The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

 EU-nytt nr. 4, 1. februar 2006

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EU i verden

EUs fremtid

Det indre marked

Økonomi

Fiskeri

Miljø

Helse og sosialpolitikk

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUs fremtid

Hvitbok om europeisk kommunikasjonspolitikk (01.02.06)
Hvitboken er en oppfølging av kommisjonens handlingsplan for kommunikasjon fra juli 2005. Den inneholder tiltak for å bedre kommunikasjonen med EU-borgerne. Dette skal skape større bevissthet og bredere engasjement rundt saksområder som angår folks hverdag. Les mer her

"Sound of Europe" (27.01.06)
Logo Sound of EuropeKulturpersonligheter fra hele verden var tilstede under konferansen "Sound of Europe" i Østerrike 27-28. januar. Konferansen tok for seg spørsmål rundt Europas fremtid med vekt på verdier, identitet og kultur. Kommissær Margot Wallström la i sin tale vekt på at kulturelt mangfold er en styrke. Les Wallströms tale her. Mer om "Sound of Europe" finner du her

EU i verden

EU vil styrke den sivile beredskapen i Europa (27.01.06)
En rekke tiltak er satt i gang for å forbedre EUs sivile beredskap. Et eksempel er det nettbaserte krisevarslingssystemet MIC Daily. Systemet gir informasjon om jordskjelv, oversvømmelser og skogbranner via rapporter, kart og satellittbilder. Les mer her. Spørsmål og svar om EUs sivile beredskap.
Lenke til MIC Daily på Kommisjonens hjemmeside

Vest-Balkan på vei mot EU (27.01.06)
Kommisjonen kommer nå ut med en ny strategi for å inkludere Vest-Balkan. Kommissær Olli Rehn legger vekt på at man skal se fremover til en "...europeisk fremtid, og ikke tilbake på fortidens nasjonalisme",  og kommer med forslag til konkrete tiltak for økt stabilitet og velferd. Kommisjonen foreslår bl.a. en regional frihandelsavtale, enklere visumregler og en videreføring av stipendordninger for ungdom og lærere fra Vest-Balkan. Les mer her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

EUs regionstøtte bidrar til flere arbeidsplasser (26.01.06)
Tall fra 2005 viser at EUs støtte til regionene har vært vellykket. Støtten skal hjelpe til med å gjøre EU til en mer attraktiv markedsplass, med et område karakterisert av vekst, konkurransedyktighet og innovasjon samt føre til flere og bedre jobber. Les mer her. Mer om solidaritetspolitikken til EU for vekst og arbeidsplasser finner du her

Til toppLink to top of page

Økonomi

Statsstøtte - meld deg på Kommisjonens nyhetsbrev (27.01.06)
Hver fredag kan du få nyheter om statsstøtte gjennom det ukentlige "State Aid Weekly e-news". Nyhetsbrevet dekker blant annet vedtak, høringer, utredninger fra generaldirektoratet for konkurranse, transport og energi, landbruk og fisk.
Les mer her.
Meld deg på nyhetsbrevet her.

Ett steg nærmere EUs langtidsbudsjett (01.02.06)
Kommisjonen har tatt det neste formelle steget på veien mot EUs langtidsbudsjett. Som ledd i forhandlingene mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen, har Kommisjonen lagt frem et forslag til en avtale mellom institusjonene. Kommisjonen foreslår blant annet mer fleksibilitet i fremtidige budsjetter for å bedre kunne reflektere nye omstendigheter og at budsjettet skal gjennomgås grundig i 2008/9. Institusjonene må bli enige innen april for å unngå problemer med EUs mange programmer i 2007. Les mer her

Styrket tillit til den økonomiske utviklingen i EU (31.01.06)
Bedrifters og forbrukeres forventninger til økonomisk utvikling er fortsatt stigende, både innen eurosonen og i EU. En månedlig undersøkelse tar for seg sektorer som industri, tjenester, bygningsarbeid og småvarehandel. Polen opplever sin høyeste score på tillit, mens Storbritannia går noe tilbake. Les mer her.
Les hele undersøkelsen her
Les resultat av Business Climate indicator for januar 2006 her

Til toppLink to top of page

Fiskeri

Nye tiltak for å sikre bærekraftig middelhavsfiske (31.01.06)
"General Fisheries Commission for the Mediterranean" (GFCM) - fiskeriorganisasjonen for Middelhavsregionen, har lansert en rekke tiltak som skal beskytte fiskebestanden. Joe Borg, EUs fiskerikommissær støtter disse tiltakene og sier at det "...viser at de involverte partene innser nødvendigheten av umiddelbar og effektiv handling for å sikre fremtidens fiskeri i regionen." Les mer her

Til toppLink to top of page

Miljø

Ny avtale om reduksjon av klimagasser (01.02.06) Europaparlamentet og Ministerrådet har kommet frem til en avtale for å begrense utslipp av spesielt farlige drivhusgasser. Kommisjonen er glad for at denne avtalen nå er kommet i orden. Det skal nå bli mindre utslipp av drivhusgasser gjennom bedre standarder for oppbevaring av drivhusgasser samtidig med at enkelte produkter som inneholder disse gassene blir forbudt. Les mer her

Til toppLink to top of page

Helse- og sosialpolitikk

Non-smoking campaignEU-advarsel til to land for manglende innføring av regler om tobakksreklame (01.02.06) Tyskland og Luxembourg har fått en advarsel fra Kommisjonen med to måneders frist til å innføre regler om tobakksreklame. Hvis advarselen ikke blir etterfulgt vil landene bli klagd inn for EF-domstolen og risikerer bøter. Les mer her.

Til toppLink to top of page

Utlysninger

EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY 2006 CALL FOR PROPOSALS: European Topic Centre on Water ‘2007-2010’, European Topic Centre on Air and Climate Change ‘2007-2010’, European Topic Centre on Land Use and spatial information ‘2007-2010’: Les mer om utlysning 2006/C 21/07 her

EPCIP European Programme for Critical Infrastructure Protection: Pilot Project 2005-2006: call for proposals is open (O.J. C 016 of 21.01.2006). The deadline for submission of the proposals is the 10 March 2006. Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

EuropeAid Samarbeidskontor. Hvert år yter EU over 7 millioner euro i ekstern bistand til mer enn 150 land og landområder med det formål å øke den globale levestandarden. EuropeAid er en av hovedaktørene på dette feltet. Brosjyren forteller om alle EuropeAids aktiviteter. Du får også kunnskap om oppbygging (med organigram) av kontoret. Finnes på dansk, engelsk og svensk. Bestill brosjyren her
 

 

"Eigth Annual Report on Data Protection" Rapport fra Generaldirektoratet for justis, frihet og sikkerhetspolitikk om sikkerhet ved bruk av personopplysninger i EU, EØS-området og tredjeland. Engelsk. 127 sider. Bestill rapporten her

 

"The European Development Fund"
Kort om EDF: formål, opprinnelse, implementering, målgrupper, prosedyrer og mottakerland. Engelsk og fransk. 27 sider. Bestill heftet her
 

"Equality between women and men in the European Union"
Hvilke virkemidler brukes i Europa for å fremme likestilling mellom kvinner og menn? En drøfting av likestillingsdimensjonen og veien videre for europeisk likestillingspolitikk. Engelsk. Bestill heftet her
 

"The European Union and the African - Caribbean - Pacific (ACP) States"
Kart i A4-utbrettsformat som med ulike farger viser det globale omfanget av Cotonou-avtalen. Engelsk og fransk tekst. Bestill kartet her

 

 

Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16