The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

 EU-nytt nr. 5, 8. februar 2006

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EUs fremtid

EU i verden

Det indre marked

Landbruk

Forbruker

Transport

Miljø

Helse og sosialpolitikk

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUs fremtid

Kommissær Olli Rehn i Oslo (02.02.06)  Kommissær for utvidelsen Olli Rehn gjestet Oslo den 02.02.06 og var en av hovedtalerne på Utenriksdepartementets årlige Europakonferanse. Rehn snakket om EUs utfordringer og muligheter med tanke på både tidligere og kommende utvidelser av unionen. Les mer her.
 

EU i verden

Muhammed-tegningene: Uttalelse fra kommissær Frattini (02.02.06) Franco Frattini, visepresident og kommissær for justis, frihet og trygghet har lagt frem Europakommisjonens syn på saken om publiseringen av Muhammed-tegninger i en dansk avis. Frattini la vekt på at det er viktig å vise respekt for alle religioner, kulturer og politiske syn balansert med prinsippet om ytringsfrihet. Han påpekte også hvor viktig det er at debatten føres gjennom ord og ideer, ikke gjennom bruk av trusler og vold. Les mer her.

EuropeAidEffektive bistandsprogramer (03.02.06)                  Europakommisjonen hadde i 2005 en rekordrask iverksettelse av bistandsprosjekter slik at hjelpen kom frem til de som trengte den. Dette er et resultat av reformene som startet i 2001 for å bedre bruken av bistandsmidler. Les mer her.

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Fri bevegelse av arbeidere har hatt en positiv effekt (08.02.06)
En rapport publisert av Europakommisjonen viser at arbeidsmobiliteten fra de nye medlemslandene til EU-15 siden utvidelsen i 2004 for det meste har hatt en positivt effekt. Strømmen av arbeidere over landegrensene har frem til nå likevel vært begrenset. Les mer her.

Telekom-liberalisering: fortsatt et stykke igjen (07.02.06)              En rapport viser at Europakommisjonens oppfølging av telekom-sektoren har drevet utviklingen i retning av et fritt marked kun regulert av konkurranselovgivningen. Rapporten presiserer imidlertid at det fremdeles er et forbedringspotensial da endel medlemsland har begrenset konkurranse på flere av de viktige markedene.
Les mer her.

Konkurranse: sak mot opphavsrettighetsorganisasjonene (07.02.06) Kommisjonen mener at CISAC (den internasjonale sammenslutningen av forvaltningsorganisasjoner for opphavsrett) og medlemsorganisasjonene i EØS-området (f. eks TONO) bryter EUs konkurranseregler. Saken gjelder restriksjoner i forhold til forvaltningen av opphavsrett for overføring av musikk via internett, satellitt og kabel. Dagens ordning gjør at nasjonale rettighetshaverorganisasjoner i praksis har monopol på det nasjonale markedet. CISAC og medlemsorganisasjonene må legge frem et svar innen to måneder. Les mer her.

Til toppLink to top of page

Landbruk

Kommisjonen forslår forenkling av landbruksstøtte (08.02.06)Kommisjonen ønsker en ordning som gir raskere krisestøtte til bønder og forenkler forvaltningen når det gjelder statlig landbruksstøtte. Forslaget innebærer blant annet at det skal være mulig å få kompensasjon for skader på produksjon som skyldes dårlig vær og dyre- og plantesykdommer. Les mer her.

Til toppLink to top of page

Forbruker

Kommisjonen ønsker barnevennlige lightere (02.02.06)               Europakommisjonen vil de nærmeste dagene fremme et forslag til en beslutning som vil kreve at lightere skal ha barnesikring for å redusere antall ulykker. Les mer her.

Til toppLink to top of page

Transport

Avklaring av regler for veitransport (02.02.06)          Europaparlamentet og Rådet er enige om nye regler for kjøre- og hviletid for yrkessjåfører. Den nye lovgivningen vil gi sjåfører lengre sammenhengende friperioder samt en utvidelse av den daglige hviletiden. Lovgivningen klarlegger det allerede eksisterende lovverket og vil gi en harmonisering av de enkelte medlemslands praksis. Les mer her.

Til toppLink to top of page

Miljø

Rainbow"Klimanøytral" Grønn uke (06.02.06)             Europakommisjonen har iverksatt tiltak for å sikre at den årlige miljøkonferansen Grønn uke ikke vil bidra til klimaendringer. I fjor resulterte blant annet transport av delegater til konferansen i et utslipp på 139 tonn karbondioksid. For å "bøte" på fjorårets utslipp har Kommisjonen kjøpt utslippskvoter av CO2 tilsvarende mengden utslipp på denne konferansen. Dette gjør Grønn uke konferansen i juni 2005 til det første "klimanøytrale" arrangement i Kommisjonens regi. Les mer her.

EU ønsker global avtale om kjemikaliehåndtering velkommen (07.02.06)  EU er svært fornøyd med at det nå er blitt enighet om en global avtale om kjemikaliehåndtering i Dubai. Avtalen vil være et viktig bidrag for å sikre at vi fortsatt kan benytte og produsere kjemikalier, samtidig som risikoen for menneskelige og miljømessige skader minimaliseres. Les mer her.

Kommisjonen tar initiativ til økt produksjon av biologisk brensel (08.02.06) Europakommisjonen har  vedtatt en ambisiøs strategi for biobrensel. Vedtaket har som mål å fremme bruken av
biobrensel i medlemslandene og i utviklingsland samt  klargjøre for bruk av biobrensel i større skala. Økt bruk av biobrensel vil redusere Europas behov for fossilt brennstoff, redusere utslipp av drivhusgasser og åpne for nye økonomiske muligheter for utviklingsland. Les mer her.

Til toppLink to top of page

Helse- og sosialpolitikk

EU styrker helseinformasjon (02.02.06)                                    Behovet for bedre og bredere helseinformasjon i Europa har gjort at EU nå setter store ressurser inn på å etablere en helseinformasjonsplattform kalt "Helse i Europa". Dette multimediaprosjektet skal bygge et nettverk av mediebedrifter over hele Europa som skal sørge for bedre utveksling av for eksempel TV-dokumentarer, radiosendinger og presseartikler som omhandler
helsespørsmål. Les mer her.

EU innfører maksimumsverdier for dioksiner i mat og fôr (03.02.06) Europakommisjonen har vedtatt maksimumsverdier for dioksiner i mat og fôr. Reduksjon av dioksiner og dioksinliknende stoffer i matkjeden er et viktig virkemiddel for å sikre helse og sikkerhet for forbruker. For høye dioksinverdier kan gi alvorlige helseskader. Les mer her.
 

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Innkallelse av forslag 2006 om generelle observasjons-, analyse- og innovasjonsaktiviteter(Sokrates-programmet) Frist 18. april 2006 Les mer om utlysning 2006/C 32/12 her

GD EAC Nr. 62/05 - Innhenting av forslag til innovative samarbeids-, utdannelses- og informasjonsprosjekter
Aktion 5 — Støtteforanstaltninger. Frist 1. juli 2006 Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

EuropeAid Samarbeidskontor. Hvert år yter EU over 7 millioner euro i ekstern bistand til mer enn 150 land og landområder med det formål å øke den globale levestandarden. EuropeAid er en av hovedaktørene på dette feltet. Brosjyren forteller om alle EuropeAids aktiviteter. Du får også kunnskap om oppbygging (med organigram) av kontoret. Finnes på dansk, engelsk og svensk. Bestill brosjyren her
 

 

"Eigth Annual Report on Data Protection" Rapport fra Generaldirektoratet for justis, frihet og sikkerhetspolitikk om sikkerhet ved bruk av personopplysninger i EU, EØS-området og tredjeland. Engelsk. 127 sider. Bestill rapporten her

 

"The European Development Fund"
Kort om EDF: formål, opprinnelse, implementering, målgrupper, prosedyrer og mottakerland. Engelsk og fransk. 27 sider. Bestill heftet her
 

"Equality between women and men in the European Union"
Hvilke virkemidler brukes i Europa for å fremme likestilling mellom kvinner og menn? En drøfting av likestillingsdimensjonen og veien videre for europeisk likestillingspolitikk. Engelsk. Bestill heftet her
 

"The European Union and the African - Caribbean - Pacific (ACP) States"
Kart i A4-utbrettsformat som med ulike farger viser det globale omfanget av Cotonou-avtalen. Engelsk og fransk tekst. Bestill kartet her

 

 

Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16