The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 EU-nytt nr. 34, 12. oktober 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

Seminarer og arrangementer

Delegasjonen i media

EU i verden

Det indre marked

Kultur og utdanning

Justis- og politisamarbeid

Helse

Miljø

Forbruker

Forskning

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarer og arrangementer

Debatten om det fremtidige EU
- refleksjoner i forkant av toppmøtet

Hør hva erfarne Brussel-journalister mener om dagens og fremtidens EU, før EUs stats- og regjeringssjefer møtes til toppmøte i Surrey. Høyaktuelt halvdagsseminar i Gamle Logen, Oslo, 21. oktober. Gratis adgang. Påmelding innen 14. oktober. Flere opplysninger finner du her

Studietur for journalister til Brussel
Trenger du faglig oppdatering om utviklingen i EU? Har du kontakter i Brusselmiljøet? Europakommisjonenes delegasjon arrangerer 15.-18. november en studietur om EU/EØS. Tre dagers program med møter i EUs institusjoner og møter med EFTA/ESA og norske aktører i Brussel. Påmelding innen 20. oktober. Flere opplysninger finner du her

"Den nye generasjonen energieffektiviseringsdirektiver - siste nytt fra Brussel". Håvard Vaggen Malvik, nasjonal ekspert, Europakommisjonens generaldirektorat for transport og energi (DG TREN). Fredag 14. oktober kl 0900-1015 Påmelding innen 13. oktober. Flere opplysninger finner du her


Konferanse om idrettens rolle i det nye Europa
Akershus Idrettskrets arrangerer sammen med Värmlands Idrottsförbund en konferanse om idrettens rolle i det nye Europa. Konferansen er 21. og 22. oktober på Arena Hotell i Lillestrøm. Les mer her

Delegasjonen i media

"Fem maur mot fire elefanter i EU"
Kronikk i Aftenposten av Ambassadør Percy Westerlund. Les kronikken her

Til toppLink to top of page

EU i verden

Doha-forhandlingene: EUs tilbud (10.10.05)
I sitt forhandlingsforslag i WTO-forhandlingene foreslår Kommisjonen omfattende kutt i tollsatser og landbrukssubsidier. EU tilbyr blant annet å kutte handelsvridende landbrukssubsidier med 70% og de høyeste tollsatsene for landbruksvarer med minst 50%. Les mer her

EUs forslag til Afrikastrategi vedtatt (12.10.05)
Europakommisjonen har nå vedtatt en ny Afrikastrategi som innebærer at alle EU-landene og Kommisjonen skal bidra til at FNs Tusenårsmål blir oppnådd. Les mer her

EU støtter jordskjelvofrene (10.10.05)
Kommisjonen vedtok 10. oktober å bruke 3 millioner euro på støtte til jordskjelvofrene i Sør-Asia. Pengene skal brukes til å dekke ofrenes umiddelbare behov. Les mer her

1,7 millioner euro til ofrene for orkanen Stan (07.10.05)
Mer enn 30.000 mennesker er i nød i El Salvador og Guatemala etter herjingene til den tropiske stormen Stan. I et hastvedtak vedtok Kommisjonen 7. oktober å gi 1,7 millioner euro til de rammede områdene. Les mer her

Fremgang i energidialogen mellom EU og Russland (07.10.05)
I en rapport om energidialogen mellom EU og Russland understrekes behovet for tettere samarbeid, og fordelene ved å diskutere energispørsmål. Russland er den største eksportøren av olje og gass til EU.
Les mer her

Humanitær hjelp til ofrene for konflikten i Nepal (05.10.05)
Kommisjonen vedtok 5. oktober å gi 6 millioner euro til ofrene for konflikten i Nepal. Pengene skal blant annet gå til rent vann, kloakk, beskyttelse av sivile og mat til flyktninger. Les mer her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

EU-støtte skal gjøres lettere tilgjengelig (12.10.05)
Nye administrative prosedyrer skal gjøre det enklere for mottakere av EU-støtte. Gjennom forenklede prosedyrer vil det bli enklere særlig for mindre aktører med små prosjekter å søke støtte. Les mer her

Nye tiltak i EUs regionalpolitikk (11.10.05)
Kommisjonen har i møte med medlemslandenes regionalministre lagt frem forslag for å hjelpe nasjonale og regionale myndigheter med å forberede større infrastrukturprosjekter og å bedre tilgangen til kapital for små og mellomstore bedrifter. Les mer her

Lettere å annonsere anbudsrunder (11.10.05)
Kommisjonen har gjort det lettere å annonsere anbudsrunder for store offentlige prosjekter ved å lage standardiserte skjema beregnet på internett. Disse vil være tilgjengelige på alle EU-språk på en egen webside. Les mer her. Besøk siden her

EU trapper opp kampen mot piratkopier (11.10.05)
Kampen mot piratkopiering av merkevarer og plagiat trappes opp. Det store antall beslag som ble gjort langs EUs ytre grenser i 2004 viser at problemet er økende, og Kommisjonen lanserer nå en tiltakspakke for å bekjempe problemet. Les mer her

Økonomien i euroområdet bedrer seg noe (07.10.05)
Veksten i euroområdet sank litt i andre kvartal, men det er ting som tyder på at  dette vil ta seg opp igjen i andre halvdel av 2005. På kort sikt er den høye oljeprisen likevel kilde til noe usikkerhet. Les mer her

Europas mest entrepenørvennlige sted søkes (11.10.05)
En ny konkurranse for lokale og regionale myndigheter er i gang. European Enterprise Awards er
en pris som anerkjenner og belønner tiltak som støtter entreprenørskap. Konkurransen er åpen for alle land som deltar i Kommisjonens entreprenørskapsprogram. Les mer her

Til toppLink to top of page

Kultur og utdanning

Kopirettigheter for musikk på internett (12.10.05)
Kommisjonen har vedtatt en anbefaling om håndtering av rettigheter til musikk fra internett. Anbefalingen inneholder elementer som kan forbedre lisensordningen for nettbaserte tjenester. Les mer her

Til toppLink to top of page


Justis- og politisamarbeid

Kommisjonen foreslår nytt sikkerhetspolitisk samarbeid med tredjeland (12.10.05)
Europakommisjonen offentliggjorde 12. oktober en plan som omhandler sikkerhets- og rettsikkerhetspolitiske utfordringer. Man ønsker å samarbeide med tredjeland på områder som menneskerettigheter, innvandring, grensekontroll og kampen mot terrorisme og organisert kriminalitet. Les mer her

Til toppLink to top of page

Helse

Stopp i fjærkre-import fra Tyrkia (11.10.05)
Alle import av levende fugler og enkelte produkter av fjærkre
til EU fra Tyrkia stoppes, etter at det ble bekreftet at fugleinfluensaviruset er oppdaget i Tyrkia. Les mer her
Mer om funn av fugleinfluensa i Romania og Tyrkia finner du her

Til toppLink to top of page

Miljø

p-006395-00-3Enklere lovgivning om vaskemiddeltilsetning bedrer vannkvaliteten (07.10.05)
Kommisjonen foreslår å samle fem direktiv om innhold i vaskemidler i ett enkelt direktiv. Samtidig utvides direktivet til å gjelde alle typer vaskemidler. Målet er å forenkle EUs regelverk, og samtidig å bedre vannkvaliteten. Les mer her

 


Årets ålefiske stanses inntil nasjonale verneplaner er vedtatt (06.10.05)
Kommisjonen foreslår å stanse årets ålefiske inntil verneplaner er vedtatt, som et første skritt mot å gjenopprette den europeiske ålebestanden. Les mer her

Til toppLink to top of page

Forbruker


Det nye EU at a glance (05.10.05)
Nettstedet EU at a glance ble 4. oktober relansert i ny drakt på 20 språk. Nettstedet gir tilgang på viktig, men lettfattelig informasjon om E
U, og tar sikte på at EUs borgere skal finne frem til informasjon om EU og hva EU har oppnådd. Besøk nettstedet her

Nye forbrukerkredittregler (10.10.05)
Kommisjonen har lagt frem et revidert forslag for nye EU-regler for forbrukerkreditt. Hensikten er å gjøre det mulig å tilby kreditt og lån over hele EU samtidig som forbrukernes rettigheter ivaretas og styrkes. Boliglån er ikke omfattet av lovforslaget. Les mer her
Spørsmål og svar om forbrukerkredittreglene finner du her

Kommisjonen støtter smarte frontlys (10.10.05)
En ny type frontlys kan tilpasse seg lys- og veiforhold,
gi bedre sikt og begrense faren for blending. Kommisjonen er positiv til å tillate slike lys i EU. Les mer her

Kommisjonen ber medlemslandene styrke 112-beredskapen (11.10.05)
Det felles europeiske nødnummeret 112 kan nå nås fra alle mobiltelefoner og fasttelefoner uansett hvor i Europa man befinner seg. Men beredskapen fungerer ikke like godt over alt, og Kommisjonen ber nå medlemslandene sørge for å oppgradere beredskapen. Les mer her
Mer om det felles nødnummeret finner du her

Til toppLink to top of page

Forskning

Vekst og sysselsetting: 19 måter å styrke forskning og innovasjon på (12.10.05)
EU vil møte konkurransen fra land som USA, Kina og India gjennom en handlingsplan for forskning og innovasjon. For å øke konkurransekraften i EU er det nå for første gang lansert en helhetlig plan for forsknings- og innovasjonspolitikk. Målet er å oppmuntre til tiltak for blant annet omstrukturering av statsstøtte og initiativ til dannelse av innovasjonsmiljøer. Les mer her

Forskerpakke gir enklere adgang til EU-land (12.10.05)
Rådet vedtok 12. oktober en pakke som blant annet definerer prosedyrer som gir forskere fra land utenfor EU enklere adgang til EU. Det er allerede gitt en anbefaling knyttet til forenkling av visumreglene for forskere. Mer utveksling av forskertalenter skal bidra til å styrke EUs posisjon på forskningsfeltet. Les mer her

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Lorenzo Natali-prisen 2005
Har du publisert en artikkel om menneskerettigheter eller demokrati mellom 1 januar og 31 august 2005? Send den inn innen 31 oktober 2005og delta i konkurransen om Lorenzo Natali-prisen! For mer informasjon se www.nataliprize.info

Forslag innen området energi, under Intelligent Energy — Europe-programmet. Frist 31. januar 2006. Les hele utlysningen her

eContentplus
e
Contentplus er et av EUs program. Programmet skal gjøre digital informasjon mer tilgjengelig og brukervennlig. Norge deltar i programmet.
Vil du søke om midler via eContentplus kan du lese mer her


Støtte til innovationspolitik i forbindelse med læring og udvikling. Fælles indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration: Strukturering af det europæiske forskningsrum og særprogrammet: Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum. Les hele utlysningen her


Indkaldelse af forslag — DG EAC nr. 51/05 — Indkaldelse af forslag vedrørende støtte til organer, som beskæftiger sig med ungdomsanliggender på europæisk plan. Les hele utlysningen her


Indkaldelse af videnskabelige data om lovligt anvendte vækstfremmende hormoner i kvæg (EFSA-Q-2005-048) — Indsendelsesfrist: den 4. november 2005. Les mer her
 

Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum — Udvalgt forskningstema: Bæredygtige energisystemer — Indkaldelsens referencenummer: FP6-2005-Energy-4. Les mer her

Indkaldelse af forslag: GD EAC 46/05 — Fremme af aktivt Medborgerskab i Europa — Støtte til ikke-statslige organisationer og sammenslutninger og foreninger med europæisk sigte Hele utlysningen finner du her

Stilling ledig: Publication of a vacancy for Executive Director of the Community Fisheries Control Agency (Grade A*14)  [for EU-borgere]. Hele utlysningen finner du her

Call for Proposals: Promotion of active European Citizenship — Support to town twinning actions citizens' meetings 2006. Les mer her

Til toppLink to top of page

Gratismateriell

"Working for Peace, Security and Stability" (European Union in the World)
Informasjonshefte om EUs rolle som en global sikkerhetspolitisk aktør. Heftet fokuserer på EUs innsats på Vest-Balkan, Afrika, Colombia, Georgia, Midtøsten og Afghanistan. 50 sider på engelsk.
Bestill heftet her

 

 

Informasjonsteknologi og EUs asylpolitikk
EURODAC har publisert en brosjyre, et infoskriv og en CD-rom om hvordan datateknologi taes i bruk i EUs asylpolitikk. Se videoprogrammet (på CD-rom) som blant annet viser hvordan fingeravtrykk kan være en hjelp i asylsøkerprosessen. Bestill informasjonsmateriell her


Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16