The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 EU-nytt nr. 33, 5. oktober 2005

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

 

Seminar

EUs fremtid

EU i verden

Det indre marked

Kultur og utdanning

Justissamarbeid

Forbruker

Forskning

Utlysninger

Gratismateriell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar

Debatten om det fremtidige EU
- refleksjoner i forkant av toppmøtet

Tre erfarne Brussel-journalister om dagens og fremtidens EU. Halvdagsseminar, Gamle Logen, Oslo, 21. oktober. For videre opplysninger og påmelding,
les mer her

Studietur for journalister til Brussel
Europakommisjonenes delegasjon arrangerer 15.-18. november en studietur til Brussel og EUs institusjoner. For videre opplysninger, les mer her

Lærerseminar i Sogn og Fjordane
Europakommisjonens delegasjon arrangerer i samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane et
heldagsseminar om EUs utdanningspolitikk og europeisk skolesamarbeid i praksis. Seminaret finner sted på Rica Sunnfjord Hotell, Førde, mandag 17. oktober. Les mer her
 

EUs fremtid

p-009505-00-13Forhandlingsstart mellom EU og Tyrkia (03.10.05)
Kommisjonens president José Manuel Barroso understreket at veien til medlemskap vil bli lang og vanskelig, men at et åpent og dynamisk Tyrkia er i EUs interesse. Les hele Barrosos uttalelse her

EU åpner medlemskapsforhandlinger med Kroatia (04.10.05)
3. oktober ble klarsignalet gitt for at EU og Kroatia kan starte forhandlinger om kroatisk medlemskap. Forhandlingene har tidligere vært utsatt fordi Kroatia ikke har oppfylt EUs krav om samarbeid med krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia. Fremdeles gjenstår arrestasjon og utlevering av general Ante Gotovina, men sjefsanklager Carla del Ponte sier i en rapport at hun er fornøyd med samarbeidet de siste månedene. Les mer her

Margot Wallström fremhever demokratisk dialog som det viktigste steget videre for EUs forfatningstraktat (04.10.05)
Kommissæren vektlegger blant annet en bred sosial debatt som utgangspunkt for det som kalles "Plan D" i forfatningsspørsmålet, nemlig satsingen på Demokrati, Dialog og Debatt som ingredienser for å skape tillit til EUs visjoner. Les mer her

Til toppLink to top of page

EU i verden

Europakommisjonen legger frem en samlet EU-strategi til støtte for palestinerne (04.10.05)
Kommisjonen har vedtatt en meddelelse til Rådet og Europaparlamentet om samarbeidet mellom EU og Palestina. Strategien fokuserer på de foranstaltninger som er nødvendige for å skape en palestinsk stat som er politisk og økonomisk bærekraftig. Les mer her

EU diskuterer Afrikastrategi med afrikanske regionale aktører (29.09.05)
Kommissær Louis Michel møtte 29. september regionale afrikanske organisasjoner for å diskutere Kommisjonens nye Afrikastrategi som skal vedtas 12. oktober. I forkant av møtet har det pågått inngående skriftlig konsultasjon om rammeverket og de store linjene i strategien. Målet er å hjelpe Afrika til å nå FNs tusenårsmål for utvikling.
Les mer her

Til toppLink to top of page

Det indre marked

Ny næringspolitikk i EU (05.10.05)
Tverrsektorielle initiativ skal skape bedre rammebetingelser og gjøre næringspolitikken mer attraktiv for industrien. Tiltakene kommer som tillegg til medlemslandenes initiativ, og inkluderer blant annet områdene konkurransedyktighet, energi og miljø, patentrettigheter, industriforskning og -innovasjon og markedstilgang. Les mer her

Nye regler for bilsalg gir forhandlerne større konkurransefrihet (30.09.05)
Bilforhandlere behøver ikke lenger ta hensyn til produsentene når de skal åpne nye forretninger. Endringen gir forhandlerne mulighet til å konkurrere i et større område, noe som fremmer priskonkurransen og stimulerer til innovasjon i distribusjonsleddet. Les mer her

p-005501-00-2Bøter for brudd på melkekvoter (30.09.05)
I følge foreløpige tall fra Kommisjonen har ti medlemsstater overskredet sine melkekvoter for 2004/2005. Disse ti medlemsstatene vil bli ilagt totalt 364 millioner euro i bøter. Seks medlemsland har ikke brukt opp sine kvoter.
Les mer her

Konkurranse: Kommisjonen bøtelegger Peugeot for å hindre nybileksport
Mellom 1997 og 2003 hindret Automobiles Peugeot SA og Peugeot Nederland N.V. eksporten av nye biler fra Nederland til andre land. Dette var et alvorlig brudd på forbudet mot konkurransebegrensende praksis, og blir derfor bøtelagt med 49,5 millioner euro. Les mer her

"Sosiale partnere" uttaler seg om om den sosiale dialogen (29.09.05)
Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner har gjennom 20 år langt på vei lykkes med sosial dialog, men arbeidsledighet er fortsatt en stor utfordring.
Les mer her
Mer om den europeiske sosiale dialogen her

Til toppLink to top of page

Kultur og utdanning

2008 blir det europeiske året for interkulturell dialog (04.10.05)
Kommisjonen har 4. oktober vedtatt et forslag til Europaparlamentets og Rådets beslutning om å erklære 2008 for et "europeisk år for interkulturell dialog". Det er satt av 10 millioner euro til kultur, utdannelse, ungdom, sport og medborgerskap blir de viktigste områdene i forbindelse med det europeiske år for interkulturell dialog. Les mer her

Til toppLink to top of page

Justissamarbeid

Kommisjonen vil styrke vernet av personlige data (04.10.05)
I arbeidet mot organisert kriminalitet og terrorisme er det også viktig å beskytte personlige data. Kommisjonen legger frem et forslag til rammelov som skal skjerpe reglene for konfidensialitet og tillit, samt sørge for mer effektivt tilsyn med at reglene blir overholdt. Les mer her

Til toppLink to top of page

Forbruker

Nytt nettsted med roaming-priser for mobiltelefoni (04.10.05)
Kommisjonen lanserte 4. oktober et nytt nettsted som skal hjelpe forbrukerne å få den beste prisen på tellerskritt når de bruker mobilen i utlandet. Les mer her
Besøk nettstedet her


Forslag fra Kommisjonen vil tillate produksjon av t-bonestek i EU (04.10.05)
Forslaget ble godkjent 4. oktober av medlemsstatene i den stående komiteen for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Hvis forslaget går igjennom Europaparlamentet kan T-bonestek og Fiorentinastek igjen produseres i EU. Les mer her
 

Til toppLink to top of page

Forskning

Kommisjonen diskuterer luftfartssikkerhet med Eurocontrol (29.09.05)
Luftfartstrafikken øker raskt, og for å sikre at denne fortsatt skal være trygg, er det behov for mer forskning. Kommisjonen foreslår økte midler til luftfartssikkerhet i EUs 7. rammeprogram.
Les mer her

Ny metode kan redde titusenvis av fisk (30.09.05)
1,6 millioner fisk brukes hvert år til forskning på effekten av kjemiske giftstoff på dyr og planter. Kommisjonen anslår at dette tallet kan reduseres vesentlig med en ny testmetode, som Kommisjonen nylig godkjente. Metoden kan redde flere titusenvis av fisk hvert år.
Les mer her

Nye planer for elektroniske bibliotek i Europa (30.09.05)
Europas litterære og audiovisuelle arv skal gjøres tilgjengelig via internett. Kommisjonen lanserte 30. september et forslag til tiltaksplan, og inviterer til en konsultasjon omkring dette på nett. Kommisjonen vil bidra til å finansiere digitaliseringen gjennom forskningsprogrammet og eContentplusprogrammet
Les mer her
Få svar på vanlige spørsmål om elektroniske bibliotek her
Vil du søke om midler via eContentplus kan du lese mer her

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Lorenzo Natali-prisen 2005
Har du publisert en artikkel om menneskerettigheter eller demokrati mellom 1 januar og 31 august 2005? Send den inn innen 31 oktober 2005og delta i konkurransen om Lorenzo Natali-prisen! For mer informasjon se www.nataliprize.info


Støtte til innovationspolitik i forbindelse med læring og udvikling. Fælles indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration: Strukturering af det europæiske forskningsrum og særprogrammet: Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum. Les hele utlysningen her


Indkaldelse af forslag DG EAC 54/05 — Særlige begivenheder i forbindelse med demokratikampagnen i Den Europæiske Union i anledning af 60-årsdagen for befrielsen fra fascismen — Indkaldelse af forslag for 2005 med henblik på indsendelse af ansøgninger om tilskud fra EU's budgetpost 15 06 06. Les mer her

Indkaldelse af forslag — DG EAC nr. 51/05 — Indkaldelse af forslag vedrørende støtte til organer, som beskæftiger sig med ungdomsanliggender på europæisk plan. Les hele utlysningen her


Indkaldelse af videnskabelige data om lovligt anvendte vækstfremmende hormoner i kvæg (EFSA-Q-2005-048) — Indsendelsesfrist: den 4. november 2005. Les mer her
 

Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum — Udvalgt forskningstema: Bæredygtige energisystemer — Indkaldelsens referencenummer: FP6-2005-Energy-4. Les mer her

Indkaldelse af forslag: GD EAC 46/05 — Fremme af aktivt Medborgerskab i Europa — Støtte til ikke-statslige organisationer og sammenslutninger og foreninger med europæisk sigte Hele utlysningen finner du her

Stilling ledig: Publication of a vacancy for Executive Director of the Community Fisheries Control Agency (Grade A*14)  [for EU-borgere]. Hele utlysningen finner du her

Call for Proposals: Promotion of active European Citizenship — Support to town twinning actions citizens' meetings 2006. Les mer her

Til toppLink to top of page
 

Gratismateriell

"Working for Peace, Security and Stability" (European Union in the World)
Informasjonshefte om EUs rolle som en global sikkerhetspolitisk aktør. Heftet fokuserer på EUs innsats på Vest-Balkan, Afrika, Colombia, Georgia, Midtøsten og Afghanistan. 50 sider på engelsk.
Bestill heftet her

 


The European Union and the United Nations Summit 2005

Samling faktaark fra generaldirektoratene for eksterne forbindelser, utvikling, handel, miljø og arbeid utarbeidet i forbindelse med toppmøtet i New York 14.-16. september i år.
5 doble ark i perm. Engelsk.
Bestill her

Informasjonsteknologi og EUs asylpolitikk
EURODAC har publisert en brosjyre, et infoskriv og en CD-rom om hvordan datateknologi taes i bruk i EUs asylpolitikk. Se videoprogrammet (på CD-rom) som blant annet viser hvordan fingeravtrykk kan være en hjelp i asylsøkerprosessen. Bestill informasjonsmateriell her

Kort om Europakommisjonen
En ny Kommisjon under ledelse av den tidligere portugisiske statsministeren José Manuel Barroso tok over i november 2004. I denne brosjyren fokuserer vi på den nye Europakommisjonen, både på menneskene og de viktigste politiske oppgavene de vil arbeide med. Last den ned i pdf-format eller bestill den herPanorama - Den europeiske union 2005
Kort informasjon om hva EU jobber med inkludert statistikk og hovedområder for aktivitet. Inneholder også et kart over Europa. Utbrettformat
På norsk eller engelsk. Bestill den her


Se full liste med publikasjoner her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-16