fra hva som utgjør hjørnesteinene i en bærekraftig miljøpolitikk som forplikter på verdensbasis til dagens aktuelle situasjon og utfordringer. 22 sider på engelsk. Bestill brosjyren her
 


Erasmus Mundus 2004-1008Fargerik og dekorativ poster med "Erasmus Mundus"-motiv. Bestill plakaten her


 

 

Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16