The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

 EU-nytt nr. 44, 21. desember 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EU i verden

EUs fremtid

Det indre marked

Fiskeri

Energi

Transport

Miljø

Forbruker

Kultur, forskning og utdanning

Helse

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU i verden

Barroso, Borrell og Blair om Europas rolle i utviklingssamarbeidet (20.12.05)
José Manuel Barroso (Kommisjonspresident) Josep Borrell Fontelles (Europaparlamentets president), og lederen av det britiske formannskapet Tony Blair har signert den første fellesuttalelsen om utviklingspolitikk. Dette skal bidra til å gi utviklingspolitikken i EU felles verdigrunnlag, mål, prinsipper og virkemidler. Les mer her
 

EUs fremtid

Kommisjonens 2000-reform gir resultater (21.12.05)
En fremdriftsrapport beskriver hvordan de interne administrative endringene Kommisjonen som startet i 2000 har blitt gjennomført. Endringene har gitt en mer effektiv politikkutforming, og lagt til rette for at Kommisjonen kan arbeide mer fokusert på kjerneområdene. Europakommisjonen vil fortsette arbeidet for å forenkle og strømlinjeforme tiltakene for den interne administrasjonen, og oppnå en mer servicevennlig tjeneste. Les mer her

EurobarometerEurobarometer: Delte meninger om EU (20.12.05)
Høstens Eurobarometer gir et innblikk i folks holdninger til det europeiske samarbeidet, etter et innholdsrikt og vanskelig år i EUs historie. Første halvår har vært preget av ratifiseringen av forfatningstraktaten, mens debatten om EUs budsjett var hovedtema i andre halvår. Opinionen er delt i sitt syn på EU. Mens støtte til EU-medlemskap går noe ned, er folk generelt positive til EU. Støtte for et grunnlovskonsept for EU har økt de siste fem månedene, i strid med hva man forventet etter folkeavstemningene i Frankrike og Nederland. Les mer om opinionens syn på EU

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Nye retningslinjer for regionalstøtte 2007-2013 (21.12.05)
Kommisjonen vedtok 21. desember nye retningslinjer for regionalstøtte for perioden 2007-2013. Det samme tidsintervallet gjelder den nye programperioden for EUs strukturfond. Les mer her
Retningslinjer for hvert medlemsland finner du her
Mer om de nye retningslinjene finner du her

EU vil forbedre spritregler (21.12.05)
Kommisjonen har vedtatt et forslag om å ajourføre EUs spritbestemmelser. De nåværende bestemmelsene tydeliggjøres og blir enklere å bruke ved at forordningene tilpasses nye tekniske krav. Les mer her

Kommissærene Frattini og Špidla med ny strategi om flytting på tvers av landegrenser (21.12.05)
En rekke berørte aktører har fått legge frem sine synspunkter i det som er blitt en ny politisk handlingsplan om lovlig innvandring. Hovedfokuset er på innvandring på økonomisk grunnlag. Les mer her

Ny grønnbok om konkurransehindringer (20/12)
I en ny grønnbok har Kommisjonen satt fokus på hvordan man enklere skal kunne sette inn tiltak mot brudd på konkurranseregler og misbruk av monopolroller. Brudd på slike regler, og da særlig kartellvirksomhet, kan innbære store økonomiske tap for konkurrerende selskap og for forbrukerne. Les mer her

Company law & Corporate governance
Høring om selskapsrett og foretaksstyring (20.12.05) Gjennomføringen av den første fasen av handlingsplanen for selskapsrett og foretaksstyring (corporate governance) har vært en suksess. Kommisjonen ønsker nå innspill på hvilke prioriteringer handlingsplanen bør ha i fremtiden. Les mer her
Mer om dette temaet her

Til toppLink to top of page

Fiskeri

Åtte EU-land granskes for dårlig vern av hval, delfin og nise (20.12.05).
Alle hvalartene er beskyttet under EUs habitatdirektiv, og medlemslandene er ansvarlige for å følge opp vern gjennom effektive overvåkningssystemer. Belgia, Frankrike, Hellas, Italia, Nederland, Portugal, Spania og Storbritannia har nå fått tilsendt en skriftlig advarsel, som er første steg i den rettslige prosedyren. Les mer her

Til toppLink to top of page

Transport

Felles luftrom utvides til Sørøst-Europa (20.12.05)
Europakommisjonen, sammen med Norge og Island, inngikk i dag en avtale med åtte land i Sørøst-Europa om å utvide det felles europeiske luftrommet til Albania, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Kroatia, Makedonia, Romania, Serbia og Montenegro samt Kosovo. Avtalen om "European Common Aviation Area" vil ifølge transportkommissær Barrot være en "drivkraft for politisk og økonomisk integrasjon i Europa", der flytrafikk spiller en nøkkelrolle. Les mer her

Til toppLink to top of page

Miljø

Kommisjonen vil redusere bilutslipp (21.12.05)
Kommisjonen har nå lagt frem en pakke som skal redusere utslipp fra privatbiler og mindre lastebiler. Forslaget som populært kalles Euro 5, vil være et viktig bidrag til bedre luftkvalitet i Europa. Les mer her


EU-støtte til utvikling av bioteknologi (20.12.05)
Europakommisjonen utgir nå en guide for forskere innen bioteknologi. Heftet inneholder informasjon om utviklingen i EU-finansiert forskning på området gjennom de siste 10 år. Guiden er ment å virke som en pådriver for innovasjon ved at den gir informasjon om muligheter for videreutvikling innen feltet, og ved å utgi kontaktinformasjon til de involverte. "Forskning er drivkraften bak innovasjon, som igjen fører til økt vekst og sysselsetting", sier Janez Potocnik, Kommissær for vitenskap og forskning. Les mer her

Tyskland granskes for manglende gjennomføring av nitratdirektivet (20.12.05)
Tyskland trekkes inn for EF-domstolen fordi de tyske reglene for kunstgjødsel ikke er i tråd med EUs nitratdirektiv. I tillegg har Kommisjonen sendt en siste advarsel til Tyskland, fordi de ennå ikke har levert en liste over fredede naturområder som en del av "EUs viktige områder" (sites of Community importance) under habitatdirektivet. Dersom Tyskland ikke etterkommer dette kravet vil de kunne trekkes inn for EF-domstolen. Les mer her

Til toppLink to top of page

natural resourcesEn europeisk strategi for bærekraftig utnyttelse av naturressurser (21.12.05)
Kommisjonen vil redusere de miljømessige utfordringene ved en ressursbruk som ikke er bærekraftig. Kommisjonen har derfor utformet en europeisk strategi som satser på økt kunnskap, mer bruk av kontroll og som legger opp til en mer strategisk tilnærming. Les mer her. Spørsmål og svar om strategien finner du her

EU-land bedt om å respektere regler for avfallshåndtering i havner (19.12.05)
Kommisjonen har bedt Hellas, Slovenia og Polen om å sørge for at deres havnefasiliteter tilfredsstiller EU-reglene for avfallshåndtering. Visepresident Jacques Barrot sier at "det er viktig at alle medlemsland gjennomfører lovgivningen for å ta vare på det maritime miljøet". Les mer her

Til toppLink to top of page

Forbruker

Ombudsmannen undersøker funksjonshemmedes vilkår (19.12.05)
Ombudsmann P. Nikiforos Diamandouros har bedt om ytterligere informasjon fra Kommisjonen om hvilke tiltak som er satt i verk for å sikre integrasjon av mennesker med funksjonshemninger. Kommisjonen skal levere en statusrapport om arbeidsvilkår, adgangsfasilitering og informasjonspolitikk innen januar 2006. Les mer her

Kommissær Wallström feiret henvendelse nr. 100.000 til EUROPE DIRECT (15.12.05)
Den 15. desember meddelte Europakommisjonens visepresident, Margot Wallström, at EUROPE DIRECT, Kommisjonens informasjonsservice for Europas borgere, har fått 100.000 henvendelser bare i 2005 – noe som er ny rekord. Henvendelsen kom fra Malgorzata Jagóra, en polsk borger som kontaktet EUROPE DIRECT for et spørsmål om importavgifter for møbler og fri bevegelse av varer. Les mer her
EUROPE DIRECT finner du på denne nettsiden Machinery Equipment

Enighet om et mer effektivt maskindirektiv (15.12.05)
Kommisjonen er blitt enig med EU-parlamentet om en effektivisering av maskindirektivet. Dette direktivet dekker alt fra mindre forbrukerprodukter, som for eksempel håndholdte elektriske driller og utvendige båtmotorer, til profesjonelle produkter som papirmaskiner og heisekraner. Les mer her

 

Til toppLink to top of page

Helse

Kommisjonen skjerper kampen mot HIV og AIDS (15.12.05)
Europakommisjonens meddelelse om kampen mot HIV og AIDS for perioden 2006 til 2009 retter fokus mot økt involvering av det sivile samfunn. Dialog med pasienter, ikke-statlige organisasjoner og privat sektor er viktig for å forsterke innsatsen.  Les mer her

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Indkaldelse af forslag — DG EAC nr. 47/05 — Udveksling af god praksis inden for ungdomsarbejde mellem Europa og Afrika, Vestindien, Stillehavet (AVS), Asien, Latinamerika — UNGDOM-program — Aktion 5.1.2. Støtteforanstaltninger med partnerlande
(pdf) Les mer her

Daphne II-programmet (2004 -2008) til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder og til beskyttelse af risokoudsatte ofre og grupper — Indkaldelse af forslag til specifikke samfinansierede projekter 2006
Les mer her

Indkaldelse(Indkaldelser) af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum. Les mer her

Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration: Strukturering af det europæiske forskningsrum — Videnskab og samfund: René Descartes-priser — Indkaldelsens reference: FP6-2005-Science and Society -18. Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

Kort om EU som global aktør
Heftet er utarbeidet av Delegasjonen og fokuserer på EUs rolle i verden som handelspartner, bistandsyter og sikkerhetsaktør. 16 sider på norsk. Bestill heftet her

"Working for Peace, Security and Stability" (European Union in the World)
Informasjonshefte om EU som en global sikkerhetspolitisk aktør med fokus på Vest-Balkan, Afrika, Colombia, Georgia, Midtøsten og Afghanistan der ulike former form bistand drøftes. 50 sider på engelsk.
Bestill heftet her

The European Union and the United Nations Summit 2005
Brennaktuell samling faktaark fra generaldirektoratene for eksterne forbindelser, utvikling, handel, miljø og arbeid utarbeidet i forbindelse med toppmøtet i New York 14-16 september i år.
5 doble ark i perm. Engelsk.
Bestill her

Kort om Europakommisjonen
En ny Kommisjon under ledelse av den tidligere portugisiske statsministeren José Manuel Barroso tok over i november 2004. I denne brosjyren fokuserer vi på den nye Europakommisjonen, både på menneskene og de viktigste politiske oppgavene de vil arbeide med. Last den ned i pdf-format eller bestill den her

Panorama - Den europeiske union 2005
Kort informasjon om hva EU jobber med inkludert statistikk og hovedområder for aktivitet. Inneholder også et kart over Europa. Utbrettformat
På norsk eller engelsk. Bestill den her

Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16