The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

 EU-nytt nr. 1, 11. januar 2006

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

Det indre marked

Økonomi

Landbruk

Fiskeri

Energi

Transport

Miljø

Forbruker

Kultur, forskning og utdanning

Helse og sosialpolitikk

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Østerrike tok over EU-formannskapet 1. januar 2006

Det indre marked

Nytt forslag skal styrke aksjonærers rettigheter i EU (10.01.06)
Kommisjonen har foreslått et direktiv som vil gjøre det lettere for aksjonærer i børsnoterte selskap å utøve sine rettigheter over grensene. Minimumsstandarder vil sikre at aksjonærer, uansett hvor i EU de er bosatt, har full tilgang til informasjon og bruke for eksempel stemmeretten, uten å måtte være fysisk tilstede. Les mer her. Ofte stilte spørsmål om aksjonærers rettigheter

Industriell eiendom: Kommisjonen foreslår å knytte EUs designregistreringssystem opp mot WIPOs internasjonale system (22.12.05)
To forslag er fremmet for å knytte EUs designbeskyttelse til "World Intellectual Property Organisation" (WIPO) sitt system for  designregistrering. På denne måten vil man kunne oppnå beskyttelse i EU-land og samtidig i medlemslandene i Genève-akten fra Haag-avtalen, med en enkelt søknad.

Til toppLink to top of page

Forside: TelenorKommisjonen godtar Telenors oppkjøp av Vodafone Sverige (22.12.05)
På grunnlag av EUs fusjonsforordning har Kommisjonen godkjent Telenors oppkjøp av Vodafone Sverige. Kommisjonen konkluderte med at overtakelsen ikke vil forhindre reell konkurranse innen EØS. Les mer her

Enklere skatteregler for små bedrifter (10.01.05)
Kommisjonen har foreslått et pilotprosjekt for små og mellomstore bedrifter som driver virksomhet på tvers av grenser. Disse vil få anledning til å bruke skatteregler i sitt hjemland for å regne ut skattegrunnlaget og levere selvangivelse. Et slikt ”hjemlandsskattesystem” vil imidlertid ikke bety at bedriftene kun betaler skatt i sitt hjemland. Kommisjonen foreslår at pilotprosjektet, som er basert på ideen om gjensidig godkjenning av skatteregler, skal være frivillig for både medlemsland og bedrifter. Les mer her

Til toppLink to top of page

Ingen ny lovgivning for kredittvurderingsforetak (09.01.06)
Etter flere finansskandaler ba Europaparlamentet i 2004 Kommisjonen vurdere et eventuelt behov for ny lovgivning på området for kredittvurderingsforetak. Europakommisjonen har, i tråd med råd fra "Committee of European Securities Regulators", kommet til at det foreløpig ikke er behov for en endring av eksisterende lovverk. Kommisjonen mener at eksisterende regelverk sammen med selvregulering er tilstrekkelig, men vil fortsette å overvåke situasjonen nøye. Mer om de nye retningslinjene finner du her


Protected Designation of Origin (PDO)Enklere kvalitetsregler for landbruksvarer (04.01.06)
Kommisjonen har vedtatt to forslag som skal forenkle reglene for landbruksprodukter med beskyttet geografisk opphav. Forslagene er en viktig del av EUs kvalitetspolitikk og skal bidra til et mangfoldig landbruk, beskytte mot misbruk av produktnavn og informere forbrukerne om produktene. Les mer her

Til toppLink to top of page

Økonomi


Europe, Euro Area, EUVurdering av stabilitets- og konvergensprogrammer (11.01.05) Kommisjonen har vurdert de oppdaterte stabilitets-/konvergensprogrammene til Finland, Tsjekkia, Danmark, Slovakia og Sverige. Finland, Sverige og Danmark oppfyller kravene i stabilitets- og vekstpakten. Slovakia og Tsjekkia er på rett kurs mot å korrigere sine relativt store budsjettunderskudd, men oppfordres til å styrke sin finanspolitiske tilpasning. Kommisjonen ber samtidig Ungarn om å legge frem en oppfølgende revisjon med konkrete tiltak for å redusere underskuddet. Kommisjonen anbefaler videre at Storbritannias budsjettunderskudd erklæres som uforholdsmessig stort, og ber Storbritannia om å redusere underskuddet innen 2006/7. Les mer her. Mer om Kommisjonens anbefaling angående Storbritannia finner du her

Finansielle tjenester – 2005 var et fremgangsrikt år (10.01.06) Kommisjonen konkluderer i sin fremdriftsrapport for finansielle tjenester at 2005 var et fremgangsrikt år for finansiell integrasjon i EU. 98% av tiltakene i handlingsplanen for finansielle tjenester ble fullført innenfor fristen og mye har blitt gjort i forhold til foretaksstyring, selskapsrett og økonomisk kriminalitet. Les mer her

Til toppLink to top of page

Landbruk

Antibiotika i dyrefôr forbudt fra 1. januar 2006 (22.12.05)
Forbudet mot bruk av antibiotika som vekstfremmende middel i dyrefôr trådte i kraft 1. januar 2006. Siste steg i utfasingen av antibiotika brukt for å gjø opp buskap er nå nådd, og de siste fire typene antibiotika som var i bruk ut 2005 kan ikke lenger benyttes. Dette er en del av Kommisjonens overordnede strategi for å takle en stadig økning i antallet antibiotikaresistente bakterier. Les mer her

Fiskeri

Ny beskatningsplan for rødspette og sjøtunge i EU (10.01.06)
Rødspette og sjøtunge er i følge eksperter utsatt for overfiske i Nordsjøen. Kommisjonen har derfor foreslått en plan som skal sørge for en gradvis gjenoppretting av bestanden. Fiskedødeligheten skal reduseres med 10% hvert år til målsettingen er nådd. Les mer her

Til toppLink to top of page

Transport

EF-domstolen bekrefter flypassasjerenes rettigheter (10.01.06)
EF-domstolens kjennelse sikrer flypassasjerenes utvidede rettigheter i tilfeller av nektet ombordstigning, kansellering og lange forsinkelser. Flytransportorganisasjoner har ment at loven måtte erklæres ugyldig, men den ferske kjennelsen bekrefter nå passasjerenes rettigheter. Les mer her

Til toppLink to top of page

Miljø

Nye EU-retningslinjer for kvotehandel med klimagasser (09.01.06)
Retningslinjene vil hjelpe medlems-landene i arbeidet for å begrense utslipp av skadelige gasser for perioden 2008-2012. I den samme perioden må landene redusere klimagasser som avtalt i Kyoto-protokollen om klimaendring, og de må derfor ta hensyn til dette målet når de skal fastsette grensene for utslipp av kulldioksid (CO2). Les mer her
Spørsmål og svar om nasjonale utslippskvoter finner du her

Forbruker

Nytt år, tryggere mat: en oppgradert matvarelovgivning trådte i kraft 1. januar (22.12.05)
Første januar ble en milepæl for matvaretrygghet i Europa. "Hygienepakken" for mat, og forordringer om mikrobiologiske kriterier er noen av de nye reglene som skal være med på å harmonisere EUs tiltak innen matvaresikkerhet. Reglene skal anvendes på alle ledd i matvarekjeden, i tråd med EUs " fra gård til gaffel"- tilnærming. Les mer her
Spørsmål og svar om matvarelovgivningen finner du her

Til toppLink to top of page

Kultur, forskning og utdanning

José Manuel Barroso and Ján Figel’ vil styrke europeisk kultursatsing (11.01.06)
Barroso og Figel' møter 12. januar representanter for Europas kulturliv, blant annet operasangerinnen Barbara Hendricks, for å diskutere hvordan kulturell aktivitet kan bidra til europeisk integrasjon. Les mer her

Kommisjonen vil bygge videre på erfaringene fra Det europeiske året for utdanning gjennom sport (23.12.05)
Kommisjonen ønsker å sikre at de positive resultatene fra Det europeiske året for utdanning gjennom sport (EYES 2004) blir fulgt opp av de ulike EU-institusjonene. Oppfølgingen skal blant annet øke kunnskapsnivået om hvilken rolle sport og fysisk aktivitet spiller innenfor utdanning, samt øke bevisstheten rundt viktigheten av fysisk aktivitet for å forebygge fedme. Les mer her

Til toppLink to top of page

Helse- og sosialpolitikk

Kommisjonen lanserer et revidert direktiv for medisinske innretninger (22.12.05)
Sektoren for medisinske innretninger dekker over 10.000 produkttyper, fra bandasjer til instrumenter for kartlegging av sykdommer. Det reviderte direktivet foreslår tiltak som skal sørge for at innretningene holder en høy sikkerhetsstandard for blant annet konformitetsbedømming og krav for klinisk evaluering. Les mer her

ECDC Web siteKampen mot "superbakteriene": Medlemslandene må gjøre mer for å bekjempe antibiotikaresistens (22.12.06)
En ny rapport fra Kommisjonen påpeker at innsatsen for å redusere uheldig bruk av antibiotika må økes. Dette er for å dempe fremveksten av "superbakterier" som er resistente mot antibiotika. Overdreven bruk og misbruk av antibiotika har fremskyndet fremveksten av bakterier og andre mikrober som er resistente mot medisiner. Rapporten fremhever tre områder som medlemslandene må fokusere på: bedre infeksjonskontroll, reduksjon av selvmedisinering med antibiotika og bedre informasjon til befolkningen om korrekt bruk av antimikrobe behandlinger. Les mer her

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Call for proposals DG INFSO — MEDIA 10/2005: MEDIA PLUS
- Support for television broadcasting of European audiovisual works; (2005/C 329/09). Deadlines: 17 February 2006, 16 June 2006 and 3 November 2006. Les mer her

- Support for the transnational distribution of European films and the networking of distributors- the ‘selective’ scheme (2005/C 329/10). Deadlines: 1 April 2006, 7 July 2006 and 1 December 2006. Les mer her


- Support for the transnational distribution of European films- the ‘automatic’ scheme (2005/C 329/11). Deadline: 30 April 2006. Les mer her

- Support for the transnational distribution of European films and audiovisual works on video (VHS and DVD) (2005/C 329/12). Deadline: 15 April 2006. Les mer her

2005 Actions in support of civil society in the Member States which acceded to the European Union on 1 May 2004. Call for Proposals for specific projects to be co-funded in 2005 (2005/C 329/13) Deadline: 15 February 2006. Informasjon fra Official Journal of the EU
Les mer om søknadsprosedyren her
Les hele utlysningen her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

"The European Union and the African - Caribbean - Pacific (ACP) States"
Kart i A4-utbrettsformat som med ulike farger viser det globale omfanget av Cotonou-avtalen. Engelsk og fransk tekst. Bestill kartet her

"Would you leave it to chance?"
Flott folder som gir en kort presentasjon av EUs bistandspolitikk.
NYHET! Nå også med postkort i samme serie! Engelsk. Bestill postkort og folder her

"Let's explore Europe!"
Lettlest hefte for barn mellom 9 - 12 år som i fortellerformat gjengir høydepunkter i europeisk historie, beskriver klima, geografi og kultur - samt gir en innføring i hva EU står for. Egnet for undervisning. 44 sider. Engelsk. Bestill heftet her

Kort om EU som global aktør
Heftet er utarbeidet av Delegasjonen og fokuserer på EUs rolle i verden som handelspartner, bistandsyter og sikkerhetsaktør. 16 sider på norsk. Bestill heftet her

"Working for Peace, Security and Stability" (European Union in the World)
Informasjonshefte om EU som en global sikkerhetspolitisk aktør med fokus på Vest-Balkan, Afrika, Colombia, Georgia, Midtøsten og Afghanistan der ulike former form bistand drøftes. 50 sider på engelsk.
Bestill heftet her

Panorama - Den europeiske union 2005
Kort informasjon om hva EU jobber med inkludert statistikk og hovedområder for aktivitet. Inneholder også et kart over Europa. Utbrettformat
På norsk eller engelsk. Bestill den her

Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16