The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

 EU-nytt nr. 3, 25. januar 2006

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EU i verden

Økonomi

Fiskeri

Energi

Transport

Miljø

Kultur, forskning og utdanning

Helse og sosialpolitikk

Justis- og politisamarbeid

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jens Stoltenberg på besøk i Brussel (23.01.06)
Stoltenberg møtte blant annet Kommisjonens president José Manuel Barroso, den høyststående
representanten for utenriks- og sikkerhetspolitikk Javier Solana og flere av kommissærene. Her med visepresident og kommissær for informasjonssamfunnet og media Margot Wallström.

EU i verden

Kommisjonen forenkler samarbeid med tredjeland (25.01.06)
Kommisjonen har lagt frem syv nye tematiske programmer som skal forenkle samarbeidet med tredjeland. Disse vil sammen med EUs land- og regionprogrammer utgjøre Kommisjonens handlingsramme for utenrikssamarbeid fra 2007. Temaprogrammene dekker områder som menneskerettigheter og demokrati, bærekraftig utvikling og migrasjon og asyl. Les mer om programmene her

ACP-EU Water facility


EU-midler skal sikre 10 millioner mennesker rent drikkevann (19.01.06)
97 prosjekter er valgt ut til å bidra med å sikre vanntilførselen innen 2010, og en ny utlysning er ventet i mars. Over 800 forslag til prosjekter ble sendt til Kommisjonen, som medfinansierer de utvalgte prosjektene. Les mer her
 

EUs eksporthelpdesk for utviklingsland en suksess (24.01.06)
Helpdesken er en "one-stop-shop" tjeneste for eksportører i utviklingsland som skal gjøre det lettere å eksportere til EU ved å gi informasjon om blant annet tollsatser, prosedyrer og opprinnelsesregler. I 2005 ble det registrert 1.2 millioner treff som tilsvarer 3700 treff per dag. Tjenesten vil utvides ytterligere i 2006.  Les mer her. Lenke til portalen finner du her

Til toppLink to top of page

Økonomi

Høyere levestandard gjennom Lisboa-strategien (25.01.06)
Det har gått nesten ett år siden Kommisjonen relanserte Lisboa-strategien under fanen vekst og sysselsetting. Den første statusrapporten konkluderer at mye allerede er gjort, men for å sitere Kommisjonspresident José Manuel Barroso ”tiden er kommet for å øke takten”. Medlemslandene vil nå bli bedt om å gjøre mer på fire satsingsområder: investering i forskning og utdanning, lette byrdene for mindre bedrifter, jobbskaping og sikker og bærekraftig energi.

En uavhengig rapport gjennomført for Kommisjonen viser for øvrig at BNP per innbygger kan øke med 13-23% innen 2025 og sysselsetting med 10% hvis reformene i strategien gjennomføres. I følge rapporten har de ”gamle” medlemskapene mest å tjene på reformene. Les mer her og her

Til toppLink to top of page

Fiskeri

CFP Compliance ScoreboardOverfiske er fortsatt et problem (19.01.06)
Kommisjonens oversikt over den felles fiskeripolitikken i alle EUs medlemsland viser at det er en positiv utvikling når det gjelder rapportering om flåteforvaltning, men det konstateres manglende rapportering på  kvoteutnyttelse. To tredjedeler av overtredelsene gjelder overfiske. Les mer her
Hovedresultatene i oversikten finner du her


Energi

EurobarometerEurobarometer: EU-borgerne sier ja til energipolitikk på EU-nivå (24.01.06)
47 % av EU-borgerne sier de foretrekker at EU tar avgjørelser for å møte utfordringene innen energi.
Forsyningssikkerhet, økende energikonsum og klimaendringer er noen av områdene som det hevdes bedre kan håndteres på EU-nivå. Les mer her

Transport

Motorveier til sjøs (23.01.06)
Ministerkonferansen i Slovenia la grunnlaget for fremtidens "motorveier til sjøs". Over 100 deltakere fra industrien, medlemslandene og Europaparlamentet diskuterte utfordringer og muligheter. Initiativet, som er en del av det transeuropeiske nettverket (TEN), skal være et alternativ til landtransport og bidra til å gjøre transport mer miljøvennlig. Les mer her

Til toppLink to top of page

Miljø

Grønn uke 2006: Konkurranse for skolebarn (25.01.06)
Kommisjonen ber alle skolebarn i EU, kandidatlandene og EFTA om å delta i en konkurranse i forbindelse med Grønn uke 2006. Temaet for uken og for konkurransen vil i år være biologisk mangfold. De yngste barna vil delta med tegninger og malerier, mens de eldre elevene inviteres til å sende inn digitale videofremstillinger.
Konkurransen er et ledd i den årlige grønne uken med konferanser og utstillinger som i år finner sted 30 mai-2. juni i Brussel. Les mer her

Til toppLink to top of page

Kultur, forskning og utdanning

Grensesprengende musikkpris (20.01.06)
For tredje gang ble musikkprisene "European Border Breakers Awards" utdelt i Cannes 22.01.06. Prisene går til musikkartister som med sitt debutalbum oppnår høyest salg av plater utenfor sitt hjemland, i løpet av ett år.

"Prisene illustrerer mangfoldet i den europeiske musikkbransjen og på hvordan musikk bringer folk - og spesielt unge mennesker sammen", sier kulturkommissær Ján Figel’. Les mer her.

Invester i forskning før det er for sent! (20.01.06)
En uavhengig ekspertgruppe oppfordrer Europas ledere til å investere mer i forskning og innovasjon for å møte konkurransen på den globale arena. Gruppen peker på behovet for en ny strategi som inkluderer innovasjonsvennlige markeder, mer ressurser til FoU, økt sosial mobilitet og en kultur som setter innovasjon høyt. Mer om denne oppfordringen finner du her. Les om EUs forskningsinvestering her

Helse- og sosialpolitikk

Sammen i kampen mot narkotika (25.01.06)
Rundt 8000 mennesker dør årlig av overdoser. Narkotikamisbruk er på et historisk høyt nivå, og Kommisjonen organiserer nå en to-dagers konferanse om det sivile samfunn og narkotika. EU kommer til å publisere en Grønnbok om narkotika i 2006. Les mer om konferansen 26-27 januar her. Mer om EUs handlingsplan mot narkotika 2005-2008

 

Plan for bedre behandling av dyr (23.01.06)
Kommisjonen har vedtatt en handlingsplan for å bedre dyrenes velferd i de neste fem årene. Minstestandardene skal oppgraderes og det oppfordres til alternative metoder til dyreforsøk. I tillegg introduseres egne indikatorer for å måle dyrenes velferd, informasjon skal bli lettere tilgjengelig og nasjonale initiativer for beskyttelse av dyrene skal støttes ytterligere. Les mer her. Spørsmål og svar finner du her

Til toppLink to top of page

Justis- og politisamarbeid

EU styrker kampen mot ulovlig innvandring  (20.01.06)
Europakommisjonen utvikler et webbasert informasjons- og koordineringsnettverk for medlemslandenes immigrasjonstjenester, ICONET. Nettverket vil være et viktig verktøy i kampen mot ulovlig innvandring. Les mer her

Utlysninger

EPCIP European Programme for Critical Infrastructure Protection: Pilot Project 2005-2006: call for proposals is open (O.J. C 016 of 21.01.2006). The deadline for submission of the proposals is the 10 March 2006. Les mer her

THE EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST IN MEMBERSHIP OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE AND SCIENTIFIC PANELS OF THE EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY (Deadline for expression of interest extended until 17 February 2006) (2006/C 18 A/01). Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

"Eigth Annual Report on Data Protection" Rapport fra Generaldirektoratet for justis, frihet og sikkerhetspolitikk om sikkerhet ved bruk av personopplysninger i EU, EØS-området og tredjeland. Engelsk. 127 sider. Bestill rapporten her

 

"The European Development Fund"
Kort om EDF: formål, opprinnelse, implementering, målgrupper, prosedyrer og mottakerland. Engelsk og fransk. 27 sider. Bestill heftet her
 

"Equality between women and men in the European Union"
Hvilke virkemidler brukes i Europa for å fremme likestilling mellom kvinner og menn? En drøfting av likestillingsdimensjonen og veien videre for europeisk likestillingspolitikk. Engelsk. Bestill heftet her
 

"The European Union and the African - Caribbean - Pacific (ACP) States"
Kart i A4-utbrettsformat som med ulike farger viser det globale omfanget av Cotonou-avtalen. Engelsk og fransk tekst. Bestill kartet her

 

"Let's explore Europe!"
Let's explore EuropeLettlest hefte for barn mellom 9 - 12 år som i fortellerformat gjengir høydepunkter i europeisk historie, beskriver klima, geografi og kultur - samt gir en innføring i hva EU står for. Egnet for undervisning. 44 sider. Engelsk. Bestill heftet her

 

Kort om EU som global aktør
Heftet er utarbeidet av Delegasjonen og fokuserer på EUs rolle i verden som handelspartner, bistandsyter og sikkerhetsaktør. 16 sider på norsk. Bestill heftet her

 

Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16