The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 EU-nytt nr. 35, 19. oktober 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

Seminarer og arrangementer

Delegasjonen i media

EU i verden

EUs fremtid

Det indre marked

Energi

Justis- og politisamarbeid

Helse

Landbruk

Miljø

Forbruker

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarer og arrangementer

Studietur for journalister til Brussel
Trenger du faglig oppdatering om utviklingen i EU? Har du kontakter i Brusselmiljøet? Europakommisjonenes delegasjon arrangerer 15.-18. november en studietur om EU/EØS. Tre dagers program med møter i EUs institusjoner og møter med EFTA/ESA og norske aktører i Brussel. Påmelding innen 21. oktober. Flere opplysninger finner du her

Konferanse om idrettens rolle i det nye Europa
Akershus Idrettskrets arrangerer sammen med Värmlands Idrottsförbund en konferanse om idrettens rolle i det nye Europa. Konferansen er 21. og 22. oktober på Arena Hotell i Lillestrøm. Les mer her

Delegasjonen i media

"Et nytt liv for EUs bønder" (18.10.05)
Kronikk i Aftenposten av Percy Westerlund
Les kronikken her

 

Til toppLink to top of page

EU i verden

EU gir ytterligere 10 millioner euro til jordskjelvofre (14.10.05)
Kommisjonen har øremerket ytterligere 10 millioner euro til jordskjelvofrene i Sør-Asia. Fra før har Kommisjonen gitt 3,6
millioner euro. Les mer her

Til toppLink to top of page

EUs fremtid

p-011597-00-04.jpgEuropakommisjonen lanserer PLAN D for demokrati, dialog og debatt (13.10.05)
Kommisjonen har lansert sin Plan D for demokrati, dialog og debatt som skal danne grunnlag for en bred debatt om Europas fremtid i de kommende månedene. Etter det franske og nederlandske nei til en europeisk forfatningstraktat foreslo stats- og regjeringslederne en "tenkepause" for å gjøre det mulig å gjennomføre en bred debatt i hver enkelt medlemsstat. Les mer her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Hvitvasking av penger: Tiltak mot Finland, Frankrike, Hellas, Italia, Portugal, Sverige og Østerrike (17.10.05) Europakommisjonen ber EF-domstolen ta stilling til om Frankrike og Hellas har gjennomført det andre direktivet om hvitvasking av penger. Domstolen bes også se på om andre land har fulgt opp kravene fra EU. Les mer her

Billigere å registrere et varemerke i EU (17.10.05)
Europakommisjonen reduserer gebyrene som går til byrået (OHIM) som er ansvarlig for godkjenning av varemerkerettigheter i EU. Tiltaket gjør beskyttelse av åndsverk billigere for alle som er en del av Det indre marked, og kan gi en besparelse på rundt 37 til 40 millioner euro i året. Les mer her

Til toppLink to top of page

Energi

Kommisjonen undersøker dansk fusjon innen energisektoren (18.10.05)
Europakommisjonen har med utgangspunkt i EUs fusjonsforordning innledet en undersøkelse av en planlagt fusjon. Det danske energiselskapet DONG A/S ønsker å overta elprodusentene Elsam og Energi E2 samt el-leverandørene Københavns Energi Holding A/S og Frederiksberg Elnet A/S. Kommisjonen er bekymret for at fusjonen skal hindre konkurransen på det danske el- og gassmarkedet ved at virksomhetene med dette oppnår en dominerende markedsstilling. Les mer her

EU oppretter forum for fossilt brensel (18.10.05)
Kommisjonen har tatt initiativ til å samle representanter fra medlemslandene, interessegrupper og energieksperter til et forum for å diskutere fossilt brensel. Det første møtet vil gi anledning til meningsutveksling og analyse av utsiktene for en sikker energiforsyning av fossilt brensel. Forumet skal være en årlig dialog med representanter for produsenter av olje, gass og fast brensel. Møtet vil gi involverte parter mulighet til å foreslå tiltak i forbindelse med den økte oljeprisen. Les mer her

Til toppLink to top of page

Justis- og politisamarbeid

Kommisjonen ønsker økt innsats mot menneskehandel (18.10.05)
Europakommisjonen har lagt frem en rapport kalt "Bekjempelse av menneskehandel - en integrert tilnærming og forslag til handlingsplan". Rapporten viser hvordan man kan forbedre EUs politikk i kampen mot menneskehandel. Den øker fokus på menneskehandelen innen områder som EUs tredjelandsforbindelser og utviklingspolitikk, i tillegg til justispolitikken. Les mer her

Til toppLink to top of page

Helse

Fugleinfluensaen: Kommisjonens foreslåtte tiltak godkjent av medlemslandene (14.10.05)
Medlemslandene har enstemmig vedtatt å øke innsatsen for å unngå at fugleinfluensaen får innpass hos EUs fjærkreprodusenter. Tiltakene fokuserer på styrking av de biologiske sikkerhetstiltakene på gårder og innføring av varslingsmekanismer i høyrisikoområder som våtmark og på gårder som ligger langs trekkfuglruter. Les mer her
Se også her for videre oppfølging


Kommisjonen vedtar grønnbok om mental helse (17.10.05)
Mental sykdom rammer en av fire voksne i EU og Kommisjonen har nå vedtatt en grønnbok om dette temaet. En offentlig høring om hvordan man bedre kan takle problemet og bidra til en bred debatt om temaet. Les mer her

Til toppLink to top of page

Landbruk

Forslag om kraftig forenkling i landbrukspolitikken (19.10.05)
Som en del av initiativene for å forenkle regelverk og byråkrati har Europakommisjonen foreslått en radikal forenkling av EU felles landbrukspolitikk (CAP). Det sentrale i forslaget er å harmonisere reglene som gjelder for ulike landbruksmarkedene. Målet er å gjøre reglene mer overkommelige for både produsenter og forvaltning. Les mer her

Til toppLink to top of page

Miljø

Vannkvalitet: Italia, Spania og Hellas etterforskes for brudd på rammedirektiv (17.10.05)
Italia, Spania og Hellas er i Kommisjonens søkelys etter at de ikke har fulgt opp grunnleggende tiltak under EUs rammedirektiv for vannkvalitet. Tiltakene skulle vært gjennomført allerede i juni i fjor.
Les mer her

Til toppLink to top of page

Forbruker

Økt sikkerhet rundt fyrverkeri og kollisjonsputer (14.10.05)
Europakommisjonen har foreslått å erstatte omtrent 25 nasjonale godkjenningsprosedyrer for pyrotekniske produkter, for eksempel kollisjonsputer, med ett enkelt EU-direktiv. Dette vil gjøre det billigere for produsenter og sørge for at grunnleggende sikkerhetsbestemmelser blir fulgt i hele EU. Målet er å minske faren for defekte produkter og øke brukersikkerheten. Les mer her

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum — Indkaldelsens titel: Tredje indkaldelse under IST-forskningstemaet. Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

"Working for Peace, Security and Stability" (European Union in the World)
Informasjonshefte om EUs rolle som en global sikkerhetspolitisk aktør. Heftet fokuserer på EUs innsats på Vest-Balkan, Afrika, Colombia, Georgia, Midtøsten og Afghanistan. 50 sider på engelsk.
Bestill heftet her

 

 

Informasjonsteknologi og EUs asylpolitikk
EURODAC har publisert en brosjyre, et infoskriv og en CD-rom om hvordan datateknologi taes i bruk i EUs asylpolitikk. Se videoprogrammet (på CD-rom) som blant annet viser hvordan fingeravtrykk kan være en hjelp i asylsøkerprosessen. Bestill informasjonsmateriell her


Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16