The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

 EU-nytt nr. 42, 7. desember 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

EU i verden

EUs fremtid

Det indre marked

Fiskeri

Energi

Justis- og politisamarbeid

Kultur, forskning og utdanning

Helse

Miljø

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU i verden

Kopier av patenterte medisiner til utviklingsland (01.12.05)
Europakommisjonen stiller seg positive til Europaparlamentets vedtak fra 1. desember om å tillate selskaper å produsere kopier av patenterte medisiner på lisens for eksport til utviklingsland. Vedtaket er et viktig politisk signal i forkant av WTO-toppmøtet i Hong Kong. Les mer her
Mer om EUs holdning til forslaget fra WTO (6.desember) finner du her

Til toppLink to top of page

EUs fremtid

"Family photo" of Commissioner Reding and Ministers attending the Telecommunications Council, 1 December in Brussels“.eu” klart til bruk (01.12.05)
Det nye toppdomenet ".eu" skal gi bedrifter, offentlige organer og EUs borgere muligheten til å gi websider og e-postadresser et felleseuropeisk kjennetegn. Domenet tas i bruk 7. desember og er et ledd i Kommisjonens løfte om å gi det europeiske informasjonssamfunnet en egen identitet på internett. Les mer her
Ofte stilte spørsmål om ".eu" finner du her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Et felles europeisk betalingsområde (01.12.05)
Kommisjonen har lagt frem et nytt lovforslag for å gjøre det like enkelt å gjøre det like enkelt og billig å foreta betalinger over landegrensene som å betale innad i medlemsstatene. Forslaget vil sikre en rettferdig og åpen adgang til markedet for betalinger samtidig som det vil øke og standardisere forbrukervernet. Les mer her

Mer effektive anskaffelser i forsvarssektoren (06.12.05)
Kommisjonen vil foreslå tiltak som skal fremme internasjonal konkurranse om anbud i forsvarssektoren. Initiativene kommer i kjølvannet av en grønnbok fra 2004 om hvordan man kan skape større åpenhet og gjennomsiktlighet omkring offentlige forsvarsanskaffelser. Les mer her
Ofte stilte spørsmål om Kommisjonens forslag finner du her

Ny strategi for finansielle tjenester (05.12.05)
I en ny 5-års strategi for finansielle tjenester vil Kommisjonen prioritere å konsolidere det som allerede er gjort og sikre en god gjennomføring og håndtering av dagens regelverk. Videre har Kommisjonen som mål at regelverket for finansielle tjenester skal være basert på prinsippene om bedre regulering. Økt konkurranse på markedet og økt europeisk innflytelse i globaliseringen av kapitalmarkeder står også sentralt i den nye strategien. Les mer her

Til toppLink to top of page

Fiskeri

Ny fiskeriavtale med Norge (02.12.05)
EU og Norge har blitt enige om en bilateral avtale om fiskekvoter for 2006. Avtalen gjelder syv felles fiskebestander i Nordsjøen. Den langsiktige forvaltningsplanen for torsk ble revidert for å sikre den fremtidige bestanden. EU og Norge gjorde også fremskritt når det gjelder å styrke kontroll og overvåking i kampen mot ulovlig fiske. Les mer her

Til toppLink to top of page

Energi

Enighet om å redusere usikkerheten omkring fremtidens oljeetterspørsel (02.12.05)
Det andre møtet mellom EU og OPEC fant sted 2. desember. På møtet ble det lagt vekt på at  det er viktig å opprettholde en god dialog både når prisene er høye og når de er lave, for slik å sikre stabilitet, gjennomsiktlighet og forutsigbarhet i det internasjonale oljemarkedet. Les mer her

Kommisjonen foreslår ambisiøs strategi for biomasse og biologisk brensel (07.12.05)
I en detaljert handlingsplan foreslår Kommisjonen flere tiltak for å øke andelen energi som kommer fra skogbruk, landbruk og avfall. Planen inneholder tiltak innenfor oppvarming, elektrisitet og transport. Energikommissær Andris Piebalgs sier tiltakene vil redusere EUs energiimport, redusere utslipp av drivhusgasser og sikre sysselsetting i landdistriktene. Les mer her

Til toppLink to top of page

Justis- og politisamarbeid

Et felles europeisk asylsystem underveis (01.12.05)
Et nytt asyldirektiv ble vedtatt 1. desember. Direktivet sikrer at alle førstegangsbehandlinger av asylsøknader holder en viss minstestandard. Kommisjonens visepresident Franco Frattini sier i en uttalelse at EU med dette direktivet har nådd en milepæl i arbeidet med å harmonisere asylpolitikken. Les mer her

Image: Company Law & Corporate GovernanceJurister får uttale seg om tiltak mot hvitvasking (05.12.05)
Europakommisjonen har lagt ut et spørreskjema på nettet om hvordan jurister og advokatfirmaer følger opp sine forpliktelser mot hvitvasking av penger. Informasjonen som samles inn på denne måten skal brukes i en rapport om implementeringen av et nytt direktiv mot hvitvasking som skal fremlegges for Rådet og Europaparlamentet i 2006. Les mer her

Til toppLink to top of page

Kultur, forskning og utdanning

Morgendagens by: borgernes ønsker for morgendagens bybilde (05.12.05)
En erklæring fra EUs borgere om morgendagens bybilde ble presentert for Europaparlamentet 5. desember. Erklæringen er resultatet av forskningsprosjektet RAISE og er finansiert av EUs miljøforskningsprogram. Transport er en av de viktigste utfordringene for fremtidens byer, og alle deltakerne i panelet var enige om behovet for å satse på kollektivtransport. Les mer her

Descartes-priser til norske prosjekter (02.12.05)
Vinnerne av Descartes-prisene for forsknings- og vitenskapskommunikasjon ble annonsert 2. desember. Den europeiske befolkningsundersøkelsen, European Social Service (ESS),var blant vinnerne. Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste i Bergen har vært datasentral for denne undersøkelsen. Også Nansen-senteret fikk pris for sin forskning omkring klimaendringer i Arktis. Les mer her
 

De unge tar ordet (02.12.05)
Denne uken er det Europeisk ungdomsuke. Temaet i år er ”De unge tar ordet” og setter særlig fokus på de unges aktive deltakelse i EUs politikk. 200 unge er samlet i Brussel for å diskutere sentrale spørsmål om EU med Kommisjonen og Europaparlamentet i tillegg til arrangementer i medlemslandene. Les mer her
Lenke til Den europeiske ungdomsuken finner du her

Til toppLink to top of page

Helse

p-009510-00-21Et inkluderende arbeidsliv i EU (01.12.05)
Kommisjonen lanserte 1. desember flere tiltak for å gjøre hverdagen enklere for funksjonshemmede i EU frem mot 2007. Hovedmålet er å bedre den "aktive inkluderingen" av funksjonshemmede i yrkeslivet, blant annet ved å øke kunnskapen om yrkeshemninger i små og mellomstore bedrifter og se på hvordan Sosialfondet kan fremme sysselsetting, utdanning og likestilling for funksjonshemmede. Les mer her
Nøkkeltall om aktiv inkludering av funksjonshemmede finner du her

Til toppLink to top of page

Miljø

EU er på vei til å nå Kyoto-målene (01.12.05)
Europakommisjonens rapport om fremdriften mot målene i Kyotoprotokollen konkluderer med at EU er på vei til nå målene om å redusere utslipp av drivhusgasser. Les mer her

Til toppLink to top of page

Utlysninger

PUBLICATION OF A VACANCY FOR PRESIDENT OF THE COMMUNITY PLANT VARIETY OFFICE (Grade A*14)
The Community Plant Variety Office is seeking to appoint its President. Applicants must be a citizen of one of the Member States of the European Union. Deadline 31.12.05 (pdf) Les mer her

Vacancy: Recruitment of an internal auditor — Permanent post — A*9 (2005/C 290 A/03) The European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) is an Agency of the European Union. It provides information on and analysis of vocational education and training systems, policies, research and practice. The vacancy is open also for Norwegians. Deadline 20.01.2006 Les mer her (pdf-fil)

Call for Proposals: — Community action programme to support bodies working in the field of active Europan citizenship —
Annual work programme of a body which pursues an aim of general European interest in the field of active European citizenship or an objective forming part of the European Union's activities in this area.
Søknadsfrist: 30.12.2005. Les mer her (pdf-fil)

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

Kort om EU som global aktør
Heftet er utarbeidet av Delegasjonen og fokuserer på EUs rolle i verden som handelspartner, bistandsyter og sikkerhetsaktør. 16 sider på norsk. Bestill heftet her

"Working for Peace, Security and Stability" (European Union in the World)
Informasjonshefte om EU som en global sikkerhetspolitisk aktør med fokus på Vest-Balkan, Afrika, Colombia, Georgia, Midtøsten og Afghanistan der ulike former form bistand drøftes. 50 sider på engelsk.
Bestill heftet her

The European Union and the United Nations Summit 2005
Brennaktuell samling faktaark fra generaldirektoratene for eksterne forbindelser, utvikling, handel, miljø og arbeid utarbeidet i forbindelse med toppmøtet i New York 14-16 september i år.
5 doble ark i perm. Engelsk.
Bestill her

Kort om Europakommisjonen
En ny Kommisjon under ledelse av den tidligere portugisiske statsministeren José Manuel Barroso tok over i november 2004. I denne brosjyren fokuserer vi på den nye Europakommisjonen, både på menneskene og de viktigste politiske oppgavene de vil arbeide med. Last den ned i pdf-format eller bestill den her

Panorama - Den europeiske union 2005
Kort informasjon om hva EU jobber med inkludert statistikk og hovedområder for aktivitet. Inneholder også et kart over Europa. Utbrettformat
På norsk eller engelsk. Bestill den her

Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16